Obsah

Výjimka z obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 (zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích)

Na základě čl. 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 může rada města udělit výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve městě. O výjimku může požádat pořadatel kulturní či společenské akce na prostranstvích vymezených v příloze č. 1 vyhlášky. Žádost o výjimku je třeba podat písemně. Žádost je možné zaslat rovněž do datové schránky města Dačice nebo na adresu elektronické podatelny. V takovém případě musí být žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Formulář není předepsán.

Žádost by měla obsahovat min. tyto údaje:

  • údaje o žadateli (u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
  • u fyzické osoby podnikající: též místo podnikání a IČ, u právnické osoby: obchodní firmu, sídlo a IČ, dále telefon, případ. e-mail)
  • údaje o pořádané akci (min. název, místo, datum a čas konání)
  • místní a časový rozsah požadované výjimky (je třeba uvést plochy dle vyhlášky
    a dobu, na kterou má být výjimka udělena)

Žádosti přijímá: odbor vnitřních věcí, Mgr. Romana Maříková, tel. 384 401 229

Žádost je třeba podat s dostatečným předstihem před konáním akce, neboť musí být projednána v radě města. Vhodné je podat žádost alespoň 20 dní předem.

O udělení výjimky rozhoduje rada města Dačice. Na udělení výjimky není právní nárok.
Udělení výjimky není souhlasem s konáním akce a nezbavuje pořadatele kulturní či společenské akce povinností, které mu vyplývají z obecně závazných právních předpisů (zákony, vyhlášky) a jiných právních předpisů města (obecně závazné vyhlášky a nařízení).