Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/35

USNESENÍ 35.zasedání rady města Dačice
konané dne 24.2.2016 v zasedací místnosti rady


909/35/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 8 v domě 200 Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 9. 2. 2015 pro ░░░░ na byt č. 8 o velikosti 2+1, v ul. Sokolská 200/V, Dačice a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 28. 2. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

910/35/RM/2016 Nabídka startovacího bytu 175/I - 11 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č. 11, ul. Bratrská 175, Dačice I veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

911/35/RM/2016 Zrušení usnesení a pronájem bytu 162-7 v zájmu města
I. Rada města ruší usnesení číslo 873/34/RM/2016.
II. Rada města schvaluje pronájmem bytu č. 7, o velikosti 4+1, v bytovém domě 162/V, ul. Tř. 9. května v Dačicích pro ░░░░, trvale bytem Přichystalova 527/4, 620 00 Brno, dle Směrnice rady města č. 1/2016 ze dne 1. 2. 2016, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2016 - do 31. 8. 2016 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr na ZZS Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

912/35/RM/2016 Smlouva o společném postupu nákupu elektřiny a plynu pro rok 2017
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektřiny a zemního plynu na rok 2017 uzavřené mezi  městem Dačice a jeho příspěvkovými organizacemi Městskou knihovnou Dačice,  Mateřskou školou Dačice, ZŠ Dačice B. Němcové 213, ZŠ Dačice Komenského 7, Školní jídelnou Dačice a TS Dačice s.r.o.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektřiny a zemního plynu na rok 2017 uzavřené mezi  městem Dačice a jeho příspěvkovými organizacemi.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

913/35/RM/2016 Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Mikroregionem Telčsko
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny na rok 2017 pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno, uzavření smlouvy s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu na rok 2017 pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny na rok 2017 pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno, s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu na rok 2017 pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

914/35/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 6 v 209/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené 31. 5. 2013 na byt č. 6 o velikosti 2+1, ul. B. Němcové 209/V v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah paní Barboře Čapkové na dobu určitou v délce trvání 1 roku, tj. do 28. 2. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

915/35/RM/2016 Sociálně terapeutická dílna
I. Rada města schvaluje věcný záměr zřízení a provozování sociální služby Sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, jejíž poskytování by zabezpečil Otevřená OKNA, z. ú., IČO: 26633582, sídlem Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec.
II. Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci s Otevřená OKNA, z. ú., IČO: 26633582, se sídlem Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec, za podmínek dle přílohy č. 1.
III. Rada města schvaluje Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - tři místnosti, kuchyň, chodba a sociální zařízení v 1. NP včetně sklepa v suterénu budovy, to vše o celkové ploše 143,62 m2 v čp. 87/II U Nemocnice v Dačicích - s Otevřená OKNA, z. ú., IČO: 26633582, se sídlem Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec, za účelem zřízení a provozování sociální služby Sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením na dobu určitou od 1. 3. - do 15. 3 2016 za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 2.295 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

916/35/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a a obcí Cizkrajov, se sídlem Cizkrajov 55, IČO: 00246409, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Cizkrajov zajišťovat výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smlouvy na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

917/35/RM/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č.2713/2, p. č. 2713/3, p. č. 2713/1 a p. č. 273 v k. ú. Dačice (150)
I. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN a VN, a to na pozemku p. č. 2713/1 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 ve výlučném vlastnictví města Dačice, pro obec a katastrální území Dačice. Věcné břemeno bude zřízeno pro stavbu " Dačice, MŠ Za lávkami - přeložka VN", úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 20.800,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1, na pozemcích p. č. 2713/2 a p. č. 2713/3 zapsaných v katastru nemovitostí na LV 3310 pro obec a katastrální území Dačice, ve vlastnictví města Dačice s právem hospodařit se svěřeným majetkem obce dle zřizovací listiny pro MŠ Dačice, Bratrská 177, 380 01 Dačice. Věcné břemeno bude zřízeno pro stavbu "Dačice, MŠ Za lávkami - přeložka VN" úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 42.400,-,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 2, na pozemku p. č. 273 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 ve výlučném vlastnictví města Dačice, pro obec a katastrální území Dačice. Věcné břemeno bude zřízeno pro stavbu " Dačice, Dům seniorů - TS, NN", úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 19.200,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 3.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem budoucích smluv o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

918/35/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na p. č. 1771 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (116)
I. Rada města schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 1771 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, mezi městem Dačice jako povinným a  společností E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení  "Hostkovice, Pokorný - kabel NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

919/35/RM/2016 Revitalizace Kancnýřova sadu

Rada města schvaluje:

 1. záměr zadat vypracování projektové dokumentace akce "Revitalizace Kancnýřova sadu".
 2. vymezení předmětu zadání následujícím způsobem: Z architektonické studie budou využita "sedací" schodiště, umístění mobilního pódia (resp. umístění energetických bodů a osvětlení), systém částečného dláždění ploch s možností vsakování, kašna zůstane ve stávající poloze, pomník obětem světových válek přesunout dle návrhu studie, mobiliář bude tvořen sedáky na schodech, doplněn lavičkami současného vzoru a stojany na kola, zeleň upravit vzhledem k ponechání kašny na původním místě, "vánoční" smrk  - vysadit nový jehličnatý strom dle návrhu zahradního architekta, novinový stánek přesunout do parku dle studie, vyjasnit další využití a vzhled, automat na kostku cukru – neřešit, řešení bočních vstupů do sadu uzavřít pravou stranu vstupu do parku v dolní části u vozovky, bezbariérovost řešit nájezdy pro kočárky a kola v levé spodní části sadu.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]


 

920/35/RM/2016 Žádost o dotaci v rámci programu ''Dotace pro jednotky SDH'' obcí pro rok 2016 - Nákup automobilu a výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice

Rada města schvaluje:

1.podání žádosti v rámci programu ''Dotace pro jednotky SDH'' obcí pro rok 2016 vyhlášené MV - generálním ředitelstvím HZS ČR na realizaci akce: Nákup automobilu a výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

921/35/RM/2016 SOD - Stavební úpravy sociálně terapeutické dílny v č. p. 87/II
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, na akci "B.03.04 Stavební úpravy sociálně terapeutické dílny v č.p. 87/II v Dačicích" za celkovou cenu 748 689,- Kč bez DPH, s termínem dokončení  do 15. 4. 2016.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

922/35/RM/2016 Dodatek č. 1 ke SOD - A.04.25 Odbahnění rybníka Terasový, M. Pěčín
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 1. 2016 se společností PAS NATURA s. r.o. IČ 26035782 na zhotovení díla "A.04.25 Odbahnění rybníka Terasový, M. Pěčín", kterým se navyšuje cena díla o 21.339,86 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

923/35/RM/2016 Výsledky hospodaření za rok 2015 - ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 za rok 2015 - zisk ve výši 382.546,96 Kč,
 2. přidělení částky 382.546,96 Kč do rezervního fondu školní jídelny.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

924/35/RM/2016 Schválení účetní závěrky 2015 – Školní jídelna Dačice
Rada města schvaluje Účetní závěrku Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000067 za rok 2015.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření ŠJ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2015 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

925/35/RM/2016 Výsledky hospodaření za rok 2015 – MŠ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Mateřské školy Dačice za rok 2015 – zisk ve výši 371.147,53 Kč,
 2. přidělení částky 50.000,00 Kč do fondu odměn mateřské školy,
 3. přidělení částky 321.147,53 Kč do rezervního fondu mateřské školy.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

926/35/RM/2016 Schválení účetní závěrky 2015 - Mateřská škola Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Dačice, se sídlem Bratrská 177/I., 380 01 Dačice, IČO 71006044 za rok 2015.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření MŠ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2015 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

927/35/RM/2016 Výsledky hospodaření za rok 2015 - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města schvaluje

1.výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec za rok 2015 - zisk ve výši 58.121,05 Kč,
2.přidělení částky 58.121,05 Kč do rezervního fondu základní školy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

928/35/RM/2016 Schválení účetní závěrky 2015 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Komenského 7/V., 380 01 Dačice, IČO 75000059 za rok 2015.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření ZŠ Dačice, Komenského 7 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2015 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

929/35/RM/2016 Výsledky hospodaření za rok 2015 - ZŠ v ul. B. Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec za rok 2015 - zisk ve výši 67.883,91 Kč,
 2. přidělení částky 15.000,00 Kč do fondu odměn základní školy,
 3. přidělení částky 52.883,91 Kč do rezervního fondu základní školy.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

930/35/RM/2016 Schválení účetní závěrky 2015 - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000041 za rok 2015.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2015 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

931/35/RM/2016 Odměny vedoucím pracovníkům PO ve školství
I. Rada města schvaluje výši odměn pro vedoucí pracovníky příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice v oblasti školství tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

932/35/RM/2016 Omezení provozu v MŠ Dačice - jarní prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu Mateřské školy Dačice v době jarních prázdnin: ve dnech 7. - 11. března 2016 bude provoz zajištěn na pracovišti v ul. Za Lávkami (provozní doba 6.15 - 16.15 hod.), ostatní pracoviště budou uzavřena.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

933/35/RM/2016 Souhlas s přijetím finančního daru pro MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže v roce 2016 od firmy FCC Dačice, s.r.o., U Stadionu 50/V., 380 01 Dačice, IČO 19012161.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

934/35/RM/2016 Vyhlášení poskytování příspěvků z rozpočtu města na rok 2016
I. Rada města vyhlašuje na základě Zásad poskytování podpor Města Dačice schválených usnesením zastupitelstva č. 75/4/ZM/2015 a Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2016 uvedené v příloze č. 1 tohoto přednesu, možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města pro rok 2016.
II. Rada města schvaluje hodnotitelskou komisi ve složení: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Martina Havlíková, zástupce kontrolního výboru a zástupce komise volnočasových aktivit včetně hodnotících kritérií, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto přednesu. Jméno zástupce kontrolního výboru  a zástupce komise volnočasových aktivit oznámí předsedové výboru a komise do 29. 4. 2016 starostovi města.
III. Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

935/35/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 v těchto objemech: příjmy 1.070,50 tis. Kč, výdaje 1.070,50 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

936/35/RM/2016 Informace o spolupráci s Jihočeskou telekomunikační s.r.o.
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informace o průběhu spolupráce mezi Městem Dačice a Jihočeskou telekomunikační s.r.o., Políkno 57, 377010  Jindřichův Hradec, IČ: 24311243 při výrobě a vysílání programu Dačické televize.
II. Rada města schvaluje pokračování ve spolupráci mezi Městem Dačice a Jihočeskou telekomunikační s.r.o., Políkno 57, 377010  Jindřichův Hradec, IČ: 24311243 při výrobě a vysílání programu Dačické televize dle uzavřené smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato] 

937/35/RM/2016 Návrh na poskytnutí peněžního daru nadačnímu fondu Dobrý anděl
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,00 Kč nadačnímu fondu Dobrý anděl, Švédská 3261/6a, Praha 5, IČ:24161501.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
'


 

938/35/RM/2016 Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise volnočasových aktivit ze dne 4. února 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

939/35/RM/2016 Dodatek č. 6 ke smlouvě číslo SWF/01/40
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě číslo SWF/01/40 - rozšíření licence softwarového produktu Four J's Dynamic Virtual Machine, verze GENERO.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

940/35/RM/2016 Žádost o grant z programu podpory jednotek SDH - neinvestiční

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o grant z Grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na dovybavení zásahových jednotek dle přílohy návrhu usnesení - předmětem podpory je neinvestiční dotace,
 2. předfinancování a spolufinancování této akce.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato] 

941/35/RM/2016 Informace starosty
I. Rada města bere na vědomí informace starosty s vedením Nemocnice Dačice a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing.Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru