Navigace

Obsah

Generel dopravy

Generel dopravy, základní dopravně – inženýrsky dokument v oblasti rozvoje dopravní sítě a rozvoje dopravy, identifikuje hlavni problémy dopravy, mobilitu a dopravní potřeby uživatelů a navrhuje opatřeni na jejich řešeni. Dokument vytváří základní podmínky pro rozvoj dopravní soustavy s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životni prostředí a veřejné zdraví. Jedna o jeden z významných územně plánovacích podkladů rozvoje území. Generel dopravy - dokument ke stažení (formát pdf - 9 MB)

 

Generel bezbariérovosti

Bezpečnost a bezbariérovost pěší infrastruktury je důležitým faktorem kvality života. Přístupná dopravní infrastruktura je hlavní podmínkou pro zapojení osob se sníženou schopností pohybu a orientace do aktivního života a zvýšení jejich ekonomického a společenského uplatnění. Za osoby se sníženou schopností pohybu či orientace se nepovažují jen zdravotně handicapovaní lidé, ale spadá sem také početná skupina seniorů, rodičů s malými dětmi, osoby, jejichž pohyblivost je omezena na přechodnou dobu stavem po úrazech apod. Generel bezbariérovosti - textová část (ke stažení, formát pdf - 23,71 MB)

 

Strategický plán města Dačice 2016 - 2025 (s výhledem do roku 2030)

Jedná se o komplexní rozvojový materiál vypracovaný v souladu s principy udržitelného rozvoje, který tak respektuje potřebu sladění sociální, ekonomické i environmentální oblasti rozvoje. Kromě těchto hlavních směrů rozvoje města stanovuje také dlouhodobé cíle i konkrétní kroky k jejich naplnění. Strategický plán města Dačice 2016 - 2025 (s výhledem do roku 2030) - ke stažení (formát pdf 2,83 MB)

 

Program regenerace Městské památkové zóny Dačice 2016 - 2019

Nový program regenerace MPZ Dačice na roky 2016 - 2019 navazuje na předcházející programy a předpokládá plynulé pokračování obnovy kulturních hodnot MPZ Dačice, a to s příhlédnutím k infrastruktuře, veřejným prostranstvím a dalším faktorům, které dotváří prostředí památkově chráněného území. Na základě tohoto materiálu může město žádat o státní finanční podporu na obnovu kulturních památek v následujícím čtyřletém období. Úplné znění Programu regenerace MPZ Dačice 2016 - 2019.

 

Aktualizace rozvojové strategie mikroregionu Dačicko pro období 2012 - 2017

Členová DSO Mikroregion Dačicko schválili na své 6. valné hromadě, která se konala 23. 11. 2011, „Aktualizaci rozvojové strategie mikroregionu Dačicko pro období 2012 – 2017“. Aktualizace strategie mikroregionu byla zpracována poradenskou společností BESI a. s., Č. Budějovice.

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice 2015 (zpracováno pro období 2015 - 2017) 

Plánování komunitních služeb je metodakterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Zde je možné stáhnout si předmětný Komunitní plán sociálních služeb ...

 

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku 

Na začátku katalogu jsou zařazené informace o sociálních službách. Za nimi jsou uvedeny telefonní kontakty, důležité zejména pro lidi v krizových situacích. Následují podrobné informace o sociálních službách dostupných na Dačicku (ve správním území obce s rozšířenou působností Dačice, celkem 23 obcí). Jedná se o zařízení (střediska), která mají na tomto území sídlo nebo o terénní služby poskytované významným způsobem. Dále jsou uvedeny údaje o místních doprovodných službách a úřadech. Katalog ke stažení ve formátu pdf

 

Strategický plán města Dačice 2009 - 2015

Jedná se o první ucelený rozvojový plán města Dačice, ktery postihuje možnosti a potřeby jeho dalšího rozvoje ve prospěch občanů, jak z hlediska životního prostředí, tak hospodářského rozvoje. Dokument poskytuje ucelené informace ve čtyřech hlavních rozvojových programech, jejichž cílem je ekonomická a sociální prosperita daného území. Strategické plánování není jen vypracování teoretického plánu o udržitelnosti rozvoje, životní úrovni, ale především o jeho následné realizaci a dosažení cílového stavu. Úspěšné naplňování strategického plánu bude vyžadovat součinnost a úsilí nás všech.To znamená jak příslušných organizací, tak obyvatel našeho regionu. Strategický plán města Dačice 2009 - 2015 - ke stažení