Navigace

Obsah

informaceObecné informace

Nakládání s odpady v Dačicích se řídí obecně závaznými vyhláškami, které mimo jiné stanoví: co se rozumí pod pojmem komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady, stavební nevyjímaje.

Místní poplatky za komunální odpad v roce 2021 informace

Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021 je 720 Kč za jednoho poplatníka. Splatnost poplatku je do 30.04.2021.

Poplatek je možné uhradit:

  • na pokladně městského úřadu nebo na odboru obecní živnostenský úřad
  • převodem na účet: číslo účtu 19-0603143369/0800, variabilní symbol sdělíme na č. tel. 384401255 nebo e-mailem (poplatky@dacice.cz)

V roce 2020 byl místní poplatek za komunální odpad prominut z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Poplatníci, kteří poplatek v loňském roce uhradili, měli možnost požádat o vrácení. Přeplatky poplatníků, kteří si o vrácení nepožádali, budou automaticky převedeny na úhradu poplatku za rok 2021. Z důvodu zvýšení sazby poplatku z 660 Kč na 720 Kč je nutné u poplatníků s přeplatkem z roku 2020 doplatit za každého poplatníka částku 60 Kč.