Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/36

USNESENÍ 36.zasedání rady města Dačice
konané dne 2.3.2016 v zasedací místnosti rady


942/36/RM/2016 Dačické odpady v roce 2015
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informační zprávu o vývoji odpadového hospodářství města v roce 2015.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

943/36/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Volfířov, se sídlem Volfířov 42, IČO: 00247715, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Volfířov zajišťovat výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

944/36/RM/2016 Použití prostředků fondu investic - ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje použití fondu investic Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 65.000 Kč na nákup škrabky na brambory.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

945/36/RM/2016 Oslavy 650 let od vzniku obce Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 53.000,- Kč pro spolufinancování oslav 650 let od vzniku obce Dolní Němčice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

946/36/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 7 v domě 189/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 26. 6. 2015 pro ░░░░ na byt č. 7 o velikosti 2+1, ul. Komenského 189/V v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 31. 3. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

947/36/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 1 v domě 200 Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 9. 3. 2015 pro ░░░░ na byt č. 1 o velikosti 2+1, v ul. Sokolská 200/V, Dačice a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 31. 3. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

948/36/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 28 v 175/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 16 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16. 7. 2009 na byt č. 28 o velikosti 1+0, ul. Bratrská 175/I v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah panu ░░░░ na dobu určitou v délce trvání 1 roku, tj. do 31. 3. 2017 za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 31. 3. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

949/36/RM/2016 Pronájem nebytových prostor v čp. 87/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory - tři místnosti, kuchyň, chodba a sociální zařízení v 1. NP včetně sklepa v suterénu budovy, to vše o celkové ploše 143,62 m2 v  čp. 87/II U Nemocnice v Dačicích s Otevřená OKNA, z. ú., sídlem Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec pro zřízení a provozování sociální služby Sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením od 1. 6. 2016 na dobu neurčitou, za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 13.770,- Kč za čtvrtletí, které bude s platností od 1. 4. 2017 každý rok navýšeno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na nebytové prostory v  čp. 87/II U Nemocnice v Dačicích s Otevřená OKNA, z. ú., sídlem Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec pro zřízení a provozování sociální služby Sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

950/36/RM/2016 Zrušení žádosti o pronájem bytu v zájmu města
I. Rada města schvaluje zrušení usnesení číslo 782/31/RM/2015
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato]


 

951/36/RM/2016 Poskytnutí daru z rozpočtu města společnosti I MY, o.p.s. Soběslav
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč společnosti I MY, o.p.s., Bechyňská 50/III, Soběslav.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

952/36/RM/2016 Poskytnutí daru z rozpočtu města občanskému sdružení Středisku rané péče České Budějovice
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Středisku rané péče SPRP České Budějovice, Kněžská 8, České Budějovice
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

953/36/RM/2016 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení nepoužitelného majetku, jehož zůstatková cena je vyšší než Kč 10 000,00 dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

954/36/RM/2016 Veřejná nabídka na prodej pozemku p. č. 1726 v k. ú. Lipolec (61), (69)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 485/19/RM/2015 ze dne 24. 6. 2015.
II. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej pozemku p. č. 1726 v k. ú. Lipolec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

955/36/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu "Dačice, lokalita Za Školou - NN" a pro stavbu "Dačice, Staněk - přípojka NN" (16) (123)

I. Rada města schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p. č. 1937/20, p. č. 2692, p. č. 2694/1, p. č. 2694/4, p. č. 2945/40 a p. č. 2945/43 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice jako povinným a  společností E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení  "Dačice - lokalita Za Školou - NN", a zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 2692 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice jako povinným a  společností E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení pro stavbu  "Dačice, Staněk - přípojka NN".

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

956/36/RM/2016 A. 01.17. Právo stavby na p. č. 2810/3 v k. ú. Dačice (57)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", mezi městem Dačice jako stavebníkem a paní Marií Douchovou jako vlastníkem pozemku. Právo spočívající v souhlasu ze strany vlastníka pozemku zakládající  právo stavebníka - města Dačice k rekonstrukci místní veřejné komunikace IV. třídy (chodníku), před domem čp. 92, na pozemku p. č. 2810/3  zapsaným na LV 130 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví paní Marie Douchové, bytem Tyršova 92, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

957/36/RM/2016 D.03.01. Nájemní smlouva na pozemky p. č. 2839/8 a p. č. 2839/32 v k. ú. Dačice (46)
I. Rada města schvaluje uzavření nájmu s Povodím Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, na dočasné užívání pozemků p. č. 2839/8 o výměře 678 m2 a p. č. 2839/32  o výměře 104 m2 v k. ú. Dačice, pro investiční akci "Protipovodňové opatření v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pozemky pro stavbu povodňového opatření.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

958/36/RM/2016 Restaurování a oprava severní sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích - vyhlášení výběrového řízení

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Restaurování a oprava severní sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Restaurování a oprava severní sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích".
  3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Restaurování a oprava severní sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích".
  4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Restaurování a oprava severní sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

959/36/RM/2016 Restaurování sochy svatého Prokopa v Dačicích - vyhlášení výběrového řízení

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Restaurování sochy svatého Prokopa v Dačicích" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Restaurování sochy svatého Prokopa v Dačicích".
  3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Restaurování sochy svatého Prokopa v Dačicích".
  4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Restaurování sochy svatého Prokopa v Dačicích"".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

960/36/RM/2016 Dar movitých věcí pro město Dačice
I. Rada města schvaluje darovací smlouvu mezi městem Dačice a ČR - HZS Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 52b, 370 01 České Budějovice, IČ 70882835, jejímž předmětem je darování 2ks ruční analogové radiostanice typ Hytera PD605v celkové ceně 17.814 Kč a výpůjční smlouvu mezi městem Dačice a ČR - HZS Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 52b, 370 01 České Budějovice, IČ 70882835, jejímž předmětem je půjčení 1ks digitální vozidlový terminál TMP700 BE4M pro síť Pegas v celkové ceně 80.117,94Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem darovací a výpůjční smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

961/36/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě na systém Radnice Vera SWRp/11/61
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o udělení Licence formou pronájmu a podpoře provozu Programového vybavení Radnice Vera číslo SWRp/11/61 pro agendu MP
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

962/36/RM/2016 Průzkum spokojenosti, názorů a potřeb zastupitelů města Dačice
I. Rada města bere na vědomí výsledky průzkumu spokojenosti, názorů a potřeb zastupitelů města Dačice za rok 2015.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

963/36/RM/2016 Informace starosty
I. Rada města bere na vědomí informace starosty z jednání předsednictva Jihočeské Silva Nortica týkající se projektu "Památky žijí" a z jednání týkajícího se návštěvy obyvatel partnerského města ve Švýcarsku Urtenen-Schönbühl v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru