Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/124

USNESENÍ z 124.zasedání rady města Dačice
konané dne 14.9. 2022 v zasedací místnosti rady2279/124/RM/2022 Uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 7, 200/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 7 v domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích o velikosti 2+1, 90,74 m2 s ░░░░ ░░░░   po dobu vyplácení kompenzačního příspěvku pro kraje na zajištění ubytování.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce bytu č. 7 v domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích o velikosti 2+1, 90,74 m2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2280/124/RM/2022 Pronájem bytu č. 7 v domě 305/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 7, o velikosti 1+1, v ulici Bratrská 305, Dačice I, s ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 7, o velikosti 1+1, v ulici Bratrská 305, Dačice I, s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2281/124/RM/2022 Prodloužení nájmu k bytům č. 2 a 4 - 305/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám pro současné nájemníky v bytech č. 2 a 4 v ulici Bratrská, č. p. 305, Dačice I, a to na dobu určitou, v délce trvání 2 roků, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2282/124/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v ul. Krajířova 15/I (15)
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Petrem Novotným, IČO: 63240599, ░░░░ ░░░░ na pronájem místnosti v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 11. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Petrem Novotným, IČO: 63240599, sídlo Červenkova 61, 380 01 Dačice na pronájem místnosti v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 11. 2022 na dobu neurčitou. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2283/124/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v čp. 3/I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 206 o celkové ploše 38,18 m2 včetně společně užívaných prostor v prvním patře budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích s paní Mgr. Marií Tůmovou podnikající na IČ: 157 77 979 od 1. 10. 2022 na dobu neurčitou, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 5 733 Kč (bez energií), pro zřízení poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků s tím, že s platností od 1. 4. 2023 bude toto nájemné každý rok navýšeno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s paní Mgr. Marií Tůmovou pronájem nebytových prostor v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2284/124/RM/2022 Zvýšení nájmu v roce 2023
I. Rada města schvaluje zvyšování nájemného v roce 2023 v bytových a nebytových domech v Dačicích pouze o 6% místo o míru inflace, z důvodu předpokládané velké inflace a vzniklé krize. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2285/124/RM/2022 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Otevřená OKNA - STD)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 67 - sociálně terapeutická dílna, jejímž poskytovatelem je zapsaný ústav Otevřená OKNA z. ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2286/124/RM/2022 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (RESIDENT 2000 - pečovatelská služba)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 40 - pečovatelská služba, jejímž poskytovatelem je RESIDENT 2000 o. p. s., Svobodova 106/III, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2287/124/RM/2022 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (TyfloCentrum - odborné sociální poradenství)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37 - odborné sociální poradenství, jejímž poskytovatelem je TyfloCentrum, o. p. s., Roudenská 485/18, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2288/124/RM/2022 Účast Města Dačice v Dotačním programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II"
I. Rada města bere na vědomí vyhlášený Dotační program Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II".
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení města do dotačního programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II"
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2289/124/RM/2022 Centrum hiporehabilitace Mirákl, o. p. s. - žádost o finanční příspěvek na kulturní akci
I. Rada města neschvaluje žádost Centra hiporehabilitace Mirákl, o. p. s. se sídlem v Bohuslavicích čp. 63, IČO: 22709568 o finanční příspěvek na realizaci projektu "Centrum hiporehabilitace o. p. s. slaví 10. narozeniny". 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2290/124/RM/2022 Souhlas s přijetím finančního daru pro Knihovnu Matěje Mikšíčka v roce 2022
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru ve výši 12 000 Kč od obce Český Rudolec, který je určen na nákup a zpracování knižního fondu pro místní obecní knihovnu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2291/124/RM/2022 Odměňování vedoucích pracovníků příspěvkových organizací působících v oblasti kultury - od 1. 9. 2022
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u ředitelů příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury s účinností od 1. 9. 2022. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2292/124/RM/2022 Dodatek č. 1 ke SOD - D.01.29 - Revitalizace dvora u čp. 189, 190, 200
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 3. 2022 se společností Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, spočívající v realizaci stavby ,,Revitalizace dvora u čp. 189, 190, 200", kterým se mění rozsah díla a v konečném součtu víceprací a méněprací zvyšuje celková cena za dílo o 51 020,40 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 3. 2022 se společností Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, spočívající v realizaci stavby ,,Revitalizace dvora u čp. 189, 190, 200", kterým se mění rozsah díla a v konečném součtu víceprací a méněprací  zvyšuje celková cena za dílo o 51 020,40 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2293/124/RM/2022 Dodatek č. 2 ke SOD - Dětské dopravní hřiště v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2022 se společností AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, na akci "Dětské dopravní hřiště v Dačicích", kterým se mění předmět plnění o vícepráce a méněpráce dle Změnových listů ZL 01 - ZL 08 objektu SO 01, ZL 01 - ZL 04 objektu SO 02, ZL 01 - ZL 04 objektu SO 03, ZL 01 objektu SO 04, ZL 01 - ZL 03 objektu SO 07, ZL 01 - ZL 04 objektu SO 08 a změnovým listem Zpevněná plocha a kterým se  upravuje konečná cena díla na 8 500 451,50 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, na akci "Dětské dopravní hřiště v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2294/124/RM/2022 Předložení žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí na akci s názvem ''Zahrada Sovy Amosky''
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy č. 5 Národního programu Životní prostředí, pro prioritní oblast 6. Environmentální prevence, na realizace akce ''Zahrada sovy Amosky''.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2295/124/RM/2022 Předložení žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí na akci s názvem ''Realizace přírodní zahrady MŠ Bratrská''
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy č. 5 Národního programu Životní prostředí, pro prioritní oblast 6. Environmentální prevence, na realizace akce ''Realizace přírodní zahrady MŠ Bratrská''.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2296/124/RM/2022 Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce "Vybudování školní družiny a jazykové učebny s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové"
I. Rada města schvaluje předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu "Vybudování školní družiny a jazykové učebny s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2297/124/RM/2022 Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce "Multimediální učebna a vybavení školní dílny v ZŠ Komenského"
I. Rada města schvaluje předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu "Multimediální učebna a vybavení školní dílny v ZŠ Komenského".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2298/124/RM/2022 Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na projekt D.03.10 "Zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Dačice a varovného informačního systému pro město Dačice"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 7 069 629,49 Kč na realizaci projektu "Zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Dačice a varovného informačního systému pro město Dačice".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2299/124/RM/2022 Výstavba ZTV Nivy II - prohlášení k přípojkám, ░░░░ ░░░░ 
I. Rada města schvaluje znění prohlášení k navrženým přípojkám technické infrastruktury na hranici pozemku parc. č. 2271/4, které vzniknou v rámci stavby s názvem "Výstavba ZTV Nivy II".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem prohlášení k navrženým přípojkám technické infrastruktury na hranici pozemku parc. č. 2271/4, které vzniknou v rámci stavby s názvem "Výstavba ZTV Nivy II".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2300/124/RM/2022 Smlouva o zápůjčce TJ Centropen Dačice, z. s.
I. Rada města schvaluje uzavření Zástavní smlouvy k zajištění zápůjčky pro TJ Centropen Dačice, z. s., IČ. 42408385, Sokolská 565, 3801 01 Dačice.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zápůjčce pro TJ Centropen Dačice, z. s., IČ: 42408385, Sokolská 565, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2301/124/RM/2022 Souhlas s přijetím věcného daru - MŠ Dačice
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím věcného daru - movitých věcí dle přehledu v darovací smlouvě pro Mateřskou školu Dačice od společnosti MAS Česká Kanada o. p. s. se sídlem Pravdova 1113/III, 377 01 Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2302/124/RM/2022 Souhlas s přijetím peněžního daru - ZŠ J. A. Komenského Dačice
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím peněžního daru pro Základní školu J. A. Komenského Dačice ve výši 48 000 Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 29005469 dle smlouvy o poskytnutí daru uvedené v příloze.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2303/124/RM/2022 Souhlas s přijetím věcného daru - ZŠ J. A. Komenského Dačice
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím věcného daru - movitých věcí dle přehledu v darovací smlouvě pro Základní školu J. A. Komenského Dačice od společnosti MAS Česká Kanada o.p.s. se sídlem Pravdova 1113/III, 377 01 Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2304/124/RM/2022 Souhlas s přijetím věcného daru - ZŠ B. Němcové Dačice
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím věcného daru - movité věci dle přehledu v darovací smlouvě pro Základní školu B. Němcové Dačice od společnosti MAS Česká Kanada o. p. s. se sídlem Pravdova 1113/III, 377 01 Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2305/124/RM/2022 Použití fondu investic - ZŠ B. Němcové Dačice
I. Rada města schvaluje použití prostředků fondu investic Základní školy B. Němcové Dačice ve výši 8 000 Kč na dofinancování investiční akce roku 2022 - pořízení interaktivní tabule.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2306/124/RM/2022 Změna platu ředitelky Školní jídelny Dačice k 1. 9. 2022
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu ředitelky Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 Bc. Drahoslavy Brandlové jídelny s účinností od 1. 9. 2022 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2307/124/RM/2022 Účast PO v oblasti školství v dotačním programu JčK "My v tom Jihočechy nenecháme I."
I. Rada města bere na vědomí vyhlášený dotační program Jihočeského kraje MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I.
II. Rada města schvaluje účast Základní školy J. A. Komenského Dačice, Základní školy B. Němcové Dačice, Mateřské školy Dačice a Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 v dotačním programu Jihočeského kraje s názvem MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I (podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity).
Termín pro přijímání žádostí od rodičů/zákonných zástupců do 10.10.2022 do 12 hodin. Variantu financování si každá organizace v rámci pravidel vyhlášení dotačního programu stanoví podle svých potřeb a možností.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2308/124/RM/2022 Výběr banky pro uložení volných finančních prostředků města
I. Rada města schvaluje

  1. na základě předložené nabídky uzavřít smlouvu s Bankou CREDITAS a. s., se sídlem tř. Svobody 1194/2, 779 00 Olomouc, IČO 63492555 na zvýhodněný běžný účet s vkladem 10.000.000,00 Kč.
  2. na základě předložené nabídky uzavřít smlouvu s Bankou CREDITAS a. s., se sídlem tř. Svobody 1194/2, 779 00 Olomouc, IČO 63492555 na zvýhodněný běžný účet s vkladem 5.000.000,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2309/124/RM/2022 Směrnice - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy Zastupitelstva města Dačic
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit upravenou Směrnici zastupitelstva města - Sociální fond města Dačice určený pro zaměstnance a uvolněné členy Zastupitelstva města Dačice, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 10. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2310/124/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 21/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2022 v těchto objemech: příjmy 1.323.000,00 Kč, výdaje 1.323.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2311/124/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 22/2022
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opaření č. 22/2022 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 4.719.026,43 Kč, financování 4.719.026,43 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2312/124/RM/2022 Aktualizace Pachtovních smluv na zemědělské pozemky (24) (25) (26) (33) (34) (35)
I. Rada města schvaluje uzavření pachtovních smluv mezi městem Dačice, jako propachtovatelem, a  Zemědělským Družstvem Hříšice, sídlem Hříšice 63, 380 01 Dačice, společností Lučina Dolní Němčice, s. r. o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, Zemědělskou společností Staré Hobzí, sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, společností CIZ - AGRO, a. s., sídlem Cizkrajov 21, 378 81 Slavonice, společností Volfířov, a. s., sídlem Volfířov 3, 380 01 Volfířov a společností AGRIS Markvarec, s. r. o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice, jako pachtýři na pozemcích uvedených v přílohách usnesení č. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 5a, 5b, 5c, 6a a za podmínek příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4. č. 5. č. a č. 6.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovních smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2313/124/RM/2022 B.02.11. Směna pozemků v k. ú. Dolní Němčice a k. ú. Dačice (58)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění na úřední desce města Dačice, schválit směnu nemovitostí bez finančního vyrovnání pro plánovanou investiční akci "Multifunkční hřiště Dolní Němčice" v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice a katastrálním území Dačice, a to takto:

pozemky p. č. 446/10 - orná půda o výměře 1068 m2, p. č. 446/21 - orná půda o výměře 2409 m2 a p. č. 445/5 - ostatní plocha o výměře 331 m2 v k. ú. Dolní Němčice z výlučného vlastnictví společnosti LUČINA, s. r. o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za pozemky a části pozemků v k. ú. Dačice, a to část pozemku p. č.2271/60 - zeleň o výměre 20 m2, část pozemku p. č. 2270/2 - ostatní plocha o výměře 1261 m2 a část pozemku p. č. 2271/2 - ostatní plocha o výměře 2015 m2. Tyto části pozemků byly odděleny geometrickým plánem č. 3086-9485/2022 a sloučeny do pozemku v nových hranicích p. č. 2271/2 o celkové výměře 3296 m2. Dále do směny vstupují pozemky p. č. 2269/12 - ostatní plocha o výměře 82 m2, p. č. 2231/5 - ostatní plocha o výměře 99 m2, p. č. 2324/19 - tr. travní porost o výměře 3357 m2 a p. č. 2324/20 - tr. travní porost o výměře 184 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti Lučina s. r. o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2314/124/RM/2022 Lokalita Nivy II. - Smlouvy o smlouvách budoucích kupních - dodatek č. 1 (105)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 25. 9. 2017 (105) mezi městem Dačice, jako oprávněným ze smlouvy a prodávajícím, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako zavázaným ze smlouvy a kupujícím, dle přílohy č.1 usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2315/124/RM/2022 Pronájem části pozemku p. č. 900/4 v k. ú. Dačice (179)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 900/4 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 130 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a Tělovýchovnou jednotou CENTROPEN Dačice, z. s., se sídlem Sokolská 565, 380 01 Dačice, IČ: 42408385, jako nájemcem, na dobu určitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2316/124/RM/2022 Smlouva o spolupráci s Jihočeským krajem a Gymnáziem, Dačice, Boženy Němcové 213 - dodatek č. 1 (193)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 10. 12. 2021 mezi městem Dačice, Jihočeským krajem a Gymnáziem, Dačice, Boženy Němcové 213, týkající se části projektu přístavby budovy gymnázia, dle přílohy č. 1 usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2317/124/RM/2022 Pronájem části oplocení na pozemku p. č. 89/1 v k. ú. Lipolec
I. Rada města schvaluje pronájem části oplocení, které je součástí pozemku p. č. 89/1 v k. ú. Lipolec a obci Dačice, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a Lidovým sdružením z. s., se sídlem Jiráskova 250, 380 01 Dačice, IČ: 69100349, jako nájemcem, na dobu určitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2318/124/RM/2022 Smlouva o dílo - Oprava veřejného osvětlení v obci Malý Pěčín
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 364 938,00 Kč bez DPH a termínem realizace od 19. 9. 2022 do 30. 11. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2319/124/RM/2022 Dodatek č. 1 - Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2022 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou J.D.P. stavby s. r. o., Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 09077286, jako zhotovitelem, na akci "Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2320/124/RM/2022 Dodatky ke smlouvám o dílo na údržbu veřejné zeleně v místních částech Dolní Němčice, Hostkovice, Hradišťko, Malý Pěčín, Velký Pěčín
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně v místní části Dolní Němčice uzavřené mezi městem Dačice a SDH Dolní Němčice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1., Dodatku č. 4 ke Smlouvě o údržbě veřejné zeleně v místní části Hostkovice uzavřené mezi městem Dačice a SDH Hostkovice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2, Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně v místní části Hradišťko uzavřené mezi městem Dačice a spolkem Rybáři Hradišťko, z. s., za podmínek dle přílohy usnesení č. 3, Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně v obci Malý Pěčín uzavřené mezi městem Dačice a SDH Malý Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně v místní části Velký Pěčín uzavřené mezi městem Dačice a Tělovýchovnou jednotou Velký Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2321/124/RM/2022 Zpráva o průběhu prodeje investičního majetku - ke dni 31. 8. 2022
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje investičního majetku ke dni 31. 8. 2022 a výhled prodeje investičního majetku do konce roku, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2322/124/RM/2022 Dotace na provoz pojízdné prodejny
I. Rada města schvaluje poskytnutí dotace p. Bohumilu Pidrmanovi, ░░░░ ░░░░, na provoz pojízdné prodejny v r. 2022 ve výši 33 000 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny s panem Pidrmanem.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2323/124/RM/2022 Ztráty a nálezy přešlé do majetku města
I. Rada města schvaluje prodej přívěsku evidovaného pod č. 2 a náramku ze žlutého kovu evidovaného pod č. 5 za aktuální cenu zlata a dále schvaluje předání ostatních předmětů k fyzické likvidaci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2324/124/RM/2022 Plán oprav kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2023
I. Rada města schvaluje realizaci oprav navrhovaných pro rok 2023, dle přílohy č. 1 usnesení.
II. Rada města bere na vědomí střednědobý výhled plánu oprav do roku 2026.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2325/124/RM/2022 Odměna jednateli Městských lesů Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 4 Směrnice rady města č. 1/2020 odměnu Ing. Kamilu Kupcovi - jednateli Městských lesů Dačice s. r. o. - tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2326/124/RM/2022 Dodatek č. 2 k obchodní smlouvě (licence personálního a mzdového systému PERM 3)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 s firmou Kvasar spol. s r. o., sídlem K Pasekám 3679, 760 01 Zlín, IČO: 005 69 135, jehož předmětem je aktualizace provozních údajů, ceny a způsobu fakturace služeb technické podpory personálního a mzdového systému PERM 3.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru