Navigace

Obsah

informace

Obecné informace

Nakládání s odpady v Dačicích se řídí obecně závaznými vyhláškami, které mimo jiné stanoví: co se rozumí pod pojmem komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady, stavební nevyjímaje.

Místní poplatky za komunální odpad v roce 2022 informace

Sazba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2022 je 780 Kč za jednoho poplatníka. Splatnost poplatku je do 30.06.2022.

Poplatek je možné uhradit:

  • na pokladně městského úřadu nebo na odboru obecní živnostenský úřad
  • převodem na účet: číslo účtu 19-0603143369/0800, variabilní symbol sdělíme na č. tel. 384401255 nebo e-mailem (poplatky@dacice.cz)