Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2015/27

USNESENÍ 27.zasedání rady města Dačice
konané dne 27.10.2015 v zasedací místnosti rady


680/27/RM/2015 Prodloužení nájmu garáže č. 9 u bytových domů 161-5/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2015 pro ░░░░ ░░  na garáž č. 9, o velikosti 15,68 m2 ul. Nivy 161-165/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou  do 31. 12. 2016.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

681/27/RM/2015 Výměna garáže č. 19 za č. 2 u bytových domů 161-165/IV ul. Nivy
I. Rada města schvaluje výměnu  garáže č. 19, nájemce ░░░░ ░░░░ , za garáž č. 2, volnou po  ░░░░ ░░░ , u bytových domů 161-165/IV ul. Nivy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Současně s ukončením pronájmu bytu se ukončí též nájem garáže.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

682/27/RM/2015 Nabídka pronájmu garáže č. 19
I. Rada města schvaluje Nabídku uvolněné garáže č. 19  u bytového domu 161-165/IV, ul. Nivy, Dačice.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

683/27/RM/2015 Zrušení příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Dačice, se sídlem Palackého nám. 4/I, Dačice, IČ 00365769, a to ke dni 31.3.2016.

II. Rada města schvaluje v případě schválení zrušení příspěvkové organizace MěKS Dačice k 31.3.2016 zastupitelstvem města a převedení její činnosti na město, vytvoření na odboru kultury a cestovního ruchu samostatného oddělení, které bude tuto činnost zajišťovat.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

684/27/RM/2015 Grant poskytování osobní asistence v roce 2016 a 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu poskytování osobní asistence v roce 2016 a 2017 Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze 1 návrhu usnesení.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

685/27/RM/2015 Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2016 a 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu poskytování pečovatelské služby v roce 2016 a 2017 společnosti Ledax o.p.s., Riegrova 1756/51, České Budějovice za podmínek uvedených v příloze č. 1 návrhu usnesení.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

686/27/RM/2015 Grant zajištění provozu šatníku v roce 2016 a 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu zajištění provozu šatníku v roce 2016 a 2017 Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze 1 návrhu usnesení.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

687/27/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1937/20
v k.ú. Dačice (135)

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 1937/20 v k.ú. Dačice, mezi městem Dačice jako povinným a  společností E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy "Dačice, Jemnická - kabel NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č. 1937/20 v k.ú. Dačice.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

688/27/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 162/5, p.č. 164/2 a p.č. 166/3 v k.ú. Chlumec u Dačic (134)

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN a uzemnění na pozemcích p.č. 162/5, p.č. 164/2 a p.č. 166/3 v k.ú. Chlumec u Dačic, pro stavbu realizovanou pod názvem "Chlumec, Nováková- přípojka NN", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebném pozemku, dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení kabelového zařízení NN v k.ú. Chlumec u Dačic.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

689/27/RM/2015 Smlouvy o právu provést stavbu v rámci výstavby cyklostezek - trasa I - III (41), (42), (43)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi městem  Dačice jako stavebníkem a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice s právem hospodařit se svěřeným majetkem na základě zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako vlastníkem pozemků, v rámci stavby "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov" pro trasu I - III, a to:

trasa I. - Dačice - Bílkov - pozemky, dle přílohy usnesení č. 1
p.č. 2826/2, p.č. 2826/3 a p.č. 2827 v k.ú. Bílkov
p.č. 1260/1 v k.ú. Dačice

trasa II. - Dačice - Kostelní Vydří, dle přílohy usnesení č. 2
p.č. 2778 a 2780/1 v k.ú. Dačice

trasa III. - Dačice - Zahrádkářská kolonie Toužín, dle přílohy usnesení č. 3
p.č. 2771/1, p.č. 2771/26, p.č. 2771/27 a p.č. 2771/12

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

690/27/RM/2015 Pronájem části pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Lipolec (38)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to části pozemku p. č. 868/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, mezi Městem Dačice jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako nájemcem, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

691/27/RM/2015 Prodej částí pozemků v k. ú. Malý Pěčín (87)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to části pozemku p. č. 224/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 107 m2 a části pozemku p. č. 223/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 63 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

692/27/RM/2015 Směrnice, kterou se mění směrnice rady č. 1/2012 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Rada města schvaluje směrnici, kterou se mění směrnice rady č. 1/2012 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a vydává ji pod č. 2/2015.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

693/27/RM/2015 Dodatek č. 1 ke SoD akce ,,Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích''
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 10. 2014 se společností SWIETELSKY - VHST - ZTV Dačice se sídlem společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, kterým se mění článek II. Předmět smlouvy, článek V. Cena díla (navýšení o 806 852,14 Kč bez DPH) a článek IX. Záruka na dílo.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo týkající se akce ,,Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích''.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

694/27/RM/2015 Žádost o poskytnutí podpory OPŽP - Vodovod a kanalizace ulice Učňovská Dačice
I. Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP s tématickým zaměřením: zvyšování kvality zdrojů pitné vody, specifický cíl 1.2. - "Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství" na realizaci  akce: "Vodovod a kanalizace ulice Učňovská Dačice''.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

695/27/RM/2015 Žádost o poskytnutí podpory OPŽP - Snížení energetické náročnosti
MŠ Dolní Němčice

I. Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP s tematickým zaměřením: Udržitelné využívání zdrojů energie, specifický cíl 5.1. - "Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie" na realizaci akce: "Snížení energetické náročnosti MŠ Dolní Němčice''.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

696/27/RM/2015 Žádost o poskytnutí podpory OPŽP - Snížení energetické náročnosti MŠ Bílkov
I. Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP s tematickým zaměřením: Udržitelné využívání zdrojů energie, specifický cíl 5.1. - "Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie" na realizaci  akce: "Snížení energetické náročnosti MŠ Bílkov''.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

697/27/RM/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Rekonstrukci MŠ Za lávkami
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 4. 2015 s projekční kanceláří DELTA projekt s.r.o., na zhotovení projektové dokumentace "Rekonstrukce MŠ Za lávkami", kterým se navyšuje cena díla o 56 000,- Kč bez DPH a mění termín na dokončení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na 240 dní od podpisu SoD.

II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 4. 2015 s projekční kanceláří DELTA projekt s.r.o., na zhotovení projektové dokumentace "Rekonstrukce MŠ Za lávkami", kterým se navyšuje cena díla o 56 000,- Kč bez DPH a mění termín na dokončení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na 240 dní od podpisu SoD.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

698/27/RM/2015 Žádost o prodloužení termínu realiazace akce - Stavební úpravy budovy OK v Hostkovicích č.p. 28
I. Rada města neschvaluje žádost na prodloužení lhůty na provedení stavebních úprav budovy OK v Hostkovicích č.p. 28., kterou podal dodavatel JN stavitelství, s.r.o., Malý Pečín 41, 380 01 Dačice, IČ: 28124928.
[ Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

 

 

699/27/RM/2015 Souhlas s přijetím finančních darů - MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančních darů pro Mateřskou školu Dačice:

 1. 5.000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v Dolních Němčicích od firmy AGRODAKO, spol. s r.o., Úprkova 6, 586 01 Jihlava;
 2. 5.000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v Dolních Němčicích od firmy PREKAB CZ, s.r.o., Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava;
 3. 1.000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v ulici B. Němcové od manželů Plucarových.
  [ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]   

700/27/RM/2015 Rozpočtové opatření č.18/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2015 v těchto objemech:
    příjmy 2.551,53 tis. Kč, výdaje 670,53 tis. Kč, financování -1.881,00 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

701/27/RM/2015 Návrh rozpočtu města na r. 2016 - 1. čtení
I. Rada města bere na vědomí předložený návrh rozpočtu města na r. 2016.
[ Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]


 

702/27/RM/2015 Žádost o navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Dačice
I. Rada města schvaluje Zvýšení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Dačice na 82 pracovníků.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

703/27/RM/2015 Dary pro zásahové jednotky SDH

I. Rada města schvaluje

 1. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Bílkov, IČO 60819545, Bílkov 94,Dačice 380 01 ve výši 10.000,- Kč.
 2. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Hostkovice, IČO 69092168, Hostkovice 28, Dačice 380 01 ve výši 10.000,- Kč.
 3. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS -  SDH Lipolec, IČO 69114722, Lipolec 36, Dačice 380 01 ve výši 10.000,- Kč.

s tím, že obdarovaní doloží využití finančních prostředků za podmínek uvedených ve vzorové darovací smlouvě, která je přílohou usnesení.

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

704/27/RM/2015 Dary pro zásahové jednotky SDH
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru  ve výši 15.000,- Kč pro SH ČMS - SDH Dačice, IČO 42408792, ul. Neulingerova 144/I, Dačice 380 01 za činnosti vykonávané ve prospěch města a 15.000,- Kč pro SH ČMS - SDH Dolní Němčice, IČO 60819600, Dolní Němčice 62, Dačice 380 01 za péči o mládež a kvalitní umístění členů soutěžních družstev při sportovních soutěžích, 10.000,-Kč pro SH ČMS - SDH Chlumec, IČO 69100233, Chlumec 21, Dačice 380 01 za akce pořádané ve prospěch obce a činnost jeho členů v zásahových jednotkách, 10.000,- Kč pro SH ČMS - SDH Malý Pěčín, IČO 60820217, Malý Pěčín 30, Dačice 380 01 za akce pořádané ve prospěch obce a činnost jeho členů v zásahových jednotkách, s tím, že obdarovaní doloží využití finančních prostředků.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru