Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 4/2023

U S N E S E N Í  ze 4. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 20.4.2023 v hlavním sále KD Beseda

55/4/ZM/2023 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Mgr. Bohumil Šuhaj (MZH), Mgr. Martin Rychlík (KDU-ČSL), Vladimír Dušek (KSČM).
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

56/4/ZM/2023 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2023
 6. Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2023
 7. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Borek u Dačic - návrh nového uspořádání pozemků (201)
 8. Plán společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Borek u Dačic (196)
 9. Plán společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hradišťko (202)
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Za Školou, Dačice (3)
 11. Směna pozemků v k.ú. Dačice a k.ú. Borek - "Dačice, rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu" (50)
 12. Směna pozemků v k. ú. Velký Pěčín a k. ú. Malý Pěčín (55)
 13. Bezúplatný převod pozemku p. č. 166/8 v k. ú. Chlumec u Dačic (203)
 14. Prodej pozemku p. č. 1271/2 v k. ú. Bílkov (252)
 15. Prodej části pozemku a zřízení věcného břemene - p. č. 2429/162 v k. ú. Dačice (253)
 16. Záměr bezúplatného převodu části pozemku v k. ú. Dačice (183)
 17. Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci s názvem ,,Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice''
 18. Zápis z finančního výboru
 19. Zápis z kontrolního výboru
 20. Zpráva o činnosti rady
 21. Diskuse a interpelace
 22. Závěr


[Výsledek hlasování:Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

57/4/ZM/2023 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 3. zasedání konaném 23. 2. 2023.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

58/4/ZM/2023 Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace společnosti Sdílení o.p.s., Masarykova 330, Telč, ve výši 100 000 Kč na zajištění mobilní hospicové péče na rok 2023.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

59/4/ZM/2023 Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru Centru sociálních služeb, Česká 1175/II, Jindřichův Hradec, ve výši 300 000 Kč na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2023  za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

60/4/ZM/2023 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Borek u Dačic - návrh nového uspořádání pozemků (201)

I. Zastupitelstvo města schvaluje návrh nového uspořádání pozemků v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Borek u Dačic a to takto:

Soupis nového uspořádání pozemků řešených dle § 2 zákona:

- orná půda ................0,5068 ha

- tr.travní porost..........3,1038 ha

- lesní pozemek..........1,8157 ha

- vodní plocha.............3,5114 ha

- zast.plocha...............0,3343 ha

- ostatní plocha...........6,1527 ha

celkem.....................15,4247 ha, dle přílohy unesení č. 1. 
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Zdržel se             KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                        KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Zdržel se              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Zdržel se              MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Proti                      NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Proti                      KSČM
  Kiessling Petr                                Proti                       KSČM


 

61/4/ZM/2023 Plán společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Borek u Dačic (196)
I. Zastupitelstvo města mění usnesení č. 413/22/ZM/2022.
II. Zastupitelstvo města schvaluje změny Plánu společných zařízení (PSZ) v rámci probíhajících Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k. ú. Borek u Dačic, a to takto:

Nově navržené cesty:

HC1a, DC18, DC19
Nově navržený hospodářský sjezd:
Sn6 na silnici II/151

Zrušení hlavních cest:
HC2a, HC2b, VC12, DC17

Změna trasy u cest: 
HC5-R - prodloužení a napojení na silnici II/151, cesta přeznačena na VC5-R
VC6-R - zkrácení cesty
DC15 - změna trasy, nově napojení na silnici II/151 na místě původně navrženého napojení zrušené VC12
HC5-R - přeznačena na VC5-R, změněna kategorie cesty a doporučený povrch změněn na štěrkový, dle přílohy usnesení č. 1

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

62/4/ZM/2023 Plán společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hradišťko (202)
I. Zastupitelstvo města schvaluje Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Hradišťko u Dačic, dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

63/4/ZM/2023 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Za Školou, Dačice (3)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodeje nemovitostí v obci a k. ú. Dačice v rámci majetkoprávního vypořádání lokality Za Školou, a to pozemků:

 • p. č. 2945/55 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 2945/54 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za sjednanou kupní cenu ve výši 1077 Kč/m2, tj. 5 385,00 Kč, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • p. č. 2945/82 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 a p. č. 2945/83 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za sjednanou kupní cenu ve výši 1077 Kč/m2, tj. 5 385,00 Kč, za podmínek dle přílhy usnesení č. 2,

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

64/4/ZM/2023 Směna pozemků v k.ú. Dačice a k.ú. Borek - "Dačice, rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu" (50)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků bez finančního vyrovnání v k.ú. Dačice a k.ú. Borek u Dačic:
pozemek p. č. 2679/23 - orná půda o výměře 171m2, oddělený geometrickým plánem č. 2991-289/2020 z pozemku p.č. 2679/15 v k. ú. Dačice, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za pozemky p. č. 390/10 - orná půda o výměře 131 m2 a p. č. 370/4 - ostatní plocha o výměre 34 m2 v k. ú. Borek u Dačic, z výlučného vlastnictví města Dačice, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Směnné smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM 

65/4/ZM/2023 Směna pozemků v k. ú. Velký Pěčín a k. ú. Malý Pěčín (55)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu nemovitostí bez finančního vyrovnání s odkládací podmínkou v obci Dačice a katastrálním území Velký Pěčín a katastrálním území Malý Pěčín, a to takto:

pozemky p. č. 482/4 - lesní pozemek o výměře 4 171 m2 a p. č. 475/9 - trvalý travní porost o výměře 2 148 m2 v k. ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, směnou za pozemky p. č. 423/3 - lesní pozemek o výměře 624 m2, p. č. 425/3 - lesní pozemek o výměře 634 m2 v k. ú. Velký Pěčín a pozemky p. č. 596 - lesní pozemek o výměře 1 708 m2, p. č. 616 - lesní pozemek o výměře 2 561 m2 a p. č. 995/2 - lesní pozemek o výměře 2 630 m2 v k. ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM 

66/4/ZM/2023 Bezúplatný převod pozemku p. č. 166/8 v k. ú. Chlumec u Dačic (203)
I. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemku p. č. 166/8 - ostatní plocha o výměře 252 m2 z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví města Dačice.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

67/4/ZM/2023 Prodej pozemku p. č. 1271/2 v k. ú. Bílkov (252)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1271/2 - ostatní plocha o výměře 26 m2 v obci Dačice a k. ú. Bílkov z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví žadatelů, a to k id. 1/2 do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, a k id. 1/2 pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: PŘIJATO ]


Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

68/4/ZM/2023 Prodej části pozemku a zřízení věcného břemene - p. č. 2429/162 v k. ú. Dačice (253)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku 2429/213 - ostatní plocha o výměře 7 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3136-9442/2023 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví níže uvedených vlastníků bytových jednotek v bytovém domě v ulici Dlouhá 431/V.  

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Dačice k id. podílu ve výši 79/4000,               

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 79/2000,             

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 79/4000,            

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ k id. podílu ve výši 34/1000,

░░░░ ░░░░ ░░░░ k id. podílu ve výši 79/1000 do SJM

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ k id. podílu ve výši 41/500,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , k id. podílu ve výši 69/1000,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 69/2000,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 69/1000,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 79/1000,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 79/1000 do SJM, 

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 69/2000,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 41/500,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 82/1000 do SJM,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 2/25,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 69/1000, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: PŘIJATO ]

  Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
 

 

69/4/ZM/2023 Záměr bezúplatného převodu části pozemku v k. ú. Dačice (183)
I. Zastupitelstvo města mění usnesení č. 265/15/ZM/2021 ze dne 17. 2. 2021.
II. Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitosti p. č. 1391 - trvalý travní porost o přibližné výměře 200 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

 

70/4/ZM/2023 Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci s názvem ,,Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice''
I. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, 34. výzvy - MUZEA, na realizaci akce s názvem ,,Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice'' v celkové výši 11 962 830,20 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Omluven               KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

Bc. Miloš Novák, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru