Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/6

USNESENÍ 6. zasedání rady města Dačice
konané dne 28.1.2015 v zasedací místnosti rady115/6/RM/2015 Pronájem startovacího bytu č. 1 v domě 15 Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem startovacího bytu č. 1, o velikosti 2+1, v čp. 15 Dolní Němčice, s žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░  a ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]

 

116/6/RM/2015 Pronájem startovacího bytu č. 7 v domě 175/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem startovacího bytu č. 7, o velikosti 1+0, v ulici Bratrská 175 Dačice I, s žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░  a ░░░░ ░░░░ ░░░░
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

117/6/RM/2015 Pronájem bytu č. 3, čp. 165/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 3 o velikosti 2+1 v ul. Nivy 165/IV, Dačice s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31. 12. 2017.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

118/6/RM/2015 Dohoda o splácení dluhu 164/IV byt č. 5
I. Rada města schvaluje Dohodu o splácení dluhu za nájmy říjen - prosinec 2014 z bytu č. 5, v domě 164/IV, ul. Nivy v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

119/6/RM/2015 Nabídka pronájmu garáže č. 16
I. Rada města schvaluje Nabídku uvolněné garáže č. 16 u bytového domu 161-165/IV, ul. Nivy, Dačice.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ] 

120/6/RM/2015 Pronájem garáže u domu 162 Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na garáž č. 3 u bytového domu čp. 162 v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ na dobu neurčitou od 1. 2. 2015 za nabídnuté nájemné ve výši 300,- Kč/ měsíc bez DPH.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ] 

121/6/RM/2015 Dodatky ke smlouvám o poskytnutí veřejných finančních podpor
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatky ke smlouvám o poskytnutí veřejných finančních podpor spolků:
Tělocvičná jednota Sokol Dačice - Centropen, Jockey Club Malý Pěčín, Občanské sdružení při ZUŠ Dačice, Občanské sdružení DM studio - mažoretky Dačice, Spolek pro vybudování a udržování katolického domu v Dačicích, Spolek pro vybudování a udržování katolického domu v Dačicích, Kruh přátel Dačického dětského sboru, TJ Centropen, Dačice, Dačický Zvoneček, Divadelní spolek "TYL" Dačice dle příloh tohoto přednesu.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ] 

122/6/RM/2015 Inventarizace majetku a závazků města k 31.12.2014
I. Rada města schvaluje inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31.12.2013.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ] 

123/6/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 24/2014
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2014 v těchto objemech:
 příjmy 2.689,23 tis. Kč, výdaje - 4,70 tis. Kč, financování - 2.693,93 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ] 

124/6/RM/2015 Žádost MěKS Dačice o schválení podání žádostí do grantových výzev Jihočeského kraje v roce 2015
I. Rada města souhlasí s podáním žádostí Městským kulturním střediskem Dačice o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Grantů Jihočeského kraje pro rok 2015 na akce Dačické kejklování, Fest Band Dačice, Dačické cukrování, Za dačickou kostku cukru a S dechovkou Pod Kaštany.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ] 

125/6/RM/2015 Žádost MK Dačice o schválení podání žádostí do grantové výzvy Jihočeského kraje v roce 2015

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti Městské knihovny Dačice o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Grantů Jihočeského kraje pro rok 2015 do grantového programu Podpora kultury - 1. výzva pro rok 2015 na realizaci projektu Matěj M. pro 21. století,
 2. použití rezervního fondu organizace ve výši 16.500 Kč jako spoluúčast při realizaci projektu Matěj M. pro 21. století v případě, že získá dotaci z grantového programu Jihočeského kraje - Podpora kultury - 1. výzva pro rok 2015.

II. Rada města neschvaluje podání žádosti Městské knihovny Dačice o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Grantů Jihočeského kraje pro rok 2015 do grantového programu Podpora kultury - 1. výzva pro rok 2015 na realizaci projektu Putování k Hoře Osudu - Pán Prstenů v Dačicích - trochu děsivé rozloučení s prázdninami.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]

 

 

126/6/RM/2015 Žádost MMaG Dačice o schválení podání žádostí do grantových výzev Jihočeského kraje v roce 2015

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádostí Městského muzea a galerie Dačice o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Grantů Jihočeského kraje pro rok 2015 do grantového programu Podpora muzeí a galerií - 1. výzva pro rok 2015 na realizaci projektů Rozšíření expozice MMaG Dačice k výrobě první kostky cukru na světě a Za kostkou cukru do dačického muzea,
 2. použití rezervního fondu organizace ve výši 12.000,00 Kč jako spoluúčast při realizaci projektu Za kostkou cukru do dačického muzea v případě, že organizace získá dotaci z grantového programu Jihočeského kraje - Podpora muzeí a galerií - 1. výzva pro rok 2015.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

127/6/RM/2015 Žádost o spolupráci při pořádání 5. roč. mezinárodního cyklistického
etapového závodu Okolo jižních Čech

I. Rada města schvaluje

 1. spolupráci města Dačice na realizaci projektu Okolo jižních Čech - mezinárodní cyklistický silniční etapový závod vypsaný pro kategorii závodníků ELITE, zařazený do kalendáře UCI Europe Tour,
 2. příspěvek ve výši 50.000,00 Kč jako poplatek za uspořádání startu jedné z etap mezinárodního cyklistického závodu Okolo jižních Čech v Dačicích.

[Hlasování: Pro: 0, Proti: 6, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 Usnesení :NEVZNIKLO]


 

128/6/RM/2015 Žádost Rybníkářství Dačice o.s. o prominutí nájmu za sál MěKS Dačice
I. Rada města schvaluje žádost Rybníkářství Dačice o.s. o prominutí nájmu za prostory MěKS Dačice pro pořádání 2. Dobročinného rybářského plesu dne 14.3.2015 za podmínky, že bude uvedeno, že se akce koná za podpory města, a že na plese bude umístěna propagace města.
II. Rada města ukládá řediteli MěKS Dačice uzavřít s Rybníkářstvím Dačice o.s. smlouvu o bezplatné výpůjčce prostor MěKS Dačice pro pořádání 2. Dobročinného rybářského bálu dne 14.3.2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ] 

129/6/RM/2015/3 Vyhlášení VŘ - Nákup automobilů pro MěÚ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup automobilu pro MěÚ Dačice" dle interní směrnice Města Dačice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dle příloh usnesení (Výzva k podání nabídek, technická specifikace poptávaných vozidel),
 2. seznam uchazečů doporučených k obeslání,
 3. seznam členů a náhradníků pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek,
 4. předpokládaný harmonogram výběrového řízení.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ] 

130/6/RM/2015 Souhlas LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. se stavbou
I. Rada města schvaluje text předloženého stanoviska společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. ze dne 9. 12. 2014 tak, jak je v příloze usnesení uvedeno.
II. Rada města pověřuje Městský úřad Dačice, odbor dotací a investic, jmenovitě Zdeňka Sedláčka, pracovníka odboru, podpisem tohoto stanoviska.
[ Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ] 

131/6/RM/2015 VZ na studii proveditelnosti stavby B.02.21 - Multifunkční hala Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na studii proveditelnosti stavby B.02.21 Multifunkční hala Dačice tak, jak je v příloze usnesení uvedeno.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k oslovení.
 3. Složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení a posouzení nabídek včetně jejich náhradníků.

II. Rada města bere na vědomí předpokládaný harmonogram veřejné zakázky.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]

 

132/6/RM/2015 VZ na stavební práce akce A.04.24 Vodovodní přípojka MŠ
 v Dolních Němčicích

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce A.04.24 Vodovodní přípojka MŠ v Dolních Němčicích.
 2. seznam dodavatelů doporučených k oslovení.
 3. složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení a posouzení nabídek včetně jejich náhradníků.

II. Rada města bere na vědomí předpokládaný harmonogram veřejné zakázky.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]

 

133/6/RM/2015 Sídliště RD v lokalitě Za Školou - změna koncepce projektu a realizace stavby na obytnou zónu
I. Rada města schvaluje záměr vypracovat a realizovat změnu koncepce dopravního řešení stavby "ZTV sídliště RD v lokalitě Za Školou v Dačicích" spočívající v přeměně celé lokality na obytnou zónu.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

134/6/RM/2015 VZ na projektovou dokumentaci akce A.03.05 Výstavba cyklostezek
v k.ú. Dačice a Bílkov

I. Rada města schvaluje

 1. rozšíření vypracování PD na cyklostezky o dokumentaci pro zadání a provádění stavby,
 2. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace akce A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov tak, jak je v příloze usnesení uvedeno,
 3. seznam uchazečů doporučených k obeslání,
 4. složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení a posouzení nabídek včetně jejich náhradníků.

II. Rada města bere na vědomí předpokládaný harmonogram veřejné zakázky.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

135/6/RM/2015 Vyhodnocení VZ - B.03.03 Zateplení budovy Domu s pečovatelskou
službou v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení podlimitní veřejné zakázky "B.03.03 - Zateplení budovy Domu s pečovatelskou službou v Dačicích" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - Sdružení "ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník", vedoucí účastník sdružení - Miroslav Brtník, IČ: 72091444, sídlem Peč 77, 380 01 Dačice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 2.999.098,71,- Kč bez DPH a s předpokládaným termínem dokončení díla do 31. 8. 2015.

II. Rada města pověřuje

starostu města podpisem Smlouvy o dílo s uchazečem - Sdružení "ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník", vedoucí účastník sdružení - Miroslav Brtník, IČ: 72091444, sídlem Peč 77, 380 01 Dačice, starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele a Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

136/6/RM/2015 Názvy ulic v lokalitě Za Školou
I. Rada města schvaluje vyhlášení ankety pro výběr názvů ulic v lokalitě Za Školou v Dačicích tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

137/6/RM/2015 Zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích
I. Rada města souhlasí s návrhy opatření pro zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích v Dačicích a místních částech tak, jak jsou uvedena v návrhu usnesení.
II. Rada města schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč na projektovou přípravu osvětlení přechodů dle návrhu usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

138/6/RM/2015 Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chlumec u Dačic (19)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Chlumec u Dačic.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]

 

139/6/RM/2015 Prodej části pozemku p. č. 182/1v k. ú. Lipolec (60)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to části pozemku p. č. 182/1 - zahrada o přibližné výměře 400 m2, do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]

 

140/6/RM/2015 Prodej pozemku p. č. 1726 v k. ú. Lipolec (61)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku p. č. 1726 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 195 m2, do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

141/6/RM/2015 Prodej pozemku p.č. st. 40 a p.č. 24/32 v k.ú. Hradišťko u Dačic (63)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemků p.č. st. 40 o výměře 29 m2 a p.č. 24/32 o výměře 140 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 110,- Kč/ m2 s přičtením nákladů na realizaci prodeje.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

142/6/RM/2015 Prodej pozemku p. č. 1270/17 a části pozemku p. č. 1270/16 v k. ú. Bílkov (62)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 1270/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 159 m2 a části pozemku p. č. 1270/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 350 m2, do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

143/6/RM/2015 A.01.0.16 Koupě pozemku p.č. 529/2 a částí pozemků p.č. 531/1 a p.č. 517/2 v k.ú. Dačice ( 28 ) (29)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 • schválit uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků p.č. 531/1 o výměře 5 m2 a části p.č. 517/2 o výměře 15 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví Římskokatolické farnosti Dačice, Krajířova 18, 380 01 Dačice, jako budoucí prodávajícího do výlučného vlastnictví Města Dačice, jako budoucího kupujícího, za cenu dle znaleckého posudku,
 • uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 529/2 o výměře 7 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví Římskokatolické farnosti Dačice, Krajířova 18, 380 01 Dačice, jako prodávajícího do výlučného vlastnictví Města Dačice, jako kupujícího, za cenu dle znaleckého posudku.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

144/6/RM/2015 A.01.16. Koupě části pozemku p.č. 593/1 a p.č. 483 v k.ú. Dačice (25, 26 )

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 • schválit uzavření budoucí kupní smlouvy na koupi části pozemku p.č. 593/1 o výměře 3 m2 v obci a katastrálním území Dačice, ze společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucích prodávajících, do výlučného vlastnictví Města Dačice, jako budoucího kupujícího za cenu dle znaleckého posudku a za podmínek, dle přílohy č. 1.
 • schválit uzavření budoucí kupní smlouvy na koupi části pozemku p.č. 483 o výměře 4 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucích prodávajících, do výlučného vlastnictví Města Dačice, jako budoucího kupujícího za cenu dle znaleckého posudku a za podmínek, dle přílohy č. 1.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]

 

145/6/RM/2015 A.01.16 Koupě pozemku p.č. 2254/52 v k.ú. Dačice (27 )
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p.č. 2254/52 o výměře 69 m2 z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví Města Dačice, za cenu dle znaleckého posudku a za podmínek, dle přílohy č. 1.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

146/6/RM/2015 A.01.01 Směna částí pozemků p.č. 2301 a p.č. 2169 v k.ú. Dačice - MČ Toužín (9)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu nemovitostí s finančním vyrovnáním v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p.č. 2301 - druh pozemku ostatní plocha / neplodná půda o výměře 60 m2 ve vlastnictví města Dačice za část pozemku p.č. 2169 - druh pozemku zahrada o výměře 25 m2 ve výlučném vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

147/6/RM/2015 Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Dačice do vlastnictví města Dačice (18)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 716/19, p.č. 716/21 a p.č. 2781/3 v k.ú. Dačice, v předloženém znění:
"Zastupitelstvo Města Dačice schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 716/19 ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 716/21 - ostatní plocha / ostatní komunikace a p.č. 2781/3 - ostatní plocha / ostatní komunikace, zapsaných na LV č. 60000 pro k.ú. a obec Dačice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Města Dačice. Na předmětných pozemcích se nachází místní komunikace vedená v pasportu MK Města Dačice pod č. 1b."
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

148/6/RM/2015 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2657/7 a p.č. 2721/1 v k.ú. Dačice (16)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 2657/7 a p.č. 2721/1 v k.ú. Dačice, v rámci stavby "Oprava plochy před novým hřbitovem, Dačice" mezi městem Dačice jako investorem stavby a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice - dle zřizovací listiny právo hospodařit se svěřeným majetkem pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice jako vlastníkem pozemků.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

149/6/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 780 v.ú. Dačice (94)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí bezúplatné smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 780 v obci a katastrálním území Dačice pro stavbu "Splašková kanalizace pro bytové domy čp. 209/V a 211/V, Dačice", mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a DSO Vodovod Landštejn, sídlem Krajířova 27/I, 380 01 Dačice jako budoucím povinným, spočívající v uložení kanalizační přípojky, včetně kanalizačních šachet, v právu přístupu a příjezdu na služebný pozemek za účelem jejich provozování, oprav, údržby a modernizace, dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

150/6/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č. 2890, p.č. 2425/1 a p.č. 2424 v k.ú. Dačice (90)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako oprávněným a Městem Dačice jako povinným, spočívající v právu strpění existence zařízení v předmětných pozemcích, jeho užívání, údržbu, opravu a demontáž a za tím účelem přístup k němu na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

151/6/RM/2015 Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 2714/1, p.č.2433/4, p.č. 2714/1 v k.ú. Dačice (91, 92, 93)

I. Rada města schvaluje

 • uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2714/1 v k.ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Příp. STL Dačice, Bedřicha Smetany P202/", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemku potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění, dle přílohy č. 1.
 • uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2714/1 v k.ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Příp. STL Dačice, Bedřicha Smetany P300/III", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemku potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění, dle přílohy č. 2.
 • uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2433/4 v k.ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Příp. STL Dačice, U Stadionu P 448/V", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemku potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění, dle přílohy č. 3.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

152/6/RM/2015 Dohoda o předání a převzetí stavby na pozemku p.č. 2771/31 v k.ú. Dačice (17)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit dohodu o předání stavby, týkající se bezúplatného předání a převzetí stavebního objektu SO 101 ochranný ostrůvek na pozemku p.č. 2771/31 v k.ú. Dačice realizovaný v rámci stavby "Úprava přechodu pro chodce na silnici II třídy č. 151, ulice Hradecká v Dačicích", mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice jako nabyvatelem a Městem Dačice jako převodcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

153/6/RM/2015 Pověření k jednání za město Dačice ve správních řízeních
I. Rada města pověřuje odbor správy majetku, aby jménem města Dačice jednal ve všech správních řízeních vedených Městským úřadem Dačice, s výjimkou podání návrhu na zahájení správního řízení a převzetí správního rozhodnutí, a to prostřednictvím zaměstnanců zařazených v odboru správy majetku Bc. Moniky Novákové, Vyderská 415/V, Dačice, a Marie Bulíčkové, Bratrská 163/I, Dačice.
II. Rada města ruší pověření Zdeňka Sedláčka k jednání za město Dačice ve správních řízeních za odbor správy majetku ze dne 19. 10. 2006 schválený usnesením rady města č. 435/96/R/2006 dne 18. 10. 2006.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

154/6/RM/2015 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.
I. Rada města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Dačice v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

155/6/RM/2015 Movitý dar hasičské vozidlo Mercedes-Benz - darovací smlouva
I. Rada města schvaluje na základě usnesení 97/5/RM/2015/ o přijetí movitého daru, uzavření darovací smlouvy na přijetí movitého daru - Hasičské vozidlo značky MERCEDENZ-BENZ, typ 1428 AF, rok výroby 28.1.1988 - z partnerského města Urtenen-Schönbühl ze Švýcarska. Podmínky poskytnutí daru jsou uvedeny v darovací smlouvě, která tvoří přílohu usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

156/6/RM/2015 Jmenování vedoucího odboru dotací a investic
I. Rada města jmenuje Bc. Martina Šťastného, bytem B. Smetany 199, 380 01 Dačice, vedoucím odboru dotací a investic na dobu neurčitou s platností od 1. 2. 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

157/6/RM/2015 Poskytnutí věcného daru
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizaci Dačice, se sídlem Bratrská 221, Dačice I, 380 01 Dačice, IČ: 75004208, a to stolního počítače BRAVE MS EASYMCE NF100 (inv. číslo 000901067) včetně monitoru NEVO F-419 (inv. číslo 000901068) a příslušenství dle přílohy usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ] 

158/6/RM/2015 Jmenování členů finančního výboru
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

jmenovat členy finančního výboru takto:
Ing. Kateřina Marková, Malý Pěčín 43 (KDU-ČSL)
Petr Nováček, Chlumec 29 (KDU-ČSL)
Ing. Eva Macků, Dačice 195/III (ODS)
Mgr. Milan Točík, Borek 31 (Moravané)
Ing. Veronika Brázdová, Lipolec 81 (Změna pro Dačice)
Rostislav Homolka, Borek 25 (KSČM)
Ing. Luboš Stejskal, Dačice 223/V (ČSSD)
Ing. Marie Makovičková, Dačice 234/V (SNK-ED)

a tajemnici finančního výboru Květoslavu Srbovou, Hradišťko 7.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

159/6/RM/2015 Jmenování členů kontrolního výboru
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

jmenovat členy kontrolního výboru takto:
JUDr. Jiří Fiala, Dačice 83/III (KSČM)
Bc. Antonín Dvořák, Dačice 35/III, (KDU-ČSL)
Hana Němcová, Dačice 121/I, (ODS)
Jiří Albrecht, Dačice 226/III, (Moravané)
Ing. Zdeňka Koutná, Dačice 245/V, (ANO 2011)
Josef Mochar, Dačice 226/V, (ČSSD)
Bohumil Tomšů, Dačice 78/II (SNK-ED)
Sylva Mrkvičková, Dačice 87/I (Nezávislí - Změna pro Dačice)

a tajemnici kontrolního výboru  Martinu Havlíkovou, Dačice 371/V.

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: Přijato ]

 

160/6/RM/2015 Kontrola plnění úkolů
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí plnění úkolů uložených radou města za období 1. 10. - 31. 12. 2014.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]


 

161/6/RM/2015 Schůze komisí v místních částech
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výstupy z plnění požadavků místních částí v roce 2014
II. Rada města schvaluje harmonogram schůzí komisí v místních částech za účasti představitelů města pro rok 2015
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení  bylo: Přijato ]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru