Navigace

Obsah

Územní plán Dačice 

Územní plán Dačice, včetně jeho změn, je v listinné podobě uložen na odboru stavební úřad MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, budova Starého zámku. 

 

Strategický plán města Dačice 2016 - 2025 (s výhledem do roku 2030)

Jedná se o komplexní rozvojový materiál vypracovaný v souladu s principy udržitelného rozvoje, který tak respektuje potřebu sladění sociální, ekonomické i environmentální oblasti rozvoje. Kromě těchto hlavních směrů rozvoje města stanovuje také dlouhodobé cíle i konkrétní kroky k jejich naplnění.

V červnu 2021 schválilo zastupitelstvo města aktualizaci rozvojového plánu, a to na základě vyhodnocení Strategického plánu, které proběhlo v letech 2020 a 2021. Pro lepší zacílení bylo 5 programů nově rozčleněno do 9 progarmů. Současně s touto aktualizací byla vytvořena i jednoduchá metodika tvorby strategií a formulář projektového záměru, kterými se bude řídit město a jím zřízené a založené organizace. 

Generel dopravy

Generel dopravy, základní dopravně – inženýrsky dokument v oblasti rozvoje dopravní sítě a rozvoje dopravy, identifikuje hlavni problémy dopravy, mobilitu a dopravní potřeby uživatelů a navrhuje opatřeni na jejich řešeni. Dokument vytváří základní podmínky pro rozvoj dopravní soustavy s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životni prostředí a veřejné zdraví. Jedna o jeden z významných územně plánovacích podkladů rozvoje území.

 

Generel bezbariérovosti

Bezpečnost a bezbariérovost pěší infrastruktury je důležitým faktorem kvality života. Přístupná dopravní infrastruktura je hlavní podmínkou pro zapojení osob se sníženou schopností pohybu a orientace do aktivního života a zvýšení jejich ekonomického a společenského uplatnění. Za osoby se sníženou schopností pohybu či orientace se nepovažují jen zdravotně handicapovaní lidé, ale spadá sem také početná skupina seniorů, rodičů s malými dětmi, osoby, jejichž pohyblivost je omezena na přechodnou dobu stavem po úrazech apod. 

 

Program regenerace Městské památkové zóny Dačice 2020 - 2023

Nový program regenerace MPZ Dačice na roky 2020 - 2023 navazuje na předcházející programy a předpokládá plynulé pokračování obnovy kulturních hodnot MPZ Dačice, a to s příhlédnutím k infrastruktuře, veřejným prostranstvím a dalším faktorům, které dotváří prostředí památkově chráněného území. Na základě tohoto materiálu může město žádat o státní finanční podporu na obnovu kulturních památek v následujícím čtyřletém období. Dokument schválilo zastupitelstvo města dne 6.11.2019

 

Plán odpadového hospodářství města Dačice 

Plán odpadového hospodářství (dále jen POH) města Dačice je stanoven na dobu 5 let, tj. od 2017 do 2021. POH město zpracovává na základě ustanovení zákona o odpadech. POH města musí být v souladu se závaznou částí POH Jihočeského kraje.

 

Aktualizace rozvojové strategie mikroregionu Dačicko pro období 2012 - 2017

Členové DSO Mikroregion Dačicko schválili na své 6. valné hromadě, která se konala 23. 11. 2011, „Aktualizaci rozvojové strategie mikroregionu Dačicko pro období 2012 – 2017“. Aktualizace strategie mikroregionu byla zpracována poradenskou společností BESI a. s., Č. Budějovice.

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice 2015 (pro období 2015 - 2017) 

Plánování komunitních služeb je metodakterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Zde je možné stáhnout si předmětný

 

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku 

Na začátku katalogu jsou zařazené informace o sociálních službách. Za nimi jsou uvedeny telefonní kontakty, důležité zejména pro lidi v krizových situacích. Následují podrobné informace o sociálních službách dostupných na Dačicku (ve správním území obce s rozšířenou působností Dačice, celkem 23 obcí). Jedná se o zařízení (střediska), která mají na tomto území sídlo nebo o terénní služby poskytované významným způsobem. Dále jsou uvedeny údaje o místních doprovodných službách a úřadech.

 

Akční plán rozvoje sociální služeb ORP Dačice na rok 2019

V březnu 2018 byl zahájen dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice“. Je zaměřen na udržení procesu plánování, informování a další rozvoj spolupráce. Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2019 je jedním z jeho hlavních výstupů.

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada, o.p.s. je rozvojový dokument, který v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje přispívá k efektivnímu řízení procesů plánování ekonomického a sociálního rozvoje území MAS.

 

Strategie rozvoje Regionu Renesance 2014 - 2020

Region Renesance je přeshraničním sdružením pěti regionů – 4 mikroregionů na české straně a jednoho rakouského regionu. Jedná se o zájmové sdružení regionů, které spojuje nejen společná historická tradice, ale také zájem o budoucí rozvoj.