Navigace

Obsah

Informace k hlasování v místním referendu ve dnech 8. - 9.10.2021

Typ: ostatní
Palackého náměstí Kdo může hlasovat, hlasovací lístky, způsob hlasování, znění otázky, hlasovací průkaz, platnost a závaznost místního referenda...

Ve dnech 8. a 9. října proběhne v Dačicích a místních částech hlasování v místním referendu o podobě dolní křižovatky na Palackého náměstí. Referendum proběhne v souběhu s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Oprávnění voliči, tak mohou hlasovat v obvyklých volebních místnostech i v místním referendu.

Kdo může hlasovat v místním referendu

Právo hlasovat v referendu má občan obce za předpokladu, že jde o:

  1. státního občana České republiky, který alespoň druhý den konání referenda dosáhl věku nejméně 18 let, je v den konání referenda ve městě Dačice přihlášen k trvalému pobytu a
  2. státního občana jiného státu, který je alespoň druhý den konání referenda držitelem potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu ve městě Dačice, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Pokud občan jiného státu o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat v místním referendu nebude moci! Žádost o zápis do dodatku může občan jiného státu podat na Městském úřadě Dačice, správní oddělení.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky a úřední obálky obdrží každý oprávněný volič až ve volební místnosti. Hlasovací lístky a úřední obálky mají odlišnou barvu od hlasovacích lístků a úředních obálek pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pro referendum budou obálky a hlasovací lístky bílé barvy.

Způsob hlasování

V prostoru pro hlasování pak oprávněný volič označí křížkem variantu Ano nebo NE a vloží hlasovací lístek do úřední obálky a poté obálku vhodí do volební urny, která je společná i pro volby do parlamentu.

Otázka pro místní referendum zní:

Upřednostňujete při rekonstrukci dolní křižovatky na Palackého náměstí průsečnou křižovatku s „chytrými“ semafory v provozu 24 hodin denně před okružní křižovatkou o průměru 26 m?

  • Pokud zakřížkujete ANO jste pro: průsečnou křižovatku s „chytrými“ semafory v provozu 24 hodin denně
  • Pokud zakřížkujete NE jste pro: okružní křižovatku o průměru 26 m

Hlasovací průkaz

Při hlasování v místním referendu lze požádat o hlasovací průkaz. Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu počínaje dnem vyhlášení místního referenda, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování příslušnému obecnímu úřadu, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování. Obecní úřad předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.

Žádost o vydání hlasovacího průkazu může občan podat na Městském úřadě Dačice, správní oddělení.

Platnost a závaznost místního referenda

  • K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
  • Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Přijďte a rozhodněte o budoucí podobě křižovatky na Palackého náměstí!


Vytvořeno: 22. 9. 2021
Poslední aktualizace: 22. 9. 2021 11:15
Autor: