Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/49

USNESENÍ 49.zasedání rady města Dačice
konané dne 24.8.2016 v zasedací místnosti rady
1301/49/RM/2016 Pronájem bytu č. 6 v domě 305/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 6, o velikosti 2+0, v ulici Bratrská 305 Dačice I, s paní ░░░░ .
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1302/49/RM/2016 Pronájem bytu č. 7, čp. 304/I Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v ul. Bratrská 304/I, Dačice s panem ░░░░ do 30. 11. 2016 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1303/49/RM/2016 Nabídka bytu 162/V - 7 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 7 o velikosti 4+1, v ul. Tř. 9. května 162/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 53,00 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 10. - do 31. 12. 2016 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1304/49/RM/2016 Posunutí pronájmu místnosti č. 124 v OC Antonínská 15/II

I. Rada města schvaluje

 1. zrušení usnesení rady města č. 1200/46/RM/2016,
 2. uzavření nájemní smlouvy s ░░░░, bytem Krajířova 13/I, Dačice, na pronájem místnosti č. 124 o ploše 18,13 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 9. 2016 na dobu neurčitou, pro projektovou činnost ve výstavbě.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s ░░░ , bytem Krajířova 13/I, Dačice, na pronájem místnosti č. 124 o ploše 18,13 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 9. 2016 na dobu neurčitou, pro projektovou činnost ve výstavbě.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1305/49/RM/2016 Pronájem místnosti č. 125 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní ░░░░, na pronájem místnosti č. 125 o ploše 17,15 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 9. 2016 na dobu neurčitou, pro provoz kadeřnictví.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s ░░░░, na pronájem místnosti č. 125 o ploše 17,15 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 9. 2016 na dobu neurčitou, pro provoz kadeřnictví.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1306/49/RM/2016 Vyhodnocení VZ - Výměna střešního pláště domu čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky s názvem "Výměna střešního pláště domu čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích" uvedený v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, 
 2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem "Výměna střešního pláště domu čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích" s vítězným uchazečem firmou Czech Builder s.r.o., sídlem: nám. E. Beneše 10, 399 01 Milevsko, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 872.636,- Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  smlouvy o dílo s firmou Czech Builder s.r.o., sídlem: nám. E. Beneše 10, 399 01 Milevsko, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 872.636,- Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1307/49/RM/2016 Úprava pravidel II. ročníku soutěže Fotíme se s vlajkou města aneb Dačické vlajkování
I. Rada města schvaluje úpravu pravidel II. ročníku soutěže Fotíme se s vlajkou města aneb Dačické vlajkování.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1308/49/RM/2016 Žádost HZS Jihočeského kraje o finanční podporu
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ČR - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04  České Budějovice, IČO 70882835 ve výši 5.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1309/49/RM/2016 Jmenování kronikáře místní části Dolní Němčice
I. Rada města jmenuje paní Janu Týralovou, bytem Dolní Němčice 10, 380 01  Dačice, kronikářkou místní části Dolní Němčice a pověřuje ji sběrem dat a prováděním ročních zápisů do pamětní knihy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1310/49/RM/2016 Návrh na vydání změny č. 2 územního plánu Dačice

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. vzít na vědomí návrh pořizovatele na vydání změny č. 2 územního plánu Dačice (dále též jen změna č. 2) předložený v souladu s § 54 odst. 1 zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále je stavební zákon).
 2. vzít na vědomí důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání návrhu změny č. 2.
 3. vzít na vědomí, že k návrhu změny č. 2 nebyla uplatněna žádná námitka.
 4. vzít na vědomí, že k návrhu změny č. 2 nebyla uplatněna žádná připomínka.
 5. vzít na vědomí, že během projednávání změny č. 2 nevznikly žádné rozpory a že ke konečnému znění návrhu změny č. 2 byla vydána pouze souhlasná stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu.
 6. ověřit, že změna č. 2 není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s výsledky řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem krajského úřadu, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona.
 7. rozhodnout o vydání změny č. 2 územního plánu Dačice, v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1311/49/RM/2016 Návrh na pořízení změny č. 3 územního plánu Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na pořízení změny č. 3 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1312/49/RM/2016 Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Dačice na školní rok 2016/2017 - navýšení o 1 až 4 děti v jednotlivých odděleních dle uvedeného návrhu. Rada města zároveň bere na vědomí vyjádření ředitelky školy, že toto zvýšení nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1313/49/RM/2016 Sjednání pojištění právní ochrany pro školy a školní jídelnu
I. Rada města schvaluje sjednání pojištění právní ochrany pro Základní školu Dačice, Komenského 7, Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213, Mateřskou školu Dačice a Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 s pojišťovnou D.A.S.Reichtsschutz AG, pobočka pro ČR dle přílohy.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy s pojišťovnou D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1314/49/RM/2016 Výsledky hospodaření města za I. pololetí 2016
I. Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření města za I. pololetí r. 2016:
přebytek rozpočtu ve výši  +28.371.662,57 Kč
financování celkem ve výši -28.371.662,57 Kč

z toho: splátky jistin přijatých úvěrů a půjček    -1.167.000,00 Kč
            změnu stavu prostředků na účtech     -27.006.603,70 Kč
            operace, které nejsou Příjmy/Výdaje       -198.058,87 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1315/49/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 14/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2016 v těchto objemech: příjmy 96,61 tis. Kč, výdaje 51,61 tis. Kč, financování  - 45,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
1316/49/RM/2016 Výpůjčka pozemku p. č. 2224/2 v k. ú. Dačice (61)
I. Rada města schvaluje výpůjčku nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2224/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2 mezi Městem Dačice jako půjčitelem a organizací Junák - český skaut, přístav Dačice, z. s. jako vypůjčitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1317/49/RM/2016 Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků v k. ú. Lipolec - AGRIS Markvarec s.r.o. (62)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků p. č. 870/1 - ostatní plocha o výměře 2.540 m2 a p. č. 870/2 - ostatní plocha o výměře 2.280 m2 v k. ú. Lipolec mezi společností AGRIS Markvarec, s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice, jako pachtýřem a městem Dačice, jako propachtovatelem, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě na zemědělské pozemky.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1318/49/RM/2016 Prodej / pacht části pozemku p. č. 2271/1 v k. ú. Dačice (42), (63)
I. Rada města odkládá rozhodnutí o doporučení zastupitelstvu města ve věci prodeje části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2271/1 o výměře 796 m2, do společného jmění ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
II. Rada města odkládá rozhodnutí ve věci pachtu části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2271/1 o výměře 302 m2, mezi Městem Dačice jako propachtovatelem a paní ░░░░ jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, do vyřešení majetkoprávních poměrů mezi městem Dačice a výše uvedenými žadateli ve věci výstavby cyklostezky Dačice - Bílkov.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1319/49/RM/2016 Prodej části pozemku p. č. 2271/42 v k. ú. Dačice (93)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města změnit usnesení č. 291/11/ZM/2016 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku v obci a k. ú. Dačice p. č. 2271/42 o přibližné výměře  850 m2, s výhradou zpětné koupě,  z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví firmy Auto Štěpán s.r.o., sídlem Kapetova 113, Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1320/49/RM/2016 Pozemek p. č. 499/2 v k. ú. Hradišťko u Dačic (95)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 1086/41/RM/2016 ze dne 11. 5. 2016. (95)
II. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to části pozemku p. č. 499/2 - lesní pozemek o výměře 350 m2, mezi Městem Dačice a ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1321/49/RM/2016 A.01.15. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (163)
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se státním podnikem Povodí Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, na dočasné užívání a umístění kanalizačních šachet a výustního objektu v rámci investiční akce "Rekonstrukce Palackého nám." pro vybudování dešťové kanalizace na části pozemků p. č. 2839/32 a p. č. 2839/8 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Moravy s. p.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1322/49/RM/2016 Směna pozemků p. č. 2158, p. č. 3046 a p. č. 3045 s finančním vyrovnáním v k. ú. Lipolec (11)
I. Rada města odkládá rozhodnutí ve věci směny pozemků v obci Dačice a k. ú. Lipolec, a to pozemku p. č. 2158 - ostatní plocha o celkové výměře 995 m2 ve výlučném vlastnictví společnosti Agris Markvarec s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice, směnou za pozemek p. č. 3046 - orná půda o celkové výměře 8207 m2 a p. č. 3045 - ostatní plocha / neplodná půda o celkové výměře 130 m2 ve výlučném vlastnictví města Dačice s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice, do doby zjištění skutečné výměry a polohy pozemku pro hřiště v Lipolci.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1323/49/RM/2016 Žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - Přístavba učeben k ZŠ v ulici Komenského v Dačicích

I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci IROP, prioritní osy 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, na realizaci akce "Přístavba učeben k ZŠ v ulici Komenského v Dačicích''.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1324/49/RM/2016 Dodatek č. 5 ke smlouvě SWRp/11/61
I. Rada města schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě číslo SWRp/11/61 ze dne 30. 6. 2011.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě číslo SWRp/11/61.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1325/49/RM/2016 Žádost o udělení plné moci
I. Rada města schvaluje udělení plné moci Městským lesům Dačice s. r. o., Hradišťko 25, 380 01 Dačice ve věci změny kultury pozemků p. č. 838/4, k. ú. Chlumec a pozemku p. č. 2994, k. ú. Lipolec na pozemky určené k plnění funkce lesa.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem plné moci ve věci změny kultury pozemků.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta


 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
2
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru