Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/14

USNESENÍ 14. zasedání rady města Dačice
konané dne 6.5.2015 v zasedací místnosti rady


 

357/14/RM/2015 Vyhlášení 4. ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice
I. Rada města vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže Rozkvetlé Dačice
II. Rada města schvaluje pravidla čtvrtého ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

358/14/RM/2015 Žádost o udělení záštity starosty města a poskytnutí finančního
příspěvku na akci Na kole dětem

I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad 6. ročníkem sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí Na kole dětem,
II. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 5.000,00 Kč na podporu konání 6. ročníku projektu na podporu onkologicky nemocných dětí Na kole dětem.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

359/14/RM/2015 Nabídka startovacího bytu 175/I - 12 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č. 12, ul. Bratrská 175, Dačice I, veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

360/14/RM/2015 Nabídka bytu 189/V - 7 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 7 o velikosti 2+1, v ul. Komenského 189/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 53,00 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 7. - do 30. 9. 2015 s možností prodloužení.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

361/14/RM/2015 Nabídka bytu 165/IV - 3 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 3, ul. Nivy 165/IV, Dačice veřejnosti
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

362/14/RM/2015 Výměna bytu č. 1 za byt č. 2 v domě 304/I
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 1, o velikosti 2+1, uživatel ░░░░ ░░░░ , za byt č. 2, o velikosti 1+1, volný po p. ░░░░ oba v domě 304/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 6. 2015.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

363/14/RM/2015 Přijetí ručení
I. Rada města přijímá ručitele uvedené v  příloze č. 1 tohoto usnesení, kteří se zavazují zajistit dluhy dlužníků ze smluv o úvěru z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice č. 1/2015 až 3/2015, jejichž poskytnutí bylo schváleno na 4. zasedání zastupitelstva města Dačice dne 15.4.2015.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem prohlášení o přijetí ručitele u všech ručitelských  prohlášení,  kterými se zajišťují úvěry z Fondu rozvoje bydlení města Dačice, jejichž poskytnutí bylo schváleno na 4. zasedání zastupitelstva města Dačice dne 15.4.2015.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

364/14/RM/2015 Zrušení VZ - A.04.11 - Hradišťko - rozšíření VO
I. Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na akci s názvem "A.04.11 - Hradišťko - rozšíření VO".
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

365/14/RM/2015 VZ - A.04.11 - Hradišťko - rozšíření VO II.

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "A.04.11 - Hradišťko - rozšíření VO" dle přílohy usnesení.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "A.04.11 - Hradišťko - rozšíření VO".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "A.04.11 - Hradišťko - rozšíření VO".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "A.04.11 - Hradišťko - rozšíření VO".

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

366/14/RM/2015 VZ - D.01.12 - Hostkovice - obč. komise - oprava krovu

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "D.01.12 Hostkovice - obč. komise - oprava krovu" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "D.01.12 Hostkovice - obč. komise - oprava krovu".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "D.01.12 Hostkovice - obč. komise - oprava krovu".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "D.01.12 Hostkovice - obč. komise - oprava krovu".

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]367/14/RM/2015 Udělení výjimky pro staveništní dopravu stavby ZTV RD Za Školou
I. Rada města souhlasí s udělením výjimky pro nákladní dopravu zhotovitele stavby "Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích" v Družstevní ulici až po křižovatku se silnicí II/407 v souladu se stanoviskem mostmistra SÚS tj. pro vozidla do 24 t.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

368/14/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt ,,Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov''
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč na realizaci projektu: ,,Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov''.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 446-01-004, podepsanou dne 28. 4. 2015 hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

369/14/RM/2015 Prázdninový provoz v MŠ Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení a přerušení provozu Mateřské školy Dačice v době letních prázdnin (červenec a srpen 2015) dle přílohy.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

370/14/RM/2015 Souhlas s předfinancováním projektu - ZŠ ul. B. Němcové
I. Rada města projednala projektový záměr ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213, k připravovanému projektu Rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání a interaktivní výuky.
II. Rada města souhlasí předběžně s předfinancováním tohoto projektu z rozpočtu města v roce 2016.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

371/14/RM/2015 Převod prostředků mezi fondy a použití IF - ŠJ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. převod finančních prostředků ve výši 220.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213,
 2. použití prostředků investičního fondu Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na nákup elektrického kotle.

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

372/14/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 8/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 v těchto objemech: příjmy 488,76 tis. Kč, výdaje 117,76 tis. Kč, financování -371,00 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

373/14/RM/2015 Výsledky hospodaření města za I. čtvrtletí 2015

I. Rada města bere na vědomí
výsledek hospodaření města za I. čtvrtletí r. 2015
schodek rozpočtu ve výši 34.107,29 Kč
splátky jistin přijatých úvěrů a půjček 583.500,00 Kč
snížení prostředků na účtech 550.667,04 Kč
operace, které nejsou Příjmy/Výdaje 66.940,25 Kč.

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

374/14/RM/2015 Směna pozemků v k. ú. Dačice (6)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 2193/104/RM/2014 ze dne 24.9.2014.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

 

375/14/RM/2015 Koupě části pozemku p. č. 219/7 v k. ú. Malý Pěčín (36)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to části pozemku p. č. 219/7 - zahrada o přibližné výměře 54 m2, z podílového spoluvlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

376/14/RM/2015 A.01.16 Koupě pozemků 2254/46 a p.č. 2254/47 v k.ú. Dačice (38)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p.č. 2254/46 o výměře 23 m2 a p.č. 2254/47 o výměře 204 m2 v k.ú. Dačice od zemědělského družstva Lučina Dolní Němčice, spol. s r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, za cenu dle znaleckého posudku.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

377/14/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2271/28, p.č. 2271/103 a p.č. 2271/44 v k.ú. Dačice (113)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 2271/28, p.č. 2271/103 a p.č. 2271/44  v k.ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice, Nivy - STARKON - kabel NN", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na předmětných pozemcích, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene.

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

 

 

378/14/RM/2015 Pacht pozemku p. č. 521/35 v k. ú. Bílkov (19)
I. Rada města schvaluje pacht nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 521/35 - zahrada o výměře 132 m2, mezi Městem Dačice jako propachtovatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako pachtýři, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

379/14/RM/2015 Darovací smlouva - herní prvky (6)
I. Rada města schvaluje přijetí daru - herních prvků a úpravy dopadové plochy pro dětské hřiště v Dolních Němčicích v celkové hodnotě 42.300,- Kč bez DPH - od firmy Dřevoslav s.r.o., Znojemská 254, 378 81  Slavonice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

380/14/RM/2015 Žádost o povolení sídla v objektech města Dačice (21)
I. Rada města schvaluje povolení sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů Chlumec, IČ 69100233, na adrese Chlumec 21.
II. Rada města schvaluje povolení sídla spolku  Pěvecký sbor Dačice, IČ 70826366, na adrese Palackého nám. 4/I, Dačice.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

381/14/RM/2015 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činností obecní policie
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Dačice a obcí Český Rudolec o výkonu některých činností obecní policie,  jejímž předmětem je zajištění odchytu volně se pohybujících psů, včetně zajištění jejich následného umístění a péče o ně.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

382/14/RM/2015 Udělení vyjímek pro průjezd komunikací Družstevní a Nádražní

I. Rada města souhlasí

1. s udělením výjimky pro nákladní dopravu dle přiložených příloh firem:

 MILKTRANS a. s. - 4 vozidla
Technické služby Dačice s. r. o. - 3 vozidla
.A.S.A. Dačice s. r. o. - 5 vozidel
Bohumil Pidrman - pojízdná prodejna

III. Rada města nesouhlasí s udělením výjimky pro nákladní dopravu dle přiložených příloh firem: Jednota, spotřební družstvo  v JH - 6 vozidel.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

 

 

383/14/RM/2015 Vyvěšení moravské vlajky
I. Rada města souhlasí s vyvěšením moravské vlajky dne 5. července na budově Radnice v Dačicích.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru