Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/31

USNESENÍ 31.zasedání rady města Dačice
konané dne 9.12.2015 v zasedací místnosti rady


778/31/RM/2015 Poskytnutí daru z rozpočtu města Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.500 Kč Centru pro dětský sluch Tamtam, Raná péče Čechy, o.p.s., Hábova 1571, Praha 5 - Stodůlky.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

779/31/RM/2015 SOD - stavební úpravy bytu č. 7 v domě 162/V
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Dačice s.r.o. na akci "Stavební úpravy bytu č. 7 v domě č. p. 162/V" za celkovou cenu maximálně 338.859 Kč bez DPH, s termínem dokončení do 28. 2. 2016  tak, jak je uvedena v příloze usnesení.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

780/31/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 3 v 161/IV

I. Rada města schvaluje

  1. uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 20. 8. 2009 pro osobu uvedenou v usnesení na byt č. 3, o velikosti 1+1, ul. Nivy 161/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 31. 12. 2016, za podmínky úhrady plateb splatných do 31. 12. 2015.
  2. uzavření dodatku č. 9  k nájemní smlouvě ze dne 31. 8. 2009 pro osobu uvedenou v usnesení na garáž č. 3, o velikosti 15,68 m2 ul. Nivy 161-165/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 31. 12. 2016, za stejných podmínek jako byt.

 [Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

781/31/RM/2015 Nabídka startovacího bytu 175/I - 11 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č. 11, ul. Bratrská 175, Dačice I veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

782/31/RM/2015 Pronájem bytu v zájmu města
I. Rada města bere na vědomí žádost osoby uvedené v usnesení, ze dne 4. 11. 2015 a doporučení ředitelky MŠ o pronájem bytu dle Směrnice rady města č. 2/2014 ze dne 2. 4. 2014, část druhá, Čl. 6.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

783/31/RM/2015 Ukončení nájemní smlouvy s Povodím Moravy
I. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené 26. 3. 1997 s Povodím  Moravy na nebytové prostory v Obchodním centru Antonínská 15/II dohodou k 31. 1. 2016.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy  s Povodím  Moravy  na nebytové prostory v Obchodním centru Antonínská 15/II k 31. 1. 2016.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

784/31/RM/2015 Partnerská spolupráce za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a MA21
I. Rada města schvaluje uzavření dohody o přistoupení k partnerství mezi Městem Dačice a níže uvedenými společnostmi a organizacemi ve znění dle přílohy usnesení, a to za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a místní Agendy 21: .A.S.A. Dačice s.r.o., U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČ: 19012161, Gymnázium Dačice, Boženy Němcové 213/V, 380 01 Dačice, IČ: 60816929, Městská knihovna Dačice, Pantočkova 89, 380 01 Dačice, IČ: 60819529, Metha, z. ú., Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 27016218, Sportcentrum na skále, s.r.o., Jemnická 305, 380 01 Dačice, IČ: 28130928, Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice, nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice, IČ: 00073172, Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213/V, 380 01 Dačice, IČ: 75000041, Základní škola Dačice, Komenského 7/V, 380 01 Dačice, IČ: 75000059

II. Rada města pověřuje starostu města Ing. Karla Macků podpisem dohod o přistoupení k partnerství.

 [Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

785/31/RM/2015 Kulatý stůl na téma Řešení křižovatky na Palackého náměstí - výstupy
I. Rada města bere na vědomí výstupy vzešlé z kulatého stolu na téma Řešení křižovatky na Palackého náměstí ze dne 19. října 2015 ve znění dle přílohy usnesení.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

786/31/RM/2015 Kulatý stůl na téma Revitalizace Kancnýřova sadu a studie multifunkční haly - výstupy
I. Rada města bere na vědomí výstupy z kulatého stolu na téma Revitalizace Kancnýřova sadu a studie multifunkční haly ze dne 23. listopadu 2015 ve znění dle přílohy usnesení.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

787/31/RM/2015 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
I. Rada města ruší své usnesení č. 757/30/RM/2015/ ze dne 2. 12. 2015.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, která je přílohou usnesení.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

788/31/RM/2015 VZ na stavební práce akce A.04.25 Rybník ''Terasový'', k. ú. Malý Pěčín - Odbahnění, oprava funkčních zařízení

I. Rada města schvaluje

  1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce "A.04.25 Rybník ''Terasový'', k. ú. Malý Pěčín - Odbahnění, oprava funkčních zařízení",
  2. seznam dodavatelů doporučených k oslovení,
  3. složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich náhradníků.

II. Rada města bere na vědomí předpokládaný harmonogram veřejné zakázky.

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

789/31/RM/2015 Žádost o grant z JčK z programu: Podpora sportu
I. Rada města schvaluje podání žádosti o grant z JčK z tematického zaměření: Podpora sportu, opatření č. 1: Rekonstrukce a opravy sportovišť na pořízení automatické závlahy pro sportovní stadion.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

791/31/RM/2015 Použití prostředků rezervního fondu - MěKS Dačice
I. Rada města schvaluje použití rezervního fondu MěKS Dačice v roce 2015 v max. výši 310.000,00 Kč na opravu sklepních prostor objektu čp. 5, Palackého náměstí, Dačice. 
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

792/31/RM/2015 Souhlas s využitím finančních prostředků - MěKS Dačice
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků z vyúčtování energií za rok 2014 v MěKS Dačice, Palackého nám. 4/I, ve výši 298.200 Kč na nákup nového vybavení k zajištění akcí pořádaných MěKS Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

793/31/RM/2015 Uvolnění skladových zásob pro propagaci města na veletrhu Regiontour Brno 2016
I. Rada města schvaluje uvolnění zboží ze skladových zásob Infocentra Dačice za účelem propagace města na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2016 v celkové hodnotě 10.602,00 Kč.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

794/31/RM/2015 Změna závazného ukazatele MěKS Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele rozpočtu MěKS Dačice, Palackého nám. 4/I, IČ 00365769 - příspěvek na provoz ve výši 3.585.000,00 Kč.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

795/31/RM/2015 Rozpočtový výhled města na r. 2017 - 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města Dačice na období r. 2017 - 2019.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

796/31/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 21/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2015 v těchto objemech: příjmy 360,22 tis. Kč, výdaje -119,78 tis. Kč, financování -480,00 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

797/31/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 22/2015
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 22/2015 v těchto objemech: příjmy 1.465,00 tis. Kč, výdaje -25,00 tis. Kč, financování - 1.490,00 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

798/31/RM/2015 Údržba zeleně v místních částech od roku 2016
I. Rada města schvaluje výpověď Smlouvy o údržbě veřejné zeleně v místní části Velký Pěčín uzavřené dne 2. 6. 2008 mezi Městem Dačice a osobou uvedenou v usnesení, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně v obci Dačice a katastrálním území Velký Pěčín, mezi Městem Dačice jako objednatelem a Tělovýchovnou jednotou Velký Pěčín z.s. Velký Pěčín 31, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

III. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně v místní části Malý Pěčín uzavřené dne 29. 5. 2012 mezi Městem Dačice, jako objednatelem, a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Malý Pěčín, Malý Pěčín 30, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.

IV. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně v místní části Dolní Němčice uzavřené dne 11. 2. 2008 mezi Městem Dačice jako objednatelem, a SDH Dolní Němčice, Dolní Němčice 64, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.

V. Rada města schvaluje

  1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o údržbě veřejné zeleně v katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic uzavřené dne 19. 5. 2014 mezi Městem Dačice, jako objednatelem, a SDH Hostkovice, Hostkovice 10, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.
  2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o údržbě veřejné zeleně v katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic uzavřené dne 19. 5. 2015 mezi Městem Dačice, jako objednatelem, a Oblastním spolkem ČČK Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6.

VI. Rada města pověřuje starostu města podpisem jednotlivých listin.

 [Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

799/31/RM/2015 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje odprodej nevyužitelného majetku, dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

800/31/RM/2015 Dohoda o splácení dluhu na nájemném (41)
I. Rada města schvaluje uzavření dohody o splacení dluhu na nájemném nemovitostí mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností Městské lesy Dačice s.r.o., jako nájemcem, dle přílohy usnesení č. 1.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

801/31/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Dačice - VN kabel pro KGJ" (143)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy - zemního vedení VN kabelu na pozemcích p. č. 676/3, p. č. 716/19, p. č. 716/21, p. č. 2705/8 a p. č. 2781/3 v k. ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice - VN kabel pro KGJ", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebném pozemku, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Dačice - VN kabel pro KGJ".

 [Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

802/31/RM/2015 Uzavření dodatků ke smlouvám - občanská obslužnost v r. 2016
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo na úklid a čištění veřejných prostranství se společností Technické služby Dačice s.r.o. na rok 2016, dle přílohy usnesení č. 1., uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2015, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem společností Technické služby Dačice s.r.o. na údržbu a správu záložního zdroje el. energie a údržbu a správu ultrazvukových elektronických snímačů, dle přílohy usnesení č. 2, uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2015, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem společností Technické služby Dačice s.r.o. na zajištění činností spojených s provozování veřejných pohřebišť, dle přílohy usnesení č. 3, uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2015, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem společností Technické služby Dačice s.r.o. na zajištění provozu, údržby a oprav kašen, včetně vodného a stočného, zajištění údržby, čistoty a oprav laviček v majetku objednatele, zajištění údržby, čistoty a drobných oprav městského mobiliáře, dle přílohy usnesení č. 4, uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2015, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem společností Technické služby Dačice s.r.o. na správu sportovních a dětských hřišť, dle přílohy usnesení č. 5, uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2015, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem společností Technické služby Dačice s.r.o. na údržbu a správu nemovitostí dle smlouvy - sportovního stadionu, dle přílohy usnesení č. 6, uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2015, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem společností Technické služby Dačice s.r.o. na údržbu a opravy místních komunikací a chodníků uvedených v pasportu místních komunikací, dle přílohy usnesení č. 7, uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2015, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem společností Technické služby Dačice s.r.o. na údržbu a správu nemovitosti - veřejných WC, dle přílohy usnesení č. 8, uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2015, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem společností Technické služby Dačice s.r.o. na sečení zelených ploch, údržbu stromů, živých plotů, záhonů a rostlinných kontejnerů a přípravu a údržbu travnatých ploch, dle přílohy usnesení č. 9, uzavření dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 28. 1. 2015, která byla uzavřena mezi pronajímatelem Městem Dačice a nájemcem společností Technické služby Dačice s.r.o. na pronájem sítě veřejného osvětlení, dle přílohy usnesení č. 10,

Ceník prací a služeb vykonávaných Technickými službami Dačice s.r.o. pro Město Dačice s platností od 1. 1. 2016 dle přílohy usnesení č. 11.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků ke smlouvám na zajištění občanské obslužnosti s Technickými službami Dačice s.r.o. pro r. 2016.

 [Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

803/31/RM/2015 Projednání dopisu ze dne 29. 10. 2015
I. Rada města projednala dopis manželů Řezáčových ze dne 29. 10. 2015, pod čj. 24030/15 a dopis manželů Řezáčových ze dne 30. 11. 2015, pod čj. 26566/15.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit vyhovět požadavkům uvedených v dopise manželů Řezáčových ze dne 29. 10. 2015, pod čj. 24030/15, ve znění dopisu ze dne 30. 11. 2015, pod čj. 26566/2015, v plném rozsahu z důvodu neakceptace návrhu města na odkoupení pozemku zpět.

 [Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

804/31/RM/2015 Výpověď smlouvy o poskytování služeb
I. Rada města schvaluje ukončení smlouvy s firmou GEFOS na poskytování služby aplikace "Dej Tip" 
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

805/31/RM/2015 Směrnice rady města č. 4/2015
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 4/2015 - K výkonu veřejnosprávní kontroly.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

806/31/RM/2015 Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci - přijetí daru, návrh na poskytnutí daru
I. Rada města schvaluje přijetí peněžního daru v celkové výši 100.000 Kč od Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, IČO: 0031879, se sídlem Jindřichův Hradec III, sídl. Vajgar 595, PSČ 37701 na podporu kultury, školství, tělovýchovy a sportovní činnosti a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 usnesení.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí peněžních darů následovně: TJ Centropen, Dačice, IČO: 42408385, se sídlem Sokolská 40/V, Dačice, peněžní dar ve výši  40.000 Kč; Kruh přátel Dačického dětského sboru, IČO: 26638240, Dačice, Antonínská 93/II  - peněžní dar ve výši 40.000 Kč;

za podmínek uvedených ve vzorové darovací smlouvě, která je přílohou usnesení jako příloha č. 2.

 [Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. MiIoš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
2
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru