Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/39

USNESENÍ 39.zasedání rady města Dačice
konané dne 13.4.2016 v zasedací místnosti rady

1029/39/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 12 v domě 304/II. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 7. 4. 2014 pro ░░░░ na byt č. 12 o velikosti 2+1, ul. Bratrská 304/I v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 30. 4. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1030/39/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 2 v 41/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené 27. 4. 2015  pro ░░░░ na byt č. 2 o velikosti 1+1, ul. Palackého náměstí 41/I v Dačicích,  a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 30. 4. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1031/39/RM/2016 Pronájem místností č. 139 a 140 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy se společností  SMAPRO design s. r. o., sídlem  Rybná 716/24, Praha 1, na kancelář č. 143,  dohodou k 30. 4. 2016 a uzavření nájemní smlouvy se společností  SMAPRO design s. r. o., sídlem  Rybná 716/24, Praha 1, na pronájem místností č. 139 a 140 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 5. 2016 na dobu neurčitou, pro zřízení konstrukční kanceláře firmy, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 9.020 Kč s tím, že tato částka bude každý rok vždy od 1. 1. upravena o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem: dohody o ukončení nájemní smlouvy se společností  SMAPRO design s. r. o., sídlem  Rybná 716/24, Praha 1, na kancelář č. 143 k 30. 4. 2016 a nájemní smlouvy se společností  SMAPRO design s. r. o., sídlem  Rybná 716/24, Praha 1, na pronájem místností č. 139 a 140  včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1032/39/RM/2016 Pronájem bytu č. 6, čp. 304/I Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 6 o velikosti 1+1 v ul. Bratrská 304/I, Dačice s panem ░░░░ do 31. 7. 2016 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1033/39/RM/2016 Zrušení VZ - Kluziště Dačice - PD
I. Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na akci s názvem "Kluziště Dačice - PD".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1034/39/RM/2016 VZ - projektová dokumentace na sportovní halu

I. Rada města schvaluje

  1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení akce: "B.02.21 Sportovní hala v Dačicích",
  2. seznam dodavatelů určených k obeslání,
  3. složení členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1035/39/RM/2016 Aktualizace odpisového plánu - ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2016 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1036/39/RM/2016 Chybně zasílané platby od FÚ Olomouckého kraje do rozpočtu města
I. Rada města projednala sdělení Finančního úřadu pro Olomoucký kraj Č. j. 504807/16/3100-11460-807016 o chybně zasílaných platbách do příjmu rozpočtu města Dačice za rok 2014 ve výši 1.792.731,13 Kč a za rok 2015 ve výši 1.575.526,45 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1037/39/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 4/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 v těchto objemech: příjmy 525,57 tis. Kč, výdaje 518,00 tis. Kč, financování -7,57 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1038/39/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 5/2016
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5/2016 v těchto objemech: příjmy 5.464,55 tis. Kč, výdaje 3.825,75 tis. Kč, financování -1.638,80 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1039/39/RM/2016 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na p. č. 908/1 v k. ú. Malý Pěčín (152)I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku p. č. 908/1 v k. ú. Malý Pěčín, pro stavbu realizovanou pod názvem "Malý Pěčín, Hofhanzlová - kab. ved. NN", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebném pozemku, dle přílohy č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1040/39/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2774 v k. ú. Dačice (122)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 2744 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice jako povinným a  společností E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy "Dačice, Povodí Moravy - kabel NN", dle přílohy č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1041/39/RM/2016 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (2. kolo)(77)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2945/30 o výměře 1343 m2, odděleného z pozemku p. č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, ░░░░ za kupní cenu ve výši 1.195.270 Kč (tj. 890,- Kč/m2).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1042/39/RM/2016 Prodej volných bytových jednotek 88/1-2 v k. ú. Dačice (86)
I. Rada města bere na vědomí výsledek 3. kola veřejné nabídky na prodej nemovitostí zapsaných na LV 3496 pro obec a k. ú. Dačice formou aukce, a to volných bytových jednotek č. 1 a 2 v domě čp. 88/II v Dačicích, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku p. č. 237.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1043/39/RM/2016 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Malý Pěčín (13)
I. Rada města mění své usnesení č. 731/29/RM/2015 takto: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín a to:

nově vzniklého pozemku p. č. 1055/10 tvořeného z dílu "a" o výměře 33 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 867, dílu "b" o výměře 2 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 878/7, a z pozemku p. č. 901/3 o výměře 491 m2, dále nově vzniklého pozemku p. č. 1055/8 tvořeného z dílu "f" o výměře 37 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 878/4, a z pozemku p. č. 901/2 o výměře 55 m2 z  výlučného vlastnictví Zemědělského družstva Hříšice, sídlem Hříšice 63; za díl "a" o výměře 618 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 178-7641/2016 z pozemku p. č. 832 z výlučného vlastnictví města Dačice,

nově vzniklého pozemku p. č. 1055/5 o výměře 25 m2 odděleného  na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 896/2 z podílového spoluvlastnictví ░░░░; za nově vzniklý pozemek p. č. 878/10 o výměře 25 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 878/3 z výlučného vlastnictví města Dačice,

nově vzniklého pozemku p. č. 1055/7 tvořeného z dílu "d" o výměře 1738 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 899, z dílu "e" o výměře 523 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 901/4 a z dílu "g" o výměře 9 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 902, z podílového spoluvlastnictví ░░░░; za nově vzniklý pozemek p. č. 878/11 o výměře 2270 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 878/3 z výlučného vlastnictví města Dačice,

nově vzniklého pozemku p. č. 1055/9 tvořeného z dílu "b" o výměře 330 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 878/5, a z pozemku p. č. 901/1 o výměře 409 m2 z podílového spoluvlastnictví ░░░░; za nově vzniklý pozemek p. č. 878/12 o výměře 739 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 878/3  z výlučného vlastnictví města Dačice,

nově vzniklého pozemku p. č. 1055/4 o výměře 32 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 896/1 z výlučného vlastnictví░░░; za nově vzniklý pozemek p. č. 878/9 o výměře 32 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578/2016 z pozemku p. č. 878/3 z výlučného vlastnictví města Dačice.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku pod místní komunikací Malý Pěčín - Hříšice z výlučného vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu svěřeným pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, a to nově vzniklého pozemku p. č. 1055/1 o výměře 824 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 1001, a  nově vzniklého pozemku p. č. 1055/6 o výměře 322 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p. č. 1001.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1044/39/RM/2016 Fond rozvoje bydlení 2016 - vyhodnocení
I. Rada města mění přílohu č. 2 usnesení č. 1018/38/RM/2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1045/39/RM/2016 Veřejné osvětlení - kupní a nájemní smlouva od 1. 5. 2016
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě na dodávku světla ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 1-3 a Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě na veřejné osvětlení ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 4-5 se společností Technické služby Dačice s.r.o., sídlem u Stadionu 50/V, Dačice.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků výše uvedených smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1046/39/RM/2016 Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené problémy občanů města 2016 + pocitová mapa
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít se souhlasem na vědomí problémy občanů města, které byly naformulovány dne 29. února 2016 na Fóru Zdravého města Dačice a MA21 a následně ověřeny sociologickou studií na reprezentativním vzorku populace města 15+ let: Chybějící čajovna, chybějící lavičky na Palackého a Havlíčkově náměstí i Červeném Vrchu, WC na Havlíčkově náměstí, chybí odborné ambulance (urologie, revmatologie) a nedostatečná kapacita stávajících (oční, ortopedie), opravit místní komunikace D. Němčice - Hostkovice, D. Němčice - Kostelní Vydří, v Bílkově, Malém a Velkém Pěčíně aj., revitalizace kaskády rybníků nad Vraždou, turistický informační systém (popisky památek, vycházkové trasy apod.), volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež, vybudovat cyklostezky Dačice - Bílkov, Toužín - Urbaneč, Toužín - křižovatka na Lidéřovice

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí výsledky pocitové mapy města Dačice, které jsou uvedené v příloze usnesení.

III. Rada města schvaluje zadané úkoly k řešení ověřených problémů z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 ze dne 29. února 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1047/39/RM/2016 Rozšířený sběr bioodpadu "přímo od zdroje"
I. Rada města schvaluje návrh rozšířeného sběru vytříděného bioodpadu dle varianty B
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1048/39/RM/2016 Zápis do kronik za rok 2015
I. Rada města schvaluje zápis do kroniky města Dačice a do kronik místních částí Borek, Bílkov, Hradišťko, Hostkovice, Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2015
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1049/39/RM/2016 Svěření pravomoci uzavírat smlouvy k zajištění kulturních akcí
I. Rada města svěřuje městskému úřadu, odboru kultury a cestovního ruchu, pravomoc uzavírat smlouvy s distribučními společnostmi, jejichž předmětem je poskytnutí licence či podlicence k audiovizuálním dílům, a smlouvy s výkonnými umělci či uměleckými agenturami, jejichž předmětem je vytvoření uměleckého výkonu, včetně poskytnutí licence, za účelem zajištění kulturního programu pro kulturní akce pořádané městem.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1050/39/RM/2016 Smlouva o reklamě v rámci cyklistické akce Okolo jižních Čech
I. Rada města schvaluje smlouvu o reklamě uzavíranou s Cyklistickým klubem Jindřichův Hradec, z.s., Pod kasárny 1036/II, J. Hradec, IČO: 608 16 171, jejímž předmětem je zajištění reklamy Města Dačice (objednatel) v rámci konání mezinárodního cyklistického závodu Okolo jižních Čech v termínu 31. 8. 2016 - 4. 9. 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1051/39/RM/2016 Stanovy Destinačního managementu Česká Kanada, z.s.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Stanovy Destinačního managementu Česká Kanada z.s., Klášterská 135/II, 377 01  Jindřichův Hradec
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1052/39/RM/2016 Regenerace MPR a MPZ 2016 - rozdělení státní finanční podpory
I. Rada města schvaluje rozdělení státní finanční podpory v celkové výši 1.015.000,00 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 následovně:

  1. Starý zámek čp. 27/I, rej. č. ÚSKP 35327/3-1821, vlastník Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13  Dačice, restaurování a oprava severní fasády, částka státní finanční podpory 491.000,00 Kč.
  2. Měšťanský dům čp. 42/I, rej. č. ÚSKP 22759/3-1823, vlastník Klang s.r.o, Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00  Praha 2, výměna 10 ks oken uliční fasády, částka státní finanční podpory 165.000,00 Kč.
  3. Plastika sv. Prokopa, rej. č. ÚSKP 37501/3-1842, vlastník Město Dačice,  Krajířova 27/I, 380 13  Dačice, restaurování, částka státní finanční podpory 94.000,00 Kč.
  4. Klášter bosých karmelitek, vlastník Karmel Matky Boží, Jemnická 21/III, 38001  Dačice, oprava omítek ohradních zdí a nástupního schodiště, částka státní finanční podpory 265.000,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1053/39/RM/2016 Informace o stavu ukončení MěKS Dačice a zahájení činnosti OdKA
I. Rada města bere na vědomí informace o stavu ukončení MěKS Dačice ke 31. 3. 2016 a zahájení činnosti oddělení kulturních aktivit od 1. 3. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1054/39/RM/2016 Poskytnutí věcných darů pro příslušníky HZS Dačice a členy JSDH Dačice
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcných darů pro nstržm. Jana Ferdana, pprap. Vlastislava Švece, nprap. Petra Macka a nstržm. Jiřího Vastla jednotlivě  v hodnotě 2000,- Kč, které budou předány (ve formě poukazů) při příležitosti slavnostního požehnání darovaného hasičského vozidla dne 16. 4. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1055/39/RM/2016 Poskytnutí věcných darů ministru vnitra ČR, řediteli HZS Jihočeského kraje, řediteli ÚO HZS J. Hradec a veliteli HZS Dačice
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové maximální hodnotě 2.000,- Kč, které budou předány při příležitosti slavnostního požehnání darovaného hasičského vozidla dne 16. 4. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1056/39/RM/2016 Projednání dopisu pana Ing. Štěpána ze dne 22. 3. 2016
I. Rada města bere na vědomí projednaný dopis od pana Ing. Štěpána ze dne 22. 3. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1057/39/RM/2016 Zápis z jednání komise dopravy
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 1/2016 z jednání komise dopravy MěÚ Dačice, které se konalo 25. ledna 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1058/39/RM/2016 Informace starostyI. Rada města bere na vědomí informace starosty z Konference - Rozvoj vztahů mezi našimi zeměmi se zaměřením na příhraniční spolupráci a z jednání správní rady, dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru