Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 2/2015

U S N E S E N Í 2. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 15.12.2014 v hlavním sále MěKS


10/2/ZM/2014 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Kateřina Bartošová (ANO 2011), Rostislav Homolka (KSČM), Mgr. Milan Točík (Moravané).
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:

Jiří Albrecht                                Moravané  1   Pro        
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2   Zdržel se
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Pro        
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15  Nepřítomen
Rostislav Homolka                         KSČM       16  Zdržel se     
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro 

11/2/ZM/2014 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl zveřejněn

 1. Zahájení 2. zasedání zastupitelstva města
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Rozpočet města Dačic na rok 2015
 6. Rozpočtový výhled města Dačic na r. 2016 - 2018
 7. Dar pro SDH Dačice a SDH Dolní Němčice
 8. OZV o místním poplatku za komunální odpad
 9. ZTV Za Školou - Zásady prodeje stavebních pozemků
 10. Prodej části pozemku p. č. 369/3 v k. ú. Hradišťko u Dačic (6)
 11. Prodej pozemku pod budovou na p.č. 920/2 v k.ú. Dačice (33)
 12. Prodej části pozemku p.č. 2837/1 v k.ú. Dačice a zřízení věcného břemene
 13. Prodej části pozemku p.č. 2837/1 v k.ú. Dačice (45)
 14. Prodej částí pozemku p.č. 2837/1 v k.ú. Dačice (54), (55)
 15. Prodej části pozemku p. č. 1270/1 v k. ú. Bílkov (50)
 16. Prodej pozemku p. č. 275/1 v k. ú. Malý Pěčín (53)
 17. Prodej pozemku p. č. 3072 v k. ú. Lipolec (56)
 18. Koupě části pozemku p.č. 233/31 v k.ú. Malý Pěčín (17)
 19. Koupě pozemků p.č. 37/15, p.č. 37/14 a p.č. 37/10 v k.ú. Dolní Němčice (20)
 20. A.01.01. Koupě části pozemku p.č. 2218/1 v k.ú. Dačice (21)
 21. A.01.01. Koupě pozemku p.č. 2698/9 v k.ú. Dačice (22)
 22. A.01.01 Směna pozemků v k.ú. Dačice (5)
 23. Směna pozemků v k.ú. Velký Pěčín (6)
 24. Směna pozemků - ul. Kapetova v k.ú. Dačice (8)
 25. A.04.11 Hradišťko - rozšíření VO - - Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (88)
 26. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.č. 2741/1 v k.ú. Dačice (86)
 27. Oprava sakrálních památek na Dačicku z dotací POV 2015
 28. Změna přílohy zřizovací listiny MŠ Dačice
 29. Návrh zastupitele Kloibera na volbu přísedícího Okresního soudu v Jindřichově Hradci
 30. Návrh zastupitele Svobody na volbu přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci
 31. Změna stanov DSO Sdružení LKO Borek
 32. Zástupci Města Dačice v obchodních společnostech
 33. Zpráva o činnosti rady
 34. Diskuze a interpelace
 35. Závěr

[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:

Jiří Albrecht                                Moravané  1   Pro        
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2   Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Pro        
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15  Nepřítomen
Rostislav Homolka                         KSČM       16  Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro 

12/2/ZM/2014 Volba ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovateli zápisu Ing. Vlastimila Štěpána (ODS) a Vlastislava Švece (KSČM).
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1   Pro        
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2   Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Pro        
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Zdržel se       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15  Nepřítomen
Rostislav Homolka                         KSČM       16  Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Zdržel se
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro 

13/2/ZM/2014 Rozpočet města Dačic na rok 2015
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočet města Dačic na rok 2015 jako schodkový v těchto objemech:
příjmy 137.286,61 tis. Kč
výdaje 180.110,00 tis. Kč
schodek rozpočtu   -42.823,39 tis. Kč
splátky přijatých úvěrů a půjček   -2.334,00 tis. Kč
úhrada schodku z prostředků minulých let 45.157,39 tis. Kč

II. Zastupitelstvo města zmocňuje

Radu města Dačic provádět změny rozpočtu r. 2015 prostřednictvím rozpočtových opatření:
a) do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření,
b) bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:

 1. vyvolané rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu),
 2. k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo,
 3. k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU.

Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším zasedání.
[ Hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1   Pro        
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2   Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Pro        
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro      
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15  Nepřítomen
Rostislav Homolka                         KSČM       16  Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro 

14/2/ZM/2014 Rozpočtový výhled města Dačic na r. 2016 - 2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Rozpočtový výhled města Dačic na období r. 2016 - 2018.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1   Pro        
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2   Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Pro        
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Zdržel se     
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

15/2/ZM/2014 Dar pro SDH Dačice a SDH Dolní Němčice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Dačice za činnosti vykonávané ve prospěch města a 15.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Dolní Němčice za péči o mládež a kvalitní umístění členů soutěžních družstev při sportovních soutěžích s tím, že obdarovaní doloží využití finančních prostředků.

[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro       
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro        
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Nehlasoval   
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Nehlasoval
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

16/2/ZM/2014/2 OZV o místním poplatku za komunální odpad
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou usnesení, a vydává ji pod číslem 1/2014.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3; Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro     
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro       
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Zdržel se   
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Zdržel se
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Zdržel se   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

17/2/ZM/2014 ZTV Za Školou - Zásady prodeje stavebních pozemků
I. Zastupitelstvo města schvaluje Zásady prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích, dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro     
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro       
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Zdržel se
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21  Zdržel se

18/2/ZM/2014 Prodej části pozemku p. č. 369/3 v k. ú. Hradišťko u Dačic (6)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 179-7165/2014, a to nově vzniklého pozemku p. č. 369/13 o výměře 333 m2, do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro     
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Nepřítomen
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro       
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

19/2/ZM/2014 Prodej pozemku pod budovou na p.č. 920/2 v k.ú. Dačice (33)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p.č. 920/2 o výměře 4 m2 do výlučného vlastnictví paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro     
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro       
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

20/2/ZM/2014 Prodej části pozemku p.č. 2837/1 v k.ú. Dačice a zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (44)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p.č. 2837/17 o výměře 125 m2, odděleného dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2613-7120/2014 z pozemku p.č. 2837/1 ve výlučném vlastnictví města Dačice, do podílového spoluvlastnictví (každému k id. 1/2) ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za celkovou cenu ve výši 31.612,- Kč se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 2837/17, jehož rozsah je vymezen dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2613-7120/2014, ve prospěch oprávněného města Dačice pro stávající inženýrskou síť kanalizačního řadu, spočívající v právu kanalizační řad provozovat, udržovat, jakožto i provádět opravy za účelem modernizace a v právu vstupu na služebný pozemek, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[ Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro     
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro       
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

21/2/ZM/2014 Prodej části pozemku p.č. 2837/1 v k.ú. Dačice (45)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p.č. 2837/11 o výměře 84 m2 odděleného dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2613-7120/2014 z pozemku p.č. 2837/1 z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , každému k id. 1/2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro     
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro       
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

22/2/ZM/2014 Prodej částí pozemku p.č. 2837/1 v k.ú. Dačice (54), (55)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to částí pozemku p.č. 2837/1, takto:
- prodej pozemku p.č. 2837/18 o výměře 56 m2 oddělený dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2613-7120/2014 z pozemku p.č. 2837/1, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do společného jmění manželů, za celkovou cenu ve výši 16.162,-Kč, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
- prodej pozemku p.č. 2837/8 o výměře 96 m2, oddělený dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2613-7120/2014 z pozemku p.č. 2837/1, ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do podílového spoluvlastnictví každému k id. 1/2, za celkovou cenu ve výši 26.162,-Kč, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Nehlasoval    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro       
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

23/2/ZM/2014 Prodej části pozemku p. č. 1270/1 v k. ú. Bílkov (50)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 1270/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 2,5 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro       
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Zdržel se
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21  Zdržel se

24/2/ZM/2014 Prodej pozemku p. č. 275/1 v k. ú. Malý Pěčín (53)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku p. č. 275/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 282 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[ Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Nehlasoval      
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Zdržel se
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

25/2/ZM/2014 Prodej pozemku p. č. 3072 v k. ú. Lipolec (56)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku p. č. 3072 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro     
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

26/2/ZM/2014 Koupě části pozemku p.č. 233/31 v k.ú. Malý Pěčín (17)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemků oddělených z p.č. 233/31 na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 168-7119/2014, p.č. st. 114 o výměře 19 m2 a p.č. 233/39 o výměře 30 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do výlučného vlastnictví Města Dačice, za celkovou cenu ve výši 588,-Kč, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro     
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

27/2/ZM/2014 Koupě pozemků p.č. 37/15, p.č. 37/14 a p.č. 37/10 v k.ú. Dolní Němčice (20)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, a to pozemků oddělených z p.č. 37/2 na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 242-4961/2008, pozemků p.č. 37/15 o výměře 7 m2, p.č. 37/14 o výměře 31 m2 a p.č. 37/10 o výměře 46 m2 z podílového spoluvlastnictví každého k id. 1/4 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro     
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Nepřítomen     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

28/2/ZM/2014 A.01.01. Koupě části pozemku p.č. 2218/1 v k.ú. Dačice (21)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na koupi části pozemku p.č. 2218/1 o přibližné výměře 60 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ budoucího kupujícího za cenu dle znaleckého posudku a za podmínek, dle přílohy č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem budoucí kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro     
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

29/2/ZM/2014 A.01.01. Koupě pozemku p.č. 2698/9 v k.ú. Dačice (22)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 2698/9 o výměře 276 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako prodávajících, do výlučného vlastnictví Města Dačice, jako kupujícího, za celkovou cenu ve výši 30.360,- Kč a za podmínek dle přílohy č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nehlasoval 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro     
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

30/2/ZM/2014 A.01.01 Směna pozemků v k.ú. Dačice (5)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu nemovitostí bez finančního vyrovnání v obci a katastrálním území Dačice, a to dílu "a" o výměře 33 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2619-7148/2014 z pozemku p.č. 2241/1 - druh pozemku ostatní plocha / jiná plocha, a dílu "b" o výměře 5 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2619-7148/2014 z pozemku p.č. 2239/1 - druh pozemku vodní plocha, z výlučného vlastnictví města Dačice, za pozemek p.č. 2254/54 - druh pozemku ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 38 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro     
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Nepřítomen   
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Nehlasoval 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

31/2/ZM/2014 Směna pozemků v k.ú. Velký Pěčín (6)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu pozemků bez finančního vyrovnání v obci Dačice a katastrálním území Velký Pěčín a to pozemků z výlučného vlastnictví města Dačice p.č. 94/2 o výměře 4094 m2 - orná půda, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 189-7179/2014 z pozemku p.č. 94, a pozemku p.č. 99/5 o výměře 67 m2 - trvalý travní porost, za pozemek z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  p.č. 549/15 - ostatní plocha o výměře 4161 m2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro     
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro  
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Nepřítomen
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

32/2/ZM/2014 Směna pozemků - ul. Kapetova v k.ú. Dačice (8)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu pozemků a jejich částí (dílů), a to pozemku p.č. 2675/6 o výměře 26 m2; dílu "n" o výměře 8 m2, dílu "j" o výměře 10 m2 a dílu "l" o výměře 7 m2 oddělených na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2721/1; pozemku p.č. 2721/4 o výměře 796 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2721/1; dílu "h" o výměře 298 m2, dílu "b" o výměře 54 m2, dílu "f" o výměře 79 m2, dílu "i" o výměře 8 m2, pozemku p.č. 2718/8 o výměře 2193 m2 a pozemku p.č. 2718/9 o výměře 228 m2, oddělených na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2718/1; dílu "d" o výměře 1 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2724/2; pozemku p.č. 2826/4 o výměře 553 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2826/3, a to vše v k.ú. Dačice - z dosavadního výlučného vlastnictví Jihočeského kraje (dle zřizovací listiny - hospodaření se svěřeným majetkem SÚS) do výlučného vlastnictví města Dačice, za pozemky a jejich části a to, za pozemky a jejich části, dílu "c" o výměře 26 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2717/1; díl "k" o výměře 8 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2721/2; pozemek p.č. 2723/2 o výměře 15 m2 oddělený na základě dosud nezpasaného GPL z pozemku p.č. 2723/2; pozemek p.č. 2723/3 o výměře 30 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2723/3; díl "o" o výměře 0,35 m2, oddělený na základě částečně zapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2650, který byl sloučen na základě uzavřené kupní smlouvy do pozemku 2828/2 - ostat. pl. / silnice; díl "p" o výměře 0,24 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného GPL z pozemku p.č. 2837/1 a pozemek p.č. 2828/2 o výměře 1444 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2828/2, a to vše v k.ú. Dačice z dosavadního výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví Jihočeského kraje (dle zřizovací listiny - hospodaření se svěřeným majetkem SÚS), za podmínek přílohy návrhu usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro     
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro  
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Nehlasoval
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

33/2/ZM/2014 Hradišťko - rozšíření VO - A.04.11 - Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (88)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření budoucí bezúplatné smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemek p.č. 25, k.ú. Hradišťko u Dačic, na akci "Hradišťko - rozšíření VO", mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako budoucí povinnou spočívající v právu budoucího oprávněného na zatíženém pozemku zřídit a přes něj vést kabelové vedení veřejného osvětlení, v právu přístupu a příjezdu na služebný pozemek za účelem jeho provozování, oprav, údržby a modernizace, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro     
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro  
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

34/2/ZM/2014 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.č. 2741/1 v k.ú. Dačice (86)

I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí bezúplatné smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 2741/1 v obci a katastrálním území Dačice pro stavbu "Rekonstrukce Letní scény v Dačicích", mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako budoucím povinným, spočívající v uložení inženýrských sítí, v právu přístupu a příjezdu na služebný pozemek za účelem jejich provozování, oprav, údržby a modernizace, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.

[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro     
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro  
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

35/2/ZM/2014 Oprava sakrálních památek na Dačicku z dotací POV 2015
I. Zastupitelstvo města schvaluje
opravu sakrálních památek (kaple a křížku) nacházejících se v k. ú. Dačice, p. č. KN 2675/1 a v k. ú. Bílkov, p. č. KN 152/3 v případě, že DSO Mikroregion Dačicko získá dotaci z POV 2015 na společný projekt mikroregionu "Oprava sakrálních památek a funerální architektury"
II. Zastupitelstvo města souhlasí s účastí (i finanční) na projektu "Oprava sakrálních památek a funerální architektury"
[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro     
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro  
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

36/2/ZM/2014 Změna přílohy zřizovací listiny MŠ Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Dačice dle přílohy.
[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro     
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro  
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

37/2/ZM/2014 Návrh zastupitele Kloibera na volbu přísedícího Okresního soudu v Jindřichově Hradci
I. Zastupitelstvo města volí
do funkce přísedícího Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční období 2014 - 2018 pana Bohumila Mrkvičku.
[ Hlasování: Pro: 13, Proti: 7, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Proti    
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Proti
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Proti   
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Proti 
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Proti     
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Proti
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Proti
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

38/2/ZM/2014 Návrh zastupitele Svobody na volbu přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci
I. Zastupitelstvo města volí do funkce přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční období 2014 - 2018 paní Martu Tůmovou.
[ Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro   
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro   
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

39/2/ZM/2014 Změna stanov DSO Sdružení LKO Borek
I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplné znění stanov DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek ve znění dle přílohy usnesení.
[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro   
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro   
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

40/2/ZM/2014 Zástupci Města Dačice v obchodních společnostech
I. Zastupitelstvo města navrhuje
podle § 84, odst. 1 písm. g) zástupce města v orgánech obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast:

.A.S.A Dačice, s. r. o. - Bc. Vít Svoboda
Teplospol Jindřichův Hradec, a. s. - Bc. Miloš Novák

II. Zastupitelstvo města navrhuje odvolat dosavadního zástupce města v orgánech obchodní společnosti Teplospol Jindřichův Hradec, a. s. Ing. Vlastimila Štěpána.

[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro   
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro   
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

41/2/ZM/2014 Zpráva o činnosti rady města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí i
nformaci o činnosti rady města od 1. zasedání konaného 10. 11. 2014.
[ Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Richard Šeda                               KDU-ČSL    3    Pro
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro   
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6    Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8    Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro   
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                      ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                        ČSSD        15   Pro
Rostislav Homolka                         KSČM       16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Pro
František Tichánek                       ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru