Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/8

USNESENÍ 8. zasedání rady města Dačice
konané dne 25.2.2015 v zasedací místnosti rady
196/8/RM/2015 Komunitní plánování sociálních služeb - spolupráce s Centrem pro komunitní práci
I. Rada města schvaluje zapojení města Dačice do grantového programu Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji.
II. Rada města schvaluje spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy, Dvořákova 21, České Budějovice při zapojení do grantového programu Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, Dvořákova 21, České Budějovice, bude žadatelem o grant a realizátorem projektu na území správního obvodu ORP Dačice. Město Dačice bude garantem.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

 

197/8/RM/2015 OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006 Požární řád
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006 Požární řád, která je přílohou usnesení.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

198/8/RM/2015 Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2015
I. Rada města schvaluje Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2015 ve znění dle přílohy usnesení.
II. Rada města bere na vědomí Hodnotící zprávu Zdravého města Dačice a MA21 za rok 2014 ve znění dle přílohy usnesení.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]
199/8/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 6 v 209/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené 31. 5. 2013 na byt č. 6 o velikosti 2+1, ul. B. Němcové 209/V v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah paní ░░░░  na dobu určitou v délce trvání 1 roku, tj. do 28. 2. 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]
200/8/RM/2015 Výměna bytu č. 4 v domě 164/IV, za byt č. 1 v domě 200/V
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 4, v domě 164/IV ul. Nivy, o velikosti 2+1, uživatel ░░░░ , za byt č. 1, v domě 200/V ul. Sokolská, o velikosti 2+1, volný po pí ░░░░ oba v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 4. 2015 - do 31. 3. 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

201/8/RM/2015 Prodloužení nájmu bytu č. 1, v domě 163/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28. 2. 2007 ░░░░ na byt č. 1, o velikosti 2+0, v ulici Nivy, č. p. 163, Dačice IV, a to na dobu určitou v délce trvání do 31. 12. 2017.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

202/8/RM/2015 Výpověď z nájmu bytu č. 61, 221/I
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 61, o velikosti 1+0, v bytovém domě 221/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░  dohodou ke dni 28. 2. 2015
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

203/8/RM/2015 Vyhodnocení VZ - A.04.24 Vodovodní přípojka MŠ v Dolních Němčicích

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "A.04.24 Vodovodní přípojka MŠ v Dolních Němčicích" uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o., Vídeňská 168/III, Jindřichův Hradec 377 01,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem -  JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o., Vídeňská 168/III, Jindřichův Hradec 377 01, IČ: 26195379 s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 369 542,41 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 31. 7. 2015.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem -  JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o., Vídeňská 168/III, Jindřichův Hradec 377 01, IČ: 26195379.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

204/8/RM/2015 Vyhodnocení VZ na projektovou dokumentaci akce A.03.05 Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "A.03.05 Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči WAY projekt s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec 377 01, IČ: 63906601,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - WAY projekt s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec 377 01, IČ: 63906601.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - WAY projekt s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec 377 01, IČ: 63906601.

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

205/8/RM/2015 VZ na stavební práce akce B.02.04 Letní scéna Dačice - kanalizační přípojka

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce "B.02.04 Letní scéna Dačice - kanalizační přípojka",
 2. seznam dodavatelů doporučených k oslovení,
 3. složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich náhradníků.

II. Rada města bere na vědomí předpokládaný harmonogram veřejné zakázky.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

206/8/RM/2015 Vyhodnocení VZ na studii proveditelnosti stavby B.02.21 Multifunkční hala Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky na studii proveditelnosti stavby "B.02.21 Multifunkční hala Dačice" uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČ 26095254,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČ 26095254  s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 79.580,- Kč bez DPH a s termínem dokončení do 31. 7. 2015.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s  vítězným uchazečem - AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 79.580,- Kč bez DPH a s termínem dokončení do 31. 7. 2015.

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

 

 

207/8/RM/2015 Žádost o grant z JčK z programu: Ochrana před povodněmi

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o grant z JčK z tematického zaměření: Ochrana před povodněmi a to na akci: "Protipovodňové opatření města Dačice"
 2. předfinancování a spolufinancování této akce z rozpočtu města.

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

208/8/RM/2015 Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2219, p. č. 2273/1, p. č. 2702/2 a p. č. 2832/1 v k. ú. Dačice (98)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2219, p. č. 2273/1, p. č. 2702/2 a p. č. 2832/1 v k. ú. Dačice, se společností E. ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako oprávněným pro stavbu realizovanou pod názvem "Toužín - TS, NN", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu kabelového vedení NN na služebném pozemku včetně práva oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemku potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění, dle přílohy č. 1,II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E. ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

209/8/RM/2015 Prodej části pozemku p. č. 2152 v k. ú. Dačice - smlouva o budoucí kupní smlouvě (57)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to část pozemku p. č. 2152 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 7 m2, do podílového spoluvlastnictví ░░░░ za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

210/8/RM/2015 Žádost o povolení sídla Spolku Tělovýchovná jednota Velký Pěčín (21)
I. Rada města schvaluje povolení sídla Tělovýchovná jednota Velký Pěčín na adrese Velký Pěčín č. p. 31, 380 01 Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

211/8/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. st. 41, p. č. 494/2, p. č. 546/1, p. č. 494/1, p. č. 494/10 a p. č. 45/1 v k. ú. Velký Pěčín (100)
I. Rada města schvaluje schválit uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p. č. st. 41, p. č. 494/2, p. č. 546/1, p. č. 494/1, p. č. 494/10 a p. č. 45/1 v k. ú. Velký Pěčín, mezi městem Dačice jako budoucím povinným a  společností E. ON, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN, kabelového pilíře NN a uzemnění NN, dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p. č. st. 41, p. č. 494/2, p. č. 546/1, p. č. 494/1, p. č. 494/10 a p. č. 45/1 v k. ú. Velký Pěčín se společností E. ON, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

212/8/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 784/13, p. č. 784/14 a p. č. 784/15 v k. ú. Dačice (99)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření bezúplatné budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a  Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako budoucím povinným, spočívající v právu uložení kanalizační přípojky včetně kanalizačních šachet na pozemcích p. č. 784/13, p. č. 784/14 a p. č. 784/15 v obci a katastrálním území Dačice, konkrétně kanalizační přípojky pro stavbu "Splašková kanalizace pro bytové domy čp. 209/V a 211/V, Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

213/8/RM/2015 Prodej části pozemku p. č. 2794/1 v k. ú. Dačice (66)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2625-7177/2014,  a to nově vzniklého pozemku p. č. 2794/3 o výměře 4 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

214/8/RM/2015 Výpůjčka pozemků p. č. PK 14/d2 a p. č. PK 15 v k. ú. Chlumec u Dačic (20)
I. Rada města schvaluje výpůjčku pozemků p. č. PK 14/d2 o  výměře 682 m2 a p. č. PK 15 o výměře 469 m2 v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic,  Sboru dobrovolných hasičů Chlumec, se sídlem Chlumec 21, 380 01 Dačice, za účelem zřízení, provozování a údržby sportovního hřiště dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

 

215/8/RM/2015 Restaurování a oprava východní sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích - vyhlášení výběrového řízení

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Restaurování a oprava východní sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Restaurování a oprava východní sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Restaurování a oprava východní sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Restaurování a oprava východní sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích".

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

216/8/RM/2015 Fond rozvoje bydlení 2015 - vyhlášení

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice pro rok 2015 s termínem podávání žádostí do 27. 3. 2015 do 12.00 hodin, dle přílohy usnesení č. 1.
 2. složení hodnotící komise pro posouzení žádostí dle návrhu usnesení.

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

217/8/RM/2015 Koupě spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. st. 143/2 v k. ú. Bílkov (30)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy s podílovými spoluvlastníky paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  na odkup podílů  pozemku p. č. st. 143/2 o výměře 4 m2, který se nachází pod stavbou autobusové čekárny v obci Dačice a katastrálním území Bílkov.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

218/8/RM/2015 Omezení provozu v MŠ Dačice - jarní prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu Mateřské školy Dačice v době jarních prázdnin: ve dnech 2. - 6. března 2015 bude provoz zajištěn na pracovišti v ul. Bratrská (provozní doba 6.15 - 16.15 hod.), ostatní pracoviště budou uzavřena.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

219/8/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 2/2015
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 v těchto objemech: příjmy 1.401,60 tis. Kč, výdaje 1.401,60 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

220/8/RM/2015 Vyhlášení poskytování příspěvků z rozpočtu města na rok 2015
I. Rada města vyhlašuje na základě Zásad poskytování podpor Města Dačice schválených usnesením zastupitelstva č. 236/16/Z/2012 a Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2015 uvedené v příloze č. 1 tohoto přednesu, možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města pro rok 2015.
II. Rada města schvaluje hodnotitelskou komisi ve složení: Ing. Karel Macků, Bc. Vít Svoboda, Ing. Lea Andrejsová, Martina Havlíková a  člen kontrolního výboru včetně hodnotících kritérií, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto přednesu.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

221/8/RM/2015 Výsledky hospodaření za rok 2014 - MŠ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. 1výsledek hospodaření Mateřské školy Dačice za rok 2014 - zisk ve výši 297.611,78 Kč,
 2. přidělení částky 35.000,00 Kč do fondu odměn mateřské školy,
 3. přidělení částky 262.611,78 Kč do rezervního fondu mateřské školy s tím, že prostředky ve výši  4.454,15 Kč budou použity na nákup učebních pomůcek.

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

222/8/RM/2015 Výsledky hospodaření za rok 2014 - ŠJ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 za rok 2014 - zisk ve výši 296.932,64 Kč,
 2. přidělení částky 296.932,64 Kč do rezervního fondu školní jídelny.

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

 

223/8/RM/2015 Výsledky hospodaření za rok 2014 - ZŠ v ul. Komenského

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec za rok 2014 - zisk ve výši 86.567,93 Kč,
 2. přidělení částky 86.567,93 Kč do rezervního fondu základní školy s tím, že částka 2,54 Kč bude použita v rámci projektu OPVK - Výzva 51.

 [Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

 

224/8/RM/2015 Výsledky hospodaření za rok 2014 - ZŠ v ul. B. Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec za rok 2014 - zisk ve výši 176.991,24 Kč,
 2. přidělení částky 35.000,00 Kč do fondu odměn základní školy.

 [Hlasování:: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

225/8/RM/2015 Odměny vedoucím pracovníkům PO ve školství
I. Rada města schvaluje výši odměn pro vedoucí pracovníky příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice v oblasti školství tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Hlasování:: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

226/8/RM/2015 Jmenování předsedů a členů komisí místních částí
I. Rada města jmenuje s účinností od 1. 3. 2015 předsedy a členy komisí místních částí Bílkov, Dolní Němčice a Hostkovice.
[Hlasování:: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

227/8/RM/2015 Žádost o grant z programu podpory jednotek SDH - neinvestiční

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o grant z Grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na dovybavení zásahových jednotek dle přílohy návrhu usnesení - předmětem podpory je neinvestiční dotace.
 2. předfinancování a spolufinancování této akce.

 [Hlasování:: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

228/8/RM/2015 Žádost o grant z programu podpory jednotek SDH - neinvestiční

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o grant z Grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na vybavení hasičského vozidla Mercedes materiálem a agregáty pro zásah dle přílohy návrhu usnesení - předmětem podpory je neinvestiční dotace,
 2. předfinancování a spolufinancování této akce.

 [Hlasování:: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

229/8/RM/2015 Rezervační smlouva na dodávky náhradního plnění
I. Rada města schvaluje uzavření rezervační smlouvy na dodávky náhradního plnění v roce 2015 se společností TELEKORA s. r. o., Vodní 561/8a, 370 01  České Budějovice, IČ: 26089874, DIČ: CZ 26089874, s ohledem na spolupráci při poskytování náhradního plnění dle ust. § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění účinném od 1. 1. 2012 dle zákona č. 367/2011 Sb.
[Hlasování:: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru