Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/22

USNESENÍ 22.zasedání rady města Dačice
konané dne 25.8.2015 v zasedací místnosti rady
559/22/RM/2015 Výměna bytu č. 3 za byt č. 16 v domě 221/I - DPS
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 3, o velikosti 1+1, uživatel ░░░░ ░ , za byt č. 16, o velikosti 1+0, volný po ░░░░ ░ oba v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

560/22/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 1 v domě 228/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 10. 8. 2012 pro TJ Centropen Dačice na byt č. 1 o velikosti 3+1, ul. Bratrská 228/I v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 31. 8. 2016.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

561/22/RM/2015 Pronájem bytu č. 2 v čp. 162/IV v zájmu města
I. Rada města ruší usnesení č. 531/21/RM/2015 na ukončení nájmu bytu č. 2 v čp. 162/IV, ul. Nivy, Dačice s  ░░░░ ░░░░ ░░░ k 31. 8. 2015 a nabídku volného bytu veřejnosti.

II. Rada města schvaluje

 1. ukončení nájmu bytu č. 2 v čp. 162/IV, ul. Nivy, Dačice s ░░ ░░░░ ░░░ k 31. 8. 2015,
 2. přidělení bytu č. 2 v čp. 162/IV, ul. Nivy, Dačice podle Směrnice rady města č. 2/2014 ze dne 2.4. 2014, část druhá, čl. 6,  v zájmu města  ░░░░ ░░░░ na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2017.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

562/22/RM/2015 Dodatek č. 2 ke SOD na zhotovení projektů - ,,A.04.05 Vodovod
Hostkovice - Lipolec''

I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektů uzavřené dne 23. 6. 2004 s Ing. Zdeňkem Hejtmanem, Bezručova 72, 380 01 Dačice  na zhotovení díla "A.04.05 Vodovod Hostkovice - Lipolec", kterým se mění cena, předmět díla a termín ukončení díla.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o dílo týkající se akce "A.04.05 Vodovod Hostkovice - Lipolec".
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
 

 

563/22/RM/2015 VZ na projektovou dokumentaci akce A.01.15 ,,Rekonstrukce  Palackého nám. v Dačicích - dešťová kanalizace''

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace akce "A.01.15 Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích - dešťová kanalizace",
 2. seznam dodavatelů doporučených k oslovení,
 3. složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich náhradníků.

II. Rada města bere na vědomí předpokládaný harmonogram veřejné zakázky.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

564/22/RM/2015 Věnování knihy KLIPY KLAP školským příspěvkovým
organizacím města

I. Rada města schvaluje věnovat knihu pohádek a pověstí KLIPY KLAP vydanou k 200. výročí narození Matěje Mikšíčka: Základní škole v ul. B. Němcové - 2 ks, Základní škole
v ul. Komenského - 2 ks a Mateřské škole Dačice - 6 ks.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

565/22/RM/2015 Žádost SH ČMS - SDH Chlumec o mimořádný peněžní příspěvek
z rozpočtu města

I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 9.000,00 Kč
    SH ČMS - SDH Chlumec
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

566/22/RM/2015 Program regenerace MPZ Dačice na období 2016 - 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Program regenerace Městské památkové zóny Dačice na období let 2016 - 2019.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

567/22/RM/2015 Grant zajištění provozu šatníku na rok 2016 a 2017
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantu zajištění provozu šatníku v roce 2016 a 2017, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

568/22/RM/2015 Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2016 a 2017
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantu poskytování pečovatelské služby v roce 2016 a 2017, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 


569/22/RM/2015 Grant poskytování osobní asistence v roce 2016 a 2017
I. Rada města schvaluje Vyhlášení Grantu poskytování osobní asistence v roce 2016 a 2017, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

570/22/RM/2015 Grant harm reduction zneužívání návykových látek na rok 2016 a 2017
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantu harm reduction zneužívání návykových látek na rok 2016 a 2017, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

571/22/RM/2015 Grant zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantu zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

572/22/RM/2015 Výsledky hospodaření města za I. pololetí 2015
I. Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření města za I. pololetí r. 2015:
přebytek rozpočtu ve výši 8.210.505,78 Kč
splátky jistin přijatých úvěrů a půjček 1.167.000,00 Kč
zvýšení prostředků na účtech 7.470.564,02 Kč
operace, které nejsou Příjmy/Výdaje 427.058,24 Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

573/22/RM/2015 Dar od SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Chlumec
I. Rada města schvaluje přijetí daru od SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Chlumec 
ve výši 18.242 Kč.
II. Rada města schvaluje text darovací smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

574/22/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 14/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2015 v těchto objemech: příjmy 2.685,02 tis. Kč, výdaje 881,81 tis. Kč, financování - 1.796,21 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

575/22/RM/2015 Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu kanalizace se společností
ČEVAK a.s. (36)

I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 15 ke smlouvě o nájmu kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku Města Dačice za účelem jeho správy a provozování o nově vybudované vodohospodářské dílo v k.ú. Dolní Němčice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 15.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

576/22/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti -Vodovod Lipolec (127)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření bezúplatných smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v právu uložení vodovodního řadu pro stavbu "Vodovod Hostkovice - Lipolec", a to:

 • na pozemcích p.č. 2534, p.č. 2529, p.č. 2740 a p.č. 2743 v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 1.
 • na pozemcích p.č. 2769 a p.č. 2790 v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 2.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

577/22/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - Vodovod
Hostkovice - Lipolec (128)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření bezúplatných smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v právu uložení vodovodního řadu pro stavbu "Vodovod Hostkovice - Lipolec", a to:

 • na pozemku p.č. 2535 v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a společností AGRIS Markvarec s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice, jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 1.
 • na pozemcích p.č. 2647, p.č. 2648 a p.č. 2649 v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a podílovými spoluvlastníky každý k 1/2, společností AGRIS Markvarec s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 2. 


[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

578/22/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - Vodovod Hostkovice - Lipolec (129)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření bezúplatných smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v právu uložení vodovodního řadu pro stavbu "Vodovod Hostkovice - Lipolec", a to:

 • na pozemcích p.č. 1749, p.č. 1750 a p.č. 1752 v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a společností LUČINA Dolní Němčice, sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 1.
 • na pozemku p.č. 1750 v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a výlučným vlastníkem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 2.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

579/22/RM/2015 A.01.17. Smlouva o právu stavby na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, náměstí Republiky a Tyršova v Dačicích" (35)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", mezi městem Dačice jako stavebníkem a vlastníkem pozemků:

 • Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro SÚS na pozemky   p.č. 930, p.č. 2755/1, p.č. 2780/1, p.č 2780/2, p.č. 2785 a p.č. 2803 zapsané na LV 84 pro obec a katastrální území Dačice.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

580/22/RM/2015 A.01.17. Koupě částí pozemků v rámci investiční akce "Silnice II/408
Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích (42)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření budoucích kupních smluv na odkup částí pozemků v obci a katastrálním území Dačice, v rámci rekonstrukce komunikace, investiční akce "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. republiky a Tyršova v Dačicích", a to:

 • část pozemku p.č. 3/1 o přibližné výměře 28 m2  - zapsaný na LV 1127 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
 • část pozemku p.č. 861/1 o přibližné výměře 6 m2 - zapsán na LV 1969 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
 • část pozemku p.č. 943 o přibližné výměře 12 m2 - zapsaný na LV 3370 pro obec a k.ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
 • částí pozemků p.č. 945/1 o přibližné výměře 4 m2 a p.č. 946 o přibližné výměře 8 m2 - zapsané na LV 106 pro obec a k.ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č.  o 1053/1 o přibližné výměře 11 m2 - zapsaný na LV 1602 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 1102/6 o přibližné výměře 10 m2 - zapsaný na LV 617 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 1103 o přibližné výměře 6 m2 - zapsaný na LV 231 pro obec a k.ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 1105 o přibližné výměře 7 m2 - zapsaný na LV 270 pro obec a k.ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví, každému k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
 • část pozemku p.č. 1107 o přibližné výměře 2 m2 - zapsaný na LV 245 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
 • část pozemku p.č.  1111 o přibližné výměře 4 m2 - zapsaný na LV 744 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
 • část pozemku p.č. 1113 o přibližné výměře 16 m2 - zapsaný na LV 810 jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 1115 o přibližné výměře 15 m2  - zapsaný na LV 3373 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví, pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 2396/1 o přibližné výměře 18 m2 -  zapsaný na LV 1843 pro obec a k.ú. Dačice, jako podílové spoluvlastnictví, paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 2396/83 o přibližné výměře 76 m2  - zapsaný na LV 2681 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 2431/17 o přibližné výměře 7 m2 - zapsaný na LV 1773 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 2811/7 o přibližné výměře 25 m2 -  zapsaný na LV 11 pro obec a k.ú. Dačice, jako podílové spoluvlastnictví, paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

581/22/RM/2015 Dohoda o osazení kovových úchytů pro zavěšení informačního banneru (30)
I. Rada města schvaluje uzavření dohody na umístění kovových úchytů pro zavěšení informačního banneru v ulici Masarykova  mezi budovami č.p. 263/I ve vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

582/22/RM/2015 Bezúplatný převod p. č. 2643/2 v k. ú. Dačice (34)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2643/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

583/22/RM/2015 Koupě částí pozemku p. č. 2821/12 v k. ú. Dačice (39-2)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi id. podílů nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to:

 • id. podíl ve výši 1/32 pozemku p. č. 2821/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 376 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ,
 • id. podíl ve výši 1/16 pozemku p. č. 2821/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 376 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ,
 • id. podíl ve výši 1/16 pozemku p. č. 2821/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 376 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ,
 • id. podíl ve výši 1/16 pozemku p. č. 2821/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 376 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ,

za podmínek dle přílohy č. 1  tohoto návrhu usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

584/22/RM/2015 Koupě pozemku p. č. 784/13 v k. ú. Dačice (41)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 784/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 988 m2 z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

585/22/RM/2015 Prodej části pozemku p. č. 2271/44 v k. ú. Dačice (76)
I. Rada města trvá na svém usnesení č. 543/21/RM/2015 ze dne 12. 8. 2015.
[ Hlasování. Pro: 4, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]


 

586/22/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 241/2
v k.ú. Dolní Němčice (85)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Dolní Němčice v rámci stavby "Mateřská škola Dolní Němčice č.p. 15 - vodovodní přípojka", mezi investorem stavby a oprávněným městem Dačice a  povinným Zemědělským družstvem Dolní Němčice, sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

587/22/RM/2015 Kupní smlouvy na prodej movitého majetku (dřevěné plastiky) (84)
I. Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej movitého majetku - dřevěné plastiky z předchozího ročníku "Dačické řežby", s kupujícím:
Jiřím Stejskalem, bytem Palackého nám. 54, 380 01 - dílo Bridž - káry, autor Jiří Schlosser, rok výroby 2009, za cenu ve výši 800,-Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na prodej dřevěné plastiky.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

588/22/RM/2015 Schválení platového výměru pro zastupující vedoucí MěKS Dačice
I. Rada města schvaluje platový výměr pro zastupující vedoucí MěKS Dačice Mgr. Naděždu Mastnou v navrhované výši dle přílohy, s úvazkem 0,3.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

589/22/RM/2015 Podpora prezentační výstavy škol
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru pro Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v J. Hradci, náměstí Míru 140/I, 377 01  J. Hradec, IČO: 482 08 248, ve výši Kč 3.000,--.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru