Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 9/2016

U S N E S E N Í  z 9. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 17.2.2016 v hlavním sále MěKS


222/9/ZM/2016 Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Jiří Albrecht (Moravané), Josef Mochar (ČSSD), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL)
[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se223/9/ZM/2016/2 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl navržen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 6. Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2016 a 2017" z rozpočtu města
 7. Bezúplatný převod p. č. 2718/4 v k. ú. Dačice (49)
 8. Bezúplatný převod pozemků U Stadionu, k. ú. Dačice (50)
 9. Bezúplatný převod p. č. 572/15 v k. ú. Bílkov (51)
 10. Koupě pozemků p.č. 77/1 a 1141/1 v k.ú. Dolní Němčice (52)
 11. Koupě pozemku p.č. 241/22 v k.ú. Dolní Němčice (53)
 12. A.01.01. Koupě části pozemku p.č. 2218/1 v k.ú. Dačice (54)
 13. D.01.01. Kupní smlouva na části pozemků p.č. 1925/2 a p.č. 1925/5 (55)
 14. D.03.01. Kupní smlouva na pozemek p.č. 2839/7 v k.ú. Dačice (57)
 15. D.03.01. Úplatný převod pozemků v k.ú. Dačice (58)
 16. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (1. kolo) (77)
 17. Prodej částí pozemků v k. ú. Malý Pěčín (87)
 18. Prodej pozemků pod budovou na p.č. 37/18, části p.č. 37/10 a části p.č. 37/5 v k.ú. Dolní Němčice (88)
 19. A.01.17 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.č. 930 v k.ú. Dačice (137)
 20. B.02.04. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2741/1 v k.ú. Dačice (Letní scéna) (148)
 21. Dar movitých věcí pro ČR - HZS JčK nákladní přívěs "Kobras"
 22. Rozpočtové opatření č. 23/2015
 23. Delegace zástupce města na valné hromady společnosti FCC Dačice, s.r.o.
 24. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 25. Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva
 26. Zpráva o činnosti rady
 27. Diskuse a interpelace
 28. Závěr


[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nehlasoval
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro224/9/ZM/2016 Volba ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovateli zápisu Pavla Antonů (SNK-ED) a Petra Nováčka (KDU-ČSL)
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
225/9/ZM/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva přijatých na 8.  zasedání konaném 16. 12. 2015.
[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
226/9/ZM/2016/2 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2016 a 2017" z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí grantu z rozpočtu města na "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2016 a 2017" spolkům dle přílohy č. 1.

II. Zastupitelstvo města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
227/9/ZM/2016 Bezúplatný převod p. č. 2718/4 v k. ú. Dačice (49)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2718/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
228/9/ZM/2016 Bezúplatný převod pozemků U Stadionu, k. ú. Dačice (50)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2434/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 710 m2,  p. č. 2434/17 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 565 m2, p. č. 2433/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 537 m2, p. č. 2433/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 556 m2, p. č. 2433/27 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 199 m2, p. č. 2433/24 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 644 m2 a části pozemku p. č. 1146/2 - ostatní plocha, jiná plocha o přibližné výměře 527 m2 z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

229/9/ZM/2016 Bezúplatný převod p. č. 572/15 v k. ú. Bílkov (51)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 572/15 - ostatní plocha, manipulační plocha o přibližné výměře 11 m2, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro230/9/ZM/2016 Koupě pozemků p.č. 77/1 a 1141/1 v k.ú. Dolní Němčice (52)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemků p.č. 77/1 o výměře 118 m2 a 1141/1 o výměře 212 m2 v k.ú. Dolní Němčice, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy v k.ú. Dolní Němčice.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
231/9/ZM/2016 Koupě pozemku p.č. 241/22 v k.ú. Dolní Němčice (53)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemku p.č. 241/22 o výměře 482 m2 v k.ú. Dolní Němčice z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek v k.ú. Dolní Němčice.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
232/9/ZM/2016 A.01.01. Koupě části pozemku p.č. 2218/1 v k.ú. Dačice (54)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi části pozemku 2218/1 - dílu "b" o výměře 60 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2670-7471/2015, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice v rámci investiční stavby "Rekonstrukce místních komunikací v MČ Toužín", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
233/9/ZM/2016 D.01.01. Kupní smlouva na části pozemků p.č. 1925/2 a p.č. 1925/5 (55)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
odkup částí pozemku v obci a katastrálním území Dačice, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2685-7521/2015 v rámci investiční akce "ZTV Za Školou", a to:

- část pozemku p.č. 1925/2 - díl "a1" o výměře 2 m2 a část pozemku 1925/5 - díl "b1" o výměře 16 m2  zapsané na LV 3199 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

234/9/ZM/2016 D.03.01. Kupní smlouva na pozemek p.č. 2839/7 v k.ú. Dačice (57)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemku p.č. 2839/7 v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví Povodí Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, do výlučného vlastnictví města Dačice, za cenu ve výši dle znaleckého posudku.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na koupi pozemku p.č. 2839/7 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Nepřítomen
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
235/9/ZM/2016 D.03.01. Úplatný převod pozemků v k.ú. Dačice (58)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr úplatného převodu za cenu stanovenou znaleckým posudkem pozemku p.č. 124/1 o 208 m2 a pozemku p.č. 124/2 o výměře 19 m2 v obci a katastrálním území Dačice pro investiční stavbu "Protipovodňové opatření v Dačicích", z výlučného vlastnictví Státního pozemkového úřadu do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Nepřítomen
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
236/9/ZM/2016 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (1. kolo) (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje

 • prodej pozemku p.č. 2945/3 o výměře 819 m2, odděleného z pozemků p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 728.910,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/4 o výměře 811 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 721.790,- Kč (tj. 890,- Kč/m2).
   

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
237/9/ZM/2016 Prodej částí pozemků v k. ú. Malý Pěčín (87)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 173-7555/2015, a to dílu "a" o výměře 68 m2 z pozemku p. č. 223/2 a dílu "b" o výměře 105 m2 z pozemku p. č. 224/4, které utvořily nový pozemek p. č. 224/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 173 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro 

238/9/ZM/2016 Prodej pozemků pod budovou na p.č. 37/18, části p.č. 37/10
a části p.č. 37/5 v k.ú. Dolní Němčice (88)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemků p.č. 37/18 o výměře 13 m2, část p.č. 37/10 o výměře 62 ma část p.č. 37/5 odděleného dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 326-7564/2015 o výměře 130 mv k.ú. Dolní Němčice, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví spotřebnímu družstvu Jednota, s.d. Jindřichův Hradec, sídlem sídliště Vajgar 595, 377 01 Jindřichův Hradec, za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemky v k.ú. Dolní Němčice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Nepřítomen  
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Nehlasoval
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
239/9/ZM/2016 A.01.17 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.č. 930 v k.ú. Dačice (137)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p.č. 930 v k.ú. Dačice v rámci rekonstrukce komunikace, investiční akce "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova ul. v Dačicích" mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, dle zřizovací listiny hospodaření se svěřeným majetkem pro Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, sídlem nám. Republiky 86, 380 01 Dačice, jako oprávněným, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p.č. 930 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
240/9/ZM/2016 B.02.04. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2741/1 v k.ú. Dačice (Letní scéna)
(148)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice jako oprávněným a  Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako povinným, spočívající v právu uložení inženýrských sítí na pozemku p.č. 2741/1 v obci a katastrálním území Dačice, konkrétně uložení kanalizační přípojky pro stavbu "Letní scéna v Dačicích" a v právu přístupu a příjezdu na služebný pozemek za účelem jejich provozování, oprav, údržby a modernizace, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
241/9/ZM/2016 Dar movitých věcí pro ČR - HZS JčK nákladní přívěs "Kobras"
I. Zastupitelstvo města schvaluje
darovací smlouvu mezi městem Dačice a ČR - HZS Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 52b, 370 01 České Budějovice, IČ 70882835, jejímž předmětem je darování 1ks nákladní přívěs valníkový "Kobras", typ K071 Profi, VIN TK9K071C05CKP9519, RZ 2C7 1818.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro242/9/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 23/2015
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 23/2015 v objemech: příjmy 6.005,32 tis. Kč, výdaje -69,55 tis. Kč, financování -6.074,87 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro243/9/ZM/2016 Delegace zástupce města na valné hromady společnosti FCC Dačice, s.r.o.
I. Zastupitelstvo města deleguje
Ing. Karla Macků, starostu města, jako zástupce města Dačice a Bc. Miloše Nováka, místostarostu města, jako 1. náhradníka, na valné hromady společnosti FCC Dačice, s.r.o., se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČO: 19012161, a to pro volební období 2014 - 2018 s účinností od 18. 2. 2016. Zástupce města na valné hromadě bude hájit zájmy města s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Za tím účelem je zástupce města na valné hromadě oprávněn hlasovat v souladu se zájmy města Dačice, požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje v předložených dokladech.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Zdržel se
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

244/9/ZM/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Zdržel se
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
245/9/ZM/2016 Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
na základě nařízení vlády č. 352/2015 Sb. odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ve výši, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 3. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro


246/9/ZM/2016 Zpráva o činnosti rady
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informaci o činnosti rady města od 8. zasedání konaného 16. 12. 2015.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Nepřítomen
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nepřítomen
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 


 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru