Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2015/7

USNESENÍ 7. zasedání rady města Dačice
konané dne 11.2.2015 v zasedací místnosti rady
162/7/RM/2015 Účast v grantovém programu - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města souhlasí s účastí Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, v grantovém programu Jihočeského kraje pro rok 2015 "Rozvoj venkova a krajiny" s projektem "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách".
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

 

163/7/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 1/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 v těchto objemech:
    příjmy 89,10 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování -89,10 tis. Kč.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

164/7/RM/2015 Zrušení nájemného za letecké muzeum

I. Rada města schvaluje

 1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 21. 2. 2006 s Vlastimilem Kolomazníkem na pronájem nebytových prostor ve dvorní části budovy čp. 58/I na Palackého náměstí v Dačicích pro provoz leteckého muzea vzájemnou dohodou k 28. 2. 2015,
 2. s platností od 1. 3. 2015 uzavřít na tyto nebytové prostory ve dvorní části budovy čp. 58/I na Palackého náměstí v Dačicích pro provoz leteckého muzea s p. Kolomazníkem smlouvu o výpůjčce na dobu určitou od 29. 2. 2020 s tím, že si p. Kolomazník bude hradit náklady za odebranou el. energii  pro letecké muzeum. Smlouva bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, že výpůjčka skončí před sjednanou dobou, pokud se dosavadní dobrovolné vstupné změní na povinné vstupné.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem:

 1. dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 21. 2. 2006 s Vlastimilem Kolomazníkem na pronájem nebytových prostor ve dvorní části budovy čp. 58/I na Palackého náměstí v Dačicích pro provoz leteckého muzea, kterou bude nájemní vztah ukončen k 28. 2. 2015,
 2. smlouvy o výpůjčce uzavřené s Vlastimilem  Kolomazníkem na nebytové prostory ve dvorní části budovy čp. 58/I na Palackého náměstí v Dačicích pro provoz leteckého muzea.

[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

165/7/RM/2015 Výběrové řízení na kontroly a revize plynových zařízení v budovách
města Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky na akci: Provedení kontrol a revizí plynového zařízení v budovách města Dačice,
 2. seznam firem k oslovení,
 3. složení navržené komise pro posouzení a hodnocení nabídek.l

[ Hlasování:Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

166/7/RM/2015 Smlouva o poskytnutí grantu Jihočeského kraje v rámci GP Jižní Čechy husitské - reg. č. 47-01-015
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 40.000,00 Kč na realizaci projektu Na kole po stopách husitů na Dačicku, reg. č. 47-01-015.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

167/7/RM/2015 Vyvěšení vlajky Tibetu
I. Rada města schvaluje vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2015.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

168/7/RM/2015 Žádost SDH Dačice o poskytnutí věcných cen
I. Rada města schvaluje věnovat SDH Dačice u příležitosti hasičského plesu věcné dary ze skladových zásob IC Dačice v maximální celkové hodnotě 1.000,00 Kč.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

169/7/RM/2015 Předložení podnětu památkové komise radě města
I. Rada města bere na vědomí podněty z jednání památkové komise dne 4.12.2014 týkající se kultivace veřejného prostoru .
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato ]


 

170/7/RM/2015 Zpracování Programu regenerace MPZ Dačice na období 2016 - 2019
I. Rada města ukládá odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Dačice zpracovat a předložit ke schválení zastupitelstvu města Program regenerace MPZ Dačice na období 2016 - 2019.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

171/7/RM/2015 Smlouva o bezúplatném převodu majetku - MěKS (20)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace založené městem Dačice - Městského kulturního střediska Dačice, Palackého nám. 4/I, Dačice, IČ 00365769, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu majetku.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

172/7/RM/2015 A.01.16 Koupě části pozemku p.č. 483 v k.ú. Dačice (26)
I. Rada města mění bod I., odst. 2, usnesení č. 144/6/RM/2015 ze dne 28.1.2015 dle bodu II. tohoto návrhu usnesení.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí kupní smlouvy na koupi části pozemku p.č. 483 o výměře 4 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░  a ░░░░ ░░░░ ░░░░., v podílu k 1/3 jako budoucích prodávajících, do výlučného vlastnictví Města Dačice, jako budoucího kupujícího za smluvní cenu, dle přílohy č. 1.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

173/7/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
na pozemku p.č. 803 v k.ú. Dačice (93)

I. Rada města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice jako budoucím povinným a společností O2 Czech Republic a.s., sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optický kabel umístěný v trubkách HDPE v zemi, pro stavbu "11010-051704_TM_BTA_Jindřichův Hradec_JHYDA_OK" na pozemku p.č. 803 v obci a katastrálním území Dačice, dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností O2 Czech Republic a.s., sídlem Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato ]


 

174/7/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. st. 127 v k.ú. Bílkov (94)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností  E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribučního zařízení na pozemku p.č. st. 127 v k.ú. Bílkov, pro stavbu realizovanou pod názvem "Příp. STL Dačice, Bílkov 98", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu - Přípojku STL na služebném pozemku, včetně práva Oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemku potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění, dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

175/7/RM/2015 Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 530/21, p.č. 29/2  a p.č. 1374 v k.ú. Bílkov (95 ) ( 96)

I. Rada města schvaluje
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 29/2 a p.č. 1374 v k.ú. Bílkov, pro stavbu realizovanou pod názvem "Příp. STL Dačice, Bílkov 98", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu - Přípojku STL na služebném pozemku včetně práva Oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemku potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění, dle přílohy č. 1,
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 530/21 v k.ú. Bílkov, pro stavbu realizované pod názvem "Příp. STL Dačice, Bílkov 530/21", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu - Přípojku STL na služebném pozemku včetně práva Oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemku potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění, dle přílohy č. 3.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

176/7/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
na pozemku p.č. 2694/1, p.č. 1925/3 a p.č. 2730/2 v k.ú. Dačice (97)

I. Rada města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice jako budoucím povinným a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - "STL plynovod, STL přípojky plynu" na pozemcích p.č. 2694/1, 1925/3 a 2730/2 v obci a katastrálním území Dačice, dále v právu provozování, oprav a údržby za účelem obnovy, výměny a modernizace distribuční soustavy, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice jako budoucím povinným a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

177/7/RM/2015 Dohoda o zániku práva stavby na cizím pozemku - p.č. 2429/176
 v k.ú. Dačice (6)

I. Rada města schvaluje uzavření Dohody o zániku práva stavby na cizím pozemku vztahující se k právu investora společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo v J. Hradci, sídlem Vajgar 595/III, Jindřichův Hradec, který realizoval na pozemku p.č. 2429/176 v k.ú. Dačice stavbu parkovacích stání v rámci rekonstrukce prodejny potravin v č.p. 539/V, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody o zániku práva stavby na cizím pozemku s investorem stavby společností JEDNOTA, s. d. v J. Hradci.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

178/7/RM/2015 Prodej volné bytové jednotky 223/18 v k.ú. Dačice (58)
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výsledek veřejné nabídky na prodej volné bytové jednotky č. 223/18 i velikosti 3 + 1 o celkové ploše bytu 65,35 m2 , včetně spoluvlastnického podílu ve výši 61/1868 na pozemku p.č. 802 a na společně užívaných částech domu v domě čp.223/V v obci a katastrálním území Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy na prodej volné bytové jednotky č. 223/18 o velikosti 3 + 1 o celkové ploše bytu 65,35 m2, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 61/1868 na pozemku p.č. 802 a na společně užívaných částech domu v domě čp.223/V v obci a katastrálním území Dačice ░░░░ ░░░░ ░░░░   za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

179/7/RM/2015 ZTV Za Školou - Zásady prodeje stavebních pozemků
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v obci a k.ú. Dačice p.č. 2499/5 dle dosud nezapsaného GPL do výlučného ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek přílohy usnesení č. 2.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s ust. §84, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. vyhradit si pravomoc v samostatné působnosti obce k vyhlášení veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - I. etapa formou změny Oznámení č. 1/2015, a veřejnou nabídku dle přílohy usnesení č. 3 schválit.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

180/7/RM/2015 Statut Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut Fondu rozvoje bydlení Města Dačice dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

181/7/RM/2015 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení nepoužitelného majetku, jehož zůstatková cena je vyšší než 10 000,- Kč dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ] 

182/7/RM/2015 Kulatý stůl s mládeží na téma Kultura ve městě a rekonstrukce
 MěKS - výstupy

I. Rada města bere na vědomí výstupy vzešlé z kulatého stolu s mládeží na téma Kultura
ve městě a rekonstrukce MěKS Dačice ze dne 3. února 2015 ve znění dle přílohy usnesení.

II. Rada města ukládá Oldřichu Svobodovi zabývat se podněty 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15 z kulatého stolu s mládeží, viz příloha usnesení Podněty MěKS.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

183/7/RM/2015 Dodatek č. 1 ke SOD - A.04.21 Modernizace ČOV Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 2. 2014 se společností AQUA-STYL spol. s r.o. na zhotovení díla "A.04.21 Modernizace ČOV Dačice" tak, jak je v příloze tohoto usnesení uvedeno.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

184/7/RM/2015 VZ - Protipovodňová opatření

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace akce "Realizace protipovodňových opatření města Dačice" tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
 2. seznam firem doporučených k obeslání.
 3. složení členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
   

[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

185/7/RM/2015 VZ - Projektová dokumentace - Zateplení BD

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace akce s názvem "Zateplení bytových domů" dělené na následující části:
  Část 1 "Zateplení domu čp. 209, 211 v ul. B. Němcové"
  Část 2 "Zateplení domu čp. 189, 190 v ul. Komenského a čp. 200 ul. Sokolská"
  Část 3 "Zateplení domu čp. 303, 304 v ul. Bratrská a čp. 162 Tř. 9. května"
  tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání.
 3. složení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek.

[ Hlasování:Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

186/7/RM/2015 Vyhodnocení VZ A.04.23 Chlumec - vodovod

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky " A.04.23 Chlumec - vodovod" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči ČKV Praha spol. s r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4,
 3. 3.uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - ČKV Praha spol. s r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4 s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 397.124,- Kč bez DPH a s termínem dokončení do 30. 4. 2015.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy o dílo.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

187/7/RM/2015 Vyhodnocení VZMR - Nákup automobilu pro MěÚ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup automobilu pro MěÚ Dačice" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. uzavření Kupní smlouvy s vítězným uchazečem - CB Auto a.s., IČ: 26031868, sídlem Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 215 226,44,- Kč,- bez DPH (260 424,- Kč vč. 21% DPH) a s předpokládaným termínem předání nejpozději do 12 týdnů od uzavření Kupní smlouvy.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy se společností CB Auto a.s., IČ: 26031868, sídlem Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice,

starostu města podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

188/7/RM/2015 Pověření k jednání za město Dačice ve správních řízeních
I. Rada města pověřuje odbor dotací a investic, aby jménem města Dačice jednal ve všech správních řízeních vedených Městským úřadem Dačice, s výjimkou podání návrhu na zahájení správního řízení a převzetí správního rozhodnutí, a to prostřednictvím zaměstnanců zařazených v odboru dotací a investic Bc. Martina Šťastného, B. Smetany 199/III., Dačice, a Zdeňka Sedláčka, Červenkova 65/IV., 380 01 Dačice.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato]


 

189/7/RM/2015 Harmonogram investičních akcí roku 2015 a jejich připravenost
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Harmonogram investičních akcí roku 2015 a jejich připravenost" tak, jak je uveden v příloze této informace.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

190/7/RM/2015 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 1/2010
I. Rada města uděluje žadateli F. Novákovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ , v souladu s ust. článku 3 odst. 2 OZV č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na dny: 29. 5. 2015 od 18.00 do 24.00 hod a 30. 5. 2015, od 0.00 do 2.00 hod.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

191/7/RM/2015 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014
I. Rada města schvaluje Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2014.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

192/7/RM/2015 Rezervační smlouva na dodávky náhradního plnění
I. Rada města schvaluje uzavření rezervační smlouvy na dodávky náhradního plnění v roce 2015 s akciovou společností C SYSTEM CZ, IČ 27675645, s ohledem na spolupráci při poskytování náhradního plnění dle ust. § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění účinném od 1. 1. 2012 dle zákona č. 367/2011 Sb.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

 

193/7/RM/2015 Převod výpočetní techniky od MPSV
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s ČR - Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023, o bezúplatném převodu majetku (výpočetní techniky) dle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění a § 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, v platném znění.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

 

194/7/RM/2015 Komise Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 - jmenování členů
I. Rada města jmenuje s účinností od 12. 2. 2015 nové složení komise Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 ve složení: Ing. Karel Macků, Ing. Marcela Chvátalová, Marie Cimbůrková, Mojmír Holec, Irena Kadrnožková, Ing. Zdeňka Koutná a Mgr. Dana Vláčilová.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]

 

195/7/RM/2015 Zápis ze sociální komise
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální komise konané dne 26. 1. 2015.
II. Rada města bere na vědomí plán práce sociální komise na rok 2015.
[ Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru