Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/41

USNESENÍ 41.zasedání rady města Dačice
konané dne 11.5.2016 v zasedací místnosti rady

1082/41/RM/2016 Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v čp. 89 SDH Bílkov
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v čp. 89 uzavřené 25. 5. 2015  s SDH Bílkov, kterým se prodlouží doba výpůjčky pro činnost SDH Bílkov o jeden rok, tj. do 31. 5. 2017.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v čp. 89 uzavřené 25. 5. 2015 s SDH Bílkov, kterým se prodlouží doba výpůjčky pro činnost SDH Bílkov o jeden rok, tj. do 31. 5. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1083/41/RM/2016 Budovy města Dačice
I. Rada města nesouhlasí s přípravou prodeje domu 63/I ul. Göthova v Dačicích za tržní cenu.
II. Rada města schvaluje nabídnout prodej domu 65/II ul. V Kaštanech  v Dačicích současnému nájemci, pokud nebude mít zájem nabídnout přestěhování a dům prodat (u domu je i zahrada) za tržní cenu.
III. Rada města neschvaluje rozeslat mezi nájemníky bytů na Nivách anketu s nabídkou odkoupení těchto bytů za cenu 13 000 Kč/m2 bytu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1084/41/RM/2016 Ukončení smluv o dílo s Františkem Krejčím vzájemnou dohodou
I. Rada města schvaluje zpětvzetí  výpovědi smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 3. 2004 s p. Františkem Krejčím na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice, zpětvzetí výpovědi smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 12. 2014 s p. Františkem Krejčím na provádění úklidových prací v budově DPS Dačice, ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 3. 2004 s p. Františkem Krejčím na provádění úklidových prací dohodou k 30. 9. 2016, ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 12. 2014 s p. Františkem Krejčím na provádění úklidových prací dohodou k 30. 9. 2016.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem

 1. dohody o ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 3. 2004 s p. Františkem Krejčím na provádění úklidových prací k 30. 9. 2016.
 2. dohody o ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 12. 2014 s p. Františkem Krejčím na provádění úklidových prací k 30. 9. 2016.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1085/41/RM/2016 Nájemní smlouva na pronájem stavby bez č. p. na pozemku p. č. 1343/2 v k. ú. Dačice (49)
I. Rada města schvaluje uzavření nájmu na pronájem stavby bez č. p. na pozemku p. č. 1343/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností AD Novák s.r.o., sídlem ul. Náměstí 66, 588 65 Nová Říše, jako nájemcem, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem stavby bez č. p. na pozemku p. č. 1343/2 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1086/41/RM/2016 Prodej části pozemku p. č. 499/2 v k. ú. Hradišťko u Dačic (95)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to části pozemku p. č. 499/2 - lesní pozemek o přibližné výměře 110 m2, do společného jmění manželů░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1087/41/RM/2016 Prodej pozemků v k. ú. Lipolec (96)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku p. č. 868/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 232 m2 a pozemku p. č. 868/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2,  do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to části pozemku p. č. 868/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 220 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1088/41/RM/2016 Prodej stavby bez č. p. a pozemku pod stavbou p. č. 2014 v k. ú. Dačice (97)
I. Rada města ruší usnesení č. 862/33/RM/2016
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej stavby bez čp./če. na pozemku p. č. 2014 a pozemku pod stavbou p. č. 2014 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako prodávajícím a panem ░░░░ jako kupujícím, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem s přičtením nákladů na realizaci prodeje, dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1089/41/RM/2016 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 1771 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (153)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku p. č. 1771 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, pro stavbu realizovanou pod názvem "Hostkovice, Dušek - přípojka NN", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebném pozemku, dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1090/41/RM/2016 Dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků
I. Rada města schvaluje uzavření Dohody o náhradě za přičlenění honebních pozemků s Honebním společenstvem Staré Hobzí, se sídlem Vnorovice 14, 380 01 Dačice, na pozemky ve vlastnictví Města Dačice v katastrálním území Nové Dvory, za podmínek dle přílohy č. 1.

II. Rada města schvaluje uzavření Dohody o náhradě za přičlenění honebních pozemků s Honebním společenstvem Hříšice, se sídlem Hříšice 9, 380 01 Dačice, na pozemky ve vlastnictví Města Dačice v katastrálním území Jersice, za podmínek dle přílohy č. 3.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohod o náhradě za přičlenění honebních pozemků.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1091/41/RM/2016 Smlouva o nájmu dopravního prostředku
I. Rada města schvaluje pronájem dopravního prostředku - vozidla Peugeot Boxer, reg. zn. DACICE09, Divadelnímu spolku Tyl Dačice, Palackého nám. 4/I, Dačice,  na den 27. 5. 2016, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

 

1092/41/RM/2016 Směrnice rady města č. 2/2016
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 2/2016 - Pravidla pro poskytování odměn ředitelům s.r.o., které zakládá město Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

 

1093/41/RM/2016 Odměny ředitelům s.r.o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 2 Směrnice rady města č. 4/2013 odměnu pro ředitele Technických služeb Dačice s.r.o. a odměnu pro ředitele Městských lesů Dačice s.r.o. tak, jak jsou uvedeny v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1094/41/RM/2016 Vyhodnocení VZ na projektovou dokumentaci akce - Projektová dokumentace na sportovní halu

I. Rada města schvaluje

1.vyhodnocení veřejné zakázky "Sportovní hala Dačice" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,

II. Rada města ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení akce: "B.02.21 Sportovní hala v Dačicích" z důvodu nedostatku finančních prostředků
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1095/41/RM/2016 Vyhodnocení VZ na stavební práce akce ''A.04.26 - Velký Pěčín - veřejné osvětlení''

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "A.04.26 - Velký Pěčín - veřejné osvětlení" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice, IČ: 46683461,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice, IČ: 46683461.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice, IČ: 46683461.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1096/41/RM/2016 Vyhodnocení VZ - A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa" uvedený v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky na stavební práce akce "A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa" uchazeči SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO 25172654,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem společností SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO 25172654 s nabídkovou cenou 7.687.036,50 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 30. 9. 2016.

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO 25172654,
 2. starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1097/41/RM/2016 Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky
I. Rada města schvaluje Dohodu o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, č. 982207-0384/2016 uzavíranou se společností Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99  Praha 1, IČ: 47114983,
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1098/41/RM/2016 Žádost o finanční podporu akce Lesy českého státu
I. Rada města neschvaluje žádost spolku Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., 384 81 Čkyně 197, IČO: 260 26 929, o finanční podporu ve výši 5.000,00 Kč na realizaci projektu "Lesy českého státu"
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1099/41/RM/2016 Výsledky hospodaření MěKS Dačice k 31. 3. 2016
I. Rada města schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Dačice ke dni 31. 3. 2016 - ztrátu ve výši  46.029,72 Kč
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1100/41/RM/2016 Schválení účetní závěrky 2016 - Městské kulturní středisko Dačice
I. Rada města schvaluje účetní závěrku Městského kulturního střediska Dačice, se sídlem Palackého náměstí 4/I., 380 01 Dačice, IČO 00365769 za rok 2016.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Jiří Baštář, Ing. Richard Tůma.
Vyjádření k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2016 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1101/41/RM/2016 Koncepce činnosti oddělení kulturních aktivit
I. Rada města schvaluje Koncepci činnosti oddělení kulturních aktivit
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1102/41/RM/2016 Grantový program THK na rok 2016 - ZŠ v ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje účast Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. na rok 2016. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na některý z uvedených projektů, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z rezervního fondu školy tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1103/41/RM/2016 Grantový program THK na rok 2016 - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje účast Mateřské školy Dačice v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. na rok 2016. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na některý z uvedených projektů, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z rezervního fondu školy tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1104/41/RM/2016 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2016 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1105/41/RM/2016 Zvýšení kapacity školní družiny - ZŠ Dačice, B. Němcové
I. Rada města schvaluje navýšení kapacity školní družiny Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 ze současných 60 žáků na 90 žáků s účinností od 1. 9. 2016 s tím, že bude zajištěno případné umístění tříd MŠ Dačice po dobu rekonstrukce MŠ "Za Lávkami".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1106/41/RM/2016 Zvýšení kapacity školní družiny - ZŠ Dačice, Komenského
I. Rada města schvaluje navýšení kapacity školní družiny Základní školy Dačice, Komenského 7 ze současných 120 žáků na 150 žáků s účinností od 1. 9. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1107/41/RM/2016 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu města pro rok 2016
I. Rada města schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro rok 2016 dle přílohy č. 1.

II. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na rok 2016 se subjekty uvedenými v příloze č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
1108/41/RM/2016 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu města pro rok 2016
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2016 dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1109/41/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 7/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 v těchto objemech: příjmy 2.215,60 tis. Kč, výdaje 2.215,60 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

1110/41/RM/2016 Zápis z jednání sociální komise
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální komise konané dne 18. 4. 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1111/41/RM/2016 Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise volnočasových aktivit z 28. dubna 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1112/41/RM/2016 Zápis z Finančního výboru Dačice
I. Rada města bere na vědomí zápis z Finančního výboru Dačice ze dne 28. 4. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1113/41/RM/2016 Vyvěšení moravské vlajky
I. Rada města schvaluje vyvěšení moravské vlajky na budově radnice v Dačicích dne 5. července 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš novák, místostarosta

 

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru