Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 20/2021

U S N E S E N Í  z 20. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 8.12.2021 v hlavním sále KD Beseda

370/20/ZM/2021 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Petr Nováček (KDU-ČSL), členové Zdeňka Koutná (ANO 2011), Vladimír Dušek (KSČM).
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nepřítomen
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

371/20/ZM/2021 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl zveřejněn

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Směna pozemků v k. ú. Velký Pěčín a k. ú. Malý Pěčín (55)
 6. Smlouva kupní na část pozemku p. č. 1684 v k. ú. Dačice (64)
 7. A.03.05. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" (26) (27) (30) (31) (57) (58)
 8. A.03.05. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" (96) (97) (98) (99) (100)
 9. Nabídka koupě pozemku p. č. 2373/3 v k. ú. Dačice (154)
 10. Nabídka koupě pozemku p. č. 2664/9 v k. ú. Dačice (155)
 11. Návrh změny v Plánu společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlumec u Dačic (194)
 12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Dačice (195)
 13. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Dačice (196)
 14. Prodej pozemku p. č. 2690/3 v k. ú. Dačice (224)
 15. Zdravotní plán města Dačice na období 2021-2025
 16. Zápis z finančního výboru
 17. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554- rozšíření seznamu investičních akcí financovaných z investičního úvěru
 18. Rozpočet města Dačice na rok 2022
 19. Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na r. 2023 - 2025
 20. Činnost Jihočeské hospodářské komory, OK J. Hradec v roce 2021
 21. Zpráva o činnosti rady
 22. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nepřítomen
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

372/20/ZM/2021 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 19. zasedání konaném 10. 11. 2021.

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nepřítomen
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

373/20/ZM/2021 Směna pozemků v k. ú. Velký Pěčín a k. ú. Malý Pěčín (55)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření směny nemovitostí bez finančního vyrovnání s odkládací podmínkou v obci Dačice a katastrálním území Velký Pěčín a katastrálním území Malý Pěčín, a to takto:

pozemky p. č. 482/4 - lesní pozemek o výměře 2 304 m2, p. č. 482/1 - lesní pozemek o výměře 1 749 m2 a p. č. 475/9 - trvalý travní porost o výměře 2 148 m2 v k. ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , směnou za pozemky p. č. 423/3 - lesní pozemek o výměře 624 m2, p. č. 425/3 - lesní pozemek o výměře 634 m2 v k. ú. Velký Pěčín a pozemky p. č. 596 - lesní pozemek o výměře 1 708 m2, p. č. 616 - lesní pozemek o výměře 2 561 m2 a p. č. 995/2 - lesní pozemek o výměře 2 630 m2 v k. ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo:Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nepřítomen
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

 

374/20/ZM/2021 Smlouva kupní na část pozemku p. č. 1684 v k. ú. Dačice (64)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní smlouvy na pozemek p. č. 1684/4 o výměře 63 m2, oddělený geometrickým plánem č. 2983-146/2020 z pozemku p. č. 1684 v k. ú. Dačice, mezi Jednotou, spotřebním družstvem v Jindřichově Hradci, sídlem sídliště Vajgar 595, 377 01 Jindřichův Hradec, jako prodávajícím, a městem Dačice, jako kupujícím, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nepřítomen
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

 

375/20/ZM/2021 A.03.05. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" (26) (27) (30) (31) (57) (58)

I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření směn pozemků v obci Dačice a k. ú. Bílkov a k. ú. Dačice pro účely investiční akce "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II ", realizovanou investorem stavby, městem Dačice, a to:

 • pozemku p. č. 483/89 - orná půda o výměře 442 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/29, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 80 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , směnou bez finančního vyrovnání za pozemek p. č. 1270/29 - ostatní plocha o výměře 69 m2 a část pozemku p. č. 1270/1 - ostatní plocha o výměře 363 m2, zapsaných v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov, jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • pozemku p. č. 483/87 - orná půda  o výměře 273 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/27, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 46 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , směnou bez finančního vyrovnání za pozemek p. č. 1253/4 - ostatní plocha o výměře 340 m2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a  k. ú. Bílkov, jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,
 • pozemku p. č. 2604/26 - orná půda o výměře 408 m2, odděleného geometrickým plánem č. 3043-9255/2021 z pozemku p. č. 2604/10, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 461 pro obec Dačice a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ směnou bez finančního vyrovnání za část pozemku p. č. 2540/13 - ostatní plocha o výměře 408 m2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Dačice, jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,
 • spoluvlastnický podíl k id. 1/2 na pozemku p. č. 2604/25 - orná půda o výměře 822 m2, odděleného geometrickým plánem č. 3043-9255/2021 z pozemku p. č. 2604/1, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 3566 pro obec Dačice a k. ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , směnou bez finančního vyrovnání za část pozemku p. č. 2540/13 - orná půda  výměře 822 m2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Dačice, jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4
 • pozemku p. č. 483/92 - orná půda  o výměře 1426 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/32, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 273 pro obec Dačice a k.ú. Bílkov jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , směnou s finančním vyrovnáním za část pozemku p. č. 483/64 - orná půda o výměře 4278 m2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a  k. ú. Bílkov, jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,
 •  pozemku p. č. 483/94 - orná půda o výměře 613 m2 odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/65 v k. ú. Bílkov a p. č. 483/96 - orná půda o výměře 1447 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/67 v k. ú. Bílkov a dále podíl k id. 1/5 na pozemku p. č. 2604/25 - orná půda o výměře 1643 m2, odděleného geometrickým plánem z pozemku p. č. 2604/1 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví Zemědělského družstva Hříšice do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou bez finančního vyrovnání za pozemky p. č. 1214/10 - ostatní plocha o výměře 2216 m2 a p. č. 483/56 - orná půda o výměře 252 m2 v k. ú. Bílkov z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví Zemědělského družstva Hříšice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6.

[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nepřítomen
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Nehlasoval
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

376/20/ZM/2021 A.03.05. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" (96) (97) (98) (99) (100)

I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků a koupi spoluvlastnických podílů na pozemku v obci Dačice a k. ú. Bílkov a k. ú. Dačice pro účely investiční akce "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" realizovanou investorem stavby městem Dačice, a to koupi:

 • pozemku p. č. 483/90 - orná půda o výměře 450 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/30, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 91 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • pozemku p. č. 483/88 - orná půda o výměře 496 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/28, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 38 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
 • pozemku p. č. 483/91 - orná půda o výměře 253 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/31, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 55 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/3, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 2604/25 o výměře 1643 m2, odděleného geometrickým plánem č. 3043-9255/2021 z pozemku p. č. 2604/1, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 3566 pro obec a k. ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví k id 1/10░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • pozemku p. č. 483/95 - orná půda o výměře 849 m2, odděleného geometrickým plánem č. 360-9256/2021 z pozemku p. č. 483/66, zapsaném v katastru nemovitostí na LV 335 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░   za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nepřítomen
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

377/20/ZM/2021 Nabídka koupě pozemku p. č. 2373/3 v k. ú. Dačice (154)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje koupi nemovitosti p. č. 2373/3 o výměře 4173 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví společnosti Přírodní park Česká Kanada, s.r.o., sídlem Staré Město pod Landštejnem 4, 378 82, Staré Město pod Landštejnem do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

378/20/ZM/2021 Nabídka koupě pozemku p. č. 2664/9 v k. ú. Dačice (155)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje koupi nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2664/9 - trvalý travní porost o celkové výměře 1934 m2 z výlučného vlastnictví společnosti VIAGEM a. s., sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha, do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

379/20/ZM/2021 Návrh změny v Plánu společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlumec u Dačic (194)
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu přílohy č. 1 usnesení č. 60/3/ZM/2015, kterým byl schválen Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Chlumec u Dačic, a to tak, že se parametry nově trasované doplňkové polní cesty  C 22 o šíři 3,0 m s navrženým travním povrchem mění na povrch ze štěrkodrtě.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

 

380/20/ZM/2021 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Dačice (195)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p. č. 124/1 -  trvalý travní porost o výměře 165 m2, p. č. 2396/57 - orná půda o výměře 723 m2, p. č. 2396/69 - orná půda o výměře 1616 m2, p. č. 2396/79 - orná půda o výměře 3641 m2, p. č. 2430/294 - ostatní plocha o výměře 27 m2, p. č. 2430/297 - ostatní plocha o výměře 51 m2, p. č. 2430/298 - ostatní plocha o výměře 52 m2, p. č. 2430/299 - ostatní plocha o výměře 157 m2 a p. č. 2430/300 - ostatní plocha o výměře 110 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí.

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nehlasoval
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

381/20/ZM/2021 Záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Dačice (196)
I. Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice pro realizaci výstavby veřejně prospěšné stavby a realizaci výsadby zeleně, a to p. č. 1937/40 - orná půda o výměře 3979 m2, p. č. 1937/66 - ostatní plocha o výměře 46 m2, p. č. 1937/85 - orná půda o výměře 2705 m2 z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

382/20/ZM/2021 Prodej pozemku p. č. 2690/3 v k. ú. Dačice (224)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2690/3 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2 407 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Zdržel se 

383/20/ZM/2021 Zdravotní plán města Dačice na období 2021-2025
I. Zastupitelstvo města schvaluje Zdravotní plán města Dačice na období 2021 - 2025.

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

 

384/20/ZM/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554- rozšíření seznamu investičních akcí financovaných z investičního úvěru
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554. Jedná se o rozšíření seznamu investičních akcí, které lze financovat z investičního úvěru.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554 s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350. Dodatkem dochází k rozšíření seznamu investičních akcí o Rekonstrukci MK na sídlišti k Hradišťku- ZTV Za Školou, II. etapa.

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

385/20/ZM/2021 Rozpočet města Dačice na rok 2022

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1) financování akcí: Vodovod M. Pěčín - V. Pěčín (2.000,00 tis. Kč), ZTV Za Školou II. etapa (30.000,00 tis. Kč), Výstavba ZTV Nivy II (4.700,00 tis. Kč), Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku - ZTV Za Školou, II. etapa (13.300,00 tis. Kč) ze schváleného úvěru č. 2021008554 a dodatku č. 1, poskytnutého Československou obchodní bankou a. s. v celkové výši 50.000,00 tis. Kč pro rok 2022.

2) rozpočet města Dačice na rok 2022 v těchto objemech:

příjmy  220.343,43 tis. Kč

výdaje  304.373,91 tis. Kč

 

schodek rozpočtu    -84.030,48 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatého úvěru   -2.334,00 tis. Kč

financování- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky   50.000,00 tis. Kč

financování- použití finančních prostředků z minulých let    36.364,48 tis. Kč

  

II. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2022 včetně úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací prostřednictvím rozpočtových opatření:

 1. do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce,
 2. bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:
   

a) vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově i neúčelově určených prostředků a to včetně prostředků, které jsou   městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,   

b) k čerpání a přijetí prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo.

starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2022. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.

Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

386/20/ZM/2021 Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na r. 2023 - 2025
I. Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na období r. 2023 - 2025.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

387/20/ZM/2021 Činnost Jihočeské hospodářské komory, OK J. Hradec v roce 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje na základě splnění podmínek obsažených ve smlouvě schválené usnesením č. 366/13/ZM/2016 vyplacení finančního daru ve výši 30 000 Kč Jihočeské hospodářské komoře, Oblastní kancelář J. Hradec, IČ: 48208248.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Zdžel se
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    ProIng. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta
 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru