Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/24

USNESENÍ 24.zasedání rady města Dačice
konané dne 16.9.2015 v zasedací místnosti rady


599/24/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 1 v 305/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2011 pro Kostadinku Michálkovou na byt č. 1 o velikosti 1+0, ul. Bratrská 305/I v Dačicích, který je upraven jako bezbariérový, a to na dobu určitou v délce trvání 2 roků - do 30. 9. 2017.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
600/24/RM/2015 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Katastrálním úřadem
I. Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 15. 6. 1998 s Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj  na pronájem nebytových prostor v prvním a druhém patře budovy čp. 2/I na Palackého náměstí v Dačicích, kterou výše uvedená nájemní smlouva skončí k 31. 1. 2016 s tím, že k tomuto datu nájemce prostory vyklidí a předá.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 15. 6. 1998 s  Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj na pronájem nebytových prostor v prvním a druhém patře budovy čp. 2/I na Palackého náměstí v Dačicích.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

601/24/RM/2015 Aktualizace odpisového plánu - ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2015 - dle přílohy.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

602/24/RM/2015 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2015 - dle přílohy.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

603/24/RM/2015 Žádost o zřízení přípravné třídy ZŠ
I. Rada města odkládá rozhodnutí o zřízení přípravné třídy v Základní škole Dačice, Boženy Němcové 213, do doby rozhodnutí o přidělení dotace na výstavbu nové MŠ Za Lávkami, Dačice.
[Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato] 

604/24/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 16/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2015 v těchto objemech: příjmy 19,00 tis. Kč, výdaje 19,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

605/24/RM/2015 Směna pozemku p. č. 2089/1 v k. ú. Lipolec (11)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnit pozemky v obci Dačice a k. ú. Lipolec s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice, za cenu dle znaleckého posudku, a to pozemek  p. č. 2089/1 - druh pozemku orná půda o výměře 2097 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice za pozemek p. č. 2158 - druh pozemku ostatní plocha / zeleň o výměře 995 m2 z výlučného vlastnictví společnosti Agris Markvarec s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

606/24/RM/2015 Prodej volné bytové jednotky 426/7 v k. ú. Dačice (85)
I. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nemovitosti zapsané na LV 2914 pro obec a k. ú. Dačice formou aukce, a to volné bytové jednotky č. 7 v domě čp. 426/V v Dačicích, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 65/2386 na společných částech domu a pozemku p. č. 2429/145, dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

607/24/RM/2015 Prodej volných bytových jednotek 88/1-4 v k. ú. Dačice (86)
I. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nemovitostí zapsaných na LV 3496 pro obec a k. ú. Dačice formou aukce, a to volných bytových jednotek č. 1 až 4 v domě čp. 88/II v Dačicích, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku p. č. 237, dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

608/24/RM/2015 Pronájem pozemků v k. ú. Dačice (22)
I. Rada města mění přílohu č. 1 usnesení č. 553/21/RM/2015.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

609/24/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na p. č. 803 v k. ú. Dačice (94)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 803 v k. ú. Dačice ve prospěch oprávněného společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, Praha, spočívající ve vybudování podzemního vedení veřejné komunikační sítě - optický kabel v HDPE trubce, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 803 v k. ú. Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

610/24/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. č. 2271/45 v k. ú. Dačice (130)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2271/45 v k. ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice, Nivy - STARKON - kabel NN", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebném pozemku, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

611/24/RM/2015 Koupě pozemků p. č. 145/2 a p. č. 145/4 v k. ú. Dačice (43)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města koupi pozemků p. č. 145/2 o výměře 1 m2 a p. č. 145/4 o výměře 5 m2 v obci a k. ú. Dačice, z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

612/24/RM/2015 Prodej části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice (39)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 488 - ostatní plocha, jiná plocha o přibližné výměře 950 m2, do výlučného vlastnictví fyzické osoby podnikající ░░░░ ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

613/24/RM/2015 Prodej pozemků v k. ú. Malý Pěčín (80)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku st. 58 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, části pozemku p. č. 241 - lesní pozemek o přibližné výměře 80 m2 a části pozemku p. č. 1008/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 97 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

614/24/RM/2015 Prodej části pozemku p. č. 78/25 v k. ú. Dačice (83)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 78/25 - ostatní plocha, jiná plocha o přibližné výměře 30 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

615/24/RM/2015 Dotace na provoz pojízdné prodejny
I. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Bohumilu Pidrmanovi, bytem Chvalkovice 27, 378 81  Slavonice, na provoz pojízdné prodejny na r. 2015 ve výši Kč 28 000,-.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

616/24/RM/2015 Uzavření smluv s TS Dačice - veřejné osvětlení
I. Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám se společností Technické služby Dačice s.r.o., a to Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 28. 1. 2015, dle přílohy usnesení č. 1, a Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 28. 1. 2015, dle přílohy usnesení č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem příslušných dodatků ke smlouvám s Technickými službami Dačice s.r.o. na pronájem veřejného osvětlení a prodej světla.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

617/24/RM/2015 Směrnice rady č. R1-15 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
I. Rada města schvaluje Směrnici rady č. R1-15 o postupu a protokolu zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu zakázky nedosáhne 2 mil. Kč bez DPH na služby a dodávky a 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

618/24/RM/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Rekonstrukci komunikací Toužín
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 7. 2015 se společností SWIETELSKY stavební s.r.o, na zhotovení díla "Rekonstrukce komunikací Toužín", kterým se navyšuje cena díla o 85 524,67 Kč bez DPH.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

619/24/RM/2015 Udělení výjimek pro průjezd komunikací Družstevní a Nádražní

I. Rada města souhlasí

1.s udělením výjimky pro nákladní dopravu dle přiložených příloh firem:

Rybáři Dačice -  2 vozidla (výlov) v době 4. 10. - 10. 10. 2015 bez omezení času

II. Rada města nesouhlasí s udělením výjimky pro nákladní dopravu dle přiložených příloh firem:

BH TRANS s.r.o. - 1 vozidlo (dodávka 5,5t), Uzenářství a lahůdky Sláma - 1 vozidlo (8t),

DB SCHENKER s.r.o. - 9 vozidel (min 4)
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

620/24/RM/2015 Dar movitých věcí pro ČR - HZS JčK (člun, motor)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu mezi městem Dačice a ČR - HZS Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 52b, 370 01 České Budějovice, IČ 70882835, jejímž předmětem je darování 1ks gumový člun ZODIAK ZOOM380S, v.č. FRXDCZ62521708  a 1ks motor k člunu SUZUKI FOUR STROKE, v. č. 0040IF-373747.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

621/24/RM/2015 Zápis ze stavební komise
I. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze stavební komise konané 25. 8. 2015
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

622/24/RM/2015 Zápis z komise volnočasových aktivit
I. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze komise volnočasových aktivit konané 10. 9. 2015
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru