Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2014/1

USNESENÍ 1. zasedání rady města Dačice
konané dne 12.11.2014 v zasedací místnosti rady
1/1/RM/2014 A.04.23 - Vodovod Chlumec - vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

I. Rada města schvaluje

  1. vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Vodovod Chlumec",
  2. seznam dodavatelů určených k oslovení,
  3. složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek.

II. Rada města bere na vědomí předpokládaný harmonogram veřejné zakázky.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení   bylo: Přijato ] 

2/1/RM/2014 Uzavření smluv na dodávky zemního plynu na rok 2015
I. Rada města vyslovuje souhlas s výběrem nejvhodnější nabídky uchazeče obchodní společnosti SPP CZ, a. s., se sídlem Novodvorská 830/82, 142 00 Praha 4, IČ: 284 88 016, která v rámci elektronické aukce ve smyslu § 99 zákona o veřejných zakázkách podala nejnižší aukční hodnotu 680,- Kč/MWh a je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou ve veřejné zakázce Dodávka zemního plynu pro město Dačice, příspěvkové organizace města Dačice a organizace, které město Dačice ovládá, ve smyslu § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Rada města schvaluje

  1. uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu s obchodní společností SPP CZ, a. s., se sídlem Novodvorská 830/82, 142 00 Praha 4, IČ: 284 88 016, jako vybraným uchazečem na dobu určitou od 01.01.2015 do 31.12.2015 v rozsahu a za užití obchodních podmínek zadaných v rámci veřejné zakázky Dodávka zemního plynu pro město Dačice, příspěvkové organizace města Dačice a organizace, které město Dačice ovládá.
  2. pro případ, že vybraný uchazeč neposkytne ve lhůtě podle § 82 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu řádnou součinnost, uzavření smlouvy s dalšími uchazeči v pořadí podle § 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách v rozsahu a za užití obchodních podmínek zadaných v rámci veřejné zakázky Dodávka zemního plynu pro město Dačice, příspěvkové organizace města Dačice a organizace, které město Dačice ovládá.

III. Rada města souhlasí s tím, že oproti původním zadávacím podmínkám bude s ohledem na průběh veřejné zakázky součástí textu smlouvy ustanovení: "S ohledem na probíhající správní řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") o přezkoumání úkonů zadavatele ve smyslu § 114 zákona o veřejných zakázkách na základě návrhu vyloučeného uchazeče obchodní společnosti SYNERGY SOLUTION CZ, s. r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha, IČ: 286 22 740, které v době uzavření této smlouvy nebylo pravomocně skončeno, má město Dačice (nebo označení podle smlouvy) právo od smlouvy odstoupit v případě, že v uvedeném správním řízení bude Úřadem vydáno pravomocné rozhodnutí o uložení zákazu plnění smlouvy nebo jiné nápravné opatření ve smyslu § 118 zákona o veřejných zakázkách. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou po odstoupení povinny se vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení."
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení   bylo: Přijato ]


 

3/1/RM/2014 Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014
I. Rada města schvaluje Plán inventur k 31.12.2014 sestavený v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnice RM č. 6/2012 článku 4 bod 2.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení   bylo: Přijato ]


 

4/1/RM/2014 Rozpočtové opatření č. 20/2014
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2014 v těchto objemech:
    příjmy: 270,25 tis. Kč, výdaje 270,25 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení   bylo: Přijato ]


 

5/1/RM/2014 Pověření k provádění občanských sňatků
I. Rada města pověřuje s okamžitou platností radního Bc. Víta Svobodu, radní Kateřinu Bartošovou a člena zastupitelstva města Dačice Ing. Jana Bartoška prováděním občanských sňatků.

II. Rada města stanoví podle § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, že místostarosta Bc. Miloš Novák, radní Bc. Vít Svoboda, radní Kateřina Bartošová a člen zastupitelstva města Dačice Ing. Jan Bartošek mohou při občanských obřadech a významných příležitostech používat závěsný odznak.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení   bylo: Přijato ]


 

6/1/RM/2014 Poskytnutí daru u příležitosti ukončení funkčního období
I. Rada města schvaluje poskytnutí daru v hodnotě 1.500,00 Kč, kterým je křišťálová kostka představující symbol města, Ing. Vlastimilu Štěpánovi u příležitosti ukončení funkčního období.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení   bylo: Přijato ]

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru