Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/13

USNESENÍ 13. zasedání rady města Dačice
konané dne 22.4.2015 v zasedací místnosti rady


324/13/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 7/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]

 

325/13/RM/2015 Souhlas se zapojením do dotačního programu MŠMT - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města vydává souhlas se zapojením Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s projektem, který se týká rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků a jazykového vzdělávání pro učitele a žáky (cizí jazyky).
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO] 

326/13/RM/2015 Uzavření Městské knihovny Dačice v termínu 25. 5. - 2. 6. 2015
I. Rada města schvaluje uzavření Městské knihovny Dačice v termínu 25.5. - 2. 6. 2015 z důvodu provedení řádné revize knihovního fondu.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO] 

327/13/RM/2015 Žádost Nadačního fondu při Gymnáziu Dačice o dotaci
I. Rada města schvaluje dotaci ve výši 3.000,00 Kč pro Nadační fond při Gymnáziu Dačice na úhradu nákladů spojených s účastí na republikovém finále florbalu středních škol
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO] 

328/13/RM/2015 Cena města Dačice za rok 2014
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu města Dačice za rok 2014 nominovaným: oddílu kuželek -  dorostenci TJ Centropen Dačice, se sídlem Sokolská 40, 380 01  Dačice, v kategorii Sport, panu Josefu Doležalovi, bytem B. Smetany 198/III, 380 01  Dačice, v kategorii Výchova a vzdělání, paní Marii Šedové, bytem nám. Republiky 30, 380 01  Dačice, v kategorii Jiné (záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo mezinárodním měřítku apod.)
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO] 

329/13/RM/2015 Opatření pro sjednání okamžité nápravy stavu účtování v MěKS Dačice
I. Rada města schvaluje opatření pro sjednání okamžité nápravy stavu účtování v příspěvkové organizaci MěKS Dačice
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO] 

330/13/RM/2015 Výměna bytu č. 3, 165/IV za byt č. 2, 41/I
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 3, 165/IV ul. Nivy, o velikosti 2+1, uživatel ░░░░ ░░░░ ░ , za byt č. 2, 41/I ul. Palackého náměstí, o velikosti 1+1, volný po p. ░░░░ ░ . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 5. 2015 - do 30. 4. 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO] 

331/13/RM/2015 Pronájem bytu č. 3, čp. 164/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 3 o velikosti  2+0 v ul. Nivy 164/IV, Dačice s paní Jiřinou Tancošovou do 31. 12. 2017 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

332/13/RM/2015 Prodloužení nájmu bytu č. 35, v domě 221/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2008 s ░░ na byt č. 35, o velikosti 1+0, v ulici Bratrská, č. p. 221, Dačice I, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku od 1. 5. 2015 - do 30. 4. 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO] 

333/13/RM/2015 Nabídka garáže č. 16 - veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku uvolněné garáže č. 16, o velikosti 15,68 m2 u bytového domu 161-165/IV, ul. Nivy v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné 300,- Kč plus DPH v platné sazbě (v současné době činí sazba 21%) za měsíc a na dobu určitou od 1. 6. - do 30. 11. 2015 s možností prodloužení.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO] 

334/13/RM/2015 Pronájem garáže č. 9 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 9, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s Karlem Ježkem,  na dobu určitou od 1. 5. - do 31. 10. 2015 za nájemné ve výši 410,- Kč s DPH.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

335/13/RM/2015 Změna nájemní smlouvy na kancelář v čp. 3/I

I. Rada města schvaluje

 1. zrušení usnesení rady města č. 235/10/RM/2015 ze dne 11. 3. 2015, kterým se ░░░░ ░░ měla pronajmout kancelář č. 205 v čp. 3/I od 1. 4. 2015 na dobu neurčitou,
 2. uzavření nájemní smlouvy s ░░░░ na kancelář č. 205 v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích s platností od 1. 6. 2015 na dobu neurčitou,
 3. vydání souhlasu k provedení stavebních úprav kanceláře č. 205 dle předloženého návrhu p. ░░░░ s tím, že si veškeré stavební úpravy včetně nových rozvodů a revize el. instalace zajistí a uhradí p. ░░░ na vlastní náklady, bez nároku na jakoukoli finanční náhradu po ukončení nájemní smlouvy.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy uzavřené s Janem Danišem na kancelář č. 205 v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích s platností od 1. 6. 2015 na dobu neurčitou
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

336/13/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 12 v domě 304/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 4. 2014 pro ░░░░  na byt č. 12 o velikosti 2+1, ul. Bratrská 304/I v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 30. 4. 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

337/13/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 7 v 305/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 4. 2014 pro░░░░ na byt č. 7, o velikosti 1+1, Bratrská 305/I v Dačicích, na dobu určitou v délce trvání 2 roků - do 30. 4. 2017, za podmínky, že doloží příjmy za období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015, které nepřesáhnou 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné českým statistickým úřadem.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

338/13/RM/2015 Výměna bytu č. 2, 304/I za byt č. 5, 189/V
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 2, 304/I ul. Bratrská, o velikosti 1+1, uživatel ░░░░ , za byt č. 5, 189/V ul. Komenského, o velikosti 2+1, volný po p. ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 5. 2015 - do 30. 4. 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

339/13/RM/2015 Ukončení nájemní smlouvy na byt a nebytové prostory v čp. 89 v Bílkově
I. Rada města schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené dne 4. 12. 2014 s p. Pavlem Hrůnkem,  nar. 26. 10. 1967,  trv. bytem Slapy 94, 252 08 Praha - západ na pronájem nebytových prostor v budově čp. 89 v Bílkově pro provoz pohostinství na dobu určitou od 4. 12. 2014 do 31. 5. 2015 podle článku V., sedmého odstavce z důvodu neplacení nájemného.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem: písemného odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené dne 4. 12. 2014 s p. Pavlem Hrůnkem, nar. 26. 10. 1967, trv. bytem Slapy 94, 252 08 Praha - západ na pronájem nebytových prostor v budově čp. 89 v Bílkově pro provoz pohostinství na dobu určitou od 4. 12. 2014 do 31. 5. 2015 podle článku V., sedmého odstavce z důvodu neplacení nájemného.

III. Rada města pověřuje Odbor vnitřních věcí, oddělení právní, vymáháním dluhů na nájemném za byt a za nebytové prostory v čp. 89 v Bílkově vůči nájemci, včetně všech pohledávek s tímto nájmem spojených, a k jejich uplatnění u příslušného soudu.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

340/13/RM/2015 Vyhodnocení VZMR - Rekonstrukce MŠ Za Lávkami

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce MŠ Za Lávkami" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce MŠ Za Lávkami" s vítězným uchazečem DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1 888 810,- Kč s DPH.

II. Rada města pověřuje

 • starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice,
 • starostu města podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

341/13/RM/2015 Dodatek č. 1 ke SOD - A.04.23 Vodovod Chlumec
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 2. 2015 se společností ČKV Praha spol. s r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4 na zhotovení díla "A.04.23 Vodovod Chlumec", kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 20. 5. 2015.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o dílo týkající se stavby "A.04.23 Vodovod Chlumec".
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

342/13/RM/2015 VZ - B.01.08 - Zateplení mateřské školy B. Němcové

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.01.08 - Zateplení mateřské školy B. Němcové" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "B.01.08 - Zateplení mateřské školy B. Němcové".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "B.01.08 - Zateplení mateřské školy B. Němcové".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "B.01.08 - Zateplení mateřské školy B. Němcové".

[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO] 

343/13/RM/2015 Vyhlášení VŘ - B.01.01 Zateplení Základní školy a gymnázia

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.01.01 Zateplení Základní školy a gymnázia" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. doporučené dodavatele k oslovení, členy komisí pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "B.01.01 Zateplení Základní školy a gymnázia".
 3. předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "B.01.01 Zateplení Základní školy a gymnázia".

[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

344/13/RM/2015 Pronájem části pozemku p. č. 46/1 v k. ú. Chlumec u Dačic (28)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to části pozemku p. č. 46/1 - zahrada o výměře 50 m2, mezi Městem Dačice jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ jako nájemcem, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

345/13/RM/2015 Pronájem části pozemku p. č. 2710/1 v k. ú. Dačice (30)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2710/1 o výměře 25 m2, mezi Městem Dačice jako pronajímatelem a ░░░░  jako nájemcem, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

346/13/RM/2015 Koupě pozemku p. č. 1046 v k. ú, Bílkov (32)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 1046 - lesní pozemek o výměře 3.998 m2, z vlastnictví ░░░░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

347/13/RM/2015 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 508/10 v k. ú. Velký Pěčín (110)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti pro stavbu "Velký Pěčín VO" spočívající v uložení kabelových rozvodů a osazení stožárů veřejného osvětlení se svítidly na pozemku p. č. 508/10 v obci Dačice a k. ú. Velký Pěčín mezi Městem Dačice, jako budoucím oprávněným a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, dle přílohy č. 1.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO] 

348/13/RM/2015 Žádost o povolení sídla v objektech města Dačice (21)
I. Rada města schvaluje povolení sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů Malý Pěčín, IČ 60820217, na adrese Malý Pěčín 30.
II. Rada města schvaluje povolení sídla spolku  Divadelní spolek Tyl Dačice, IČ 70516464, na adrese Palackého nám. 4/I, Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

349/13/RM/2015 Žádost o provedení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Borek u Dačic (25)
I. Rada města schvaluje přistoupení k žádosti o provedení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Borek u Dačic, dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem žádosti o provedení KPÚ v k. ú. Borek u Dačic.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

350/13/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2795/8 v k. ú. Dačice (111)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E. ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2795/8 v k. ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice, Tř. 9. května 27 - NN", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebném pozemku, dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2795/8 v k. ú. Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

351/13/RM/2015 Schůze v místních částech - 2015
I. Rada města bere na vědomí výstup ze schůzí v místních částech konaných v roce 2015.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO] 

352/13/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2730/1 a p. č. 2730/2 v k. ú. Dačice (112)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a  společností O2 Czech Republic a.s., sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - čtyři metalické kabely, pro stavbu "71010-0078743, VPI Dačice (JH), Svobodova ul., přel. SEK" na pozemcích p. č. 2730/1 a p. č. 2730/2 v obci a katastrálním území Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

353/13/RM/2015 Výroční zpráva za rok 2014 - ML Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok 2014 tak, jak je uvedena v příloze usnesení č. 1. Hospodářský výsledek za rok 2014, tj. zisk ve výši 130 771,71 Kč, bude převeden ve výši 5 % z hospodářského zisku tj. částkou 6 539,00,- Kč na účet zákonného rezervního fondu a částka 124 232,71 Kč bude zaúčtována na účet 428 - nerozdělený zisk z minulých let.
II. Rada města konstatuje, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2014.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

354/13/RM/2015 Výroční zpráva za rok 2014 - TS Dačice s. r. o.

I. Rada města schvaluje

 1. řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s. r. o. za rok 2014 tak, jak je uvedena v příloze návrhu usnesení. Hospodářský výsledek za rok 2014 tj. zisk ve výši 384.994,04 Kč bude převeden na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let,
 2. rozpočet společnosti Technické služby Dačice s. r. o. na rok 2015.

II. Rada města konstatuje, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2014.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

355/13/RM/2015 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činností obecní policie
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností obecní policie, jejímž předmětem je zajištění odchytu volně se pohybujících psů, včetně zajištění jejich následného umístění a péče o ně, mezi Městem Dačice a obcí Staré Hobzí, Hříšice, Kostelní Vydří, Budíškovice, Studená, Jilem, Peč, Třebětice, Písečné, Cizkrajov, Horní Němčice, Volfířov a Heřmaneč.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


 

356/13/RM/2015 Jmenování komisí místních částí
I. Rada města jmenuje s účinností od 1. 5. 2015 předsedu a členy občanské komise v místní části Malý Pěčín
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:PŘIJATO]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru