Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2021/86

USNESENÍ z 86.zasedání rady města Dačice
konané dne 2.9.2021 v zasedací místnosti rady
1623/86/RM/2021 Nájemné v bytech města

I. Rada města schvaluje

I. zvýšení nájemného v bytových domech v Dačicích kde je vybíráno bývalé (regulované) nájemné od 1. 1. 2022 takto:

 1. byty, kde jsou nová plastová okna a zaveden plyn či elektřina na vytápění na 69 Kč/m2 podl. plochy,
 2. byty, kde jsou nová plastová okna nebo zaveden plyn či elektřina na vytápění na 64 Kč/m2 podl. plochy.

II. zvýšení nájemného u bytů, kde byla zaplacena základní složka od 1. 1. 2022 takto:

 1. byty, kde jsou nová plastová okna a zaveden plyn či elektřina na vytápění na 63 Kč/m2 podl. plochy bytu.

III. zvyšování nájemného o míru inflace od 1. 1. 2023:

Od roku 2023 toto nájemné každoročně k 1. dubnu upravovat o míru inflace - o přírůstek nebo pokles průměrného ročního indexu spotřebitelských cen proti roku předcházejícímu, dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.  

II. Rada města pověřuje

starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]1624/86/RM/2021 Nájemné v DPS
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích s regulovaným nájmem od 1. 1. 2022 takto:

 1. o 4 Kč/m2 tedy na 46 Kč/m2 podlahové plochy bytu za podmínky sjednání sociálních služeb jako je uvedeno v nových smlouvách,
 2. o 6 Kč/m2 tedy na 65 Kč/m2 podlahové plochy bytu bez podmínky sjednání sociálních služeb jako je uvedeno v nových smlouvách.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1625/86/RM/2021 Měsíční nájem u nově obsazovaných bytů v DPS

I. Rada města schvaluje

 1. výši měsíčního nájmu u nově obsazovaných bytů v DPS od roku 2022 ponechat na - 69 Kč/m2 podlahové plochy bytu za podmínky pravidelného čerpání sjednaných sociálních služeb uvedených ve smlouvách. Pokud nový nájemce nebude čerpat sjednané sociální služby uvedené ve smlouvě, bude upraveno nájemné na 84 Kč/m2 podlahové plochy bytu.
 2. od roku 2022 toto nájemné každoročně k 1. dubnu upravovat o míru inflace - o přírůstek nebo pokles průměrného ročního indexu spotřebitelských cen proti roku předcházejícímu, dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.  


[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1626/86/RM/2021 Dodatek č. 3 ke SOD - B.02.01 - Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 6. 2021 se společností Stylově s. r. o., IČO: 09622543, Družstevní 181, 378 56 Studená, spočívající v realizaci stavby ,,Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC", kterým se mění předmět smlouvy a v konečném součtu víceprací a méněprací snižuje celková cena za dílo o 152 274,09 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 6. 2021 se společností Stylově s. r. o., IČO: 09622543.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1627/86/RM/2021 Použití fondu investic - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Mateřské školy Dačice ve výši 987,66 Kč na dofinancování investiční akce rekonstrukce prádelny na pracovišti v ul. Bratrská.  
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1628/86/RM/2021 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci č. 2 odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2021 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1629/86/RM/2021 Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Dačice do programu Potravinová a materiální pomoc dětem v hmotné nouzi
I. Rada města souhlasí se zapojením MŠ Dačice do projektu kraje financovaného z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem s názvem "Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji" pro školní rok 2021/2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1630/86/RM/2021 Výjimka z počtu žáků ve skupině - ZŠ ul. Komenského
I. Rada města schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě v Základní škole Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec - navýšení o 1 žáka ve skupině na výuku tělesné výchovy chlapců v 6. ročníku na období školního roku 2021/2022.
Rada města zároveň bere na vědomí vyjádření ředitelky školy, že toto zvýšení nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1631/86/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 17/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2021 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1632/86/RM/2021 Rozpočtový rámec pro rok 2022
I. Rada města schvaluje základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2022 pro přípravu návrhu rozpočtu r. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1633/86/RM/2021 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - DOLVER s. r. o. (159)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 5. 8. 2021 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností DOLVER, s. r. o., se sídlem Třebenice 144, 675 52 Lipník u Hrotovic, IČ: 29353793, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1634/86/RM/2021 Pronájem části pozemku p. č. 2429/19 v k. ú. Dačice (160)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 2429/19 - ostatní plocha, zeleň o výměře 200 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností SWIETELSKY stavební s. r. o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 248035599, jako nájemcem, na dobu určitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1635/86/RM/2021 Smlouva o úhradě nákladů na uvedení pozemků do předešlého stavu - Jiráskova
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě podílu na nákladech na uvedení pozemků do předešlého stavu mezi městem Dačice a společností Teplospol a. s., Vajgar 585/III, J. Hradec za účelem zajištění společného postupu při realizaci stavebních akcí "Parkovací stání Jiráskova - plocha A" a "Rekonstrukce teplovodu pro domy čp. 250 - 255, ulice Jiráskova Dačice", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o úhradě podílu na nákladech na uvedení pozemků do předešlého stavu.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1636/86/RM/2021 Zrušení usnesení - prodej pozemků p. č. 2271/122, p. č. 2271/121 a části pozemku p. č. 2271/7 v k. ú. Dačice a zřízení věcného břemene
I. Rada města ruší své usnesení ze dne 25. 11. 2020, číslo usnesení 1161/62/RM/2020/ a usnesení ze dne 24. 2. 2021, číslo usnesení 1292/70/RM/2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1637/86/RM/2021 Pronájem prodejního stánku a části parcely 2749 k. ú. Dačice (Kancnýřův sad)

I. Rada města schvaluje

 1. zveřejnění záměru pronajmout movitou věc - prodejní stánek o rozměru 300 x 210 cm a současně nemovitou věc - část pozemku p. č. 2749 v k. ú. Dačice o výměře 20 m2 v obci a k. ú. Dačice na období od 22. 11. 2021 do 9. 1. 2022, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
 2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1638/86/RM/2021 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení multifunkčního zařízení - laserová barevná tiskárna inv. č. 000901598 a notebooku NB ASUS N61JV-JX inv. č. 000901770 z majetku města a jejich předání k odborné likvidaci. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru