Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/46

SNESENÍ 46.zasedání rady města Dačice
konané dne 29.6.2016 v zasedací místnosti rady


1199/46/RM/2016 Prodloužení nájemní smlouvy Komerční bance
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené s Komerční bankou a. s. Praha na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené s Komerční bankou a. s. Praha na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1200/46/RM/2016 Pronájem místnosti č. 124 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s ░░░░, bytem Krajířova 13/I, Dačice, na pronájem místnosti č. 124 o ploše 18,13 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 8. 2016 na dobu neurčitou, pro projektovou činnost ve výstavbě.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s ░░░░, bytem Krajířova 13/I, Dačice, na pronájem místnosti č. 124 o ploše 18,13 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 8. 2016 na dobu neurčitou, pro projektovou činnost ve výstavbě.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1201/46/RM/2016 Pronájem místnosti č. 141 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20. 4. 2016 s firmou SMAPRO design s. r. o. Praha, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o kancelář č. 141 o ploše 16,65 m2 a v souvislosti s tím se mění výše čtvrtletního nájemného.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20. 4. 2016 s firmou SMAPRO design s. r. o. Praha, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o kancelář č. 141 o ploše 16,65 m2 a v souvislosti s tím se mění výše čtvrtletního nájemného.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1202/46/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 4 v domě 162/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30. 10. 2014 pro ░░░░ na byt č. 4 o velikosti 4+1, ul. Tř. 9. května 162/V v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 31. 7. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1203/46/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 8 v 175/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 18. 7. 2013 na byt č. 8 o velikosti 1+1, ul. Bratrská 175/I v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah panu ░░░░ na dobu určitou v délce trvání 1 roku, tj. do 31. 7. 2017 za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 31. 7. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1204/46/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 3 v domě 189/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 21. 6. 2011 pro ░░░░ na byt č. 3 o velikosti 2+1, ul. Komenského 189/V v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 30. 6. 2017, za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 30. 6. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1205/46/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 6 v domě 190/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29. 9. 2014 pro ░░░░ na byt č. 6 o velikosti 2+1, ul. Komenského 190/V v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 30. 6. 2017, za podmínky, že budou vyrovnány všechny platby splatné do 30. 6. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1206/46/RM/2016 Prodloužení nájmu bytu č. 4 v domě 86/II
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2013 pro ░░░░, na byt č. 4, o velikosti 3+1, v ulici U Nemocnice, č. p. 86, Dačice II, a to na dobu určitou do 30. 6. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1207/46/RM/2016 Nabídka bytu 304/I - 7 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 7 o velikosti 1+1, v ul. Bratrská č. p. 304/I v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 53 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 9. - do 30. 11. 2016 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1208/46/RM/2016 Výměna bytu č. 4, 162/IV za byt č. 8, 164/IV
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 4, 162/IV ul. Nivy, o velikosti 3+0, uživatel ░░░░, za byt č. 8, 164/IV ul. Nivy  o velikosti 3+1, po uživateli ░░░░. Nájemní smlouva budou uzavřena od 1. 8. 2016 na dobu určitou do 31. 12. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1209/46/RM/2016 Pověření odboru správy budov
I. Rada města svěřuje odboru správy budov s účinností od 30. 6. 2016 působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na byty v DPS Dačice za podmínky, že odbor bude respektovat doporučení sociální komise.
II. Rada města svěřuje odboru správy budov od 30. 6. 2016 působnost rozhodovat o uzavírání dodatků k nájemním smlouvám na pronájem bytů města, za následujících podmínek:

 1. dodatkem se nájem pouze prodlužuje o dobu nepřekračující 12 měsíců,
 2. nájemce nemá vůči městu Dačice splatné nedoplatky na nájemném, poplatku z prodlení nebo jiné nedoplatky vzniklé v souvislosti s užíváním pronajatého bytu.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1210/46/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 11/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016 v těchto objemech: příjmy 2.017,68 tis. Kč, výdaje 2.017,68 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1211/46/RM/2016 Vymáhání pohledávek ze samostatné působnosti
I. Rada města schvaluje odpis neuhrazených pohledávek uvedených v příloze usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1212/46/RM/2016 Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 3 měsíce mezi městem Dačice a Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČO org. složky 49060724.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1213/46/RM/2016 Aktualizace odpisového plánu - ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2016 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1214/46/RM/2016 Souhlas s předfinancováním projektu - ZŠ ul. B. Němcové
I. Rada města projednala projektový záměr ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213 k připravovanému projektu "Rozvoj technického vzdělávání a experimentální výuky přírodních věd".

II. Rada města souhlasí

 1. s účastí Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec v dotačním programu IROP s projektem "Rozvoj technického vzdělávání a experimentální výuky přírodních věd".
 2. s předfinancováním projektu "Rozvoj technického vzdělávání a experimentální výuky přírodních věd" z rozpočtu města v roce 2017.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1215/46/RM/2016 Přijetí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na realizaci akce ,,Naučný okruh pro děti v Kázku''

I. Rada města schvaluje

1.přijetí dotace ze SZIF na realizaci akce ,,Naučný okruh pro děti v Kázku" ve výši 418 055 Kč vč. DPH (podpora z SZIF v celkové výši 100 % celkových způsobilých výdajů projektu).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1216/46/RM/2016 Vyhodnocení VZ na stavební práce akce ''B.01.14 - Parkovací plocha v ulici B. Němcové''

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "B.01.14 - Parkovací plocha v ulici B. Němcové" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1217/46/RM/2016 Souhlas s přijetím finančního daru pro Městskou knihovnu Dačice
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančních darů v celkové výši  5.000,00 Kč od dárců Obec Kostelní Vydří a Obec Horní Slatina, které jsou určeny na nákup knih a podporu činnosti Městské knihovny Dačice
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1218/46/RM/2016 Smlouva o reklamě s Waldviertler Sparkasse Bank AG
I. Rada města schvaluje smlouvu o reklamě s Waldwiertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126/II, 377 01  Jindřichův Hradec, IČ: 49060724
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1219/46/RM/2016 Žádost ZUŠ Dačice o záštitu starosty a finanční příspěvek
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad vystoupením MDO ZUŠ Dačice dne 30. 6. 2016 ve Valdštejnské zahradě v Praze v rámci Kulturního léta v Senátu 2016.
II. Rada města schvaluje mimořádný peněžní dar ve výši 5 000 Kč Občanskému spolku při ZUŠ Dačice, Antonínská 93/III, 380 01  Dačice, IČ: 265 43 648.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1220/46/RM/2016 Žádost o finanční příspěvek na setkání rodáků obce Chlumec dne 27. 8. 2016
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžního daru ve výši 2.000 Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Chlumec, Chlumec 21, 380 01  Dačice, IČ: 691 00233
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1221/46/RM/2016 Schválení používání loga pro Kulturní dům Beseda
I. Rada města se seznámila s předloženými návrhy na grafické zpracování nového loga pro Kulturní dům Beseda.
II. Rada města schvaluje návrh č. 3, variantu 01 předložený zpracovatelem Janem Morkusem, Jungmannova 994/10, 589 01  Třešť, IČ 680 50 691, jako logo Kulturního domu Beseda.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1222/46/RM/2016 Vyhodnocení VZMR na stavební práce akce Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 37004  České Budějovice, IČ 48035599,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 37004  České Budějovice, IČ 48035599.

II. Rada města pověřuje

1.starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem -SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 37004  České Budějovice, IČ 48035599.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1223/46/RM/2016 Vyhodnocení VZMR na stavební práce akce Rekonstrukce plochy, Technické služby Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce plochy, Technické služby Dačice" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, IČ 60838744,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, IČ 60838744.

II. Rada města pověřuje

1.starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem -STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, IČ 60838744.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1224/46/RM/2016 Vyhodnocení VZMR na stavební práce akce Rekonstrukci účelové komunikace Malý Pěčín - Hříšice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce účelové komunikace Malý Pěčín - Hříšice" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 37004  České Budějovice, IČ 48035599,
 3. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů ze dne 27. 5. 2016 uzavřené mezi Městem Dačice a obcí Hříšice, dle přílohy usnesení č. 1
 4. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 37004  České Budějovice, IČ 48035599.

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů.
 2. starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 37004  České Budějovice, IČ 48035599.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1225/46/RM/2016 Prodej nepotřebného majetku
I. Rada města schvaluje přímý prodej nepotřebného majetku - automobilu Škoda Fabia combi inv. č. 000 900 927 za kupní cenu Kč 25 400,- dle Směrnice rady města č. 4/2014 - Pravidla pro převod evidence nepotřebného movitého majetku, vyřazování a případnou fyzickou likvidaci nepoužitelného movitého majetku ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1226/46/RM/2016 Darovací smlouva na části pozemků p. č. 1725, p. č. 1726/1 a p. č. 1726/3 v k. ú. Dačice (7)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy na díl "a" o výměře 80 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2685 - 7521/2015 z pozemku p. č. 1725, k. ú. Dačice; dílů "b" o výměře 57 m2 a "e" o výměře 45 m2, oba oddělené na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2685 - 7521/2015 z pozemku p. č. 1726/1 v k. ú. Dačice; a dílu "f" o výměře 93 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2685 - 7521/2015 z pozemku p. č. 1726/3, k. ú. Dačice, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako dárcem a městem Dačice jako obdarovaným.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1227/46/RM/2016 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku (81)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. PK 355 v k. ú. Chlumec u Dačic, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro SÚS, jako investorem a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku. Právo stavby se zřizuje pro stavbu "Oprava propustku km 2, 455 silnice III/4088 Chlumec", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1228/46/RM/2016 Pronájem části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje pronájem části pozemku  v k. ú. Dačice p. č. 488  o výměře 400 m2 společnosti SATES Čechy s.r.o., se sídlem Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172654, za účelem zřízení staveniště pro stavbu "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček", dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem výše uvedené nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1229/46/RM/2016 Prodej pozemku p. č. 2856, p. č. 2758 a části p. č. 2762/2 v k. ú. Dačice (101)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2856 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2758 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 37 m2 a pozemku p. č. 2762/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1230/46/RM/2016 Směna pozemků p. č. 1669/2 a p. č. 1670/2 v k. ú. Dačice (17)
I. Rada města ruší usnesení č. 1193/45/RM/2016,
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v obci a k. ú. Dačice p. č. 1669/2 - trvalý tr. porost o celkové výměře 304 m2 a p. č. 1670/2 - trvalý tr. porost o celkové výměře 214 m2 v dosavadním výlučném vlastnictví společnosti Lučina Dolní Němčice s.r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, směnou za pozemky v k. ú. Dačice p. č. 2324/8 - orná půda o celkové výměře 425 m2 a p. č. 2331/4 - orná půda o celkové výměře 132 m2 z dosavadního vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1231/46/RM/2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti p. č. 89/1 v k. ú. Lipolec (54)
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 31. 7. 2013 mezi Městem Dačice, jako pronajímatelem a ░░░░, jako nájemcem, na část nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to na část pozemku p. č. 89/1 o výměře 130 m2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1232/46/RM/2016 Bezúplatný převod části p. č. 76/4 v k. ú. Dačice (80)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 76/4 - ostatní plocha, neplodná půda o přibližné výměře 129 m2, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1233/46/RM/2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo o údržbě veřejné zeleně v místní části Velký Pěčín
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 2. 2016 uzavřené mezi Městem Dačice a Tělovýchovnou jednotou Velký Pěčín z. s., dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1234/46/RM/2016 Výpověď Smlouvy o nájmu nemovitosti (14), Koupě novinového stánku v k. ú. Dačice (64)
I. Rada města schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřené dne 6. 2. 2013 mezi Městem Dačice, jako pronajímatelem a Františkem Skupou, bytem Bílkov 44, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města schvaluje koupi movité věci v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to novinového stánku, který je umístěn na části pozemku p. č. 2749 - ostatní plocha, ostatní komunikace z vlastnictví ░░░░ do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1235/46/RM/2016 Zápis z jednání komise dopravy
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 2/2016 z jednání komise dopravy MěÚ Dačice, konaného dne 18. 4. 2016,
II. Rada města neschvaluje udělení výjimky pro vozidla autoškol ze značky B4 "Zákaz vjezdu nákladním vozidlům" s dodatkovou tabulkou "Nad 3,5t" v ulici Družstevní.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1236/46/RM/2016 Organizační řád MěÚ
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 3/2016 - Organizační řád Městského úřadu Dačice s účinností od 1. 7.2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru