Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/10

USNESENÍ 10. zasedání rady města Dačice
konané dne 11.3.2015 v zasedací místnosti rady


231/10/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 3/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje -228,30 tis. Kč, přebytek rozpočtového opatření 228,30 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

232/10/RM/2015 Výpověď z nájmu bytu č. 12, 175/I
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 12, o velikosti 1+0, v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 30. 4. 2015.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]233/10/RM/2015 Nabídka bytu 164/IV - 3 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 3, ul. Nivy 164/IV, Dačice veřejnosti.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

234/10/RM/2015 Nabídka garáže č. 9 a 16 - veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku uvolněných garáží č. 9 a 16, o velikosti 15,68 m2 u bytového domu 161-165/IV, ul. Nivy v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné 300,- Kč plus DPH v platné sazbě (v současné době činí sazba 21%) za měsíc a na dobu určitou od 1. 5. - do 31. 10. 2015 s možností prodloužení.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

235/10/RM/2015 Pronájem nebytových prostor v čp. 3/I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 205 o ploše 56,5 m2 včetně společně užívaných prostor ve druhém patře budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích  s ░░░░ ░░░░ ░░ od 1. 4. 2015 na dobu neurčitou, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 9.455,- Kč +DPH pro zřízení kanceláře jeho firmy s tím, že s platností od 1. 4. 2016 bude toto nájemné každý rok navýšeno o oficiální  míru inflace zveřejněnou  ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s ░░░░ ░░░░ ░░ na pronájem nebytových prostor v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

236/10/RM/2015 Zvýšení nájemného v nově obsazených bytech o míru inflace
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného o míru inflace 0,4 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem u bytů se smlouvami s doložkou o inflaci. Nájemci budou platit upravené nájemné od prvního dne kalendářního měsíce tj. od 1. 4. 2015.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

237/10/RM/2015/1 Opatření k nápravě stavu věci uložená na základě kontroly v MěKS Dačice
I. Rada města schvaluje návrh na odvolání ředitele příspěvkové organizaci MěKS Dačice.
[Hlasování: Pro: 2, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Zamítnuto]


 

237/10/RM/2015/2 Opatření k nápravě stavu věci uložená na základě kontroly v MěKS Dačice
I. Rada města schvaluje návrh opatření k nápravě stavu v příspěvkové organizaci MěKS Dačice.
[Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]


 

238/10/RM/2015 Odebrání osobního příplatku řediteli MěKS Dačice na základě provedené kontroly
I. Rada města schvaluje odebrání osobního příplatku řediteli MěKS Dačice v plné výši s účinností od 1. 4. 2015.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

239/10/RM/2015 Mimořádná odměna pro ředitele MěKS Dačice za realizaci projektu Dačické kejklování v r. 2015
I. Rada města schvaluje udělení mimořádné odměny ve výši 2.000,00 Kč řediteli MěKS Dačice za organizační zajištění XV. ročníku postupové divadelní přehlídky Dačické kejklování.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

240/10/RM/2015 Dačické odpady v roce 2014
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informační zprávu o vývoji odpadového hospodářství města v roce 2014.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

241/10/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1130/1 v k. ú. Dolní Němčice (103)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1130/1 v k. ú. Dolní Němčice mezi městem Dačice jako oprávněným a Jihočeským krajem se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice - dle zřizovací listiny právo hospodařit se svěřeným majetkem pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice jako povinným v rámci stavby "Prodloužení kanalizačního řadu - Dolní Němčice" v rámci stavby "Prodloužení kanalizačního řadu - Dolní Němčice".
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

242/10/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2633/58 v k. ú. Dačice (102)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2633/58 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice jako oprávněným a Jihočeským krajem se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice - dle zřizovací listiny právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje pro Střední školu technickou a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, 38001 Dačice jako povinným v rámci stavby "SO 403 - Přeložka veřejného osvětlení".
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

243/10/RM/2015 Vyhodnocení VZMR - Projektová dokumentace - Zateplení bytových domů

I. Rada města schvaluje

  1. výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu sdělené na 3 části s názvem "Zateplení bytových domů" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
  2. uzavření smlouvy o dílo:
  • na část 1 "Zateplení domu čp. 209, 211 v ul. B. Němcové" s vítězným uchazečem Ing. Michalem Rodem, Sukova 22, 586 01 Jihlava, IČ: 75763508, s celkovou nabídkovou cenou ve výši  106 480,- Kč s DPH,
  • na část 2 "Zateplení domu čp. 189, 190 v ul. Komenského a čp. 200 v ul. Sokolská" s vítězným uchazečem Ing. Michalem Rodem, Sukova 22, 586 01 Jihlava, IČ: 75763508, s celkovou nabídkovou cenou ve výši  159 720,- Kč s DPH,
  • na část 3 "Zateplení domu čp. 303, 304 v ul. Bratrská a čp. 162 Tř. 9. května" s vítězným uchazečem Ing. Michalem Rodem, Sukova 22, 586 01 Jihlava, IČ: 75763508, s celkovou nabídkovou cenou ve výši  202 070,- Kč s DPH,

V případě, že vítězný uchazeč v jakékoliv ze 3 částí veřejné zakázky neposkytne zadavateli součinnost nutnou k uzavření smlouvy o dílo, bude uzavřena smlouva o dílo s uchazečem, který se umístil dle předložené nabídkové ceny v Kč s DPH druhý v pořadí (výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů je uvedena v přiložených Zprávách o posouzení a hodnocení nabídek).

II. Rada města pověřuje

- starostu města podpisem smluv o dílo na jednotlivé části VZ s vítězným uchazečem Ing. Michalem Rodem, Sukova 22, 586 01 Jihlava, IČ: 75763508,

- v případě neposkytnutí součinnosti od vítězného uchazeče uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil dle předložené nabídkové ceny v Kč s DPH druhý v pořadí,

- starostu města podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

 

244/10/RM/2015 Parkoviště v ul. Boženy Němcové

I. Rada města bere na vědomí navrhovaná řešení parkování v ulici B. Němcové popsaná v důvodové zprávě.

II. Rada města schvaluje zahájení projektové přípravy na variantě č. 2 - parkoviště v parku před zahradou základní školy na východní straně pozemku p. č. 758 a na části pozemku p. č. 784/13.      
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

 

245/10/RM/2015 Vyhodnocení poptávkového řízení - B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - architektonická studie

I. Rada města schvaluje

  1. výsledek poptávkového řízení akce "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - architektonická studie",
  2. uzavření smlouvy o dílo se dvěma uchazeči s nejnižšími nabídkovými cenami - Atelier P.H.A. s.r.o., Gabčíkova 1239/15, Praha 8, 180 00, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 59 000,- Kč bez DPH a o v architekti, s.r.o., Badeniho 5, Praha 6 - Hradčany, 160 00, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 190 000,- Kč bez DPH s předpokládanými termíny plnění nejpozději do 60 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se dvěma uchazeči s nejnižšími nabídkovými cenami - Atelier P.H.A. s.r.o., Gabčíkova 1239/15, Praha 8, 180 00, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 59 000,- Kč bez DPH a o v architekti, s.r.o., Badeniho 5, Praha 6 - Hradčany, 160 00, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 190 000,- Kč bez DPH.

[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

246/10/RM/2015 Žádost o poskytnutí dotace z SFŽP z Programu podpory sídelní zeleně - pasport zeleně
I. Rada města schvaluje

1.podání žádosti o poskytnutí podpory z 2. výzvy SFŽP v rámci Programu podpory sídelní zeleně na zpracování pasportu zeleně. 

[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

247/10/RM/2015 Žádost o poskytnutí dotace ze SFŽP z Programu podpory sídelní zeleně - revitalizace Kancnýřova sadu
I. Rada města schvaluje

1.podání žádosti o poskytnutí podpory z 2. výzvy SFŽP v rámci Programu podpory sídelní zeleně na akci Revitalizace Kancnýřova sadu v Dačicích. 

[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

248/10/RM/2015 Žádost o poskytnutí podpory OPŽP - Snížení energetické náročnosti budov ZŠ a Gymnázia B. Němcové a snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dačice - B. Němcové
I. Rada města schvaluje

1.podání dvou žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP s tematickým zaměřením: Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie a to na realizaci akce ,,Snížení energetické náročnosti budov ZŠ a Gymnázia B. Němcové'' a ,,Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dačice - B. Němcové".
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

249/10/RM/2015 Vyhodnocení VZ - B.02.04 Letní scéna Dačice - kanalizační přípojka

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "B.02.04 Letní scéna Dačice - kanalizační přípojka" uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky uchazeči JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem -  JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice, IČ: 28124928 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 244.622,- Kč bez DPH a s termínem dokončení do 27. 4. 2015.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice, IČ 28124928.

[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

250/10/RM/2015 Pověření k provádění občanských sňatků

I. Rada města pověřuje

1.s okamžitou platností člena zastupitelstva města Dačice Ing. Vlastimila Štěpána prováděním občanských sňatků.

II. Rada města stanoví podle § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,  že člen zastupitelstva města Dačice Ing. Vlastimil Štěpán může při občanských obřadech a významných příležitostech  používat závěsný odznak.

[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

251/10/RM/2015 Jmenování komisí místních částí
I. Rada města jmenuje s účinností od 15. 3. 2015 předsedy a členy občanských komisí v místních částech Chlumec, Lipolec, Prostřední Vydří, Toužín a Velký Pěčín.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru