Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2014/2

USNESENÍ 2. zasedání rady města Dačice
konané dne 19.11.2014 v zasedací místnosti rady


7/2/RM/2014 Zvýšení osobních příplatků u vedoucích pracovníků PO ve školství
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši osobního příplatku u jmenovaných pracovníků dle přílohy s účinností od 1.12.2014.
[ Hlasování:  Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

 

8/2/RM/2014 Rozpočtové opatření č. 21/2014
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 21/20414 v těchto objemech:
   příjmy: 590,14 tis. Kč, výdaje: 2.548,14 tis. Kč, financování: 1.958,00 tis. Kč.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

9/2/RM/2014 Návrh rozpočtu města Dačic na r. 2015 - 3. čtení
I. Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu města Dačic na rok 2015 a s jeho předložením zastupitelstvu města.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit k rozpočtu města Dačic
na rok 2015 následující usnesení:

zastupitelstvo města
I) schvaluje podle závazné části rozpočet města Dačic na rok 2015 jako schodkový v těchto objemech:
příjmy 131.489,00 tis. Kč
výdaje 180.110,00 tis. Kč
schodek rozpočtu - 48.621,00 tis. Kč
splátky přijatých úvěrů a půjček - 2.334,00 tis. Kč
úhrada schodku z prostředků minulých let 50.955,00 tis. Kč

II) zmocňuje radu města Dačic provádět změny rozpočtu r. 2015 prostřednictvím rozpočtových opatření

 1. do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření,
 2. bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:

vyvolaných rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu), k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo, k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU.
Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

10/2/RM/2014 Nabídka startovacího bytu Dolní Němčice 15 - 1 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č. 1, Dolní Němčice čp. 15 veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

11/2/RM/2014 Pronájem bytu č. 4, čp. 165/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v ul. Nivy 165/IV, Dačice s  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31. 12. 2017.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

12/2/RM/2014 Pronájem garáže č. 3 u byt. domu 162/V, Dačice
I. Rada města schvaluje návrh na pronájem uvolněné garáže č. 3 u bytového domu 162/V, Tř. 9. května, Dačice, tak jak je uvedeno v tomto usnesení.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

13/2/RM/2014 Souhlas s převodem nájmu v souvislosti s prodejem firmy
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 2245/106/RM/2014 ze dne 22. 10. 2014, kterým se ruší ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 27. 3. 1995 na pronájem nebytových prostor v budově čp. 41/I na Palackého náměstí v Dačicích s Mgr. Helenou Neužilovou a uzavření nové nájemní smlouvy na tyto nebytové prostory s Lékárnou Na Náměstí Dačice, s.r.o., Palackého nám. 41, Dačice.
II. Rada města vydává souhlas s převodem nájmu na pronájem nebytových prostor v budově čp. 41/I na Palackého náměstí v Dačicích v souvislosti s prodejem firmy Mgr. Heleny Neužilové na kupujícího Lékárnu Na Náměstí Dačice, s.r.o., Palackého nám. 41, Dačice.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

14/2/RM/2014 Prodloužení nájmu na byt č. 6 v domě 304/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25. 2. 2014 pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ na byt č. 6 o velikosti 1+1, ul. Bratrská 304/I v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 30. 11. 2015.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

15/2/RM/2014 Směna pozemků - ul. Kapetova v k.ú. Dačice (8)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu pozemků a jejich částí (dílů), a to pozemku p.č. 2675/6 o výměře 26 m2; dílu "n" o výměře 8 m2, dílu "j" o výměře 10 m2 a dílu "l" o výměře 7 m2 oddělených na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2721/1; pozemku p.č. 2721/4 o výměře 796 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2721/1; dílu "h" o výměře 298 m2, dílu "b" o výměře 54 m2, dílu "f" o výměře 79 m2, dílu "i" o výměře 8 m2, pozemku p.č. 2718/8 o výměře 2193 m2 a pozemku p.č. 2718/9 o výměře 228 m2, oddělených na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2718/1; dílu "d" o výměře 1 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2724/2; pozemku p.č. 2826/4 o výměře 553 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2826/3, a to vše v k.ú. Dačice - z dosavadního výlučného vlastnictví Jihočeského kraje (dle zřizovací listiny - hospodaření se svěřeným majetkem SÚS) do výlučného vlastnictví města Dačice.

- za pozemky a jejich části dílu "c" o výměře 26 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2717/1; dílu "k" o výměře 8 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2721/2; pozemku p.č. 2723/2 o výměře 15 m2 odděleného na základě dosud nezpasaného GPL z pozemku p.č. 2723/2; pozemku p.č. 2723/3 o výměře 30 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2723/3; dílu "o" o výměře 0,35 m2, odděleného na základě částečně zapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2650, který byl sloučen na základě uzavřené kupní smlouvy do pozemku 2828/2 - ostat. pl. / silnice; dílu "p" o výměře 0,24 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného GPL z pozemku p.č. 2837/1 a pozemku p.č. 2828/2 o výměře 1444 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného výše uvedeného GPL z pozemku p.č. 2828/2, a to vše v k.ú. Dačice z dosavadního výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví Jihočeského kraje (dle zřizovací listiny - hospodaření se svěřeným majetkem SÚS), za podmínek přílohy návrhu usnesení č. 1.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

16/2/RM/2014 A.01.01 Směna pozemků v k.ú. Dačice (5)
I. Rada města ruší usnesení č. 2191/104/RM/2014 ze dne 24.9.2014
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu nemovitostí bez finančního vyrovnání v obci a katastrálním území Dačice, a to částí pozemků ve vlastnictví Města Dačice p.č. 2241/1 - druh pozemku ostatní plocha / jiná plocha o přibližné výměře 33 m2 a část pozemku p.č. 2239/1 - druh pozemku vodní plocha / rybník o přibližné výměře 5 m2 ve výlučném vlastnictví města Dačice za pozemek p.č. 2254/54 - druh pozemku ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 38 m2 ve výlučném vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

17/2/RM/2014 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti v k.ú. Dačice (87)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení, kabelového pilíře a uzemnění - na pozemcích p.č.2781/1, p.č. 2782/1 a p.č. 2783/1 v obci a katastrálním území Dačice pro stavbu "Dačice, Jiráskova, A. Dvořáka - NN", za podmínek dle přílohy usnesení č.1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

18/2/RM/2014 A.04.05 - Vodovod Hostkovice - Lipolec, Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídající věcnému břemenu (89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření budoucích bezúplatných smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí na akci "Vodovod Hostkovice - Lipolec", spočívajících v právu budoucího oprávněného na zatížených nemovitostech zřídit a přes ně vést inženýrské sítě, konkrétně vodovodní a kanalizační potrubí v rámci akce "Vodovod Hostkovice - Lipolec", právo přístupu a příjezdu na zatížené nemovitosti za účelem provozu, údržby a provádění úprav za účelem jejich modernizace nebo zlepšení výkonnosti, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a :

 1. budoucí povinnou paní ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako výlučnou vlastnicí pozemku p.č. 2528, zapsaný na LV č. 147 v k.ú. Lipolec,
 2. budoucími povinnými společností ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako podílovými spoluvlastníky (každý k ideální 1/2) pozemku p.č. 2649, zapsaný na LV č. 84 v k.ú. Lipolec,
 3. budoucí povinnou paní ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako výlučnou vlastnicí pozemků p.č. 2644, p.č. 2645, p.č. 2646, zapsaných na LV č. 177 v k.ú. Lipolec,
 4. budoucím povinným společností ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako výlučným vlastníkem pozemku p.č. 2535, zapsaný na LV č. 148 v k.ú. Lipolec,
 5. budoucím povinným ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako výlučným vlastníkem pozemků p.č. 2529 a p.č. 2534, zapsaných na LV č. 187 v k.ú. Lipolec,
 6. budoucím povinným ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako výlučným vlastníkem pozemků p.č. 2523, p.č. 2524, p.č. 2525, p.č. 2527 a p.č. 2532, zapsaných na LV č. 37 v k.ú. Lipolec,
 7. budoucím povinným ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Dačice, jako výlučným vlastníkem pozemku p.č. 1750, zapsaný na LV č. 282 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic,
 8. budoucí povinnou paní ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako výlučným vlastníkem pozemku p.č. 1759, zapsaný na LV č. 251 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic,
 9. budoucím povinným společností ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako výlučným vlastníkem pozemků p.č. 1749, p.č. 1751 a p.č. 1752, zapsaných na LV č. 269 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic.


[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

19/2/RM/2014 Hradišťko - rozšíření VO - A.04.11 - Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí bezúplatné smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemek p.č. 25, k.ú. Hradišťko u Dačic na akci "Hradišťko - rozšíření VO", mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a Andrejchovou Zdeňkou, jako budoucí povinnou spočívající v právu budoucího oprávněného na zatíženém pozemku zřídit a přes něj vést kabelové vedení veřejného osvětlení, v právu přístupu a příjezdu na služebný pozemek za účelem jejich provozování, oprav, údržby a modernizace, dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

20/2/RM/2014 ZTV Za Školou - Metodika prodeje pozemků
I. Rada města doporučuje k dalšímu zpracování Variantu č. I stanovení kupních cen pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

21/2/RM/2014 Pověření zástupců města ve svazcích a sdruženích
I. Rada města ruší pověření dosavadním zástupcům města v uvedených svazcích a sdruženích
II. Rada města pověřuje starostu Města Dačice Ing. Karla Macků zástupcem Města Dačice v Mikroregionu Dačicko, ve Svazu měst a obcí ČR, Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, Regionu Renesance, Jihočeské Silvě Nortice a Místní akční skupině Česká Kanada o.p.s. místostarostu Města Dačice Bc. Miloše Nováka zástupcem Města Dačice ve Vodovodu Řečice, Vodovodu Landštejn, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Jihočeském vodárenském svazu, Dobrovolném svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice", Sdružení obcí pro výstavbu rychlostní komunikace I/38 po císařské silnici, Nadaci Jihočeských cyklostezek radního Bc. Víta Svobodu zástupcem Města Dačice ve Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek Ing. Kamila Kupce zástupcem Města Dačice ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

22/2/RM/2014 Organizační řád MěÚ
I. Rada města schvaluje navýšení počtu pracovníků městského úřadu s účinností od 1.12.2014 o pozici strojník-topič v souvislosti se zprovozněním přístavby DPS
Směrnici rady města č. 3/14 - Organizační řád Městského úřadu Dačice s účinností od 1.1.2015.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

23/2/RM/2014 Zřízení komisí rady města
I. Rada města zřizuje komisi stavební, sociální, dopravní, volnočasových aktivit, památkovou, Zdravého města Dačice a místní Agendy 21.
[ Hlasování:  Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

 Ing.Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru