Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/21

USNESENÍ 21.zasedání rady města Dačice
konané dne 12.8.2015 v zasedací místnosti rady
527/21/RM/2015 Použití prostředků rezervního a investičního fondu - ZŠ ul. Komenského

I. Rada města schvaluje

 1. použití prostředků investičního fondu Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 22.000 Kč na opravy stěn a malířské práce v učebnách školy;
 2. použití prostředků rezervního fondu Základní školy Dačice, Komenského 7 na pořízení rolet do učeben školy ve výši 14.000 Kč.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

528/21/RM/2015 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2015 - dle přílohy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

529/21/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 13/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2015 v těchto objemech:
   příjmy 897,76 tis. Kč, výdaje 412,26 tis. Kč, financování -485,50 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

530/21/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 3 v 175/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 26. 8. 2013 na byt č. 3 o velikosti 2+1, ul. Bratrská 175/I v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah ░░░░ ░░░░ ░░░░ na dobu určitou v délce trvání 1 roku, tj. do 31. 8. 2016.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

531/21/RM/2015 Výpověď z nájmu bytu 162/IV - 2 a nabídka veřejnosti
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 2, o velikosti 2+0, v bytovém domě 162/IV, ul. Nivy v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░ ke dni 31. 8. 2015 a nabídku volného bytu veřejnosti.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

532/21/RM/2015 Souhlas s umístěním sítě elektronických komunikací v budovách
čp. 162, čp. 175 a čp. 303

I. Rada města schvaluje udělení  souhlasů firmě STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, Č. Budějovice, s umístěním sítě elektronických komunikací v budovách čp. 162/V, čp. 175/I a čp. 303/I, které jsou v majetku města Dačice, za úhradu Kč 3.000,-- za připojení jednoho domu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem předložených souhlasů firmě STARNET, s.r.o. s umístěním sítě elektronických komunikací v budovách čp. 162/V, čp. 175/I a čp. 303/I, které jsou v majetku města Dačice.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
 

533/21/RM/2015 Žádost o samostatný byt 175/I-12
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, o velikosti 1+0, v ulici Bratrská, č.p. 175/I v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░ , na dobu určitou v délce trvání 1 roku, tj. do 31. 8. 2016.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
 

534/21/RM/2015 Výpověď z nájmu bytu č. 6, 221/I
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 6, o velikosti 2+0, v bytovém domě 221/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░ dohodou ke dni 12. 8. 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

535/21/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt ,,PD pro realizaci protipovodňového opatření - zabezpečení města Dačice před víceletými vodami''
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 130.000,- Kč na realizaci projektu: ,,PD pro realizaci protipovodňového opatření - zabezpečení města Dačice před víceletými vodami''.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 38-03-001, podepsanou hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

536/21/RM/2015 Zateplení Základní školy a gymnázia - Smlouva o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR, Rozhodnutí o poskytnutí dotace

I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR č. 15238913 podepsanou dne 14. 7. 2015 zástupcem fondu - ředitelem Ing. Petrem Valdmanem.
II. Rada města bere se souhlasem na vědomí Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS 115D222006456.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR č. 15238913 podepsanou dne 14. 7. 2015 zástupcem fondu - ředitelem Ing. Petrem Valdmanem.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 


 

537/21/RM/2015 Zateplení mateřské školy B. Němcové - Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, Rozhodnutí o poskytnutí dotace

I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR č. 15239103 podepsané dne 2. 7. 2015 zástupcem fondu - ředitelem Ing. Petrem Valdmanem.
II. Rada města bere se souhlasem na vědomí Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS 115D222006446.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR č. 15239103  podepsané dne 2. 7. 2015 zástupcem fondu - ředitelem Ing. Petrem Valdmanem.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

538/21/RM/2015 Informace o průběhu investičních akcí
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Informace o průběhu investičních akcí" tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

539/21/RM/2015 Žádost o poskytnutí grantu z NADACE ČEZ - Závlahový systém
fotbalový stadion Dačice

I. Rada města schvaluje předložení žádosti o poskytnutí grantu z NADACE ČEZ - podoblast Podpora Regionů na projekt s názvem "Závlahový systém - fotbalový stadion Dačice".
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

540/21/RM/2015 Žádost spolku BVAM Music concerts o udělení výjimek z obecně
závazných vyhlášek města

I. Rada města uděluje spolku BVAM Music concerts, IČ 27029697, se sídlem Havlíčkovo nám. 99/I, Dačice, v souladu s ust. článku 3 odst. 2 OZV č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na dny 29. 7. 2016 až  31. 7. 2016.
II. Rada města uděluje spolku BVAM Music concerts, IČ 27029697, se sídlem Havlíčkovo nám. 99/I, Dačice, v souladu s ust. článku 6 OZV č. 2/2006 o stanovení závazných podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí výjimku z časového omezení pořádání hudebních produkcí (doby ukončení produkce) na dny 29.7.2016 od 14.00 do 2.00 h následujícího dne (tj. 30.7.2016) a 30.7.2016 od 12.00 do 2.00 h následujícího dne (tj. 31.7.2016) pro veřejnou hudební produkci s názvem Rockfest Dačice 2016 za podmínek, že pořadatel dodrží předpisy na ochranu veřejného zdraví a uhradí případné sankce související s jejich porušením.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

541/21/RM/2015 Zpráva o průběhu prodeje investičního majetku - 2015
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje investičního majetku a výhled prodeje investičního majetku do konce roku 2015 tak, jak je přílohou návrhu usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

542/21/RM/2015 Pacht pozemků v k. ú. Bílkov (11)
I. Rada města schvaluje pacht nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 1270/29 o výměře 79 m2 a části pozemku p. č. 1270/1 o výměře 57 m2, mezi Městem Dačice jako propachtovatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

543/21/RM/2015 Prodej části pozemku p. č. 2271/44 v k. ú. Dačice (76)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2271/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 30 m2, do společného jmění  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
 

544/21/RM/2015 Prodej pozemku p. č. 127/3 v k. ú. Dačice (81)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 127/3 - zahrada o výměře 136 m2 do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

545/21/RM/2015 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p.č. 11/5 v k.ú.
Dačicích (29)

I. Rada města mění usnesení č. 494/19/RM/2015 takto:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku, mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, a společností Reamon Tax a.s., Gőthova 149/I, Dačice, IČ 25538730, jako stavebníkem, spočívající v právu stavebníka realizovat na pozemku p.č. 11/5 v k.ú. Dačice stavbu "Vybudování zpevněné - manipulační plochy na pozemku pč. 11/5 k.ú. Dačice", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

546/21/RM/2015 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku pro stavbu "ZTV
u zahrad podél cesty k rybníku Sasiňák" (33)

I. Rada města schvaluje zřídit stavbu na cizím pozemku, mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░   , jako stavebníky, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku p.č. 2694/1, spočívající v právu zpevnění povrchu veřejně přístupné účelové komunikace na části pozemku p.č. 2694/1 v k.ú. Dačice v rámci stavby "ZTV u zahrad podél cesty k rybníku Sasiňák", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

547/21/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 1646, 2694/2, p.č. 2730/1 a p.č. 2726/1 v k.ú. Dačice (65)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - plynovodní přípojky - na pozemcích p.č. 1646, 2694/2, 2730/1 a p.č. 2726/1 v obci a katastrálním území Dačice pro stavbu "Dačice, Jemnická a Svobodova - kabel NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

548/21/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 1925/3, p.č. 2694/1
a p.č. 2730/2 v k.ú. Dačice (124)

I. Rada města schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č. 1925/3, p.č. 2694/1 a p.č. 2730/2 v k.ú. Dačice, mezi městem Dačice jako povinným a  společností  E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění distribuční soustavy - "STL plynovod Dačice - Za Školou", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu služebnosti.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

549/21/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti na p.č. 2324/20 v k.ú. Dačice (125)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení NN na pozemku p.č. 2324/20 v obci a katastrálním území Dačice pro stavbu "Dačice, Holoubková, Kubeš - příp. NN", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

550/21/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu
Vodovod Hostkovice - Lipolec (126)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a  ČR - Státním pozemkovým úřadem, sídlem Rudolfovská 80, 371 13 České Budějovice, jako budoucím povinným, spočívající v právu uložení vodovodního řadu pro stavbu "Vodovod Hostkovice - Lipolec" na pozemcích p.č. 2759, p.č. 2789 a p.č. 3063 v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, dle přílohy usnesení č.1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
 

551/21/RM/2015 Hradišťko - rozšíření VO - A.04.11 - Smlouva o smlouvě budoucí
na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (88)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města změnit přílohu č. 1 usnesení č. 33/2/ZM/2014.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

552/21/RM/2015 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení nepoužitelného majetku - teplovzdušná kamna (inv. č. 000901162), jehož zůstatková cena je vyšší než Kč 10 000,- dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
553/21/RM/2015 Pronájem pozemků v k. ú. Dačice (22)
I. Rada města schvaluje pronájem nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 191/1 - ostatní plocha o přibližné výměře 6.163 m2, p. č. 188 - zastavěná plocha o výměře 76 m2, p. č. 191/6 - zastavěná plocha o výměře 82 m2, p. č. 191/7 - zastavěná plocha o výměře 58 m2, p. č. 191/11 - zastavěná plocha o výměře 71 m2 a p. č. 191/12 - zastavěná plocha o výměře 53 m2 (tj. celkem 6.503 m2), mezi Městem Dačice jako pronajímatelem a společností MONSTAKO s. r. o., Antonínská 20, Dačice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto návrhu usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

554/21/RM/2015 Prodej pozemku p. č. 137 a p. č. 135/4 v k. ú. Hradišťko u Dačic (78)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemku p. č. 137 - vodní plocha, rybník o výměře 1.525 m2 a p. č. 135/4 - vodní plocha o výměře 438 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za  podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato ] 

555/21/RM/2015 Projednání umístění a financování přenosných semaforů

I. Rada města schvaluje umístění přenosných semaforů v navrhované lokalitě v období od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015.

II. Rada města neschvaluje uvolnění částky do 70.000 Kč na spolufinancování pronájmu přenosných semaforů.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 Usnesení bylo: Přijato ] 

556/21/RM/2015 Udělení výjimek pro průjezd komunikací Družstevní a Nádražní

I. Rada města souhlasí s udělením výjimky pro nákladní dopravu dle přiložených příloh firem:

 • Josef POUKAR - 2 vozidla
 • HM-METAL s.r.o. - 1 vozidlo
 • ZEMKO, spol. s.r.o. - 1 vozidlo
 • .A.S.A. Dačice. s.r.o. - 1 vozidlo
 • Prádelna a čistírna Jihlava s.r.o. - 2 vozidla
 • Rybářství Lipnice - 3 vozidla (2xT815 + spec. Mercedes Axor)
 • Ptáček velkoobchod, a.s., Brno - 1 vozidlo

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

557/21/RM/2015 Předložení zápisu z jednání dopravní komise
I. Rada města bere na vědomí Zápis  z jednání dopravní komise ze dne 25. května 2015.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru