Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/30

USNESENÍ 30.zasedání rady města Dačice
konané dne 2.12.2015 v zasedací místnosti rady
746/30/RM/2015 Nakládání s komunálním odpadem - ceny pro rok 2016
I. Rada města schvaluje návrh Cenové přílohy pro rok 2016 ke smlouvě č. 010/95 uzavřené dne 21. 07. 1995 mezi Městem Dačice a společností .A.S.A. Dačice s. r. o.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem cenové přílohy pro rok 2016 v projednaném a schváleném znění.[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

747/30/RM/2015 Nájemné v bytech města
I. Rada města bere na vědomí skutečnost, že v roce 2016 nedojde ke zvýšení nájemného v bytových domech v Dačicích, kde je vybíráno bývalé (regulované) nájemné ani kde byla zaplacena základní složka nájmu. Nájemci budou platit stejné nájemné jako v roce 2014.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

748/30/RM/2015 Nájemné v DPS - stávající nájemci
I. Rada města bere na vědomí skutečnost, že v roce 2016 nedojde ke zvýšení nájemného v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích, kde je vybíráno bývalé (regulované) nájemné. Nájemci budou platit stejné nájemné jako v roce 2014.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

749/30/RM/2015 Měsíční nájem u nově obsazovaných bytů v DPS - stará část
I. Rada města schvaluje výši měsíčního nájmu u nově obsazovaných bytů v DPS (stará část) pro rok 2016 zvýšit na - 49,- Kč/m2 podlahové plochy bytu a za podmínky pravidelného čerpání sjednaných sociálních služeb uvedených ve smlouvách. Pokud nový nájemce nebude čerpat sjednané sociální služby uvedené ve smlouvě, bude upraveno nájemné na 60,- Kč/m2 podlahové plochy bytu (nájemní bydlení).
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

750/30/RM/2015 Prodloužení nájemní smlouvy společnosti Ledax
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v DPS Dačice čp. 221/I se společností Ledax o.p.s., kterým se prodlouží doba nájmu nebytových prostor využívaných pro činnost pečovatelské služby v DPS Dačice o dva roky, tj. do 31. 12. 2017 z důvodu, že byl Ledax o.p.s. schválen zastupitelstvem města jako poskytovatel sociálních služeb pro Dačice na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

751/30/RM/2015 Prodloužení nájmu garáže č. 16 u bytových domů 161-5/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě ze dne 25. 5. 2015 pro osobu uvedneou v usnesení na garáž č. 16, o velikosti 15,68 m2 ul. Nivy 161-165/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou  do 31. 12. 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

752/30/RM/2015 Úprava nájmu - snížení - Marie Hejlíčková
I. Rada města neschvaluje snížení nájemného za pronájem nebytových prostor - č. 53, 54 včetně sociálního zařízení v přízemí budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích pro provozování kadeřnictví o 1 000,- Kč za čtvrtletí, tedy o 4 000,- Kč / rok od 1. 1. 2016 dodatkem č. 8.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

753/30/RM/2015 VZ - Projektová dokumentace DUR a DSP - Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace akce "Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice " tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
 2. seznam firem doporučených k obeslání.
 3. složení členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]'


 

754/30/RM/2015 Dodatek č. 1 ke SOD akce - A.01.15 "Rekonstrukce Palackého n. v Dačicích - dešťová kanalizace"
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 9.. 2015 s Ing. Zdeňkem Hejtmanem, Bezručova 72/V, 380 01 Dačice na vypracování PD stavby A.01.15 "Rekonstrukce Palackého n. v Dačicích - dešťová kanalizace", kterým se prodlužuje doba pro dokončení projektové dokumentace ve stupni DUR do 31. 3. 2016.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

755/30/RM/2015 Pověření k řízení příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Dačice od 1. 1. do 31. 3. 2016
I. Rada města pověřuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Mgr. Naděždu Mastnou, řízením příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Dačice, Palackého nám. 4/I, 380 01  Dačice, IČ: 003 65 769, s pravomocemi ředitele organizace s účinností od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

756/30/RM/2015 Vyúčtování mimořádných akcí MěKS a žádost o souhlas k využití finančních prostředků

I. Rada města schvaluje

 1. vyúčtování mimořádných akcí realizovaných MěKS Dačice, Palackého nám. 4/I, Dačice, IČ: 00365769 v roce 2015
 2. použití finančních prostředků určených na realizaci mimořádných akcí MěKS Dačice, Palackého nám. 4/I, Dačice, IČ: 00365769 na provedení oprav sklepních prostor objektu čp. 5 a pořízení textilních prezentačních panelů v celkové výši  169.000,00 Kč. 

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

757/30/RM/2015 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, která je přílohou usnesení.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

758/30/RM/2015 Směrnice rady města č. 3/2015
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 3/2015 - Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Město Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

759/30/RM/2015 Odměňování vedoucích pracovníků PO ve školství k 1. 12. 2015
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u jmenovaných pracovníků dle přílohy s účinností od 1. 12. 2015.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

760/30/RM/2015 Souhlas s využitím finančních prostředků - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků určených na spotřebu energií Základní školy Dačice, Komenského 7 v roce 2015 ve výši 110.000 Kč na nákup židlí do jídelny v budově školy v ul. Komenského.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

761/30/RM/2015 Zmocnění k provádění rozpočtových opatření
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zmocnit starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku 2015, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy, zařazením do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu a při zvýšení příjmů rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření.  Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

762/30/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 20/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2015 v těchto objemech: příjmy 4,10 tis. Kč, výdaje 4,10 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

763/30/RM/2015 Prodej pozemků v k. ú. Dačice (90)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky v obci a k. ú. Dačice p. č. 2271/7 o výměře 14.445 m2, p. č. 2271/122 o výměře 4.123 m2 a p. č. 2271/121 o výměře 1.060 m2 mezi městem Dačice, jako budoucím prodávajícím, a společností Dividend Plus spol. s r.o., sídlem Špitálské náměstí 509, Tábor, za kupní cenu ve výši min. 1.100,- Kč/m2 s podmínkou uzavření kupní smlouvy po dokončení plánované výstavby dle přílohy usnesení č. 5 a respektování záměru města Dačice dle přílohy usnesení č. 6.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato] 

764/30/RM/2015 Bezúplatný převod p. č. 446/4 a p. č. 451/7 v k. ú. Dolní Němčice (47)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, a to pozemku p. č. 446/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.535 m2 a pozemku p. č. 451/7 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 19 m2, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

765/30/RM/2015 Prodej částí pozemků v k. ú Malý Pěčín - smlouva o budoucí kupní smlouvě (89)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to část pozemku p. č. 224/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 243 m2 a část pozemku p. č. 223/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 259 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

766/30/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2826/4 v k. ú. Dačice (140)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 2826/4 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice jako povinným a  společností E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy "Dačice, JITRANS logistik, s.r.o. -  NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

767/30/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2795/8 v k. ú. Dačice (141)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 2795/8 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice jako povinným a  společností E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy "Dačice, Tř. 9. května 27. -  NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

768/30/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2724/11 v k. ú. Dačice (142)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 2724/11 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice jako povinným a  společností E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy "Dačice, Jemnická a Svobodova - kabel  NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

769/30/RM/2015 Dodatky č. 1 k pachtovním smlouvám na zemědělské pozemky (39)
I. Rada města schvaluje uzavření dodatků č. 1 k pachtovním smlouvám mezi městem Dačice jako propachtovatelem a pachtýři

 • Zemědělským Družstvem Hříšice, sídlem Hříšice 63, 380 01 Dačice, dle přílohy usnesení č. 1,
 • Zemědělským Družstvem Lučina. s.r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, dle přílohy usnesení č. 2,
 • Zemědělským Družstvem Staré Hobzí, sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, dle přílohy usnesení č. 3,
 • společností AGRIS MARKVAREC, s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice, dle přílohy usnesení č. 4,
 • společností VOLFÍŘOV, a.s., sídlem Volfířov, 380 01 Dačice, dle přílohy usnesení č. 5,
 • společností CIZ - AGRO, a.s., sídlem Cizkrajov, 378 81 Slavonice, dle přílohy usnesení č. 6.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků č.1 k pachtovním smlouvám se zemědělskými družstvy a výše uvedenými společnostmi.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

770/30/RM/2015 Prodej volných bytových jednotek 88/1-2 v k. ú. Dačice (86)
I. Rada města bere na vědomí výsledek veřejné nabídky na prodej nemovitostí zapsaných na LV 3496 pro obec a k. ú. Dačice formou aukce, a to volných bytových jednotek č. 1 a 2 v domě čp. 88/II v Dačicích, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku p. č. 237 - 2. kolo.
II. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nemovitostí zapsaných na LV 3496 pro obec a k. ú. Dačice formou aukce, a to volných bytových jednotek č. 1 a 2 v domě čp. 88/II v Dačicích, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku p. č. 237, dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

771/30/RM/2015 A.01.17. Smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích" (48)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", mezi městem Dačice jako stavebníkem a vlastníky pozemků:
- pozemek p. č. 2811/8, p. č. 945/1 a p. č. 946 - zapsaných na LV 106 pro obec a k. ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví Dr. Mariana Kazdy a pana Jonáše Kazdy, oba bytem Kelternweg 75, 890 75 Ulm, Německo, dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

772/30/RM/2015 Provozování prodejních trhů v Dačicích v r. 2016
I. Rada města neschvaluje pronájem tržnice (část pozemku p. č. 2749 v k. ú. Dačice o výměře 1200 m2) na Palackého náměstí v Dačicích za účelem provozování prodejních trhů v r. 2016 ░░░░ za  nájemné ve výši 5 000,- Kč  za každý jednotlivý den pronájmu.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

773/30/RM/2015 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení nepoužitelného majetku jeho zůstatková cena je vyšší než Kč 10 000,- dle přílohy usnesení č. 1. 
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

774/30/RM/2015 Kalkulace ceny stočného pro město Dačice a místní části na rok 2016

I. Rada města schvaluje

 1. kalkulaci ceny stočného na rok 2015 pro město Dačice a místní části dle přílohy usnesení č. 1.
 2. cenu stočného v místních částech bez možnosti připojení na centrální ČOV dle přílohy usnesení č. 1.

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

775/30/RM/2015 Plán práce RM na rok 2016
I. Rada města schvaluje Plán práce RM na rok 2016 včetně plánu zasedání ZM.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

776/30/RM/2015 Pověření k zastupování na Valné hromadě společnosti .A.S.A. Dačice s. r. o.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit radního Města Dačice pana Bc. Víta Svobodu k zastupování na Valné hromadě společnosti .A.S.A. Dačice s. r. o., IČ: 190 12 161, se sídlem Dačice, U Stadionu 50/V, PSČ 380 01, jejímž předmětem bude změna názvu společnosti a tedy i související změna společenské smlouvy společnosti. Pověřený radní bude oprávněn na Valné hromadě činit veškeré úkony, které uzná v souvislosti s předmětem tohoto pověření za vhodné.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit radního Města Dačice pana Bc. Víta Svobodu, aby na Valné hromadě společnosti hlasoval o změně stanov tak, aby nový název společnosti zněl FCC Dačice, s. r. o.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

777/30/RM/2015 Odměna pro vedoucí OKC za řízení MěKS
I. Rada města schvaluje výši odměny pro vedoucí OKC tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]

Ing.Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru