Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/34

USNESENÍ 34.zasedání rady města Dačice
konané dne 10.2.2016 v zasedací místnosti rady

873/34/RM/2016 Nabídka bytu 162/V - 7 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 7 o velikosti 4+1, v ul. Tř. 9. května 162/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 53,00 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 4. - do 30. 6. 2016 s možností prodloužení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

874/34/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 30 v domě 175 Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25. 5. 2015 pro ░░░░ na byt č. 30 o velikosti 2+1, v ul. Bratrská 175/I, Dačice a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 28. 2. 2017.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

875/34/RM/2016 Výpověď z nájmu bytu č. 6, 304/I
I. Rada města schvaluje ukončením nájmu bytu č. 6, o velikosti 1+1, v bytovém domě 304/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ dohodou ke dni 31. 3. 2016.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

876/34/RM/2016 Nařízení, kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
I. Rada města schvaluje Nařízení, kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, které je přílohou usnesení, a vydává jej pod číslem 1/2016.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

877/34/RM/2016 Veřejnoprávní smlouvy - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Hříšice, se sídlem Hříšice 66, IČO: 00246794, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Hříšice zajišťovat výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

II. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Červený Hrádek, se sídlem Červený Hrádek 14, IČO: 00476714, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Červený Hrádek zajišťovat výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ] 

878/34/RM/2016 Delegace zástupce města na valné hromady společnosti FCC Dačice, s.r.o.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat Ing. Karla Macků, starostu města, jako zástupce města Dačice a Bc. Miloše Nováka, místostarostu města, jako 1. náhradníka, na valné hromady společnosti FCC Dačice, s.r.o., se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČO: 19012161, a to pro volební období 2014 - 2018 s účinností od 18. 2. 2016. Zástupce města na valné hromadě bude hájit zájmy města s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Za tím účelem je zástupce města na valné hromadě oprávněn hlasovat v souladu se zájmy města Dačice, požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje v předložených dokladech.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

879/34/RM/2016 Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2016
I. Rada města schvaluje Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2016 ve znění dle přílohy usnesení.

II. Rada města bere na vědomí Hodnotící zprávu Zdravého města Dačice a MA21 za rok 2015 ve znění dle přílohy usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

880/34/RM/2016 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015
I. Rada města schvaluje Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

881/34/RM/2016 Žádost o umožnění odprodeje palivového dřeva - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města souhlasí s tím, aby Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213 odprodala palivové dřevo získané z pokácení přerostlých dřevin v areálu základní školy za cenu 500 Kč/m3 firmě Petr Vlček, Arboristika, rizikové kácení stromů, Bezděčín 38. Peněžní prostředky získané prodejem dřeva budou výnosem základní školy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

882/34/RM/2016 Souhlas s přijetím finančních darů - MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančních darů pro Mateřskou školu Dačice v celkové výši 3.500 Kč (rozpis jednotlivých dárců dle přílohy) na úhradu pronájmu ledové plochy při výuce bruslení na zimním stadionu v Telči.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

883/34/RM/2016 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2016 a 2017" z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2016 a 2017" dle přílohy č. 1 s tím, že částka na dítě bude 2 000 Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

884/34/RM/2016 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2016 a 2017" z rozpočtu města
I. Rada města schvaluje poskytnutí grantu na "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2016 a 2017" pro TJ Velký Pěčín z.s. ve výši 1000,00 Kč na jedno dítě a pro Český svaz včelařů, o.s., ZO Dačice ve výši 2000,00 Kč na jedno dítě.

II. Rada města neschvaluje poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2016 a 2017" Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Dačice, IČ 0051282 a  Divadelnímu spolku TYL DAČICE, IČ 70516464. Oba spolky nedodržely pravidla grantového programu. Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Dačice nezajišťuje pro své členy pravidelnou činnost minimálně 1x týdně (s výjimkou prázdnin). Divadelní spolek TYL DAČICE, IČ 70516464 doručil žádost 2 dny po termínu pro podávání žádosti.

III. Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

885/34/RM/2016 Žádost Rybníkářství Dačice o.s. o prominutí nájmu
I. Rada města neschvaluje prominutí nájmu  Rybníkářství Dačice o.s. za prostory MěKS Dačice při pořádání 3. Dobročinného Rybářského bálu dne 12. 3. 2016
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

886/34/RM/2016 Žádost DDM Dačice o záštitu starosty s finančním příspěvkem
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad pohybovou soutěží Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 21. 5. 2016 v městské sportovní hale v Dačicích.
II. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru ve výši max. 5.000,00 Kč na realizaci pohybové soutěže Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 21. 5. 2016 v městské sportovní hale v Dačicích
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

887/34/RM/2016 Žádost o prominutí nájmu v MěKS Dačice
I. Rada města neschvaluje prominutí nájmu  z prostor MěKS Dačice panu Tomáši Halaškovi při pořádání dobročinné akce Good Angel 3, která se uskuteční 8. 4. 2016 
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

888/34/RM/2016 Smlouva o zajištění reklamy na Městském televizním plesu
I. Rada města schvaluje smlouvu o reklamě mezi Městem Dačice a SWIETELSKY stavební s.r.o, Pražská tř. 495, České Budějovice, IČ: 48035599.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

889/34/RM/2016 Smlouva o reklamě - III. Městský televizní ples
I. Rada města schvaluje smlouvu o reklamě uzavíranou mezi Waldviertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126/II, Jindřichův Hradec, IČ: 49060724  a Městem Dačice.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

890/34/RM/2016 Žádost SDH Dačice o poskytnutí věcných cen do tomboly
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové maximální hodnotě 1.000,00 Kč do tomboly hasičského plesu, který se koná 13. 2. 2016
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

891/34/RM/2016 A.01.17. Nájemní smlouva na pozemek p. č. 1171/7 v k. ú. Dačice (44)
I. Rada města ruší přílohu č. 1 usnesení 863/33/RM/2016 ze dne 27. 1. 2016.
II. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. Dačice, v rámci investiční akce "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", a to:

- část pozemku p. č. 1171/7  o přibližné výměře 7 m2  - zapsaný na LV 10002 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, dle přílohy č. 1.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy pro investiční akci "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích".
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

892/34/RM/2016 D.03.01. Kupní smlouva na pozemek p. č. 2839/7 v k. ú. Dačice (57)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 2839/7 v k. ú. Dačice, z výlučného vlastnictví Povodí Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, do výlučného vlastnictví města Dačice, za cenu ve výši dle znaleckého posudku..
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

893/34/RM/2016 D.03.01. Úplatný převod pozemků v k. ú. Dačice (58)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr úplatného převodu za cenu stanovenou znaleckým posudkem pozemku p. č. 124/1 o výměře 208 m2 a pozemku p. č. 124/2 o výměře 19 m2 v obci a katastrálním území Dačice pro investiční stavbu "Protipovodňové opatření v Dačicích", z výlučného vlastnictví Státního pozemkového úřadu do výlučného vlastnictví města Dačice.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

894/34/RM/2016 Koupě pozemku p. č. 453/23, p. č. 988/6 a p. č. 988/4 v k. ú. Chlumec u Dačic (51)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemku p. č. 453/23 o výměře 2.503 m2, p. č. 988/6 o výměře 1.931 m2 a p. č. 988/4 - lesní pozemek o výměře 2.076 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

895/34/RM/2016 Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě se ZD Staré Hobzí (43)
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě na zemědělské pozemky v rámci obnovy katastrálního operátu přepracováním na KMD v k. ú. Borek u Dačic se Zemědělským družstvem Staré Hobzí, dle příloh usnesení č. 1 a č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě se ZD Staré Hobzí.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

896/34/RM/2016 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (1. kolo) (77)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2945/3 o výměře 819 m2, odděleného z pozemků p. č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví paní Ivany Rozcové, bytem  Bystřinova 16, 612 00  Brno za kupní cenu ve výši 728.910,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), prodej pozemku p. č. 2945/4 o výměře 811 m2, odděleného z pozemku p. č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví pana Jana Hotaře, bytem  Horní Slatina 63, Dačice za kupní cenu ve výši 721.790,- Kč (tj. 890,- Kč/m2).
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]
 

897/34/RM/2016 Fond rozvoje bydlení 2016 - vyhlášení

I. Rada města schvaluje

  1. vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice pro rok 2016 s termínem podávání žádostí do 25. 3. 2016 do 12.00 hodin, dle přílohy usnesení č. 1.
  2. složení hodnotící komise pro posouzení žádostí dle návrhu usnesení.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

898/34/RM/2016 VZ - Kluziště Dačice - PD

I. Rada města schvaluje

  1. umístění kluziště v lokalitě nad sportovním stadionem.
  2. zadání veřejné zakázky malého rozsahu (poptávkové řízení) na výběr zhotovitele projektové dokumentace akce "Kluziště Dačice - PD" tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
  3. seznam firem doporučených k obeslání.

[ Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato ]
 

899/34/RM/2016 Spolupráce s JčK při výstavbě DDM

I. Rada města schvaluje záměr společné spolupráce Města Dačice a Jihočeského kraje při výstavbě DDM

II. Rada města pověřuje starostu města Dačice jednáním s Jihočeským krajem ve věci výstavby budovy DDM v Dačicích
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

900/34/RM/2016 Žádost o podporu z programu EFEKT na rok 2016 - Dačice a místní části - snížení energetické náročnosti VO

I. Rada města schvaluje podání žádosti o podporu z programu EFEKT na rok 2016 vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu, aktivita B.1 - opatření ke snížení energetické náročnosti VO na realizaci akce: Dačice a místní části - snížení energetické náročnosti VO.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

901/34/RM/2016 Aktualizace žádosti o poskytnutí podpory z MŠMT - Přístavba učeben k ZŠ v ulici Komenského v Dačicích

I. Rada města bere se souhlasem na vědomí předložení aktualizace žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských škol zřizovaných územně samosprávnými celky na realizaci akce "Přístavba učeben k ZŠ v ulici Komenského v Dačicích''.

[ Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato ]


 

902/34/RM/2016 Harmonogram investičních akcí roku 2016 a jejich připravenost
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Harmonogram investičních akcí roku 2016" tak, jak je uveden v příloze této informace.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

903/34/RM/2016 Žádost o poskytnutí podpory ze SFŽP - Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí předložení žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, Prioritní oblast: 5 Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast podpory: 5. 1 Implementace systémových nástrojů  na realizaci akce "Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích''.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

904/34/RM/2016 Sociální komise - zápis z 18. 1. 2016, zpráva o činnosti za rok 2015, plán práce na rok 2016
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální komise ze dne 18. 1. 2016, zprávu o činnosti sociální komise za rok 2015 a plán práce sociální komise na rok 2016.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

905/34/RM/2016 Žádost o poskytnutí investiční dotace na věcné prostředky pro jednotku SDH obce

I. Rada města bere na vědomí

  1. informaci o podání žádosti o investiční dotaci na pořízení věcného prostředku požární ochrany v programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje - předmětem podpory je investiční dotace.
  2. předfinancování a spolufinancování této akce viz bod č. 2 v žádosti.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

906/34/RM/2016 Informace starosty
I. Rada města bere na vědomí informace starosty z porady obcí a Jihočeského kraje a z jednání k Destinačnímu managementu Česká Kanada z.s.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

907/34/RM/2016 Vyvěšení vlajky Tibetu
I. Rada města schvaluje vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2016
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

908/34/RM/2016 Žádost o navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Dačice - vytvoření nového oddělení
I. Rada města schvaluje vznik nového oddělení OdKA a navýšení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Dačice na 87 pracovníků.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru