Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/25

USNESENÍ 25.zasedání rady města Dačice
konané dne 30.9.2015 v zasedací místnosti rady


623/25/RM/2015 Zrušení usnesení a nabídka bytu 304/I - 1 veřejnosti
I. Rada města ruší usnesení číslo 517/20/RM/2015
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

624/25/RM/2015 Nabídka bytu 162/IV - 5 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 5, ul. Nivy 162/IV, Dačice veřejnosti
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

625/25/RM/2015 Výsledky hospodaření Městské knihovny Dačice za I. pololetí 2015
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výsledky hospodaření Městské knihovny Dačice ke dni 30. 6. 2015
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

626/25/RM/2015 Žádost TJ Velký Pěčín z. s. o prominutí vyměřené pokuty
I. Rada města schvaluje prominutí pokuty v celkové výši 2.000,00 Kč vystavené Tělovýchovné jednotě Velký Pěčín z. s., se sídlem Velký Pěčín 31, 380 01  Dačice, IČ: 27021637 na základě Protokolu o kontrole č. 6/2015 a Protokolu o kontrole č. 7/2015
[Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

627/25/RM/2015 Pojistná smlouva - pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
I. Rada města schvaluje uzavření Pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika pro pojištění odpovědnosti zastupitelů.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika pro pojištění odpovědnosti zastupitelů.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

628/25/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 17/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2015 v těchto objemech: příjmy - 734,36 tis. Kč, výdaje 444,00 tis. Kč, financování 1.178,36 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

629/25/RM/2015 Rozpočtový rámec pro rok 2016
I. Rada města schvaluje základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2016 pro přípravu návrhu rozpočtu r. 2016.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

630/25/RM/2015 Grantový program THK na rok 2015 - ZŠ v ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje účast Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, v grantovém programu firmy THK RHYTM AUTOMOTIVE CZECH a.s. na rok 2015. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na některý z uvedených projektů, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z rezervního fondu školy.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

631/25/RM/2015 Grantový program THK na rok 2015 - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje účast Mateřské školy Dačice v grantovém programu firmy THK RHYTM AUTOMOTIVE CZECH a.s. na rok 2015. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na některý z uvedených projektů, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z rezervního fondu školy.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

632/25/RM/2015 Použití prostředků rezervního fondu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje použití rezervního fondu Mateřské školy Dačice ve výši 20.700 Kč na pronájem ledové plochy na zimním stadionu v J. Hradci v souvislosti se zapojením školy do projektu "Děti do pohybu - 10ti hod. kurz bruslení" v případě, že škola nezíská jiné zdroje financování.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

633/25/RM/2015 Provoz v MŠ Dačice - podzimní a vánoční prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu v Mateřské škole Dačice v době podzimních prázdnin ve dnech 29. - 30. 10. 2015 a přerušení provozu v Mateřské škole Dačice v době vánočních prázdnin ve dnech 23. 12. 2015 - 31. 12. 2015 dle přílohy.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

634/25/RM/2015 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2015 - dle přílohy.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

635/25/RM/2015 Použití prostředků investičního fondu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje použití investičního fondu Mateřské školy Dačice ve výši 73.000 Kč na výměnu plynového ohřívače na pracoviště v ul. Bratrská.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

636/25/RM/2015 Použití prostředků rezervního fondu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje použití rezervního fondu Mateřské školy Dačice ve výši 25.600 Kč na pořízení 2 ks myček na nádobí na pracoviště Za Lávkami.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

637/25/RM/2015 Souhlas s přijetím finančního daru pro MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru ve výši 3.000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v D. Němčicích od firmy Damatech, spol. s r.o., Hostkovice 8, 380 01 Dačice, IČ 26069001.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

638/25/RM/2015 Použití prostředků investičního fondu - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města schvaluje použití prostředků investičního fondu Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 21.086,09 Kč na opravu kanalizace budovy základní školy na pracovišti v ulici Bratrská.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

639/25/RM/2015 Sdělení o výši úplaty za ŠD - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města bere na vědomí sdělení ředitelky Základní školy Dačice, Komenského 7 o zvýšení úplaty za školní družinu ze 60 Kč na 100 Kč měsíčně za žáka s účinností od 1. 9. 2015.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

640/25/RM/2015 Vyhodnocení VZMR na stavební práce - Splašková kanalizace pro BD č. p. 209/V a 211/V Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Splašková kanalizace pro BD č. p. 209/V a 211/V Dačice" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
  2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Splašková kanalizace pro BD č. p. 209/V a 211/V Dačice" s uchazečem JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice, IČ: 281 24 928, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 339 481,- Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

  1. starostu města podpisem smlouvy o dílo s uchazečem JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice, IČ: 281 24 928, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 339 481,- Kč bez DPH,
  2. starostu města podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

 [Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

641/25/RM/2015 Výběr lokalit pro výstavbu ZTV sídliště RD
I. Rada města schvaluje navrhované lokality Z3 (pozemky mezi koncem města Dačice ve směru na Řečici a objektem HZS Jč kraje), Z4 (pozemky mezi železniční tratí a bývalým TRW, nyní THK) a funkčně související plochy Z71 a Z72 pro zahájení přípravných prací souvisejících s výstavbou budoucí základní technické vybavenosti sídlišť rodinných domů.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

642/25/RM/2015 Výběr architektonické studie na Rekonstrukci MěKS Dačice
I. Rada města schvaluje výběr architektonické studie na Rekonstrukci MěKS Dačice zpracované firmou JPS J. Hradec s.r.o a použití této studie jako podkladu pro zpracování projektové dokumentace, a to včetně zohlednění výstupů z kulatého stolu ze dne 21. 9. 2015.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

643/25/RM/2015 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku pro stavbu "ZTV u zahrad podél cesty k rybníku Sasiňák" (33)
I. Rada města mění přílohu č. 1 usnesení č. 546/21/RM/2015;
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

644/25/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č. 2694/1 v k.ú. Dačice. (133)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E. ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN, uzemnění a pozemku p. č. 2694/1 v k. ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice, lokalita Výhon - kabel vedení NN", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebném pozemku, dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.

 [Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

645/25/RM/2015 A.01.17. Smlouva o právu stavby na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, náměstí Republiky a Tyršova v Dačicích" (37)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", mezi městem Dačice jako stavebníkem a vlastníky pozemků:

  • pozemek p. č. 2811/2 o výměře 50 m2 - zapsán na LV 219 pro obec a k. ú. Dačice v podílovém vlastnictví pana Josefa Pospíchala a paní Libuše Pospíchalové, každému k id. 1/2, oba bytem Tyršova 60, 380 01 Dačice, dle přílohy návrhu usnesení č. 1.
  • pozemek p. č. 2811/3 o výměře 36 m2 - zapsaný na LV 25 pro obec a k. ú. Dačice jako společné jmění manželů pana Františka Součka a paní Jany Součkové, oba bytem Tyršova 59, 380 01 Dačice, dle přílohy návrhu usnesení č. 2.

 [Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

646/25/RM/2015 A.01.17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Silnice II/408 - Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích" (132)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemcích p. č. 2755/1, p. č. 2780/1, p. č. 2780/2, p. č. 2785 a p. č. 2803 v k. ú. Dačice v rámci rekonstrukce komunikace, investiční akce "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova ul. v Dačicích", mezi Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice prostřednictvím SÚS, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, dle zřizovací listiny hospodaření se svěřeným majetkem, jako budoucím povinným a městem Dačice jako budoucím oprávněným.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

647/25/RM/2015 A.01.17. Koupě pozemků pro stavbu "Silnice II/408 - Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích" (44)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků a částí pozemků v obci a katastrálním území Dačice, v rámci rekonstrukce komunikace, investiční akce "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", a to:

  • pozemek p. č. 2810/3 o výměře 45 m2 - zapsán na LV 130 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░
  • pozemek p. č. 2811/4 o výměře 26 m2 - zapsaný na LV 787 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví paní ░░░░ ░░░░
  • pozemek p. č. 2811/9 o výměře 51 m2 - zapsaný na LV 2193 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░
  • část pozemku p. č. 2810/7 o přibližné výměře 14 m2  - zapsaný na LV 260 pro obec a k. ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░

 [Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

648/25/RM/2015 Koupě pozemku p. č. 2821/11 a p. č. 2821/10 v k. ú. Dačice (43)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2821/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 a pozemku p. č. 2821/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

649/25/RM/2015 Ceník náhrad za zatížení majetku města
I. Rada města schvaluje Ceník náhrad za zatížení majetku města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1, účinný od 1. 10. 2015.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

650/25/RM/2015 Údržba zeleně ve městě a místních částech od roku 2016
I. Rada města schvaluje změnu systému péče o veřejnou zeleň v oblasti sečení dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

651/25/RM/2015 Udělení výjimek pro průjezd komunikací Družstevní a Nádražní

I. Rada města souhlasí

1.s udělením výjimky pro nákladní dopravu dle přiložených příloh firem:
BH TRANS s.r.o. - 1 vozidlo (dodávka 5,5t)

II. Rada města nesouhlasí s udělením výjimky pro nákladní dopravu dle přiložených příloh firem:

Pidrman - pojízdná prodejna (změna času průjezdu)
AGF Food Logistics - 4 vozidla
DB SCHENKER s.r.o. - 4 vozidla
[Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

652/25/RM/2015 Plán práce RM na IV. čtvrtletí 2015
I. Rada města schvaluje Plán práce RM na IV. čtvrtletí roku 2015
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

653/25/RM/2015 Žádost o provedení hloubkové kontroly MěKS Dačice
I. Rada města žádá kontrolní výbor o provedení hloubkové kontroly hospodaření v příspěvkové organizaci MěKS Dačice, se sídlem Palackého nám. 4/I, Dačice, IČ 00265769, v období 2010 - 2013.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Kateřina Bartošová, radní

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru