Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2015/16

USNESENÍ 16. zasedání rady města Dačice
konané dne 20.5.2015 v zasedací místnosti rady

385/16/RM/2015 Prodloužení nájmu bytu č. 25, v domě 221/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 21. 5. 2010 s ░░░░ ░░░░  na byt č. 25, o velikosti 1+0, v ulici Bratrská, č.p. 221, Dačice I, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku od 1. 6. 2015 - do 31. 5. 2016.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

386/16/RM/2015 Pronájem zahrady (skleník) u domu 162/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nemovitosti (zahrady) na pozemku p.č. 1238 díl-g a h o výměře 15 m2 u bytového domu 162/V, Tř. 9. května v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ za cenu 9,- Kč/m2/rok s účinností od 1. 6. 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

387/16/RM/2015 Pronájem bytu č. 4, čp. 164/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 4 o velikosti  2+1 v ul. Nivy 164/IV, Dačice s  ░░░░ ░░░░ ░░ do 31. 12. 2017 s možností prodloužení.

Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

388/16/RM/2015 Pronájem bytu č. 30, čp. 175/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 30 o velikosti  2+1 v ul. Bratrská 175/I, Dačice s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  do 31. 8. 2015 s možností prodloužení.
Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

389/16/RM/2015 Pronájem garáže č. 16 u domu 161-165/IV, ul. Nivy Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na garáž č. 16 u bytového domu čp. 161-165/IV v Dačicích s  ░░░░ ░░░░ ░░░░ na dobu určitou od 1. 6. - do 31. 12.  2015 za nabídnuté nájemné ve výši 300,- Kč/ měsíc bez  DPH.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

390/16/RM/2015 Výpůjčka nebytových prostor pro SDH Bílkov
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce klubovny, garáže a skladu v suterénu budovy čp. 89 v Bílkově s SDH Bílkov, kterou budou tyto prostory včetně společně užívaného sociálního zařízení v 1. patře poskytnuty SDH do výpůjčky  na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016 pro činnost SDH Bílkov s tím, že si  veškeré úpravy poskytnutých prostor  potřebné pro jejich činnost zajistí na vlastní náklady a budou si hradit spotřebovanou el. energii.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce klubovny, garáže a skladu v suterénu budovy čp. 89 v Bílkově s SDH Bílkov, kterou budou tyto prostory včetně společně užívaného sociálního zařízení v 1. patře poskytnuty SDH do výpůjčky  na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016 pro činnost SDH Bílkov.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

391/16/RM/2015 Povolení sídla podnikatele na adrese Antonínská 15/II
I. Rada města uděluje souhlas ░░░░ ░░░░ ░░░░ ke  zřízení sídla podnikatele na adrese Antonínská 15/II, Dačice, kde má pronajatou kancelář ░░░░ za předpokladu, že před vydáním tohoto souhlasu uhradí ░░░░ ░░░░ ░░░░ veškeré svoje neuhrazené pohledávky vůči městu Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem souhlasu ke  zřízení sídla podnikatele ░░░░ ░░░░ na adrese Antonínská 15/II, Dačice za předpokladu, že před podpisem tohoto souhlasu prokáže,  že má uhrazeny veškeré svoje pohledávky vůči městu Dačice.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

392/16/RM/2015 Návrh na podání podnětu k prohlášení dačického podzemí
za nemovitou kulturní památku

I. Rada města schvaluje podání žádosti na Národní památkový ústav, územní pracoviště České Budějovice, k zahájení nezbytného průzkumu, na základě kterého by mohlo být zahájeno prohlášení dačického podzemí za nemovitou kulturní památku.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

393/16/RM/2015 Závěrečná zpráva o plnění opatření uložených k nápravě stavu věci v MěKS Dačice
I. Rada města bere na vědomí závěrečnou zprávu odboru kultury a cestovního ruchu o plnění opatření k nápravě stavu věci v příspěvkové organizaci MěKS Dačice uložených na 10. zasedání rady města dne 11.3.2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

394/16/RM/2015 Vyhlášení soutěže Fotíme se s vlajkou města - Dačické vlajkování

I. Rada města schvaluje

  1. vyhlášení soutěže Fotíme se s vlajkou města - Dačické vlajkování,
  2. pravidla soutěže Fotíme se s vlajkou města - Dačické vlajkování.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

395/16/RM/2015 Poskytnutí záštity starosty města nad koncertem hudby
Vladimíra Fuky

I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad hudebním pořadem "Láska se toulá ulicí", který se bude konat v hlavním sále MěKS Dačice dne 23.5.2015 na počest hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga Vladimíra Fuky.

II. Rada města schvaluje prominutí nájmu za prostory MěKS Dačice a prominutí nákladů na energie paní Ludmile Fukové, která je spolupořadatelem hudebního pořadu konaného dne 23.5.2015 pod názvem "Láska se toulá ulicí".
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

396/16/RM/2015 Dodatek č. 2 ke SOD - A.04.21 Modernizace ČOV Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 2. 2014 se společností AQUA-STYL spol. s r.o. na zhotovení díla "A.04.21 Modernizace ČOV Dačice" tak, jak je v příloze tohoto usnesení uvedeno.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]


 

397/16/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na akci ,,Obnova venkovního schodiště a odvětrání soklového zdiva - Starý zámek ''
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 130.000,- Kč na realizaci akce: ,,Obnova venkovního schodiště a odvětrání soklového zdiva - Starý zámek.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 32-02-54/15, podepsanou dne 24. 4. 2015 hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

398/16/RM/2015 Lesní hospodářská osnova pro zařizovací obvod Dačice - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., IČ: 25251431, sídlem Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové s upravenou celkovou výměrou osnovy a upravenou - poníženou cenou za dílo na konečnou částku 738 870,60 Kč bez DPH.    

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., IČ: 25251431, sídlem Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

399/16/RM/2015 Dodatek č. 1 ke SoD akce ,,Zateplení domu čp. 303, 304 v ul. Bratrská a čp. 162 Tř. 9. května''
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 4. 2015 s Mgr.A. Miroslavem Misařem, Purkyňova 3, 586 01 Jihlava, kterým se prodlužuje termín pro dokončení energetického auditu do 29. 2. 2016.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo týkající se akce ,,Zateplení domu čp. 303 a 304, v ul. Bratrská a čp. 162 tř. 9. května''.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato ]


 

400/16/RM/2015 VZ - A.01.01 - Rekonstrukce komunikací Toužín

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "A.01.01 - Rekonstrukce komunikací Toužín" dle přílohy usnesení.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "A.01.01 - Rekonstrukce komunikací Toužín".
  3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "A.01.01 - Rekonstrukce komunikací Toužín".
  4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "A.01.01 - Rekonstrukce komunikací Toužín".

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

401/16/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 9/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015 v těchto objemech:
   příjmy 844,00 tis. Kč, výdaje 844,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

402/16/RM/2015 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu města pro rok 2015
I. Rada města schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro rok 2015 dle přílohy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

403/16/RM/2015 Rekonstrukce hřiště v Chlumci - příspěvek
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek na rekonstrukci hřiště v Chlumci SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Chlumec ve výši 300 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

404/16/RM/2015 Odměna ředitelce MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku Mateřské školy Dačice Mgr. Hanu Švarcovou tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

405/16/RM/2015 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p.č. 2271/122 v k.ú. Dačicích (27)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku, mezi městem Dačice jako vlastníkem pozemku a společností STARKON JIHLAVA, a.s., sídlem Úzká 635/1, 586 01 Jihlava, jako stavebníkem, spočívající v právu stavebníka realizovat na pozemku p.č. 2271/122 v k.ú. Dačice, stavbu parkovacího stání, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

406/16/RM/2015 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na p.č. 549/15 v k.ú. Velký Pěčín (117)

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti mezi společností  E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, a městem Dačice jako budoucím povinným, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN, uzemnění na pozemku p.č. 549/15 v k.ú. Velký Pěčín, pro stavbu realizovanou pod názvem "Velký Pěčín - předávací stanice plynu - NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

407/16/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti (116)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, a městem Dačice jako budoucím povinným, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN na pozemku p.č. 1771 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic, pro stavbu realizovanou pod názvem "Hostkovice, Pokorný - kabel NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

408/16/RM/2015 Koupě části pozemku p. č. 2821/12 v k. ú. Dačice (39)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi id. podílu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to id. podílu 1/16 p. č. 2821/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 376 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

409/16/RM/2015 Prodej částí pozemků v k. ú Lipolec (65)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to části pozemku p. č. 868/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 172 m2 a části pozemku p. č. 89 - zahrada o přibližné výměře 26 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

410/16/RM/2015 Prodej pozemku p.č. 317/5 v k. ú. Malý Pěčín (48), (74)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku p. č. 317/5 - ostatní plocha o výměře 228 m2, do ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku p. č. 317/5 - ostatní plocha o výměře 228 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[ Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1Usnesení bylo: Přijato ]


 

411/16/RM/2015 Bezúplatný převod majetku
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na bezúplatný převod majetku - osobního automobilu Škoda FABIA SPZ JHI 72-49 Městskému kulturnímu středisku Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města Ing. Karla Macků podpisem schválené smlouvy na bezúplatný převod majetku - osobního automobilu Škoda FABIA SPZ JHI 72-49.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

412/16/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace JČK - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč pro jednotku SDH Bílkov na realizaci akce: ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 27-02-021/15, podepsanou dne 12. 5. 2015 hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

413/16/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace JČK - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 48.000,- Kč pro SDH Dačice na realizaci akce: ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 27-02-003/15, podepsanou dne 12. 5. 2015 hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

414/16/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace JČK - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč pro SDH Malý Pěčín na realizaci akce: ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 27-02-024/15, podepsanou dne 12. 5. 2015 hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

415/16/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace JČK - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč pro SDH Dolní Němčice na realizaci akce: ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných  hasičů obcí".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 27-02-025/15, podepsanou dne 12. 5. 2015 hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

416/16/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace JČK - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč pro SDH Hostkovice na realizaci akce: ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 27-02-022/15, podepsanou dne 12. 5. 2015 hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

417/16/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace JČK - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč pro JSDH Chlumec na realizaci akce: ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 27-02-023/15, podepsanou dne 12. 5. 2015 hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
 


 

418/16/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace JČK - Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč pro SDH Lipolec na realizaci akce: ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 27-02-026/15, podepsanou dne 12. 5. 2015 hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

419/16/RM/2015 Předložení zápisu z jednání dopravní komise
I. Rada města bere na vědomí Zápis  z jednání dopravní komise ze dne 2. března 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru