Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2016/37

USNESENÍ 37.zasedání rady města Dačice
konané dne 16.3.2016 v zasedací místnosti rady
964/37/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Třebětice, se sídlem Třebětice 11, IČO: 00666548, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Třebětice zajišťovat výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

965/37/RM/2016 Převod prostředků mezi fondy a použití fondu investic - ŠJ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. převod finančních prostředků ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213;
 2. použití prostředků fondu investic Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na nákup konvektomatu.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

966/37/RM/2016 Zápis do MŠ Dačice na šk. rok 2016/2017
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí návrh ředitelky Mateřské školy Dačice na konání zápisu do Mateřské školy Dačice na šk. rok 2016/2017 a stanovení podmínek pro přijetí v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro jednotlivá pracoviště - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

967/37/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 2/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 v těchto objemech: příjmy 103,83 tis. Kč, výdaje 136,20 tis. Kč, financování 32,37 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

968/37/RM/2016 Nabídka bytu 304/I - 6 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 6 o velikosti 1+1, v ul. Bratrská č. p. 304/I v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 53 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 5. do 31. 7. 2016 s možností prodloužení
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

969/37/RM/2016 Zvýšení nájemného v nově obsazených bytech (od 1. 1. 2010) o míru inflace
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného o míru inflace 0,3 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem u bytů se smlouvami s doložkou o inflaci (od 1. 1. 2010). Nájemci budou platit upravené nájemné od prvního dne kalendářního měsíce tj. od 1. 4. 2016. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

970/37/RM/2016 Pronájem bytu č. 2, 163/IV
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2, ul. Nivy 163/IV v Dačicích s paní ░░░░ na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2017
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

971/37/RM/2016 Výpověď z části zahrady u domu 86-88/II
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 234, díl "a" o výměře 50 m2 u bytového domu 86-88/II, ul. U Nemocnice  v Dačicích s ░░░░ dohodou ke dni 30. 4. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

972/37/RM/2016 Pronájem zahrady u domu 86-88/II v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. p. č. 234, 235 díl - g, o výměře 70 m2 u bytového domu 86-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích s paní ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 4. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

973/37/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy s firmou CTP Services s.r.o. Praha
I. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené 4. 7. 2011 na pronájem nebytových prostor v prvním a druhém patře budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích s ░░░░ výpovědí s 3 měsíční lhůtou s tím, že k tomuto datu p. ░░░░ bude mít uhrazeny veškeré pohledávky s tímto nájmem spojené a prostory k tomuto datu vyklizené předá.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

974/37/RM/2016 Smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, náměstí Republiky a Tyršova v Dačicích" (59)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích": mezi městem Dačice jako stavebníkem a vlastníkem pozemků Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro SÚS, na pozemky p. č. 2755/1, p. č. 2780/1, p. č 2780/2, p. č. 2785 a p. č. 2803 zapsané na LV 84 pro obec a katastrální území Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

975/37/RM/2016 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích" (60)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", a to: mezi městem Dačice jako vlastníkem pozemků a stavebníkem Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro SÚS, na pozemky p. č. 7/1, p. č. 857/1, p. č. 878/2, p. č. 1102/1, p. č. 1171/1, p. č. 1172/1, p. č. 2396/37, p. č. 2430/48, p. č. 2431/8, p. č. 2783/1, p. č. 2783/2, p. č. 2784/1, p. č. 2786, p. č. 2787/1, p. č. 2788, p. č. 2789, p. č. 2802, p. č. 2804, p. č. 2805, p. č. 2806/2, p. č. 2807, p. č. 2809/1, p. č. 2801/1, p. č. 2810/2, p. č. 2810/12, p. č. 2811/1, p. č. 2812, p. č. 2813/1, p. č. 2815, p. č. 2816 a p. č. 2820/1 zapsané na LV 10001 pro obec a katastrální území Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

976/37/RM/2016 A.01.17. Smlouva o vzájemném plnění na p. č. 2810/8 v k. ú. Dačice (58)
I. Rada města ruší část usnesení č. 2263/107/RM/2014, a to odst. č. 8 ve znění: pozemek p. č. 2810/8 o výměře 48 m2 - zapsaný na LV 145 pro boce a k. ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví, každému k id. 1/2, osob uvedených v usnesení, za kupní cenu ve výši 20.880,- Kč vč. DPH.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o vzájemném plnění v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", mezi městem Dačice jako stavebníkem a podílovými spoluvlastníky pozemků každý k id. 1/2: panem ░░░░ na pozemcích p. č. 2810/8 a p. č. 1007, zapsaných na LV 145 pro obec a katastrální území Dačice, za cenu a podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

977/37/RM/2016 A.01.17. Kupní smlouva na pozemek p. č. 2810/9 v k. ú. Dačice (59)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města změnit přílohu č. 9 usnesení č. 2263/107/RM/2014
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

978/37/RM/2016 A.04.11. Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - VO v k. ú. Hradišťko (144)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o zřízení bezúplatných věcných břemen v rámci investiční akce "Hradišťko - rozšíření VO" mezi městem Dačice jako oprávněným a povinnými ze služebnosti inženýrské sítě na pozemcích: p. č. 794 zapsaný na LV 109 pro obec Dačice a k. ú. Hradišťko u Dačic jako výlučné vlastnictví Jihočeského kraje, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, dle přílohy usnesení č. 1, p. č. 24/4 zapsaný na LV 79 pro obec Dačice a k. ú. Hradišťko u Dačic jako výlučné vlastnictví paní ░░░░ dle přílohy usnesení č. 2, p. č. 35/7 zapsaný na LV 171 pro obec Dačice a k. ú. Hradišťko u Dačic jako výlučné vlastnictví ░░░░ 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

979/37/RM/2016 A.04.05. Vodovod Hostkovice - Lipolec, Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (151)
I. Rada města mění přílohu č. 7 usnesení č. 18/2/RM/2014
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

980/37/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene na p. č. 2750 v k. ú. Dačice (119)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 2750 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice jako povinným a  společností E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení  "Dačice, Palackého nám. 39 - kabel NN", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

981/37/RM/2016 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 2. kolo (77)
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 2. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015  v k. ú. Dačice  p. č. 2945/1, 2945/2, 2945/12, 2945/14, 2945/16, 2945/17, 2945/19, 2945/20, 2945/21, 2945/23,  2945/24, 2945/26, 2945/30, 2945/33, 2945/41 a 2945/42, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

982/37/RM/2016 Podání žádosti o grant Jihočeského kraje v rámci programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje - Nákup automobilu a výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti v rámci programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje vyhlášené Jihočeským krajem na realizaci akce: Nákup automobilu a výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice.
 2. zajištění spolufinancování realizace akce: Nákup automobilu a výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

983/37/RM/2016 Vyhlášení VZ - Kluziště Dačice - PD

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace akce "Kluziště Dačice - PD" tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

985/37/RM/2016 Výsledky hospodaření za rok 2015 - Městská knihovna Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice za rok 2015 - zisk ve výši 131.210,24 Kč,
 2. rozdělení zisku Městské knihovny Dačice do fondů organizace následovně: 60.000,00 Kč do fondu odměn, 71.210,24 Kč do rezervního fondu.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Městské knihovny Dačice  pro rok 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

986/37/RM/2016 Schválení účetní závěrky 2015 - Městská knihovna Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Městské knihovny Dačice, se sídlem Pantočkova 89/IV., 380 01 Dačice, IČO 60819529 za rok 2015.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.

Vyjádření Městské knihovny Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2015 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

987/37/RM/2016 Výsledky hospodaření za rok 2015 - Městské muzeum a galerie Dačice

I. Rada města

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2015 - zisk ve výši 80.785,35 Kč.
 2. rozdělení zisku Městského muzea a galerie do fondů organizace následovně: 20.000,00 Kč do fondu odměn, 60.785,35 Kč do rezervního fondu.

III. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Městského muzea a galerie Dačice na rok 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

988/37/RM/2016 Schválení účetní závěrky 2015 - Městské muzeum a galerie Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Městského muzea a galerie Dačice, se sídlem Havlíčkovo nám. 85/I., 380 01 Dačice, IČO 00365777 za rok 2015.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření Městského muzea a galerie Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2015 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

989/37/RM/2016 Výsledky hospodaření za rok 2015 - Městské kulturní středisko Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Dačice za rok 2015 - ztrátu ve výši -37.185,56 Kč.
 2. úhradu ztráty za rok 2015 ve výši -37.185,56 Kč z rezervního fondu organizace.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

990/37/RM/2016 Schválení účetní závěrky 2015 - Městské kulturní středisko Dačice
I. Rada města schvaluje účetní závěrku Městského kulturního střediska Dačice, se sídlem Palackého náměstí 4/I., 380 01 Dačice, IČO 00365769 za rok 2015.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření Městského kulturního střediska Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2015 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

991/37/RM/2016 Odpisový plán kulturních organizací města na rok 2016
I. Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury na rok 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

992/37/RM/2016 Žádost o finanční podporu I. charitativního plesu Dačického Zvonečku
I. Rada města neschvaluje žádost o finanční podporu I. charitativního plesu Dačického Zvonečku
II. Rada města schvaluje poskytnutí věcných darů do výše 1000 Kč
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

993/37/RM/2016 Žádost o příspěvek na sportovní činnost a reprezentaci města
I. Rada města neschvaluje finanční příspěvek spolku Kopretina Dešná, z.s., 378 73  Dešná 15, IČ: 70516359 na sportovní činnost a reprezentaci.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

994/37/RM/2016 Rozšíření podnikatelské činnosti Města Dačice
I. Rada města schvaluje rozšíření podnikatelské činnosti Města Dačice o živnost s předmětem podnikání "Hostinská činnost" a koncesi s předmětem podnikání "Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin". 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

995/37/RM/2016 Schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. 153 a 155 v k. ú. Dačice do vlastnictví města Dačice (6)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 153 a 155 v k. ú. Dačice, v předloženém znění: "Zastupitelstvo Města Dačice schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 153 a 155 zapsaných na LV č. 10002 pro k. ú. a obec Dačice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

996/37/RM/2016 Zápis z kontrolního výboru
I. Rada města bere na vědomí zápis z 5. schůze výboru kontrolního, která se konala dne 17. 2. 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

997/37/RM/2016 Žádost o schválení věcného záměru projektu
I. Rada města schvaluje věcný záměr projektu obce Hříšice s názvem "Obnova části parku - místa pasivního odpočinku"
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

998/37/RM/2016 Informace starosty
I. Rada města bere na vědomí informace starosty z převzetí materiálního vybavení z dotace jednotkám SDH, valné hromady Mikroregionu Dačicko, jednání správní rady, dozorčí rady a z jednání Zakladatelů a Pléna MAS Česká Kanada o.p.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru