Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/29

USNESENÍ 29.zasedání rady města Dačice
konané dne 18.11.2015 v zasedací místnosti rady

711/29/RM/2015 Poskytnutí sociální výpomoci z prostředků města
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány rodinou v hmotné nouzi podle zákona č.111/2006 Sb., rodinám, jejichž nezletilému dítěti je vyplácen příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., rodinám s větším počtem dětí a rodinám, které se pohybují na hranici chudoby. Celková výše mimořádných finančních výpomocí činí 40.800,--Kč.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

712/29/RM/2015 Pronájem garáže č. 19 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 19, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░ .
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

713/29/RM/2015 Pronájem zahrady u domu 63/I v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - c, o výměře 177 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ za cenu 9,- Kč/m2/rok na dobu určitou od 1. 1 do 31. 12. 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

714/29/RM/2015 Pronájem kolny u čp. 65 V Kaštanech
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - kolny č. 3 o ploše 11,5 m2 u bytového domu čp. 65 v ul. V Kaštanech,  s ░░░░ ░░░░ ░░ od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 722,- Kč s tím, že s platností od 1. 4. 2016 bude nájemné každý rok navýšeno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předchozí kalendářní rok. 
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

715/29/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 6 v domě 304/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 25. 2. 2014 pro ░░░░ ░░░░ na byt č. 6 o velikosti 1+1, ul. Bratrská 304/I v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 30. 11. 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

716/29/RM/2015 Výpověď z nájmu bytu č. 11, 175/I
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 11, o velikosti 1+0, v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 31. 1. 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

717/29/RM/2015 Pronájem bytu č. 5, čp. 162/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 5 o velikosti  2+0 v ul. Nivy 162/IV, Dačice s panem  ░░░░ ░░░░ do 31. 12. 2017 s možností prodloužení.
Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

718/29/RM/2015 OZV o místním poplatku za komunální odpad
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou usnesení.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

719/29/RM/2015 Informace o průběhu investičních akcí 2015
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Informace o průběhu investičních akcí" tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

720/29/RM/2015 Smlouva o výpůjčce plynárenského zařízení - ZTV sídliště RD v lokalitě "Za školou" v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení uzavíranou mezi městem Dačice jako půjčitelem na straně jedné a společností E. ON Distribuce, a.s. na straně druhé v rámci akce s názvem ZTV sídliště RD v lokalitě "Za školou" v Dačicích.
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem Smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení uzavíranou mezi městem Dačice jako půjčitelem na straně jedné a společností E. ON Distribuce, a.s. na straně druhé.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

721/29/RM/2015 Výsledky hospodaření MMaG Dačice k 30. 9. 2015 a zhodnocení turistické sezóny
I. Rada města schvaluje zprávu o činnosti organizace a výsledky hospodaření Městského muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2015.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

722/29/RM/2015 Vyúčtování mimořádných akcí realizovaných MMaG Dačice v roce 2015
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o vyúčtování mimořádných akcí realizovaných Městským muzeem a galerií Dačice v roce 2015.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

723/29/RM/2015 Vyúčtování mimořádných akcí realizovaných Městskou knihovnou Dačice v roce 2015
I. Rada města schvaluje vyúčtování mimořádných akcí realizovaných Městskou knihovnou Dačice, Pantočkova 89, 380 01  Dačice, IČ: 60819529 v roce 2015.
II. Rada města ukládá Městské knihovně Dačice vytvořit zisk v min. výši 11.433,00 Kč, který je součtem nevyčerpaných fin. prostředků určených na realizaci akcí v rámci rozpočtu na mimořádné výdaje v roce 2015.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

724/29/RM/2015 Darovací smlouva o darování movité věci - dřevěná socha "Dívka"
I. Rada města schvaluje darovací smlouvu o darování movité věci, kterou je dřevěná socha "Mädchen", autor Pavel Novotný, rok výroby 2013.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

725/29/RM/2015 Hodnocení turistické sezóny 2015 na Infocentru Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o činnosti Infocentra Dačice v roce 2015 a hodnocení letní turistické sezóny.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

726/29/RM/2015 Výsledky hospodaření MěKS Dačice k 30. 9. 2015
I. Rada města schvaluje zprávu o činnosti organizace a výsledky hospodaření Městského kulturního střediska k 30. 9.
2015.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

727/29/RM/2015 Odměňování vedoucích pracovníků příspěvkových organizací působících v oblasti kultury - od 1. 11. 2015
I. Rada města schvaluje změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury od 1. 11. 2015 tak, jak je uvedeno v usnesení.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

728/29/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti (112)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2730/1 v k. ú. Dačice ve prospěch oprávněného společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, Praha, pro stavbu "VPI Dačice, Svobodova ul., přel. SEK", spočívající ve vybudování podzemního vedení veřejné komunikační sítě, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2730/1 v k. ú. Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

729/29/RM/2015 A.01.17 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p. č. 930 v k. ú. Dačice (137)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p. č. 930 v k. ú. Dačice v rámci rekonstrukce komunikace, investiční akce "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova ul. v Dačicích" mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, dle zřizovací listiny hospodaření se svěřeným majetkem pro Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, sídlem nám. Republiky 86, 380 01 Dačice, jako oprávněným.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

730/29/RM/2015 Směna pozemků v k. ú. Hradišťko u Dačic (12)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit směnu nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemku p. č. 782/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 832 m2, ve vlastnictví Ladislava Vlasáka, za pozemky p. č. 21/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 754 m2, p. č. 802 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 189 m2, p. č. 263 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 217 m2 a část p. č. 782/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 400 m2 ve výlučném vlastnictví Města Dačice s finančním vyrovnáním ve prospěch Města Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

731/29/RM/2015 Směna pozemků v k. ú. Malý Pěčín (13)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín a to: části pozemku p. č. 878/4 o přibližné výměře 28 m2, pozemku p. č. 901/2 o výměře 55 m2 a pozemku p. č.901/3 o výměře 491 m2 z výlučného vlastnictví Zemědělského družstva Hříšice, sídlem Hříšice 63, za část pozemku p. č. 832 v k. ú. Malý Pěčín o přibližné výměře 574 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice; části pozemku p. č. 896/2 o přibližné výměře 25 m2 z podílového spoluvlastnictví Marie Kouřilové, bytem Bílkov 94 (k id. 1/4), Jana Jakubce, bytem Malý Pěčín 36 (k id. 1/4), Jaroslava Jakubce, bytem Malý Pěčín 40 (k id. 1/4) a Ing. Pavla Jakubce, bytem Chelčice 112 (k id 1/4), za část pozemku p. č. 878/3 v k. ú. Malý Pěčín o přibližné výměře 25 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice; pozemku p. č. 901/4 o výměře 873 m2 a části pozemku p. č. 899 o přibližné výměře 1945 m2 z podílového spoluvlastnictví Marie Kolbové, bytem Malý Pěčín 7 (k id. 1/2) a Ing. Františka Kolby, bytem Malý Pěčín 7 (k id. 1/2), za část pozemku v k. ú. Malý Pěčín p. č. 878/3 o přibližné výměře 2818 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice; pozemku p. č. 901/1 o výměře 409 m2 a části pozemku p. č. 878/5 o přibližné výměře 311 m2 z podílového spoluvlastnictví Ing. Jiřího Lupače, bytem Herálec 106 (k id. 1/5), Ing. Antonína Lupače, bytem Královský vršek 3552/56, Jihlava  (k id. 1/5), Karla Lupače, bytem Jiřího Horáka 1696, Benešov  (k id. 1/5), Ing. Aleny Honzlové, bytem Mahlerova 1957/5 Jihlava  (k id. 1/10), Jany Šmahelové, bytem Čapkova 1690/4, Říčany (k id. 1/10), a Bedřichy Slaného, bytem Spojovací 935, Bystřice nad Pernštejnem  (k id. 1/5), za část pozemku v k. ú. Malý Pěčín p. č. 878/3 o přibližné výměře 720 m2  z výlučného vlastnictví města Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

732/29/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti (136).
I. Rada města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemcích p. č. 143/7, p. č. 145/1, p. č. 785/1 a p. č. 24/9 v k. ú. Hradišťko u Dačic pro stavbu "Výstavba Kanalizačního řadu pro odkanalizování RD k. ú. Hradišťko u Dačice", spočívající ve vybudování kanalizačního řadu, zřízené ve prospěch investorů stavby, jako budoucích oprávněných:░░░░ a ░░░░ .
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na vybudování kanalizačního řadu.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

733/29/RM/2015 Pronájem části pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Lipolec (38)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 690/27/RM/2015 ze dne 27. 10. 2015.
II. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to části pozemku p. č. 868/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, mezi Městem Dačice jako pronajímatelem a ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

734/29/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1258 v k. ú Bílkov (139)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti pro stavbu "Stavební úpravy Hasičské zbrojnice v Bílkově", jejímž předmětem bude uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 1258 v obci Dačice a k. ú. Bílkov, mezi Městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, jako budoucím povinným, dle přílohy č. 1.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

735/29/RM/2015 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačičích - III. etapa (77)
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa, a to pozemků dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015  v k. ú. Dačice  p. č. 2945/1, 2945/2, 2945/3, 2945/4, 2945/14, 2945/16, 2945/17, 2945/19, 2945/20, 2945/21, 2945/24, 2945/25, 2945/26, 2945/30, 2945/32, 2945/33 a 2945/34, dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

736/29/RM/2015 Dohoda o zániku práva stavby na cizím pozemku (46)
I. Rada města schvaluje uzavření dohody o zániku práva stavby na cizím pozemku, vztahující se k právu investora společnosti STARKON CZ, a.s., realizovat na pozemku p. č. 2271/175  v k. ú. Dačice stavbu "Parkovací plocha Dačice, Nivy", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o zániku práva stavby na cizím pozemku.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

 

737/29/RM/2015 Souhlas s přijetím finančních darů - MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančních darů pro Mateřskou školu Dačice v celkové výši 20.700 Kč na úhradu pronájmu ledové plochy při výuce bruslení na zimním stadionu v J. Hradci.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

738/29/RM/2015 Souhlas s využitím finančních prostředků - MŠ Dačice
I. Rada města revokuje usnesení č. 635/25/RM/2015
II. Rada města schvaluje použití finančních prostředků určených na spotřebu elektrické energie Mateřské školy Dačice v roce 2015 na úhradu výměny ohřívače v kotelně na pracovišti v ul. Bratrská ve výši 73.000 Kč.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

739/29/RM/2015 Souhlas s využitím finančních prostředků - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků určených na spotřebu plynu a elektrické energie Základní školy Dačice, B. Němcové 213 v roce 2015 takto:

  1. 60.000 Kč na generální opravu pohonu automatických vstupních dveří
  2. 65.000 Kč na výměnu světel ve třídách.

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

740/29/RM/2015 Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015
I. Rada města schvaluje Plán inventur k 31. 12. 2015 sestavený v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnice rady města č. 6/2012 článku 4 bod 2.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

741/29/RM/2015 Výhled plnění rozpočtu města k 31. 12. 2015
I. Rada města bere na vědomí výsledky plnění rozpočtu města k 30. 9. 2015 s přebytkem rozpočtu ve výši 1.258.806,23 Kč, splátky úvěru ve výši 1.750.500,00 Kč, zvýšení stavu bankovních účtů ve výši 66.939,84 Kč a částku 558.633,61 Kč jako operace související s DPH - s přenesením daňové povinnosti.
II. Rada města bere na vědomí výhled plnění rozpočtu města k 31. 12. 2015 v předloženém znění.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

742/29/RM/2015 Vyhlášení grantu Města Dačice na roky 2016-2017
I. Rada města vyhlašuje na základě Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačice možnost ucházet se o grant "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2016 a 2017" za podmínek uvedených v příloze tohoto přednesu a v Zásadách a pravidlech pro poskytování podpor Města Dačice s finančním rámcem 1.081.000 Kč pro rok 2016.
II. Rada města schvaluje hodnotitelskou komisi ve složení: Ing. Karel Macků, starosta, Bc. Miloš Novák, místostarosta, Martina Havlíková, pracovnice finančního odboru a člen, kterého si určí předseda kontrolního výboru včetně hodnotících kritérií.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

743/29/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 19/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2015 v těchto objemech: příjmy 415,63 tis. Kč, výdaje 84,83 tis. Kč, financování - 330,80 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

744/29/RM/2015 Návrh rozpočtu města na r. 2016 - 2. čtení
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit k rozpočtu  města Dačice na rok 2016 následující usnesení:

Zastupitelstvo města:

1) schvaluje rozpočet města Dačic na rok 2016 v těchto objemech:

příjmy 151.522,70 tis. Kč

výdaje 151.522,70 tis. Kč

financování - splátky přijatých úvěrů a půjček

 - 2.334,00 tis. Kč

financování - úhrada splátek úvěru z prostředků minulých let

  2.334,00 tis. Kč

 

2) zmocňuje radu města Dačic provádět změny rozpočtu r. 2016 prostřednictvím rozpočtových opatření

do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření,
bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:

vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu)
k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo, k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU.

Starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy, zařazením do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.

Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

745/29/RM/2015 Žádost o navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Dačice
I. Rada města schvaluje Zvýšení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Dačice na 83 pracovníků.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing.Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
2
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru