Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/40

USNESENÍ 40.zasedání rady města Dačice
konané dne 27.4.2016 v zasedací místnosti rady

1059/40/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Budíškovice, se sídlem Budíškovice 127, IČO: 00246387, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Budíškovice zajišťovat výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s obcí Budíškovice na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1060/40/RM/2016 Žádost o finanční příspěvek na provoz domova pro seniory
I. Rada města neschvaluje vyhovět žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na provoz domova pro seniory - Domov sv. Anežky, Velký Újezd 7.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1061/40/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 5 v domě 189/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 4. 2015 pro ░░░░ na byt č. 5 o velikosti 2+1, ul. Komenského 189/V v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 30. 4. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1062/40/RM/2016 Prodloužení nájmu bytu č. 35, v domě 221/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2008 s ░░░░ na byt č. 35, o velikosti 1+0, v ulici Bratrská, č. p. 221, Dačice I, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 30. 4. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1063/40/RM/2016 Žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova - Lesní naučná stezka v Kázku
I. Rada města schvaluje

1.podání žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, podopatření 8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů, operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, na realizaci akce: Lesní naučná stezka v Kázku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1064/40/RM/2016 VZ - A.04.26 - Velký Pěčín - veřejné osvětlení

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "A.04.26 - Velký Pěčín - veřejné osvětlení" dle přílohy usnesení.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "A.04.26 - Velký Pěčín - veřejné osvětlení".
  3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "A.04.26 - Velký Pěčín - veřejné osvětlení".
  4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "A.04.26 - Velký Pěčín - veřejné osvětlení".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1065/40/RM/2016 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na projekt Expedition Írán 2016
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 15.000 Kč na realizaci projektu Expedition Írán 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1066/40/RM/2016 Smlouva o spolupráci na projektu Senior pas
I. Rada města schvaluje smlouvu se společností  Sun Drive Communications s.r.o., Haraštova 370/22, 602 00  Brno, IČ: 26941007 o spolupráci v rámci projektu Senior pas
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1067/40/RM/2016 Návrh na pojmenování kulturního domu v Dačicích
I. Rada města schvaluje název pro označení čp. 4 a čp. 5 na Palackého náměstí v Dačicích, a to Kulturní dům Beseda
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1068/40/RM/2016 Prázdninový provoz v MŠ Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení a přerušení provozu Mateřské školy Dačice v době letních prázdnin (červenec a srpen 2016) dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1069/40/RM/2016 Souhlas s přijetím finančního daru pro MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v Bílkově od MUDr. Jiřího Skokana, 380 01 Dačice 160/III.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1070/40/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 6/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 v těchto objemech: příjmy 380,20 tis. Kč, výdaje 380,20 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1071/40/RM/2016 Výsledky hospodaření města za I. čtvrtletí 2016
I. Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření města za I. čtvrtletí r. 2016:
přebytek rozpočtu ve výši  +12.688.811,50 Kč
financování celkem ve výši -12.688.811,50 Kč

z toho: splátky jistin přijatých úvěrů a půjček       -583.500,00 Kč
            změnu stavu prostředků na účtech              -11.869.332,86 Kč
            operace, které nejsou Příjmy/Výdaje       -235.978,64 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1072/40/RM/2016 Výroční zpráva za rok 2015 - TS Dačice s. r. o.

I. Rada města schvaluje

  1. řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s. r. o. za rok 2015 tak, jak je uvedena v příloze návrhu usnesení. Hospodářský výsledek za rok 2015 tj. zisk ve výši 410.068,82 Kč bude převeden na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.
  2. převedení částky ve výši 1.350.000,00 Kč ponížené o 15% srážkovou daň, na účet města Dačice, IČ 00246476, č. ú.19-0603143369/0800, jako jediného společníka společnosti Technické služby Dačice s.r.o., z účtu 428 - Nerozdělený zisk minulých let.
  3. rozpočet společnosti Technické služby Dačice s. r. o. na rok 2016.

II. Rada města konstatuje, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2015.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1073/40/RM/2016 Výroční zpráva za rok 2015 - ML Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok 2015 tak, jak je uvedena v příloze usnesení č. 1. Hospodářský výsledek za rok 2015, tj. zisk ve výši 25 390,58 Kč, bude převeden ve výši 5 % z hospodářského zisku tj. částkou 1 270,00 Kč na účet zákonného rezervního fondu a částka 24 120,58 Kč bude zaúčtována na účet 428 - nerozdělený zisk z minulých let.
II. Rada města konstatuje, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2015.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1074/40/RM/2016 Prodej pozemků v k. ú. Malý Pěčín (80)

I. Rada města ruší usnesení rady města č. 613/24/RM/2015 ze dne 16. 9. 2015.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku st.58 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, části p. č. 241 - lesní pozemek o přibližné výměře 100 m2 a části p. č. 122/1 - lesní pozemek o přibližné výměře 85 m2 do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1075/40/RM/2016 Záměr koupě pozemku st. 18 včetně budovy čp. 88 v k. ú. Lipolec (61)
I. Rada města neschvaluje další jednání ohledně koupě nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku st. 18 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 755 m2 a budovy občanského vybavení čp. 88 z výlučného vlastnictví organizace Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina 8. března Jindřichův Hradec do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]


 

1076/40/RM/2016 Pozemek p. č. 1726 v k. ú. Lipolec (69)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku p. č. 1726 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 195 m2 do společného jmění manželů ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1078/40/RM/2016 Údržba zeleně v místní části Hradišťko v roce 2016
I. Rada města schvaluje výpověď Smlouvy o údržbě veřejné zeleně v místní části Hradišťko uzavřené dne 28. 1. 2004 mezi Městem Dačice a ░░░░, za podmínek dle přílohy č. 1.

II. Rada města schvaluje výpověď Smlouvy o údržbě veřejné zeleně v místní části Hradišťko uzavřené dne 28. 1. 2004 mezi Městem Dačice a ░░░░░░░░░░░░░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

III. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně v místní části Hradišťko, mezi Městem Dačice, jako objednatelem a spolkem Rybáři Hradišťko z. s., Hradišťko 2, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.

IV. Rada města pověřuje starostu města podpisem jednotlivých listin.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1079/40/RM/2016 Prodej volných bytových jednotek 88/1-2 v k. ú. Dačice (86)
I. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nemovitostí zapsaných na LV 3496 pro obec a k. ú. Dačice formou aukce, a to volných bytových jednotek č. 1 a 2 v domě čp. 88/II v Dačicích, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku p. č. 237, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1080/40/RM/2016 Partnerství s MAS Česká Kanada o.p.s. při zpracování MAP Dačice

I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informaci o postupu směřujícímu k uzavření smlouvy o partnerství mezi Městem Dačice a MAS Česká Kanada o.p.s. pro zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

II. Rada města pověřuje starostu dalším jednáním směřujícím k uzavření smlouvy o partnerství mezi Městem Dačice a MAS Česká Kanada o.p.s. pro zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1081/40/RM/2016 Informace starosty

I. Rada města bere na vědomí informace starosty z jednání se zástupcem JEDNOTY, SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO V JINDŘICHOVĚ HRADCI o provozování prodejny v Dolních Němčicích, z jednání valné hromady sdružení Jihočeská Silva Nortica, z jednání valné hromady DSO Mikroregion Dačicko, o dopisu Jihočeského kraje k obchvatu Dačic

II. Rada města schvaluje z důvodu naléhavosti a předpokládané finanční náročnosti upřednostnění rekonstrukce Palackého náměstí před rekonstrukcí ulic Vlašská až Tyršova s možností realizace v roce 2017

III. Rada města pověřuje starostu a radního Jiřího Baštáře dalším jednáním s firmou Centropen a.s., s PKD s.r.o. a s Rostislavem Homolkou o společném postupu při projednávání obchvatu Dačic
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru