Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 24/2022

U S N E S E N Í  z 24. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 21.9.2022 v hlavním sále KD Beseda441/24/ZM/2022 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Ing. Eva Macků (ODS), členové Milan Navrátil (ANO 2011), Vladimír Dušek (KSČM).
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nepřítomen
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

442/24/ZM/2022 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2022 - restaurování varhan, III. etapa
 6. Peněžní dar pro DM Studio - mažoretky Dačice, z.s.
 7. Účast Města Dačice v Dotačním programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II"
 8. Přijetí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu z programu Národní plán obnovy na projekt A.04.67 "Město Dačice, Modernizace soustavy veřejného osvětlení, 2022-23"
 9. Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na projekt D.03.10 "Zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Dačice a varovného informačního systému pro město Dačice"
 10. Koupě pozemků p. č. 2317/9 a p. č. 2324/21 v k. ú. Dačice (144)
 11. Prodej části pozemku p. č. 1217/6 v k. ú. Bílkov (231)
 12. Lokalita Nivy II. - Smlouvy o smlouvách budoucích kupních - dodatek č. 1 (105)
 13. B.02.11. Směna pozemků v k. ú. Dolní Němčice a k. ú. Dačice (58)
 14. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 (Kanalizace a ČOV)
 15. Darovací smlouva na části pozemku p. č. 1402/3 v k. ú. Chlumec u Dačic (22)
 16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě směnné
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Za Školou, Dačice (2)
 18. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelní Vydří
 19. Smlouva o spolupráci s Jihočeským krajem a Gymnáziem, Dačice, Boženy Němcové 213 - dodatek č. 1 (193)
 20. Smlouva o zápůjčce TJ Centropen Dačice, z. s.
 21. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 22. Směrnice - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města Dačic
 23. Rozpočtové opatření č. 22/2022
 24. Zápis z finančního výboru
 25. Zápis z kontrolního výboru
 26. Zpráva o činnosti rady
 27. Diskuse a interpelace
 28. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nepřítomen
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

443/24/ZM/2022 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 23. zasedání konaném 22. 6. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nepřítomen
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

444/24/ZM/2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2022 - restaurování varhan, III. etapa
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Karmelem Matky Boží, se sídlem Jemnická 21/III, Dačice, IČO 685 21 979 o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2022 na akci obnovy Restaurování varhan z kostela sv. Antonína Paduánského, v areálu kláštera Bosých Karmelitek Dačice - III. etapa.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nepřítomen
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

445/24/ZM/2022 Peněžní dar pro DM Studio - mažoretky Dačice, z.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 30.000 Kč spolku DM Studio - mažoretky Dačice, z. s., se sídlem Hradecká 24/V, IČ: 270 52 303 určeného na pokrytí nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa MWF v Chorvatsku ve dnech 22.-26.9.2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nepřítomen
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Zdržel se
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

446/24/ZM/2022 Účast Města Dačice v Dotačním programu Jihočeského kraje "My v tom
 Jihočechy nenecháme II"

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhlášený Dotační program Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II".
II. Zastupitelstvo města schvaluje  zapojení města do dotačního programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II"
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Nepřítomen
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

447/24/ZM/2022 Přijetí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu z programu Národní plán
obnovy na projekt A.04.67 „Město Dačice, Modernizace soustavy veřejného osvětlení, 2022-23“

I. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 3.314.340 Kč na realizaci projektu "Město Dačice, Modernizace soustavy veřejného osvětlení, 2022-23".
II. Zastupitelstvo města schvaluje realizaci výběrového řízení na akci s názvem "Město Dačice, Modernizace soustavy veřejného osvětlení, 2022-23".
III. Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce s názvem "Město Dačice, Modernizace soustavy veřejného osvětlení, 2022-23" pod podmínkou schválené dotace z MPO.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

448/24/ZM/2022 Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na projekt D.03.10 "Zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Dačice a varovného informačního systému pro město Dačice"
I. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 7 069 629,49 Kč na realizaci projektu "Zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Dačice a varovného informačního systému pro město Dačice".

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

449/24/ZM/2022 Koupě pozemků p. č. 2317/9 a p. č. 2324/21 v k. ú. Dačice (144)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitostí v rámci stavby "Obnova části přívodního řadu Slavonice - Dačice, 1. a 2. etapa", a to pozemku p. č. 2317/9 o výměře 83 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3080-2076/2022 z pozemku p. č. 2317/6 a pozemku p. č. 2324/21 o výměře 39 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3080-2076/2022 z pozemku p. č. 2324/5 v k. ú. Dačice, z výlučného vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

450/24/ZM/2022 Prodej části pozemku p. č. 1217/6 v k. ú. Bílkov (231)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 1217/6 (ostatní plocha, neplodná půda) o přibližné výměře 655 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Zdržela se
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Zdržel se
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Zdržel se

 

451/24/ZM/2022 Lokalita Nivy II. - Smlouvy o smlouvách budoucích kupních - dodatek č. 1 (105)
I. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 25.9.2017 (105) mezi městem Dačice, jako oprávněným ze smlouvy a prodávajícím, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako zavázaným ze smlouvy a kupujícím, dle přílohy č. 1 usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

452/24/ZM/2022 B.02.11. Směna pozemků v k. ú. Dolní Němčice a k. ú. Dačice (58)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu nemovitostí bez finančního vyrovnání pro plánovanou investiční akci "Multifunkční hřiště Dolní Němčice" v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice a katastrálním území Dačice, a to takto:

pozemky p. č. 446/10 - orná půda o výměře 1068 m2, p. č. 446/21 - orná půda o výměře 2409 m2 a p. č. 445/5 - ostatní plocha o výměře 331 m2 v k. ú. Dolní Němčice z výlučného vlastnictví společnosti LUČINA, s. r. o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za pozemky a části pozemků v k. ú. Dačice, a to část pozemku p. č.2271/60 - zeleň o výměre 20 m2, část pozemku p. č. 2270/2 - ostatní plocha o výměře 1261 m2 a část pozemku p. č. 2271/2 - ostatní plocha o výměře 2015 m2. Tyto části pozemků byly odděleny geometrickým plánem č. 3086-9485/2022 a sloučeny do pozemku v nových hranicích p. č. 2271/2 o celkové výměře 3296 m2. Dále do směny vstupují pozemky p. č. 2269/12 - ostatní plocha o výměře 82 m2, p. č. 2231/5 - ostatní plocha o výměře 99 m2, p. č. 2324/19 - tr. travní porost o výměře 357 m2 a p. č. 2324/20 - tr. travní porost o výměře 184 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti Lučina s. r. o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

 

453/24/ZM/2022 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031    (Kanalizace a ČOV)
I. Zastupitelstvo města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 (Kanalizace a ČOV), dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

 Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro   

 

454/24/ZM/2022 Darovací smlouva na části pozemku p. č. 1402/3 v k. ú. Chlumec u Dačic (22)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování pozemků v rámci dokončené stavby "Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci, a to p. č. 1402/13 o výměře 239 m2 a p. č. 1402/14 o výměře 42 m2 oddělených dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 199 - 1111/2018 z pozemku p.č. 1402/3 v k.ú. Chlumec u Dačic, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako dárcem, a městem Dačice, jako obdarovaným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

 

455/24/ZM/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě směnné
I. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě směnné uzavřené 17. 1. 2022 s  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ░░░ , jehož předmětem je změna článku X., odst. 1., dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě směnné.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

456/24/ZM/2022 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Za Školou, Dačice (2)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodeje nemovitostí v obci a k. ú. Dačice v rámci majetkoprávního vypořádání lokality Za Školou, a to pozemků:

p. č. 2945/59 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

p. č. 2945/77 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 a p. č. 2945/78 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,

p. č. 2945/73 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,

p. č. 2945/67 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 a p. č. 2945/68 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,

p. č. 2945/91 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 a p. č. 2945/94 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,

p. č. 2945/85 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 a p. č. 2945/86 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 4 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6,

p. č. 2945/81 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7,

p. č. 2945/88 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 a p. č. 2945/89 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za za podmínek dle přílohy usnesení č. 8,

p. č. 2945/92 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za za podmínek dle přílohy usnesení č. 9,

p. č. 2945/74 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 a p. č. 2945/76 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 10.

p. č. 2945/46 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 9 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 11.

p. č. 2945/64 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 6 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 12.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Zdržel se         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

457/24/ZM/2022 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelní Vydří
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu obecní hranice mezi obcí Dačice a katastrálním územím Prostřední Vydří a obcí a katastrálním územím Kostelní Vydří, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

458/24/ZM/2022 Smlouva o spolupráci s Jihočeským krajem a Gymnáziem, Dačice, Boženy
Němcové 213 - dodatek č. 1 (193)

I. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 10. 12. 2021 mezi městem Dačice, Jihočeským krajem a Gymnáziem, Dačice, Boženy Němcové 213, týkající se části projektu přístavby budovy gymnázia, dle přílohy č. 1 usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

 

459/24/ZM/2022 Smlouva o zápůjčce TJ Centropen Dačice, z. s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zápůjčce pro TJ Centropen Dačice, z. s., IČ: 42408385, Sokolská 565, 380 01 Dačice.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zápůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

460/24/ZM/2022 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

461/24/ZM/2022 Směrnice - Sociální fond města Dačice určený pro zaměstnance a uvolněné
členy zastupitelstva města Dačic

I. Zastupitelstvo města schvaluje upravenou Směrnici zastupitelstva města - Sociální fond města Dačice určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva města Dačice, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 10. 2022.

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

 

462/24/ZM/2022 Rozpočtové opatření č. 22/2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opaření č. 22/2022 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 4.719.026,43 Kč, financování 4.719.026,43 Kč.

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru