Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2021/92

USNESENÍ z 92.zasedání rady města Dačice
konané dne 3.11.2021 v zasedací místnosti rady

1755/92/RM/2021 Zřízení poradenského centra pro seniory
I. Rada města doporučuje zřízení poradenského centra pro seniory.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1756/92/RM/2021 Žádost o sponzorský dar - účast na Mistrovství světa IFBB ve Španělsku
I. Rada města schvaluje sponzorský peněžní dar ve výši 5.000 Kč slečně ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1757/92/RM/2021 Prodloužení smlouvy na nebyt. prostory v čp. 179
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5. Tímto dodatkem se mění doba trvání nájmu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031 se společností AUTOTOMEX s. r. o. v budově čp. 179/V v Komenského ulici v Dačicích za účelem provozu autodílny.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově čp. 179/V v Komenského ulici v Dačicích, kterým se prodlouží doba nájmu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1758/92/RM/2021 Odpis pohledávky 305-1
I. Rada města schvaluje odpis pohledávky ve výši 83 290,40 Kč vůči panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, z evidence pohledávek města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1759/92/RM/2021 A.03.05. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" (26) (27) (30) (31) (57)
I. Rada města schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene služebnosti přístupu a příjezdu na pozemku p.č. 483/92 v k.ú. Bílkov v rozsahu, dle geometrického plánu č. 360-9256/2021 mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, ░░░░ ░░░░, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít směny pozemků v obci Dačice a k. ú. Bílkov a k. ú. Dačice pro účely investiční akce "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II ", realizovanou investorem stavby, městem Dačice, a to:

 • pozemku p. č. 483/89 - orná půda o výměře 442 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/29, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 80 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, směnou bez finančního vyrovnání za pozemek p. č. 1270/29 - ostatní plocha o výměře 79 m2 a část pozemku p. č. 1270/1 - ostatní plocha o výměře 363 m2, zapsaných v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov, jako výlučné vlastnictví města Dačice,
 • pozemku p. č. 483/87 - orná půda o výměře 263 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/27, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 46 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako výlučné vlastnictví pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, směnou bez finančního vyrovnání za pozemek p. č. 1253/4 - ostatní plocha o výměře 340 m2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov, jako výlučné vlastnictví města Dačice,
 • pozemku p. č. 2604/26 - orná půda o výměře 408 m2, odděleného geometrickým plánem č. 3043-9255/2021 z pozemku p. č. 2604/10, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 461 pro obec Dačice a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ směnou bez finančního vyrovnání za část pozemku p. č. 2540/13 - ostatní plocha o výměře 408 m2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Dačice, jako výlučné vlastnictví města Dačice,
 • spoluvlastnický podíl k id. 1/2 na pozemku p. č. 2604/25 - orná půda o výměře 822 m2, odděleného geometrickým plánem č. 3043-9255/2021 z pozemku p. č. 2604/1, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 3566 pro obec Dačice a k. ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, směnou bez finančního vyrovnání za část pozemku p. č. 2540/13 - orná půda  výměře 822 m2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Dačice, jako výlučné vlastnictví města Dačice,
 • pozemku p. č. 483/92 - orná půda o výměře 1426 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/32, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 273 pro obec Dačice a k.ú. Bílkov jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, směnou s finančním vyrovnáním za část pozemku p. č. 483/64 - orná půda o výměře 4278 m2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov, jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených. 

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1760/92/RM/2021 A.03.05. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" (96) (97) (98) (99) (100)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků a koupi spoluvlastnických podílů na pozemku v obci Dačice a k. ú. Bílkov a k. ú. Dačice pro účely investiční akce "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" realizovanou investorem stavby městem Dačice, a to koupi:

 • pozemku p. č. 483/90 - orná půda o výměře 450 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/30, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 91 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,
 • pozemku p. č. 483/88 - orná půda o výměře 496 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/28, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 38 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,
 • pozemku p. č. 483/91 - orná půda o výměře 253 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/31, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 55 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/3, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,
 • spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 2604/25 o výměře 1643 m2, odděleného geometrickým plánem č. 3043-9255/2021 z pozemku p. č. 2604/1, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 3566 pro obec a k. ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví k id 1/10░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,
 • pozemku p. č. 483/95 - orná půda o výměře 849 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/66, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 335 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.


[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1761/92/RM/2021 Nabídka koupě pozemku p. č. 2373/3 v k. ú. Dačice (154)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit koupi nemovitosti p. č. 2373/3 o výměře 4173 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví společnosti Přírodní park Česká Kanada, s.r.o., sídlem Staré Město pod Landštejnem 4, 378 82, Staré Město pod Landštejnem do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1762/92/RM/2021 Nabídka koupě pozemku p. č. 2664/9 v k. ú. Dačice (155)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit nabídku koupě nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2664/9 - trvalý travní porost o celkové výměře 1934 m2 z výlučného vlastnictví společnosti VIAGEM a. s., sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha, do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1763/92/RM/2021 Návrh změny v Plánu společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlumec u Dačic (194)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu přílohy č. 1 usnesení č. 60/3/ZM/2015, kterým byl schválen Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Chlumec u Dačic, a to tak, že se parametry nově trasované doplňkové polní cesty C 22 o šíři 3,0 m s navrženým travním povrchem mění na povrch ze štěrkodrtě.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1764/92/RM/2021 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice v k. ú. Dolní Němčice a k. ú. Dačice (412) (395a)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Dolní Němčice, sportoviště - přípojka NN" na pozemcích p. č. 1131/27 a p. č. 451/1 v k. ú. Dolní Němčice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, jako budoucím oprávněným, za jednorázovou náhradu, vypočtenou dle ceníku města Dačice v návrhu usnesení uvedenou.

II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Dačice, sídliště k Hradišťku - kab. NN" na pozemcích p. č. 2733, p. č. 2730/1, p. č. 2731, p. č. 1863, p. č. 2732, p. č. 2727/4, p. č. 1660/2, p. č. 1676, p. č. 2727/3, p. č. 2729/1, p. č. 2730/2, p. č. 1858/4, p. č. 2728 a p. č. 2727/2 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, jako budoucím oprávněným, za jednorázovou náhradu, vypočtenou dle ceníku města Dačice v návrhu usnesení uvedenou. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1765/92/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice. (413)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí pro stavbu "II. ZO ČZS Dačice - vodovod a kanalizace" na pozemku p. č. 2730/1 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a pobočným spolkem Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 2 Dačice, sídlem Svobodova 3, 380 01 Dačice, jako budoucím oprávněným a investorem stavby, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1766/92/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2730/1 v k. ú. Dačice. (414)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Dačice, ░░░░ - kab. vedení NN" na pozemku p. č. 2730/1 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako povinným, a společností EG.D a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, jako oprávněný a investorem stavby, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1767/92/RM/2021 Dodatek č. 2 ke SOD - Malý Pěčín, rybník na p. č. 432 - obnova funkčního objektu a odbahnění
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2021 se společností Lesostavby Třeboň, a. s., IČO: 472 39 328, spočívající v realizaci stavby "Malý Pěčín, rybník na p. č. 432 - obnova funkčních objektů a odbahnění", kterým se ruší Dodatek č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2021 se společností Lesostavby Třeboň, a. s., IČO: 472 39 328, spočívající v realizaci stavby "Malý Pěčín, oprava funkčních objektů a odbahnění", kterým se ruší Dodatek č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1768/92/RM/2021 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně v místní části Hostkovice
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Dačice a SDH Hostkovice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1769/92/RM/2021 Změna zřizovací listiny - Základní škola Dačice, ul. Komenského
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, která se vydává jako dodatek č. 9 zřizovací listiny.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1770/92/RM/2021 Změna zřizovací listiny - Základní škola Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, která se vydává jako dodatek č. 9 zřizovací listiny.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1771/92/RM/2021 Změna poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2021
I. Rada města schvaluje změnu poskytnutí peněžního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2021 TJ Centropen Dačice, z. s..
II. Rada města schvaluje uzavření dodatku o změně poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2021 s TJ Centropen Dačice, z. s..
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1772/92/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 22/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2021 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje -7.376.274,92 Kč, financování -7.376.274,92 Kč.         
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1773/92/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 23/2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 23/2021 v těchto objemech: příjmy 183.746,00 Kč, výdaje -11.964.524,00 Kč, financování -12.148.270,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1774/92/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 24/2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 24/2021 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 15.031.620,00 Kč, financování 15.031.620,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1775/92/RM/2021 Návrh rozpočtu města na r. 2022 - 2. čtení
I. Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu města Dačice na rok 2022 a s jeho předložením zastupitelstvu města.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit po posledních změnách k rozpočtu města Dačice na rok 2022 následující usnesení:

zastupitelstvo města

1) schvaluje financování akcí: Vodovod M. Pěčín - V. Pěčín (2.000,00 tis. Kč), ZTV Za Školou II. etapa (30.000,00 tis. Kč), Výstavba ZTV Nivy II (4.700,00 tis. Kč) ze schváleného úvěru č. 2021008554, poskytnutého Československou obchodní bankou a. s. v celkové výši 36.700,00 tis. Kč pro rok 2022.
2) schvaluje rozpočet města Dačice na rok 2022 v těchto objemech:


příjmy

218.768,68 tis. Kč

výdaje

302.373,91 tis. Kč

schodek rozpočtu

-83.605,23 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatého úvěru

-2.334,00 tis. Kč

financování- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

36.700,00 tis. Kč

financování - použití finančních prostředků z minulých let

49.239,23 tis. Kč

 

3) zmocňuje

radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2022 včetně úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací prostřednictvím rozpočtových opatření:

do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce,

bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:

a) vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově i neúčelově určených prostředků a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,   

b) k čerpání a přijetí prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo. 

starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2022. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.

 

Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.

 [Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1776/92/RM/2021 Projednání výsledků místního referenda k řešení křižovatky v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí výsledky místního referenda, kdy zvítězila varianta týkající se řešení křižovatky v dolní části Palackého náměstí "Průsečné křižovatky s "chytrými" semafory v provozu 24 hodin denně", pověřit vedení města jednáním s vedením jihočeského kraje a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje o výstavbě křižovatky s ohledem na výsledky referenda.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru