Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/48

USNESENÍ 48.zasedání rady města Dačice
konané dne 10.8.2016 v zasedací místnosti rady
1253/48/RM/2016 Nabídka bytu 304/I - 6 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 6 o velikosti 1+1, v ul. Bratrská č. p. 304/I v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 53 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 10. - do 31. 12. 2016 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1254/48/RM/2016 Nabídka bytu 162/IV - 4 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 4, o velikosti 3+0, ul. Nivy 162/IV, Dačice veřejnosti, na dobu určitou od 1. 10. - do 31. 12. 2016 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1255/48/RM/2016 Pronájem místností č. 127 a 128 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20. 4. 2016 s firmou SMAPRO design s. r. o. Praha, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o kanceláře č. 127 a 128 o celkové ploše 32,62 m2 a v souvislosti s tím se mění výše čtvrtletního nájemného na 19.860 Kč a navyšují se i zálohy na energie a poskytované služby spojené s tímto nájmem.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20. 4. 2016 s firmou SMAPRO design s. r. o. Praha, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o kanceláře č. 127 a 128 o celkové ploše 32,62 m2 a v souvislosti s tím se mění výše čtvrtletního nájemného na 19.860 Kč a navyšují se i zálohy na energie a poskytované služby spojené s tímto nájmem.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1256/48/RM/2016 Pronájem bytu nad pohostinstvím v Bílkově čp. 89
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 3+1 o podlahové ploše 106,26 m2 v budově čp. 89 v Bílkově  na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016 s p. Janem Chromým, bytem Bílkov 90, Dačice, za nájemné ve výši 50,20 Kč/m2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 3+1 o podlahové ploše 106,26 m2 v budově čp. 89 v Bílkově  na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016 s p. Janem Chromým, bytem Bílkov 90, Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1257/48/RM/2016 Zrušení VZ - Výměna střešního pláště domu čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích
I. Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na akci s názvem "Výměna střešního pláště domu čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích" a vypsání nového výběrového řízení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem oznámení o zrušení tohoto výběrového řízení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1258/48/RM/2016 Nové zadání VZ na výměnu střešního pláště na čp. 175/I

I. Rada města schvaluje

 1. zadávací dokumentaci veřejné nabídky na výběr zhotovitele
 2. seznam firem doporučených k oslovení
 3. členy a náhradníky hodnotící komise
 4. navržený harmonogram této veřejné zakázky

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1259/48/RM/2016 Žádost DM Studio mažoretky Dačice, z. s. o sponzorský dar
I. Rada města schvaluje peněžní dar ve výši 10 000 Kč pro DM Studio mažoretky Dačice, z. s., IČO: 27052303
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1260/48/RM/2016 Partnerská spolupráce za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a MA21
I. Rada města schvaluje uzavření dohody o přistoupení k partnerství mezi Městem Dačice a níže uvedenou společností a organizací ve znění dle přílohy usnesení, a to za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a místní Agendy 21: Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČ: 26040344, OS Jockey Club Malý Pěčín, Husova 245/V, 380 01 Dačice, IČ: 26609878.
II. Rada města pověřuje starostu města Ing. Karla Macků podpisem dohod o přistoupení k partnerství.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1261/48/RM/2016 Změna koordinátorky a tajemnice komise Zdravého města Dačice a MA21
I. Rada města jmenuje Ing. Ilonu Brabencovou novou koordinátorkou Zdravého města Dačice a MA21 a zároveň novou tajemnicí komise Zdravého města Dačice a MA21.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1262/48/RM/2016 Použití prostředků rezervního fondu a fondu investic - ZŠ ul. Komenského

I. Rada města schvaluje

 1. použití prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 na pořízení herních prvků na venkovní sportoviště v areálu základní školy v ul. Komenského ve výši 162.986 Kč.
 2. použití prostředků rezervního fondu Základní školy Dačice, Komenského 7 na pořízení herních prvků na venkovní sportoviště v areálu základní školy v ul. Komenského ve výši 66.394 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1263/48/RM/2016 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2016 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1264/48/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 13/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2016 v těchto objemech: příjmy 1.267,69 tis. Kč, výdaje 1.267,69 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1265/48/RM/2016 Vyhodnocení VZ na stavební práce akce "D.03.08 Revitalizace Kancnýřova sadu"

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "D.03.08 Revitalizace Kancnýřova sadu" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČ: 25172654,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČ: 25172654.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČ: 25172654.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1266/48/RM/2016 Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česka Kanada pod názvem "Pro lepší život na venkově" dle předloženého návrhu v příloze.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1267/48/RM/2016 Provozní poplatky za svatební obřady
I. Rada města mění své usnesení ze dne 4. 4. 2012 č. 819/38/R/2012 tak, že nově zní:
Rada města schvaluje: Sazby provozních poplatků za služby spojené se svatebními obřady, které zahrnují: doprovodný program při svatebním obřadu a přípitek v pátek 200 Kč, doprovodný program při svatebním obřadu a přípitek v sobotu a mimo schválené oddací dny 300 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1268/48/RM/2016 Životní jubilea občanů města Dačice
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města Pravidla oceňování životních jubileí dle Přílohy č. 2 usnesení a vydává ji pod číslem 4/2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1269/48/RM/2016 Koupě pozemku p. č. 2843/8 a části pozemku p. č. 2843/1 v k. ú. Dačice (66)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků v k. ú. Dačice p. č. 2843/8 o výměře 33 m2 a části pozemku p. č. 2843/1 o přibližné výměře 80 m2 z výlučného vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1270/48/RM/2016 Koupě pozemků v k.ú. Dačice (68)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to pozemku p. č. 1910/1 - trvalý travní porost o výměře 340 m2, p. č. 1915/1 - trvalý travní porost o výměře 544 m2, p. č. 1923/3 - trvalý travní porost o výměře 325 m2 a p. č. 1923/4 - trvalý travní porost o výměře 533 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1271/48/RM/2016 Koupě pozemků p. č. 1141/40 a 47/2 v k. ú. Dolní Němčice (48)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků v k. ú. Dolní Němčice p. č. 1141/40 o výměře 170 m2 a p. č. 47/2 o výměře 39 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1272/48/RM/2016 Záměr koupě pozemku st. 18 včetně budovy čp. 88 v k. ú. Lipolec (61)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku st. 18 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 755 m2 a budovy občanského vybavení čp. 88 z výlučného vlastnictví organizace Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina 8. března Jindřichův Hradec, do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ] 

1273/48/RM/2016 Prodej rodinného domu čp. 65/II v Dačicích (99)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 292 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101 m2 včetně rodinného domu čp. 65/II a pozemku p. č. 293 - zahrada o výměře 389 m2, ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1274/48/RM/2016 Prodej části pozemku p. č. 1331/118 v k. ú. Dačice (103)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1331/118 v obci a k. ú. Dačice o přibližné výměře 149 m2 do výlučného vlastnictví společnosti Technické služby Dačice s.r.o., sídlem U Stadionu 50/V, Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1275/48/RM/2016 Prodej volných bytových jednotek 88/1-2 v k. ú. Dačice (86)
I. Rada města bere na vědomí výsledek 4. kola veřejné nabídky na prodej nemovitostí zapsaných na LV 3496 pro obec a k. ú. Dačice formou aukce, a to volných bytových jednotek č. 1 a 2 v domě čp. 88/II v Dačicích, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku p. č. 237.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit po zákonem stanovené době zveřejnění prodej nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to bytové jednotky č. 1 o celkové podlahové ploše bytu 100,54 m2 (133,11 m2 včetně lodžie a sklepa) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 101/417 na společných částech domu a pozemku p. č. 237 za kupní cenu ve výši 1.497.222,- Kč, do výlučného vlastnictví ░░░░ .
III. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nemovitostí zapsaných na LV 3496 pro obec a k. ú. Dačice formou aukce, a to volné bytové jednotky č. 2 v domě čp. 88/II v Dačicích, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p. č. 237, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1277/48/RM/2016 Prodej nepotřebného movitého majetku
I. Rada města schvaluje prodej nepotřebného movitého majetku - automobilu Peugeot Boxer inv. č. 000 900 927 formou přímého prodeje dle Směrnice rady města č. 4/2014 (Pravidla pro převod evidence nepotřebného movitého majetku, vyřazování a případnou fyzickou likvidaci nepoužitelného movitého majetku ve vlastnictví města Dačice), článek IV, odst. 2a) - přímý prodej zaměstnancům MěÚ za navrženou kupní cenu 206.000,- Kč.
II. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nepotřebného movitého majetku - automobilu Peugeot Boxer inv.č . 000 900 927, v případě, že o tento nabízený majetek nebude projeven zájem dle předchozího bodu, dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje Bc. Moniku Novákovou provedením aukce za účelem zjištění zájemce, který nabídne nevyšší cenu za nepotřebný majetek - automobil Peugeot Boxer inv. č. 000 902 927.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1278/48/RM/2016 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (3. kolo) (77)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2945/1 o výměře 763 m2, odděleného z pozemku p. č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnictví (každému k id. 1/2) ░░░░ za kupní cenu ve výši  679.070,- Kč (tj. 890,- Kč/m2); schválit prodej pozemku p. č. 2945/12 o výměře  832 m2, odděleného z pozemku p. č. 1925/1  dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ za kupní cenu ve výši 740.480,- Kč (tj. 890,- Kč/m2); neschválit prodej pozemku p. č. 2945/26 o výměře 1033 m2, odděleného z pozemku p. č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, ░░░░ za kupní cenu ve výši 919.370,-  Kč (tj. 890,- Kč/m2).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1279/48/RM/2016 Pronájem části pozemku p. č. 2271/1 v k. ú. Dačice (56)
I. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2271/1 v k. ú. Dačice o výměře 96 m2 paní ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1280/48/RM/2016 Podnájemní smlouva na pozemek p. č. 2271/137 v k. ú. Dačice (58)
I. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi městem Dačice, jako podnájemcem a společností Lučina Dolní Němčice s.r.o, sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako nájemcem, na část pozemku p. č. 2271/137 o výměře 408 m2 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem podnájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1281/48/RM/2016 Pronájem trubek optické sítě (59)
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem optické sítě v Dačicích mezi Městem Dačice jako pronajímatelem a společností D1net s.r.o., se sídlem Jiráskova 566/V, Dačice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1282/48/RM/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. č. 2843/3 v k. ú. Dačice (161)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti v rámci stavby "Realizace protipovodňového opatření v Dačicích", jejíž součástí bude vybudování stavebního objektu SO 03 - PB zeď a mobilní hrazení U Penny marketu, a výustní objekt VO 4, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1283/48/RM/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. st. 88 a p. č. 868/3 v k. ú. Lipolec (162)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti v rámci stavby "Stavební úpravy budovy občanské komise v Lipolci", jejíž součástí bude zřízení vodovodní přípojky na části pozemků p. č. st. 88 a p. č. 868/3 v obci Dačice a k. ú. Lipolec, uzavřenou mezi Městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a ░░░░, jako budoucími povinnými, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1284/48/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu "Dačice, Jiráskova, A. Dvořáka - NN" (87)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Dačice jako povinným a  společností E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení  NN, kabelový pilíř NN a uzemnění na pozemcích p. č. 2781/1, p. č. 2782/1 a 2783/1 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, Jiráskova, A. Dvořáka - NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1285/48/RM/2016 Smlouva o právu provést investiční záměr v k. ú. Dačice a k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (81)
I. Rada města mění přílohu č. 1 usnesení č. 1244/47/RM/2016.
II. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést investiční záměr na části  pozemku p. č. 1449 v k. ú. Dačice, a částech pozemků p. č. 1803, p. č. 593 a 1736 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro SÚS, jako investorem, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku pro stavbu "Most evid. č 40624-1 Dačice" a "Most evid. č. 151-005 v Liščích Horách před Dačicemi", dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o právu provést investiční záměr.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

1286/48/RM/2016 Smlouva o právu provést investiční záměr na pozemku p. č. 154/1 v k. ú. Dačice (82)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést investiční záměr na části pozemku p. č. 154/1 o přibližné výměře 33 m2 v k. ú. Dačice, mezi společností LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., sídlem Závišova 66/13, 140 00 Praha, jako vlastníkem pozemku a městem Dačice, jako stavebníkem a investorem.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést investiční záměr na pozemku p. č. 154/1 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1287/48/RM/2016 Dodatek č. 17 ke smlouvě o nájmu splaškové kanalizace - ČEVAK a.s. (52)
I. Rada města ruší usnesení č. 1130/43/RM/2016.
II. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku Města Dačice za účelem jeho správy a provozování o nově vybudované vodohospodářské dílo v k. ú. Bílkov, dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 17.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1288/48/RM/2016 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Kominické družstvo Jihlava
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Dačice jako objednatelem a Kominickým družstvem, Havířská 1051/31, Jihlava, jako zhotovitelem, dle usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1289/48/RM/2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce souboru obrazů Pavla Svobody na dobu neurčitou
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Dačice, jako vypůjčitelem, a ░░░░, jako půjčitelem, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1290/48/RM/2016 Smlouva o dílo na zajištění péče o Toužínské stráně a Moravskou Dyji (45)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zajištění péče o zvláště chráněné území PP Toužínské stráně,  a PP a EVL Moravská Dyje mezi Městem Dačice jako objednatelem a ░░░░, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1291/48/RM/2016 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů (79)
I. Rada města schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů, jejímž účelem je upravit vztahy mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a vymezení vzájemných práv a povinností při předávce pitné vody z "vodovodu 1" do "vodovodu 2" mezi:
městem Dačice, jako vlastníkem vodovodu č. 1 a DSO Vodovod Landštejn, jako vlastníkem vodovodu č. 2, jejichž předávacím místem je šachta na pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Kostelní Vydří, dle přílohy usnesení č. 1; městem Dačice, jako vlastníkem vodovodu č. 1 a DSO Vodovod Řečice, jako vlastníkem vodovodu č. 2, jejichž předávacím místem je vodojem na pozemku p. č. 761/4 v k. ú. Dolní Němčice, dle přílohy usnesení č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohod vlastníků provozně souvisejících vodovodů.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1292/48/RM/2016 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení nepoužitelného majetku, jehož zůstatková cena je vyšší než Kč 10 000,00 dle přílohy usnesení
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1293/48/RM/2016 Plná moc - Dům seniorů - TS, NN
I. Rada města schvaluje udělení plné moci zmocněnci SETO, spol. s r.o., ░░░░, Hradecká 17/IV, Dačice, ve věci zastupování zmocnitele Města Dačice ve správním řízení o vydání závazného stanoviska akce "Dům seniorů - TS, NN; 1030027917" dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele  k podpisu plné moci dle přechozího bodu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1294/48/RM/2016 Vyhrazení trvalého parkovacího místa
I. Rada města nesouhlasí s vyhrazením trvalého parkovacího místa pomocí RZ vozidla na parkovišti v ul. Nivy dle návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1295/48/RM/2016 Smlouva o nájmu dopravního prostředku
I. Rada města schvaluje pronájem dopravního prostředku - vozidla Peugeot Boxer, reg. zn. DACICE09, Divadelnímu spolku Tyl Dačice, Palackého nám. 4/I, Dačice,  na dny 26.- 28.8.2016., za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1296/48/RM/2016 Zápis z jednání sociální komise
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální komise konaného dne 13. 6. 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1297/48/RM/2016 Žádost o prominutí poplatku
I. Rada města schvaluje prominutí poplatku za pronájem prostor KD Beseda v Dačicích dne 21. 10. 2016, a to Střednímu odbornému učilišti zemědělskému a služeb Dačice při konání společného setkání partnerů u příležitosti oslav 120 let od založení školy
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1298/48/RM/2016 Podpora prezentační výstavy škol
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč pro Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v J. Hradci, náměstí Míru 140/I, 377 01 Jindřichův Hradec na organizaci akce "Prezentační výstava středních škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru