Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/11

USNESENÍ 11. zasedání rady města Dačice
konané dne 25.3.2015 v zasedací místnosti rady

252/11/RM/2015 Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám v bytovém domě v ul. U Nemocnice č.p. 88 na pozemku p.č. 237 v k.ú. Dačice (22)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vymezení jednotek v bytovém domě v ul. U Nemocnice č.p. 88 na pozemku p.č. 237 v k.ú. Dačice, na základě listiny Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
 

253/11/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu "Velký Pěčín VO" (104), (105), (106), (107), (108)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 • schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích p.č. 43/1 a p.č. 43/2 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako budoucími povinnými, dle přílohy usnesení č. 1.
 • schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  bezúplatného věcného břemene na pozemcích p.č. 49/2, p.č. 49/3 a p.č. 45/2 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným  a podílovými spoluvlastníky ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako budoucími povinnými, dle přílohy usnesení č. 2.
 • schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  bezúplatného věcného břemene na pozemku p.č. st. 19/1 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako budoucími povinnými, dle přílohy usnesení č. 3.
 • schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemku p.č. 49/6 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a panem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 4.
 • schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  bezúplatného věcného břemene na pozemku p.č. 38 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 5.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

254/11/RM/2015 Darovací smlouva na pozemky p.č. 563/15 a p.č. 563/16 v k.ú. Borek u Dačic (5)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy na pozemky p.č. 563/15 o výměře 229 m2 a p.č. 563/16 o výměře 226 m2, oddělených na základě dosud nezapsaného GPL č. 200-204/2013 z pozemku p.č. 563/1 v k.ú. Borek u Dačic, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dle zřizovací listiny - hospodaření se svěřeným majetkem SÚS) jako dárcem a městem Dačice jako obdarovaným.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

255/11/RM/2015 Směnná smlouva na vypořádání pozemků v rámci stavby "Úprava křižovatky ulic Jemnická - Berky z Dubé (10)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků a jejich částí (dílů) - díl "d" o výměře 2 m2, díl "l" o výměře 31 m2, díl "r" o výměře 0,28 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2724/2; dílu "q" o výměře 188 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 255-6784/2013 z pozemku p.č. 2724/1; dílu "m" o výměře 3 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2724/3; dílu "n" o výměře 88 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2727/5; pozemek p.č. 2724/9 o výměře 107 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2724/1 a pozemku p.č. 2724/11 o výměře 50 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 2590-6985/2014 z pozemku p.č. 2724/1, a to  vše v k.ú. Dačice

 • - z dosavadního výlučného vlastnictví Jihočeského kraje (dle zřizovací listiny - hospodaření se svěřeným majetkem SÚS) do výlučného vlastnictví města Dačice.
 • - za pozemky a jejich částidíl "e" o výměře 0,22 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2723/1; díl "h" o výměře 14 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2724/5; díl "u" o výměře 136 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 1690/3; díl "a1" o výměře 46 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 1691 (nyní p.č. 1691/1); díl "w" o výměře 7 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2724/8; díl "x" o výměře 13 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2726/1 a díl "y" o výměře 36 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2727/2, a to vše v k.ú. Dačice z dosavadního výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví Jihočeského kraje (dle zřizovací listiny - hospodaření se svěřeným majetkem SÚS), za podmínek přílohy návrhu usnesení č. 1.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

256/11/RM/2015 Souhlasné prohlášení - uznání vlastnického práva ke stavbě železniční zastávky v k.ú. Velký Pěčín (23)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhrazení si pravomoci rozhodovat ve všech věcech, které souvisí s uzavřením souhlasného prohlášení - uznání vlastnického práva ke stavbě železniční zastávky na pozemku p.č. st. 31 v k.ú. Velký Pěčín ve prospěch státní organizace Správy železniční dopravní cesty, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření souhlasného prohlášení - uznání vlastnického práva ke stavbě železniční zastávky na pozemku p.č. st. 31 v k.ú. Velký Pěčín ve prospěch státní organizace Správy železniční dopravní cesty, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

257/11/RM/2015 Vyhodnocení VZMR - Restaurování a oprava východní sgrafitové
fasády na č.p.27/I v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Restaurování a oprava východní sgrafitové fasády na č.p. 27/I v Dačicích" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - KORINT (sdružení KORINT stavební spol. s r.o., V. Špale, ak.mal.), IČ: 46683682, sídlem Donská 14/245, 101 00  Praha 10 - Vršovice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1643207,19  bez DPH  a s předpokládaným termínem dokončení nejpozději do 23.10.2015.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s uchazečem KORINT (sdružení KORINT stavební spol. s r.o., V. Špale, ak.mal.), IČ: 46683682, sídlem Donská 14/245, 101 00  Praha 10 - Vršovice.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

258/11/RM/2015 Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb ORP Dačice.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

259/11/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 4/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

260/11/RM/2015 Zápis do MŠ Dačice na šk. rok 2015/2016
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí  návrh ředitelky Mateřské školy Dačice na konání zápisu do Mateřské školy Dačice na šk. rok 2015/2016 a stanovení podmínek pro přijetí v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro jednotlivá pracoviště - dle přílohy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

261/11/RM/2015 Vyhodnocení VZMR - Realizace protipovodňových opatření města Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky  s názvem "Realizace protipovodňových opatření města Dačice" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. uzavření smlouvy o dílo na VZ s názvem: "Realizace protipovodňových opatření města Dačice" s vítězným uchazečem EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 25184750, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 244 420,- Kč s DPH.

II. Rada města pověřuje

 • starostu města podpisem smlouvy o dílo na VZ s vítězným uchazečem,
 • starostu města podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

262/11/RM/2015 VZ - Rekonstrukce MŠ Za Lávkami

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace akce s názvem "Rekonstrukce MŠ Za Lávkami" tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání.
 3. složení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

263/11/RM/2015 Výpověď z nájmu bytu č. 30, 175/I
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 30, o velikosti 2+1, v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 30. 4. 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

264/11/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 28 v 175/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16. 7. 2009 na byt č. 28 o velikosti 1+0, ul. Bratrská 175/I v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah panu ░░░░ ░░░░ ░░   na dobu určitou v délce trvání 1 roku, tj. do 31. 3. 2016 za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 31. 3. 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

265/11/RM/2015 Vyhodnocení VZ - kontroly a revize plynových zařízení

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky na akci: "Provedení kontrol a revizí plynových zařízení v budovách města Dačice" pro období let 2015, 2016 a 2017 uvedené ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči   firmě GASKOM servis s.r.o., Zahradní 597, Počátky, za celkovou cenu díla ve výši 317 805,- Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s firmou GASKOM servis s.r.o., Zahradní 597, Počátky, za celkovou cenu díla ve výši 317 805,- Kč bez DPH.
 4. v případě, že vybraný uchazeč neposkytne ve lhůtě podle § 82, odst. 2 zákona o veřejných zakázkách řádnou součinnost k uzavření smlouvy o dílo, bude smlouva o dílo uzavřena s dalším uchazečem v pořadí podle  § 82, odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou GASKOM servis s.r.o., Zahradní 597, Počátky, za celkovou cenu díla ve výši 317 805,- Kč bez DPH.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

266/11/RM/2015 Smlouva o společném postupu nákupu elektřiny a plynu pro rok 2016

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektřiny a zemního plynu na rok 2016 uzavřené mezi  Městem Dačice a jeho příspěvkovými organizacemi Městskou knihovnou Dačice, Městským kulturním střediskem, Mateřskou školou Dačice, ZŠ B. Němcové, ZŠ Komenského, Školní jídelnou Dačice a TS Dačice s.r.o. 

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektřiny a zemního plynu na rok 2016 uzavřené mezi  Městem Dačice a jeho příspěvkovými organizacemi

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

267/11/RM/2015 Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Mikroregionem
Telčsko

I. Rada města schvaluje

 1. uzavření smlouvy s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny na rok 2016 pro Město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno,
 2. uzavření smlouvy s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu nákupu zemního plynu na rok 2016 pro Město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy:

 1. s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny na rok 2016 pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno,
 2. s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu nákupu zemního plynu na rok 2016 pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

268/11/RM/2015 Výsledky hospodaření za rok 2014 - Městské muzeum a galerie Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2014 - zisk ve výši 350.465,85 Kč,
 2. rozdělení zisku Městského muzea a galerie do fondů organizace následovně: 50.000,00 Kč do fondu odměn, 300.465,85 Kč do rezervního fondu.

III. Rada města bere se souhlasem na vědomí

výhled činnosti MMaG Dačice pro rok 2015

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

269/11/RM/2015 Výsledky hospodaření za rok 2014 - Městská knihovna Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice za rok 2014 - zisk ve výši 42.123,81 Kč,
 2. rozdělení zisku Městské knihovny Dačice do fondů organizace následovně: 28.000,00 Kč do fondu odměn, 14.123,81 Kč do rezervního fondu.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Městské knihovny Dačice  pro rok 2015
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

270/11/RM/2015 Výsledky hospodaření za rok 2014 - Městské kulturní středisko Dačice

I. Rada města odkládá

 1. schválení výsledků hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Dačice za rok 2014 - zisk ve výši 335.982,62 Kč,
 2. rozdělení zisku Městského kulturního střediska Dačice do fondů organizace následovně: 59.000,00 Kč do fondu odměn, 276.982,62 Kč do rezervního fondu.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Městského kulturního střediska Dačice  pro rok 2015.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

271/11/RM/2015 Ceník služeb a pronájmů MěKS Dačice na rok 2015

I. Rada města schvaluje

 1. ceník služeb a pronájmů MěKS Dačice na rok 2015,
 2. možnost poskytnutí slevy na pronájem mobilní zvukařské a osvětlovací techniky do max. výše 25 % z ceníkového tarifu platného pro rok 2015.

III. Rada města ukládá řediteli MěKS Dačice zveřejnit kompletní platný ceník služeb a pronájmů na webové stránce organizace.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

272/11/RM/2015 Odpisový plán kulturních organizací města na rok 2015
I. Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury na rok 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

273/11/RM/2015 Renegerace MPR a MPZ 2015 - rozdělení státní finanční podpory
I. Rada města schvaluje rozdělení státní finanční podpory v celkové výši 795.000,00 Kč  z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 následovně:

 1. Starý zámek čp. 27/I, rej. č. ÚSKP 35327/3-1821, vlastník Město Dačice, restaurování a obnova východní fasády, navrhovaná částka státní finanční podpory 711.000,00 Kč.
 2. Měšťanský dům pč. 11/I, rej. č. ÚSKP 15433/3-1819, vlastník Chromý Pavel, Krajířova 11/I, 380 01  Dačice I, rehabilitace uličního průčelí, navrhovaná částka státní finanční podpory 84.000,00 Kč.
   

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

274/11/RM/2015 Regenerace MPR a MPZ 2015 - příspěvek z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice ve výši 17.000,00 Kč na obnovu kulturních památek v roce 2015 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

275/11/RM/2015 Smlouva o reklamě - poskytnutí reklamy na akci II. Městský televizní
ples

I. Rada města schvaluje smlouvu o reklamě uzavíranou mezi TRW-DAS, a.s. a Městem Dačice.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

276/11/RM/2015 Smlouva o reklamě - zajištění propagace
I. Rada města schvaluje smlouvu o reklamě uzavíranou mezi Waldviertler Sparkasse Bank AG, pobočka J. Hradec a Městem Dačice.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

277/11/RM/2015 Darovací smlouva - finanční dar od PKD s.r.o.
I. Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavíranou mezi PKD s.r.o. (dárce) a Městem Dačice (obdarovaný) o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

278/11/RM/2015 Darovací smlouva - finanční dar od společnosti Jemnická stavba, a.s.

I. Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavíranou mezi stranami Jemnická stavba, a.s., U Černého mostu 773, Jemnice (dárce) a Městem Dačice (obdarovaný) o poskytnutí finančního daru ve výši 8.000 Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

279/11/RM/2015 Přijetí finančního daru od firmy Centropen, a.s.
I. Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč od firmy Centropen, a.s., 380 12  Dačice, IČ 00142492.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

280/11/RM/2015 Poskytnutí věcného daru na II. Městský televizní ples
I. Rada města schvaluje poskytnutí movitých věcí dle přílohy usnesení v celkové hodnotě 36.288 Kč jako cen pro výherce soutěže o ceny konané v rámci II. Městského televizního plesu.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: Přijato ]


 

281/11/RM/2015 Plán kontrolní činnosti na rok 2015
I. Rada města schvaluje Plán kontrolní činnosti na rok 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

282/11/RM/2015 Jmenování komisí místních částí
I. Rada města jmenuje s účinností od 1. 4. 2015 předsedy a členy občanských komisí v místních částech Borek a Hradišťko.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

283/11/RM/2015 Servisní a materiálová smlouva o zajištění provozu multifunkčních zařízení
I. Rada města schvaluje uzavření Servisní a materiálové smlouvy o zajištění provozu dvou multifunkčních zařízení s firmou TEXI Dačice s. r. o., Antonínská 18/II, 380 01  Dačice, IČ: 28160371.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

284/11/RM/2015 Plán práce RM na II. čtvrtletí 2015
I. Rada města schvaluje plán práce rady města na II. čtvrtletí roku 2015
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]Ing.Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru