Obsah

USNESENÍ 44.zasedání rady města Dačice
konané dne 6.6.2016 v zasedací místnosti rady


1162/44/RM/2016 Prodej části pozemku p. č. 2271/42 v k. ú. Dačice (93)
I. Rada města ruší usnesení č. 1124/43/RM/2016.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části pozemku p. č. 2271/42 v obci a k. ú. Dačice o přibližné výměře 930  m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví firmy Auto Štěpán s.r.o., sídlem Kapetova 113, Dačice, za cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 a výhradou zpětné koupě při nesplnění stanovených podmínek.
III. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku na pozemku p. č. 2271/42 v k. ú. Dačice  mezi městem Dačice jako vlastníkem pozemku a stavebníkem firmou Auto Štěpán s.r.o., sídlem Kapetova 113, Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1163/44/RM/2016 Prodej části pozemku p. č. 2271/42 v k. ú. Dačice (100)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části pozemku p. č. 2271/42 v obci a k. ú. Dačice o přibližné výměře 1000 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví fyzické osoby podnikající Petra Šabatky, bytem Řečiče 33, za cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 a výhradou zpětné koupě při nesplnění stanovených podmínek.

II. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku na pozemku p. č. 2271/42 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice jako vlastníkem pozemku a stavebníkem fyzickou osobou podnikající Petrem Šabatkou, bytem Řečiče 33 dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta