Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/5

USNESENÍ 5. zasedání rady města Dačice
konané dne 15.1.2015 v zasedací místnosti rady


 

87/5/RM/2015 Žádost o příspěvek na podporu realizace služby v oblasti protidrogové
problematiky

I. Rada města neschvaluje vyhovět žádosti o příspěvek na podporu realizace služby v oblasti protidrogové politiky Sdružení Meta, o.s. Jindřichův Hradec.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

88/5/RM/2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2015 - PO ve školství
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti školství na rok 2015 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací dle přílohy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

89/5/RM/2015 Závazné ukazatele a limity na rok 2015 - kulturní organizace
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu a limity pro příspěvkové organizace zřízené městem v oblasti kultury na rok 2015 včetně povinností příspěvkových organizací.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

90/5/RM/2015 Žádost o podporu akce Sportovec roku 2014 okresu J. Hradec

I. Rada města schvaluje

 1. poskytnutí podpory Okresnímu sdružení ČUS J. Hradec na uspořádání akce Sportovec roku 2014 formou věcných darů v celkové maximální hodnotě 6.000,00 Kč,
 2. smlouvu o spolupráci s Okresním sdružením ČUS J. Hradec na akci Sportovec roku 2014  za podmínek uvedených ve smlouvě.
  [ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


   

91/5/RM/2015 Uvolnění skladových zásob za účelem propagace města na veletrzích
cestovního ruchu v roce 2015

I. Rada města schvaluje uvolnění zboží ze skladových zásob Infocentra Dačice za účelem propagace města na veletrzích cestovního ruchu v roce 2015 v celkové hodnotě 20.091,50 Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

92/5/RM/2015 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu
Expedition Maroko 2015

I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč na realizaci projektu Expedice Maroko 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

93/5/RM/2015 Výpověď z nájmu bytu č. 7, 189/V
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 7 v bytovém domě 189/V, ul. Komenského v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 28. 2. 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

94/5/RM/2015 Výměna bytu č. 3 v domě 164/V, za byt č. 8 v domě 200/V
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 3, v domě 164/IV ul. Nivy, o velikosti 2+0, uživatel ░░░░ ░░░░ ░░░░, o velikosti 2+1, volný po ░░░░ ░░░░ ░░░░, oba v Dačicích. Nájemní smlouva s ░░░░ ░░░░ ░░░░ bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2015 - do 28. 2. 2016.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

95/5/RM/2015 Pronájem místnosti č. 125 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s ░░░░ ░░░░ ░░░░, na pronájem místnosti č. 125 o ploše 17,15 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 2. 2015 na dobu neurčitou, pro provoz kadeřnictví a holičství.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy ░░░░ ░░░░ ░░░░, na pronájem místnosti č. 125 o ploše 17,15 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 2. 2015 na dobu neurčitou, pro provoz kadeřnictví a holičství.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

96/5/RM/2015 Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 4 a 5/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 1. 2007 s  ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pronájem nebytových prostor v budově čp. 4 a 5/I na Palackého náměstí v Dačicích pro provoz herny s barem, kterým se mění v článku II. Nájemné a jeho úhrada, nájemní smlouvy, třetí odstavec tak, že se posunuje vystavení faktury ročního nájemného na termín 30. 6. daného roku a splatnost faktury bude 30 dní.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem navrženého dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 1. 2007 s ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pronájem nebytových prostor v budově čp. 4 a 5/I na Palackého náměstí v Dačicích.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

97/5/RM/2015 Movitý dar hasičské vozidlo Mercedes-Benz
I. Rada města schvaluje přijetí movitého daru hasičského vozidla Mercedes - Benz od partnerského města Urtenen-Schönbühl.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

98/5/RM/2015 Studie proveditelnosti - Rekonstrukce Göthova domu čp. 63
I. Rada města schvaluje zadání projektové dokumentace stávajícího stavu na Göthův dům čp. 63/I a dům č.p. 62/I.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

99/5/RM/2015 Vypracování PD na cyklostezky

I. Rada města schvaluje

1.vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení tří cyklostezek na základě zpracované studie proveditelnosti a to v trasách:

 1. trasa: Dačice - Bílkov (od křižovatky u TRW - DAS po začátek Bílkova)
 2. trasa: Dačice - K. Vydří (od hasičské zbrojnice podél levé strany silnice až po druhou křižovatku na K. Vydří)
 3. trasa: Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín (od benzínové stanice podél levé strany silnice až k prašné cestě v zahrádkářské kolonii)

2.podání žádosti o příspěvek na Jihočeský kraj do tématického zaměření: Podpora cyklistiky a cyklodopravy v JčK na vypracování projektové dokumentace.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

100/5/RM/2015 Uzavření smluv s TS Dačice - občanská obslužnost v r. 2015

I. Rada města schvaluje

 1. uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě o dílo na úklid a čištění veřejných prostranství se společností Technické služby Dačice s.r.o. na rok 2015, dle přílohy usnesení č. 1.
 2. uzavření smluv na zajištění občanské obslužnosti se společností Technické služby Dačice s.r.o. na r. 2015, dle příloh usnesení č. 2 - 10.
 3. uzavření nájemní smlouvy na pronájem sítě veřejného osvětlení mezi Městem Dačice jako pronajímatelem a společností Technické služby Dačice s.r.o. jako nájemcem, dle přílohy usnesení č. 12.
 4. Ceník prací a služeb vykonávaných Technickými službami Dačice s.r.o. pro Město Dačice s platností od 1. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 13.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv a dodatku na zajištění občanské obslužnosti s Technickými službami Dačice s.r.o. pro r. 2015.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

101/5/RM/2015 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností O2 Czech republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, odvozené z práva zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - na pozemku p.č. 1102/13, 2430/44, 2430/45, 2430/46, 2430/47, 2430/48, 2430/49, 2430/64, 2430/84, 2430/97, 2430/110, 2429/9, 2429/72 v obci a katastrálním území Dačice pro stavbu "71010 -000155 VPS - Dačice, Č. Vrch, rekonstukce MK-PVKS3", za jednorázovou úplatu ve výši 6.500,- Kč, dle přílohy usnesení č.1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

102/5/RM/2015 Změna územního plánu č. 2 na pozemky p.č. 488, p.č. 484/2 a p.č. 480 v k.ú. Dačice (14)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Dačice na pozemky p.č. 488, p.č. 484/2 a p.č. 480 z plochy občanského vybavení na plochu smíšenou obytnou, dle přílohy návrhu usnesení č. 1.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

103/5/RM/2015 ZTV Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačičích - I. etapa
I. Rada města schvaluje úpravu regulativů výstavby RD v lokalitě Za Školou dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - I. etapa, dle příloh usnesení č. 1 a 2.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

104/5/RM/2015 Pronájem části pozemku p. č. 1269/15 v k. ú. Bílkov (17)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 2211/105/RM/2014 ze dne 8. 10. 2014. (51)
II. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 1269/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2, mezi Městem Dačice a ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

106/5/RM/2015 Poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění dopravních potřeb
města (15), Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti (18)

I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 29.4.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.12.2014, mezi městem Dačice jako pronajímatelem a fyzickou osobou podnikající, panem Josefem Šteflem, IČ 10288210, Hradecká 109, Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi Městem Dačice a fyzickou osobou podnikající, panem Josefem Šteflem, IČ 10288210, Hradecká 109, Dačice, na zajištění dopravních potřeb města, dle přílohy usnesení č. 2.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 a Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

107/5/RM/2015 Provozování prodejních trhů v Dačicích v r. 2015
I. Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem tržiště na části pozemku p.č. 2749 v k. ú. Dačice v r. 2015 s nájemcem Janem Berouskem za snížené nájemné ve výši Kč 7 000,- za konání jednoho trhu.
II. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem tržiště v r. 2015 s nájemcem Janem Berouskem, bytem Pardubice, Přerovská 842 za nájemné Kč 9 240,- za každý jednotlivý den pronájmu a podmínek uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení.
III. Rada města pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

108/5/RM/2015 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Dačic.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

109/5/RM/2015 Jmenování členů památkové komise

I. Rada města jmenuje

 1. s účinností od 14.1.2015 členy památkové komise Mgr. Miloše Dvořáka, Ing. Arch. Pavla Kučeru, Mgr. Naděždu Mastnou, Ing. Hanu Novotnou, Ing. Richarda Tůmu, MgA. Jiřího Schlossera,
 2. s účinností od 14.1.2015 tajemníkem památkové komise Mgr. Pavla Urbana.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

110/5/RM/2015 Jmenování členů stavební komise
I. Rada města jmenuje s účinností od 15. ledna 2015 tyto členy stavební komise:

PhDr. Janu Bisovou, Příčná 168, Dačice
Ing. arch. Miroslava Dvořáka, Na Výhoně 133, Dačice
Ing. arch. Pavla Kučeru, B. Smetany 201, Dačice
Ing. Miroslava Minářů, Dlouhá 459, Dačice
Ing. Radku Šimurdovou, Komenského 159, Dačice
Františka Tichánka, Malý Pěčín 13, Dačice

a tajemníka stavební komise: Ing. arch. Jiřího Lojku, Dlouhá 461, Dačice.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

111/5/RM/2015/2 Jmenování členů komise volnočasových aktivit

I. Rada města jmenuje s účinností od 15. 1. 2015 tyto členy komise volnočasových aktivit:

Vladislava Říhu, Máchova 434, Dačice (TJ Centropen)
Mojmíra Holce, Horní Slatina 32 (Technické služby)
Milana Kubka, Dlouhá 423, Dačice (dechový orchestr)
Vítězslava Hergesela, Nivy 164, Dačice (pěvecký sbor)
Nikolu Krebsovou, Hradecká 24, Dačice (mažoretky)
Kamila Kopečka, Vápovská 246, Dačice (Katolický dům)

a tajemníka komise volnočasových aktivit Markétu Přikrylovou, Tyršova ul., Dačice.

[ Hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

112/5/RM/2015 Jmenování členů dopravní komise

I. Rada města 15 tyto členy s účinností od 15. 1. 2015 tyto členy dopravní komise:

Josefa Pospíchala, Tyršova 60, Dačice
Stanislava Zelenku, Za Lávkami 62, Dačice
Jiřího Marka, Dlouhá 427, Dačice
Jaroslava Palase, Bratrská 169, Dačice
Jana Cimbůrka, B. Němcové 212, Dačice
Martina Schlossera, Hradecká 116, Dačice

a tajemníka dopravní komise Ing. Michaela Nováka, Kapetova ul., Dačice

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

113/5/RM/2015 Jmenování členů sociální komise

I. Rada města jmenuje s účinností od 15. ledna 2015 tyto členy sociální komise:

Miroslava Vacková, U Stadionu 450/V , Dačice,
Lenka Holcová, Jiráskova 254/V , Dačice ,
Vladimír Dušek, Hostkovice 8 , Dačice,
Vlastislav Švec st., Bezručova 96 , Dačice,
Lada Štěrbová, Dolní Němčice 106 , Dačice,
MUDr. Jiří Tomandl, Bratrská 147, Dačice,

a tajemnici sociální komise: Mgr. Irenu Vašíčkovou, Bratrská 175/I, Dačice.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

114/5/RM/2015 Náhrada za dovolenou při ukončení funkčního období
I. Rada města schvaluje poskytnutí náhrady za nedočerpanou dovolenou bývalému starostovi ve výši 9 309 Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
Ing.Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru