Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/107

USNESENÍ z 107.zasedání rady města Dačice
konané dne 9.3.2022 v zasedací místnosti rady

1957/107/RM/2022 Výměna bytu č. 5, v domě 305/I za byt č. 1, 162/V
I. Rada města schvaluje výměnu bytu 5, 305/I ul. Bratrská o velikosti 1+0, uživatel ░░░░ ░░, za byt č. 1, 162/V ul. Tř. 9. května o velikosti 4+1, volný po uživateli ░░░░ ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 1, 162/V ul. Tř. 9. května o velikosti 4+1 pro ░░░░ ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1958/107/RM/2022 Nabídka bytu 305/I - 5 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 5, o velikosti 1+0, v bytovém domě 305/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1959/107/RM/2022 Uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 1, 189/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 1 v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích o velikosti 2+1, 79,51 m2 s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na dobu určitou od 1. 3. do 31. 3. 2022. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce bytu č. 1 v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích o velikosti 2+1, 79,51 m2. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1960/107/RM/2022 Uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 7, 200/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 7 v domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích o velikosti 2+1, 90,74 m2 s ░░░░ ░░░░ na dobu určitou od 11. 3. do 31. 3. 2022. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce bytu č. 7 v domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích o velikosti 2+1, 90,74 m2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1961/107/RM/2022 Zvýšení nájemného o míru inflace
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného o míru inflace 3,8 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem u bytů se smlouvami s doložkou o inflaci (od 1. 1. 2010). Nájemci budou platit upravené nájemné od prvního dne kalendářního měsíce, tj. od 1. 4. 2022.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1962/107/RM/2022 Vyhodnocení VZ "Dodávka sanitárních kontejnerů pro město Dačice"

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Dodávka sanitárních kontejnerů pro město    Dačice" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti PROSTR trading, s.r.o. Opavská 190/126, 793 42 Janovice, IČO: 607 78 474,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností PROSTR trading, s.r.o. Opavská 190/126, 793 42 Janovice, IČO: 607 78 474, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 728 200 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - PROSTR trading, s. r. o. Opavská 190/126, 793 42 Janovice, IČO: 607 78 474, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 728 200 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1963/107/RM/2022 Žádost MMaG Dačice o souhlas s podáním žádosti o grant THK v roce 2022
I. Rada města souhlasí s podáním žádosti MMaG Dačice do grantového programu THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a. s. na rok 2022 na realizaci dotisku knihy Srdnatý věžník s použitím rezervního fondu organizace v případě přidělení grantu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1964/107/RM/2022 Žádost o podporu volejbalového turnaje žen
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad volejbalovým turnajem žen, který pořádá TJ Centropen Dačice dne 12. 3. 2022.

II. Rada města schvaluje

 1. poskytnutí věcného daru, v podobě putovního poháru v max. výši 3 000 Kč pro volejbalový turnaj žen pořádaný TJ Centropen Dačice,  
 2. poskytnutí propagačních materiálů a upomínkových předmětů města vítězným družstvům volejbalového turnaje.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1965/107/RM/2022 Výroba Dačického zpravodaje - smlouva o dílo
I. Rada města schvaluje smlouvu o dílu na výrobu Dačického zpravodaje uzavíranou se společností RAIN tiskárna s. r. o., se sídlem Otín 251, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 25166832.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1966/107/RM/2022 Vyhlášení VZ - Odvlhčení zdiva bytového domu č. p. 303, Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. Zařazení akce "Odvlhčení zdiva bytového domu č. p. 303, Dačice" do rozpočtu 2022,
 2. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Odvlhčení zdiva bytového domu č. p. 303, Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace,
 3. Seznam členů komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Odvlhčení zdiva bytového domu č. p. 303, Dačice",
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Odvlhčení zdiva bytového domu č. p. 303, Dačice".


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1967/107/RM/2022 Smlouva o dílo - D.01.29 Revitalizace dvora u čp. 189, 190, 200
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních prací a souvisejících činností akce "Revitalizace dvora u čp. 189, 190, 200" za celkovou cenu 1 497 883 Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních prací a souvisejících činností akce "Revitalizace dvora u čp. 189, 190, 200" za celkovou cenu 1 497 883 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1968/107/RM/2022 Vyhodnocení VZ na službu výkonu TDI

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhodnocení veřejné zakázky Výkon technického dozoru investora na stavbách "Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa" a "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa" uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. Přidělení veřejné zakázky Ing. Františku Lízalovi, Stamicova 3850/35, 586 01 Jihlava, IČO 756 62 132,
 3. Uzavření příkazních smluv v rámci akce Výkon technického dozoru investora na stavbách "Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa" a "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa" s vítězným účastníkem - Ing. Františkem Lízalem, Stamicova 3850/35, 586 01 Jihlava, IČO 756 62 132 s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 842 160 Kč včetně DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem příkazních smluv na výkon TDI staveb "Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa" a "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa" s Ing. Františkem Lízalem, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 842 160 Kč včetně DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1969/107/RM/2022 Výsledky hospodaření za rok 2021 - ŠJ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 za rok 2021 - zisk ve výši 236.406,80 Kč,
 2. přidělení částky 100.000,00 Kč do fondu odměn Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213,
 3. přidělení částky 136.406,80 Kč do rezervního fondu Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213,
 4. převod z rezervního fondu do fondu investic Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 136.000,00 Kč.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí použití finančních prostředků určených na spotřebu energií v rámci rozpočtu Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2021 ve výši 15.332,81 Kč na dokrytí provozních nákladů školní jídelny v roce 2021.

III. Rada města ukládá Školní jídelně Dačice, Boženy Němcové 213 odvod finančních prostředků zřizovateli ve výši 136.000 Kč. Finanční prostředky budou odvedeny z fondu investic školní jídelny na účet zřizovatele nejpozději do 30. 6. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1970/107/RM/2022 Výsledky hospodaření za rok 2021 - MŠ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Mateřské školy Dačice za rok 2021 - zisk ve výši 455.844,06 Kč,
 2. přidělení částky 455.844,06 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Dačice,
 3. převod z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Dačice ve výši 358.000,00 Kč.

II. Rada města ukládá Mateřské škole Dačice odvod finančních prostředků zřizovateli ve výši 358.000 Kč. Finanční prostředky budou odvedeny z fondu investic mateřské školy na účet zřizovatele nejpozději do 30. 6. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1971/107/RM/2022 Schválení účetní závěrky 2021 - Školní jídelna Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. účetní závěrku Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000067 za rok 2021,
 2. osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků,
 3. vyjádření ŠJ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2021 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření. 

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1972/107/RM/2022 Schválení účetní závěrky 2021 - Mateřská škola Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. účetní závěrku Mateřské školy Dačice, se sídlem Bratrská 177/I., 380 01 Dačice, IČO 71006044 za rok 2021,
 2. osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků,
 3. vyjádření MŠ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2021 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1973/107/RM/2022 Odměny ředitelkám MŠ a ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitelku Mateřské školy Dačice a ředitelku Školní jídelny Dačice tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1974/107/RM/2022 Souhlas s přijetím finančního daru - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru pro Základní školu Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec ve výši 90.000,00 Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, IČ 29005469 dle smlouvy o poskytnutí daru uvedené v příloze.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1975/107/RM/2022 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění vozidla č. 6800120326
I. Rada města schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 6800120326 o pojištění vozidla.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1976/107/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 5/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 v těchto objemech: příjmy 175.883,43 Kč, výdaje 1.416.133,43 Kč, financování 1.240.250,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1977/107/RM/2022 Prodej částí pozemků p. č. 431/10 a p. č. 1012/1 v k. ú. Malý Pěčín (229)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej částí pozemků p. č. 431/10 - ostatní plocha o přibližné výměře 210 m2 a p. č. 1012/1 - ostatní plocha o přibližné výměře 12 m2 v k. ú. Malý Pěčín, za podmínek v návrhu usnesení uvedených. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1978/107/RM/2022 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 1358/1 v k. ú. Dačice (366)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Přeložka STL plynové přípojky ░░░░ ░░░░" na pozemku p. č. 1358/1 v obci a k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako povinným, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako oprávněným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1979/107/RM/2022 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (375) (357b) (351)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí uzavřených, mezi městem Dačice, jako povinným, a společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé Pole, jako oprávněným a investorem stavby:

 • pro stavbu "Dačice, ░░░░ ░░░ - kabelové vedení NN", na pozemku p. č. 2795/8 v obci Dačice a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • pro stavbu "Dačice, ░░░░ ░ - kabel. vedení NN", na pozemku p. č. 2702/1 v obci Dačice a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy unesení č. 4,
 • pro stavbu "Lipolec, ░░░ - kabel. vedení NN", na pozemcích p. č. 2157 a p. č. 868/1 v obci Dačice a k. ú. Lipolec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1980/107/RM/2022 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 248/2 v k. ú. Dačice (421)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konkrétně uložení vodovodního řadu v rozsahu dle geometrického plánu č. 3051-9297/2021 na pozemku p. č. 248/2 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako oprávněným, a podílovými spoluvlastníky manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako povinnými. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1981/107/RM/2022 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (423) (424) (425)

I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti pro stavby:

"Vodovodní přípojka k RD čp. 20 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic" mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a panem░░░░ ░░░░, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení vodovodní přípojky na služebném pozemku p. č. 1640/1 ve prospěch panujícího pozemku p. č. st. 16 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

"Plynofikace RD čp. 77/II v Dačicích" mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a panem ░░░░ ░░░░, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení plynovodní přípojky na služebném pozemku p. č. 2744 ve prospěch panujícího pozemku p. č. 251 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,

"Nové přípojky a vjezd na p. č. 65/8, Dačice" mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a panem ░░░░ ░░░░ jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení vodovodní přípojky na služebném pozemku p. č. 2801 ve prospěch panujících pozemků p. č. 65/8, p. č. 65/6 a p. č. 69/1 jehož součástí je stavba s čp. 180 v k. ú. Dačice.
za podmínek dle přílohy usnesení č. 7.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1982/107/RM/2022 Vyhodnocení VZ - Výměna šnekového čerpadla v ČOV Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Výměna šnekového čerpadla v ČOV Dačice" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti GESS-CZ s. r. o., Loučská 503/31, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO: 268 67 770, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 025 000,00 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností GESS-CZ s. r. o., Loučská 503/31, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO: 268 67 770, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 025 000,00 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností GESS-CZ s. r. o., Loučská 503/31, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO: 268 67 770, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 025 000,00 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1983/107/RM/2022 Vyhodnocení VZ - Stavební úpravy stezky pro cyklisty ke hřbitovu, Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti J.D.P. STAVBY s. r. o., Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČO: 09077286, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2 267 834,97 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností J.D.P. STAVBY s. r. o., Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČO: 09077286, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2 267 834,97 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností J.D.P. STAVBY s. r. o., Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČO: 09077286, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2 267 834,97 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1984/107/RM/2022 Plná moc - akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci firmě SETO, spol. s r. o., sídlem Hradecká 17, 380 01 Dačice, IČO: 46683461, k zastupování města Dačice při výkonu inženýrské činnosti k zajištění dokladové části pro akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice" a oprávnění přijímat korespondenci.
II. Rada města pověřuje starostu města, jako zmocnitele, k podpisu udělené plné moci.  

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1985/107/RM/2022 Vyřazení majetku - informační skříňky
I. Rada města schvaluje vyřazení informačních skříněk inv. č. 000 901 337 a 000 900 983 z majetku města a jejich předání k likvidaci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1986/107/RM/2022 SOD - Servis a údržba výtahů
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Výtahy, s. r. o. Velké Meziříčí, na servis a údržbu výtahů v budovách MěÚ Dačice a DPS č. p. 1/I, 2/I, 27/I, 151/I, 221/I v Dačicích.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Výtahy, s. r. o., Velké Meziříčí na servis a údržbu výtahů.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru