Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/20

USNESENÍ 20. zasedání rady města Dačice
konané dne 8.7.2015 v zasedací místnosti rady


 

507/20/RM/2015 Příspěvek Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice, a.s. pro rok 2015 ve výši 37.840,--Kč na instalaci závěsného kolejnicového systému pro oddělení LDN Nemocnice Dačice, a.s.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

508/20/RM/2015 Použití prostředků rezervního fondu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje použití rezervního fondu Mateřské školy Dačice ve výši 216.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zvýšením kapacity na pracovišti  Za Lávkami.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

509/20/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 12/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2015 v těchto objemech: příjmy 1.235,89 tis. Kč, výdaje 1.235,89 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

510/20/RM/2015 Veřejný pořádek ve městě v roce 2014
I. Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí MěÚ Dačice a Komise k projednávání přestupků města Dačice na úseku zákona o přestupcích za rok 2014.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

511/20/RM/2015 Mimořádná odměna ředitelce Městské knihovny Dačice
I. Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 6.000,00 Kč pro Mgr. Zdeňku Chadimovou, ředitelku Městské knihovny Dačice, za přípravu a vydání knihy pohádek a pověstí regionálního spisovatele Matěje Mikšíčka KLIPY KLAP.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

512/20/RM/2015 Žádost Vědecké knihovny v Olomouci o "adopci" vyobrazení
dačického zámku

I. Rada města schvaluje smlouvu o zajištění propagace města Dačice v rámci výstavy Krajina starých sídel pořádané Vědeckou knihovnou v Olomouci a dalším věcném plnění.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

513/20/RM/2015 Pověření k řízení MěKS Dačice od 1.8.2015
I. Rada města pověřuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Mgr. Naděždu Mastnou, ░░░░ ░░░░ ░░░░, řízením příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Dačice, Palackého nám. 4/I, 380 01  Dačice, IČ: 003 65 769, s pravomocemi ředitele organizace s účinností od 1.8.2015 do 31.12.2015

II. Rada města ukládá řediteli Městského kulturního střediska Dačice, Palackého nám. 4/I, 380 01  Dačice, IČ: 003 65 769, panu Oldřichu Svobodovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░, ke dni 24.7.2015 protokolárně předat agendu a veškeré doklady příspěvkové organizace MěKS Dačice minimálně dle přiloženého seznamu a informace o dosavadní činnosti a plánovaných akcích MěKS Dačice

IV. Rada města schvaluje změnu limitu pracovníků příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Dačice, Palackého nám. 4/I, 380 01  Dačice, IČ: 003 65 769 na 6,0 pracovníka - přepočtený stav.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

514/20/RM/2015 B.01.04 - Rekonstrukce MŠ Za Lávkami - změna konstrukčního
systému

I. Rada města nesouhlasí se změnou konstrukčního systému u MŠ na železobetonový skelet a zděné nosné zdivo a u DDM spodní podlaží zděné a železobetonové a horní podlaží zděné.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

515/20/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 4 v domě 162/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30. 10. 2014 pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ na byt č. 4 o velikosti 4+1, ul. Tř. 9. května 162/V v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 31. 7. 2016.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

516/20/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 8 v 175/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 18. 7. 2013 na byt č. 8 o velikosti 1+1, ul. Bratrská 175/I v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ na dobu určitou v délce trvání 1 roku, tj. do 31. 7. 2016 za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 31. 7. 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

517/20/RM/2015 Pronájem bytu č. 1, 304/I v zájmu města
I. Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, o velikosti 2+1, v bytovém domě 304/I, ul. Bratrská v Dačicích ░░░░ ░░░░ ░░░░, dle Směrnice rady města č. 2/2014 ze dne 2. 4. 2014, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2015
do 31. 8. 2016 pokud bude ve služebním poměru u PČR OO Dačice.
[ Hlasování: Pro: 4, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

518/20/RM/2015 Vymáhání pohledávek z bytu a hospody, Bílkov 89
I. Rada města bere na vědomí informaci o situaci ░░░░ ░░░░ ░░░░  bývalého  nájemce bytu č. 1 o velikosti 3+1 s příslušenstvím a hospody v domě čp. 89 v Bílkově a o výši dluhu 52.312,- Kč.

II. Rada města pověřuje odbor vnitřních věcí, oddělení právní, vymáháním pohledávek od  ░░░░ ░░░░ ░░░░ za nájemné z  bytu č. 1 o velikosti 3+1 s příslušenstvím a hospody v domě čp. 89 v Bílkově ve výši 52.312,- Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

519/20/RM/2015 Výpůjčka bytů po dobu rekonstrukce ZTI a koupelen v čp. 86/II
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o výpůjčce bytů pro náhradní bydlení po dobu provádění stavebních úprav bytů  v čp. 86/II v Dačicích  na dobu určitou od 27. 7. 2015 do 30. 9. 2015 s možností prodloužení, pokud stavba nebude v tomto termínu dokončena, s následujícími nájemníky :

 1.  ░░░░ ░░░░ ░░ - na výpůjčku volného bytu č. 1 v čp. 88/II
 2.  ░░░░ ░░░░ ░░ - na výpůjčku volného bytu č. 3 v čp. 88/II
 3.  ░░░░ ░░░░ ░░ - na výpůjčku volného bytu č. 1 v čp. 87/II

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o výpůjčce bytů pro náhradní bydlení po dobu provádění stavebních úprav bytů v čp. 86/II v Dačicích  s následujícími nájemníky:

 1.  ░░░░ ░░░░ ░░ - na výpůjčku volného bytu č. 1 v čp. 88/II
 2.  ░░░░ ░░░░ ░░ - na výpůjčku volného bytu č. 3 v čp. 88/II
 3.  ░░░░ ░░░░ ░░ - na výpůjčku volného bytu č. 1 v čp. 87/II

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

520/20/RM/2015 Vyhodnocení VZ - stavební úpravy ZTI a koupelen vč. kanalizační
a vodovodní přípojky v čp. 86/II

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací akce: "Stavební úpravy ZTI a koupelen vč. výměny kotlů ÚT a opravy kanalizační a vodovodní přípojky v čp. 86/II v Dačicích".
 2. uzavření smlouvy o dílo na provedení prací akce: "Stavební úpravy ZTI a koupelen vč. výměny kotlů ÚT a opravy kanalizační a vodovodní přípojky v čp. 86/II v Dačicích" s firmou Hron Dačice s. r. o., Krajířova 23, 380 01 Dačice s celkovou nabídkovou cenou 935.139,- Kč bez DPH.
 3. v případě, že vybraný uchazeč neposkytne ve lhůtě podle § 82, odst. 2 zákona o veřejných zakázkách řádnou součinnost k uzavření smlouvy o dílo, bude  smlouva o dílo uzavřena s dalším uchazečem v pořadí podle § 82, odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.

 

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem smlouvy o dílo na provedení prací akce: "Stavební úpravy ZTI a koupelen vč. výměny kotlů ÚT a opravy kanalizační a vodovodní přípojky v čp. 86/II v Dačicích" s firmou   Hron Dačice s. r. o., Krajířova 23, 380 01 Dačice s celkovou nabídkovou cenou díla 935.139,- Kč bez DPH.
 2. starostu města podpisem oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

521/20/RM/2015 Pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky - AGRIS MARKVAREC, s.r.o., VOLFÍŘOV, a.s. a CIZ - AGRO, a.s. (33) (34) (35)
I. Rada města schvaluje uzavření pachtovních smluv mezi městem Dačice jako propachtovatelem a společnostmi Agris Markvarec, s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice, na pozemky uvedené v příloze usnesení č. 4, Volfířov, a.s., sídlem Volfírov, 380 01 Dačice, na pozemky uvedené v příloze usnesení č. 5 a CIZ - AGRO, a.s., sídlem Cizkrajov, 378 81 Slavonice, na pozemky uvedené v příloze usnesení č. 6, jako pachtýři, za podmínek uvedených v přílohách usnesení č. 1, č. 2 a č. 3.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovních smluv.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

522/20/RM/2015 Rybník Dolní Trubní na p.č. 2387, k.ú. Dačice - výměna potrubí a požeráku

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  "Rybník Dolní Trubní na p.č. 2387, k.ú. Dačice - výměna potrubí a požeráku" uvedený v příloze usnesení č. 1,
 2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem  "Rybník Dolní Trubní na p.č. 2387, k.ú. Dačice - výměna potrubí a požeráku" s vítězným uchazečem JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 237.245,76  Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice.
 2. starostu města podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

523/20/RM/2015 Smlouva o právu stavby na cizím pozemku p.č. 1771 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic. (30)

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1771 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic, mezi  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako stavebníkem a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, vztahující se k právu stavebníka, provést sjezd z místní komunikace k novostavbě rodinného domu na p.č. 1773/2 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic, dle přílohy usnesení č. 1. 

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

524/20/RM/2015 Udělení výjimek pro průjezd komunikací Družstevní a Nádražní

I. Rada města souhlasí

1.s udělením výjimky pro nákladní dopravu dle přiložených příloh firem:

 • MADETA a.s. - 2 vozidla
 • SDH Dačice - 1 vozidlo ( 17. 7.  a 19. 7. 2015)
 • TOI TOI, sanitární systémy - 1 vozidlo

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

525/20/RM/2015 Žádost o navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Dačice
I. Rada města schvaluje Zvýšení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Dačice na 81 pracovníků.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

526/20/RM/2015 Prodej movitého majetku

I. Rada města schvaluje prodej movitých věcí  - soch formou aukce bez udělení příklepu, a to dřevěných soch:

 • Bridž, autor Jiří Schlosser, rok výroby 2009, prodej po jednotlivých kusech, vyvolávací cena 800,- Kč, minimální příhoz 100,- Kč;
 • Myšlenka, co obletěla svět, autor Petr König, rok výroby 2009, vyvolávací cena 5.000,- Kč, minimální příhoz 500,- Kč;
 • Období, autor Jana Votavová, rok výroby 2011, vyvolávací cena 2.000,- Kč, minimální příhoz 200,- Kč;
 • Slunce a měsíc, autor Jiř Schlosser, rok výroby 2011, vyvolávací cena 3.000,- Kč, minimální příhoz 300,- Kč;
 • Pán svého času, autor Michal Kelbler, rok výroby 2011, vyvolávací cena 3.000,- Kč, minimální příhoz 300,- Kč;
 • Fanuel - anděl naděje, autor Michal Kelbler, rok výroby 2012, vyvolávací cena 5.000,- Kč, minimální příhoz 500,- Kč;
 • Pulci, autor Tomáš Pavlacký, rok výroby 2013, vyvolávací cena 2.000,- Kč, minimální příhoz 200,- Kč;
 • Trofejní kus, autor Matěj Bednařík, rok výroby 2013, vyvolávací cena 5.000,- Kč, minimální příhoz 500,- Kč.

II. Rada města pověřuje Bc. Moniku Novákovou licitátorem aukce bez udělení příklepu movitých věcí dle tohoto usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru