Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/19

USNESENÍ 19. zasedání rady města Dačice
konané dne 24.6.2015 v zasedací místnosti rady

464/19/RM/2015  Oznámení o výjimce dle OZV č. 2/2006
I. Rada města schvaluje udělení výjimky SDH Chlumec z časového omezení na veřejnou hudební produkci, která se bude konat v Chlumci dne 04.07.2015 a 05.07.2015 od 12:00 hodin do 04:00 hodin.
[ Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

 

465/19/RM/2015 Výpověď z nájmu bytu č. 61, 221/I
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 61, o velikosti 1+0, v bytovém domě 221/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 30. 6. 2015.
[Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

466/19/RM/2015 Prodloužení nájmu bytu č. 4 v domě 86/II
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2013 pro ░░░░ ░░░░ , na byt č. 4, o velikosti 3+1, v ulici U Nemocnice, č.p. 86, Dačice II, a to na dobu určitou do 30. 6. 2016.
[Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

467/19/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 3 v domě 189/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 21. 6. 2011 pro ░░░░ ░░░░ ░░░ na byt č. 3 o velikosti 2+1, ul. Komenského 189/V v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 30. 6. 2016, za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 30. 6. 2015.
[Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

468/19/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 6 v domě 190/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29. 9. 2014 pro ░░░░ ░░░░ ░ na byt č. 6 o velikosti 2+1, ul. Komenského 190/V v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 30. 6. 2016, za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 30. 6. 2015.
[Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

 


 

469/19/RM/2015 Pronájem bytu č. 7, čp. 189/V, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 7 o velikosti 2+1 v ul. Komenského 189/V, Dačice s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30. 9. 2015.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

470/19/RM/2015 Nabídka startovacího bytu 175/I - 12 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č. 12, ul. Bratrská 175, Dačice I, veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

471/19/RM/2015 Pronájem bytu č. 3, čp. 165/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 3 o velikosti  2+1 v ul. Nivy 165/IV, Dačice s panem  ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31. 12. 2017 s možností prodloužení.

Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

472/19/RM/2015 Pronájem místnosti č. 145 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na pronájem místnosti č. 145 o ploše 16,91 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 7. 2015 na dobu neurčitou, pro zřízení  kanceláře stavební spořitelny Modrá pyramida a. s., za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 2.040,- Kč s tím, že tato částka bude každý rok vždy od 1. 1. upravena o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na pronájem místnosti č. 145 o ploše 16,91 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 7. 2015 na dobu neurčitou, pro zřízení  kanceláře stavební spořitelny Modrá pyramida a. s.

[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

473/19/RM/2015 A.01.01 - Vyhodnocení VZMR - Rekonstrukce komunikací Toužín

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce komunikací Toužín" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce komunikací Toužín" s uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 2 085 012,19 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

 • starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice,
 • starostu města podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

474/19/RM/2015 Dodatek č. 1 ke SOD - B.02.21 Multifunkční hala Dačice

I. Rada města ruší usnesení č. 448/18/RM/2015.

II. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 3. 2015 se společností AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov na vypracování studie proveditelnosti stavby B.02.21 Multifunkční hala Dačice tak, jak je v příloze tohoto usnesení uvedeno.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

475/19/RM/2015 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2015 - dle přílohy.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

476/19/RM/2015 Dodatek č. 59 k pojistné smlouvě č. 690001033 - pojištění majetku města
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 59 k pojistné smlouvě č. 690001033 ze dne 1. 1. 1996 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika na pojištění movitého majetku mobiliáře v hodnotě 518 784 vypůjčeného od DSO Mikroregion Dačicko.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 59 k pojistné smlouvě č. 690001033 ze dne 1. 1. 1996 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika na pojištění movitého majetku mobiliáře v hodnotě 518 784 vypůjčeného od DSO Mikroregion Dačicko.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

477/19/RM/2015 Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí veřejné finanční
podpory - Metha, z.ú.

I. Rada města schvaluje dodatek č. 1  k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory - Metha, z.ú.

II. Rada města pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

478/19/RM/2015 Použití prostředků rezervního fondu - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města schvaluje použití prostředků rezervního fondu Základní školy Dačice, Komenského 7 v celkové výši 61.000 Kč takto:

 • na dofinancování mimořádné akce - instalaci 6 ks interaktivních tabulí 
 • na pořízení 3 ks žákovských lavic a 6 ks žákovských židlí.

[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

479/19/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 11/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015 v těchto objemech: příjmy 14.406,55 Kč, výdaje 14.451,68 tis. Kč, financování 45,13 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

480/19/RM/2015 Fond rozvoje bydlení 2015 - vyhodnocení 2. kolo
I. Rada města bere na vědomí výsledek 2. kola výběrového řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2015.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

481/19/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na akci ,,Zřízení
bezpečnostního prvku - svodidla Bílkov''

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 177.485,- Kč na realizaci akce: ,,Zřízení bezpečnostního prvku - svodidla Bílkov" mezi městem Dačice jako příjemcem a Jihočeským krajem jako poskytovatelem, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 20-01-024/15.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

482/19/RM/2015 Prodej části pozemku p. č. 182/1v k. ú. Lipolec (77)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku p. č. 182/1 - zahrada o výměře 696 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

 

483/19/RM/2015 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2694/1 v k.ú. Dačice
(29)

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  jako stavebníky, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, vztahující se k právu výše uvedených investorů stavby "ZTV u zahrad podél cesty k rybníku Sasiňák" vybudovat (prodloužení) kanalizačního řadu a zpevnění povrchu komunikace na pozemku p.č. 2694/1 v k.ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

 

484/19/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 2744, p.č. 2692 a p.č. 2694/1 v k.ú. Dačice (122) (123)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, a městem Dačice jako budoucím povinným, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN, a to:

 na pozemku p.č. 2744 v k.ú. Dačice, pro stavbu "Dačice, Povodí Moravy s.p. - kabel NN" realizovanou za účelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN, dle přílohy usnesení č. 1,
na pozemku p.č. 2692 a p.č. 2694/1 v k.ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice, Staněk - přípojka NN" realizovanou za účelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN, dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

485/19/RM/2015 Prodej pozemku p. č. 1726 v k. ú. Lipolec (61), (69)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 140/6/RM/2015 ze dne 28. 1. 2015.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku p. č. 1726 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 195 m2, do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku p. č. 1726 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 195 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

486/19/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1232/3 a 1233 v k.ú. Dačice (30)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice jako povinným, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN a kabelové skříně na pozemcích p.č. 1232/3 a 1233 v k.ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice, ul. Bratrská - přípojka NN", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

487/19/RM/2015 Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu služebnosti
na pozemku p.č. 1402/3 v k.ú. Chlumec u Dačic (55)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti pro stavbu "Chlumec - vodovod", jejíž součástí bude uložení vodovodního vedení na pozemku p.č. 1402/3 v obci Dačice a k.ú. Chlumec u Dačic, mezi Městem Dačice, jako oprávněným, a Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, jako povinným, dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]
 

488/19/RM/2015 Prodej pozemků v k. ú. Dačice (79)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2515/2 o výměře 119 m2, p. č. 2515/3 o výměře 15 m2, části pozemku p. č. 2515/1 o přibližné výměře 27 m2, části p. č. 2514/6 o přibližné výměře 12 m2 a části pozemku p. č. 2795/17 o přibližné výměře 15 m2 do výlučného vlastnictví společnosti CENTROPEN, a.s., Třída 9. května 161, Dačice V, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]
 

489/19/RM/2015 Prodej pozemku p. č. 166/9 a p. č. 164/7 v k. ú. Chlumec u Dačic (67)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemku p. č. 166/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 136 m2 a části pozemku p. č. 164/7 - ostatní plocha, neplodná půda o přibližné výměře 40 m2, do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░; za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]
 

490/19/RM/2015 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku - Sportovní hřiště Chlumec (28)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vztahující se k právu stavebníka Svazu dobrovolných hasičů, provést rozšíření stávajícího antukového hřiště, novostavbu skladu sportovního náčiní, novou opěrnou zídku a oplocení sportovního areálu na pozemcích PK 14/d2 a PK 15 v k.ú. Chlumec u Dačic, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]

 

491/19/RM/2015 Žádost o povolení sídla v objektech města Dačice (21)

I. Rada města schvaluje povolení sídla spolků takto:

 • Sbor dobrovolných hasičů Bílkov, IČ 60819545, na adrese Bílkov 89,
 • Sbor dobrovolných hasičů Dačice, IČ 42408792, na adrese Dačice, Neulingerova 144,
 • Sbor dobrovolných hasičů Dolní Němčice, IČ 60819600, na adrese Dolní Němčice 62,
 • Sbor dobrovolných hasičů Hostkovice, IČ 69092168, na adrese Hostkovice 28,
 • Sbor dobrovolných hasičů Lipolec, IČ 69114722, na adrese Lipolec 36,


[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

492/19/RM/2015 Odměny ředitelům s.r.o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 2 Směrnice rady města č. 4/2013 odměnu pro ředitele Technických služeb Dačice s.r.o. a odměnu pro ředitele Městských lesů Dačice s.r.o. tak, jak jsou uvedeny v návrhu usnesení.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

493/19/RM/2015 Koupě části pozemků p. č. 548/14 a části p. č. 548/16 v k. ú. Bílkov (40)
I. Rada města odkládá schválit koupi částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 548/14 - trvalý travní porost o přibližné výměře 1.755 m2 a části pozemku p. č. 548/16 o přibližné výměře 35 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato]


 

494/19/RM/2015 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p.č. 11/5
v k.ú. Dačicích (29)

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku, mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, a společností W. A. G. payment solutions a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, IČ  26415623, jako stavebníkem, spočívající v právu stavebníka realizovat na pozemku p.č. 11/5 v k.ú. Dačice stavbu "Vybudování zpevněné - manipulační plochy na pozemku pč. 11/5 k.ú. Dačice", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu.
[Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

495/19/RM/2015 Informace o zákonných možnostech regulace vystavování zboží
na fasádách domů v Dačicích

I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informaci odboru kultury a cestovního ruchu k problematice regulování vystavování zboží na fasádách domů na území MPZ Dačice.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

496/19/RM/2015 Schválení účetní závěrky 2014 - Městské kulturní středisko Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. Účetní závěrku Městského kulturního střediska, se sídlem Palackého nám. 4/I, 380 01 Dačice, IČO 00365769 za rok 2014
 2. Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
 3. Vyjádření Městského kulturniho střediska Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2014 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]


 

497/19/RM/2015 Smlouva o Roznášce informačních propagačních materiálů
I. Rada města schvaluje smlouvu s Českou poštou, s.p. o zabezpečení služby Roznáška informačních propagačních materiálů.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

498/19/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Podpora venkovské turistiky
na Dačicku - produktové letáky

I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 31.000,00 Kč z GP programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, reg. č. 33-03-005/15, na realizaci projektu Podpora venkovské turistiky na Dačicku - produktové letáky.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

499/19/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Mobilní průvodce
a tagg manager pro město Dačice a okolí

I. Rada města smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 39.000,00 Kč z GP programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, reg. č. 33-02-009/15, na realizaci projektu Mobilní průvodce a tagg manager pro město Dačice a okolí.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

500/19/RM/2015 Informace o plnění opatření uložených MěKS Dačice na 13. zasedání
RM dne 22.4.2015

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění opatření uložených MěKS Dačice za účelem sjednání okamžité nápravy stavu účtování.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

501/19/RM/2015 Vyjádření ředitele MěKS Dačice k dopisu ze dne 21.5.2015
I. Rada města bere na vědomí písemné vyjádření pana Oldřicha Svobody, ředitele MěKS Dačice, kterým reaguje na dopis ze dne 21.5.2015, čj. OKC/11740-15/3948-2003/MASN

II. Rada města odvolává

1.ředitele MěKS Dačice pana Oldřicha SVOBODU, ░░░░ ░░░░ ░░░░, z funkce ředitele MěKS Dačice ke dni 31. 7. 2015, z důvodu dlouhodobě neuspokojivých pracovních výsledků ve funkci ředitele MěKS Dačice. Řešením situace v MěKS Dačice se rada města zabývala na svých zasedáních viz. důvodová zpráva.

III. Rada města navrhuje

1.zastupitelstvu města Dačice zrušit příspěvkovou organizaci MěKS Dačice, IČ 00365769, se sídlem  Palackého náměstí č. 4, Dačice k 31. 12. 2015 a zařadit MěKS Dačice do organizace Městského úřadu v Dačicích pod OKC ke dni 1. 1. 2016.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

502/19/RM/2015 Žádost o změnu využití prostředků z veřejné finanční podpory
I. Rada města schvaluje změnu využití prostředků veřejné finanční podpory poskytnuté OS DM Studio - mažoretky Dačice, a to na nákup speciální mažoretkové obuvi a na pořízení týmových sportovních souprav.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

503/19/RM/2015 Plán práce RM na III. čtvrtletí 2015
I. Rada města schvaluje plán práce rady města na III. čtvrtletí roku 2015.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

504/19/RM/2015 Udělení výjimek pro průjezd komunikací Družstevní a Nádražní

I. Rada města souhlasí

1.s udělením výjimky pro nákladní dopravu dle přiložených příloh firem:

 • Ervín Piler - AUTODOPRAVA - 2 vozidla
 • Libor LACINA - 1 vozidlo
 • ČEVAK a.s. - 1 vozidlo
 • Ladislav VEJMELEK - 1 vozidlo
 • ČSAD JIHOTRANS a.s. - 1 vozidlo
 • Jiří LOVĚTÍNSKÝ - AUTODOPRAVA - 1+1 vozidlo
 • ZEM-TECH Aleš LOJKA - 1 vozidlo
 • Karlov a.s. - 1 vozidlo
 • BIDVEST (Kralupy n. Vltavou) - 1 vozidlo
 • Čech-Odpady s.r.o.. - 4 vozidla
 • RIVULUS s.r.o. - 1 vozidlo
 • StiBus s.r.o. (Trhové Sviny) - 1 vozidlo
 • Vladimír Čech - Zemní práce (Studená) - 1 vozidlo
 • JN stavitelství s.r.o. - 1 vozidlo
 • BOZP - PO servis s.r.o. - 1 vozidlo
 • Brabec velkoobchod s.r.o. (Třebíč) - 3 vozidla
 • PILA Benda s.r.o, - 2 vozidla - přes obec Malý Pěčín a Hříšice s tím, že je nutný souhlas i od obce Hřišice
   

[ Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: ]

 

505/19/RM/2015 Žádost o schválení věcného záměru projektu - obec Hříšice

I. Rada města schvaluje 

1.Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu Jersice s využitím dotačního programu.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato]


 

506/19/RM/2015 Žádost o souhlas s umístěním znaku (erbu) města Dačice
na reklamním materiálu firmy

I. Rada města souhlasí s  umístěním znaku (erbu) města Dačice na platební karty Restaurace a jídelna U Šuláků.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]
Ing. Karel Macků, starosta
Kateřina Bartošová, radní


 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru