Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/47

USNESENÍ 47.zasedání rady města Dačice
konané dne 13.7.2016 v zasedací místnosti rady

1238/47/RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Informační kiosek
pro Infocentrum Dačice

I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 42.000 Kč na realizaci projektu Informační kiosek pro Infocentrum Dačice uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1239/47/RM/2016 Zadání VZ na výměnu střešního pláště na čp. 175/I

I. Rada města schvaluje

 1. zadávací dokumentaci veřejné nabídky na výběr zhotovitele
 2. seznam firem doporučených k oslovení
 3. členy  a náhradníky hodnotící komise
 4. navržený harmonogram této veřejné zakázky

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1240/47/RM/2016 Vrácení chybně zasílaných plateb od FÚ pro Olomoucký kraj
I. Rada města rozhoduje vrátit Finančnímu úřadu pro Olomoucký kraj na jeho účet bezdůvodné obohacení, které městu Dačice vzniklo z titulu chybně zasílaných plateb do rozpočtu města v letech 2014 a 2015 ve výši 3.044.833,07 Kč (výše bezdůvodného obohacení, které se vrací, byla zjištěna z původně požadované částky 3.368.257,58 Kč snížené o částky kompenzované Finančním úřadem 151.089,18 Kč a 172.335,33 Kč, tj. k vrácení je částka 3.044.833,07 Kč).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1241/47/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 12/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2016 v těchto objemech:
příjmy 291,16 tis. Kč, výdaje 291,16 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

1242/47/RM/2016 Schůze v místních částech - 2016
I. Rada města schvaluje

 1. upřednostnění financování akcí, na kterých se budou podílet dobrovolníci z místních částí
 2. návrh řešení požadavků místních částí, který předložil odbor správy majetku

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1243/47/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
na pozemek p. č. 2271/42 v k. ú. Dačice

I. Rada města schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 2271/42 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice jako povinným a  DSO Vodovod Landštejn, jako oprávněným, spočívající v právu umístění stávající přívodní vodovodní řad DN 150.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1244/47/RM/2016 Smlouva o právu provést investiční záměr na cizím pozemku
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést investiční záměr na části  pozemku p. č. 1449 v k. ú. Dačice, a částech pozemků p. č. 1803, p. č. 593 a 1736 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro SÚS, jako investorem a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku. Právo stavby se zřizuje pro stavbu "Most evid. č 40624-1 Dačice" a "Most evid. č. 151-005 v Liščích Horách před Dačicemi", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést investiční záměr na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1245/47/RM/2016 "Rekonstrukce lávky pro pěší - Velký Pěčín" (55), (160), (161)
I. Rada města schvaluje

 • uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Dačice jako nájemcem a budoucím oprávněným a Povodím Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako pronajímatelem a budoucím povinným na dočasné užívání a umístění konstrukce lávky pro pěší na části pozemku p. č. 531/1 o výměře 22 m2 v k. ú. Velký Pěčín, pro investiční akci "Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně", a to za cenu v souladu s cenovou mapou pronajímatele ve výši 13,- Kč/m2/ročně, tj. 286,-Kč za rok, dle přílohy usnesení č. 1,
 • uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 508/10 v k. ú. Velký Pěčín, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem na základě zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, dle přílohy usnesení č. 2,
 • uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 52 a p. č. st. 27 v k. ú. Velký Pěčín mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a ░░░░, jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 3.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv pro stavbu "Rekonstrukce lávky pro pěší - Velký Pěčín".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1246/47/RM/2016 Vyhodnocení VZMR - Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2" s vítězným uchazečem: JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, 38001 Dačice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 3 565 865,95 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, 38001 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1247/47/RM/2016 Plné moci - Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích - dešťová kanalizace
I. Rada města schvaluje přijetí plné moci zmocnitelů Povodí Moravy s. p. a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ve věci zastupování zmocnitelů ve správním řízení akce Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích - dešťová kanalizace.
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocněnce k podpisu plných mocí zmocnitelů Povodí Moravy s. p. a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje k zastupování zmocnitelů ve správním řízení akce Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích - dešťová kanalizace.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1248/47/RM/2016 VZ - D.03.08 Revitalizace Kancnýřova sadu

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavebních a sadovnických prací akce: "D.03.08 Revitalizace Kancnýřova sadu",
 2. seznam dodavatelů doporučených k oslovení,
 3. složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich náhradníků.

II. Rada města bere na vědomí předpokládaný harmonogram veřejné zakázky.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1249/47/RM/2016 Vyhlášení VŘ - Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice".
 3. předpokládaný harmonogram podlimitní veřejné zakázky s názvem "Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice".
 4. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci veřejné zakázky s názvem "Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1250/47/RM/2016 Licenční smlouva č. 1/2016
I. Rada města schvaluje uzavření Licenční smlouvy č. 1/2016 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat mezi Městem Dačice a GEFOS a. s., Praha 8.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Licenční smlouvy č. 1/2016 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1251/47/RM/2016 Žádost o finanční příspěvek na akci - Jízda parního vlaku v roce 2016
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 3.000,00 Kč pro Společnost telčské místní dráhy.[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1252/47/RM/2016 Náborový příspěvek pro nové pracovníky
I. Rada města schvaluje vyplácení náborového příspěvku 30 000 - 50 000 Kč za podmínek uvedených v důvodové zprávě přednesu s platností od 14. 07. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru