Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Kategorizace památek

Kategorizace památkově chráněných území a objektů

  • Památková rezervace je chráněna jako územní celek s výjimečným souborem nemovitých kulturních památek i dalších architektonických, urbanistických a uměleckých hodnot. V prohlášení vlády České republiky jsou definovány podmínky ochrany, které se vztahují i na nacházející se nemovitosti, které nejsou prohlášenými památkami.
  • Památková zóna je chráněna jako územní celek s významnými kulturně-historickými a urbanisticko-architektonickými hodnotami.
  • Národní kulturní památka je nejvýznamnější objekt s výjimečnými společensko-kulturními, architektonickými, urbanistickými či uměleckými hodnotami.
  • Kulturní památka je významný objekt, který se vyznačuje společensko-kulturními, architektonickými, urbanistickými či uměleckými hodnotami.
  • Ochranné pásmo je vymezováno tehdy, vyžaduje-li to ochrana nemovité národní kulturní památky, nemovité kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny nebo jejich prostředí.


MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE (MPR)

Památková rezervace je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů. Památková rezervace představuje vyšší kategorii ochrany památkově hodnotného území. Historická zástavba v sídelní památkové rezervaci je obvykle kompaktní, bez výraznějších novodobých rušivých zásahů a charakter hodnotných staveb jednoznačně udává charakter celému území. Z hlediska památkových hodnot jde o území homogenní, vyžadující přísnou ochranu. Jednotlivé historické stavby v rezervaci mají dochován svůj původní objem včetně tvaru střechy a zejména mají zachované původní ztvárnění průčelí včetně architektonických detailů, řešení oken a dveří apod. a obvykle též vnitřní dispozice a prvky interiéru.

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA (MPZ) A VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA (VPZ)

Památkovou zónou rozumíme území sídelního útvaru nebo jeho části, jehož neopakovatelný charakter je neodmyslitelně určován urbanistickým souborem tradičních staveb se stanoveným podílem nemovitých kulturních památek. Prostředí
a stavební fond zóny vyžadují vysoký a náročný stupeň památkové ochrany v předem určeném prostorovém rozsahu vymezeného území. Z pohledu památkové péče se jedná o urbanistický celek (nebo jeho část) hodnotných a v předem stanovené míře intaktně dochovaných historických objektů, nevykazujících v určeném prostorovém rozsahu závažné nedostatky. Míra autentičnosti dosahuje vysoké úrovně. Na původní urbanistické struktuře sídla jsou zachovány ničím nenarušené objemové formy rozhodujících typologických druhů staveb. V obnovitelné míře je zachováno pojednání průčelních ploch. S ohledem na nerovnoměrný stupeň dochování je smyslem památkové zóny jak ochrana území a všech jeho památkových hodnot, tak postupná náprava. K té patří především rekultivace územních ploch a památková rehabilitace vybraných staveb.

PAMÁTKOVÉ OCHRANNÉ PÁSMO (POP)

Ochranným pásmem rozumíme území kolem rezervací, zón nebo jednotlivých nemovitých památek, které slouží k ochraně jejich určujících památkových hodnot. Smyslem památkového ochranného pásma je regulace činností v jejich bezprostředním i širším okolí, které by mohly negativně narušit některou z kompozičních kategorií (měřítko, dominantu, panorama, dálkové pohledy atd.). 

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Národní kulturní památka (NKP) je kulturní památka, která je nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. V České republice prohlašuje národní kulturní památky svým nařízením vláda ČR a pouze za souhlasu vlády ČR je možné národní kulturní památku vyvézt mimo území státu. Jejich seznam je v publikaci s názvem Ústřední seznam kulturních památek ČR. 

KULTURNÍ PAMÁTKA

Kulturní památka je výtvor, který má takovou uměleckou, historickou či jinou vědeckou hodnotu (archeologickou, etnografickou, numismatickou apod.), že jeho trvalé uchování je ve veřejném zájmu. Kulturními památkami jsou věci nemovité
i movité (nebo jejich soubory), které jsou významným dokladem historického vývoje života společnosti, životního způsobu a životního prostředí v dané době, a to od nejstarších dob do současnosti. Tyto věci jsou projevem tvůrčích schopností a práce člověka a mají hodnotu historickou, uměleckou,technickou, vědeckou či revoluční. Kulturními památkami jsou také věci (nemovité či movité), které mají vztah
k významné osobnosti nebo k historické události. Zájem o trvalé uchování kulturní památky je veřejný, to znamená, že společnost reprezentovaná státními orgány má po rozpoznání hodnoty kulturní památky zájem o její trvalé zachování, protože uznává její hodnotu.

Městský úřad

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru