Navigace

Obsah

Aktuálně:

Podzimní svoz odpadů proběhne 13. října 2018 - harmonogram svozu ke stažení

Firma FCC Dačice, s.r.o., provede v sobotu 13. 10. mobilní svoz nebezpečných odpadů a objemného odpadu.

  • Předmětem tohoto svozu opět nebude bioodpad. Pro předávání bioodpadu lze aktuálně využít sběrného dvora odpadů, a to celoročně, sběrných nádob veřejně přístupných v ulicích města a individuálně zapůjčených do jednotlivých domácností, případně kontejnerů v místních částech.
  • Z objemného odpadu je nutné vytřídit odpad „kovový“, který je možno předávat prostřednictvím sběrného dvora odpadů, specializovaných kontejnerů umístěných v ulicích města, příp. prostřednictvím veřejné sítě sběren druhotných surovin.
  • Pro občany místních částí připravujeme možnost příležitostného kontejnerového sběru této komodity.

     Sběrné vozy budou občanům k dispozici na místech obvyklých.

     Při předávání odpadů se řiďte pokyny pracovníků svozové společnosti. Děkujeme

 


Obecné informace

Nakládání sinformace odpady v Dačicích se řídí obecně závaznými vyhláškami, které mimo jiné stanoví: co se rozumí pod pojmem komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady, stavební nevyjímaje.

  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2013 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

informaceVýroční zprávy o odpadovém hospodářství Města Dačice

Materiály obsahují informace: produkce odpadů dle charakteru a vlastností, poměr tříděného a netříděného odpadu, příjmy, výdaje,  sběrný dvůr ...