Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2016/51

USNESENÍ 51.zasedání rady města Dačice
konané dne 7.9.2016 v zasedací místnosti rady1327/51/RM/2016 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.500 Kč Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Raná péče Čechy, Hábova 1571, Praha 5 - Stodůlky.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1328/51/RM/2016 Žádost spolku BVAM Music concerts o udělení výjimek z obecně závazných vyhlášek města
I. Rada města uděluje spolku BVAM Music concerts, IČO 27029697, se sídlem Havlíčkovo nám. 99/I, Dačice, v souladu s ust. článku 3 odst. 2 OZV č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na dny 28. 7. 2017 až  30. 7. 2017.
II. Rada města uděluje spolku BVAM Music concerts, IČO 27029697, se sídlem Havlíčkovo nám. 99/I, Dačice, v souladu s ust. článku 6 OZV č. 2/2006 o stanovení závazných podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí výjimku z časového omezení pořádání hudebních produkcí (doby ukončení produkce) na dny 28. 7. 2017 od 14.00 do 2.00 hod následujícího dne (tj. 29. 7. 2017) a 29. 7. 2017 od 12.00 do 2.00 hod následujícího dne (tj. 30. 7. 2017) pro veřejnou hudební produkci s názvem Rockfest Dačice 2017 za podmínek, že pořadatel dodrží předpisy na ochranu veřejného zdraví a uhradí případné sankce související s jejich porušením.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1329/51/RM/2016 Pronájem volební místnosti
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání voleb do  Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. 10. 2016  a v případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 14. a 15. 10. 2016 za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 7.000,- Kč za jeden termín, tj. celkem 14.000,- Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání  voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. 10. 2016  a v případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 14. a 15. 10. 2016. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1330/51/RM/2016 Nájemné v bytech města
I. Rada města schvaluje
I. zvýšení nájemného v bytových domech v Dačicích kde je vybíráno bývalé (regulované) nájemné od 1. 1. 2017 takto:

 1. byty kde jsou nová plastová okna a zaveden plyn či elektřina na vytápění na 56,- Kč/m2 podl. plochy
 2. byty kde jsou nová plastová okna nebo zaveden plyn či elektřina na vytápění na 53,- Kč/m2 podl. plochy
 3. byty kde nejsou nová plastová okna ani zaveden plyn či elektřina na vytápění na 50,-Kč/m2 podl. plochy

II. zvýšení nájemného u bytů kde byla zaplacena základní složka od 1. 1. 2017 takto:

 1. 1. byty kde jsou nová plastová okna a zaveden plyn či elektřina na vytápění na 49,50 Kč/m2 podl. plochy bytu

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1331/51/RM/2016 Žádost o dotaci v rámci programu 129 250 Ministerstva zemědělství - Vodovod Hostkovice - Lipolec
I. Rada města schvaluje

1.podání žádosti o dotaci v rámci III. výzvy programu 129 250 - Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací, vyhlášeném Ministerstvem zemědělství na realizaci akce Vodovod Hostkovice - Lipolec.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1332/51/RM/2016 Dodatek č. 1 ke SOD - Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 5. 2016  se společností SATES ČECHY s.r.o. na zhotovení dokumentace stavby "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa", kterým se prodlužuje konečný termín pro provedení díla do 15. 10. 2016.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 5. 2016, kterým se prodlužuje konečný termín pro provedení díla do 15. 10. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1333/51/RM/2016 Záměr uzavření Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky - Silnice II/151 a II/406 - Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1.schválit záměr uzavření Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací akce "Silnice II/151 a II/406 Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích".
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

1334/51/RM/2016 Schválení příspěvku města Dačice na spolufinancování komunální techniky pro DSO Mikroregion Dačicko
I. Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku města Dačice Mikroregionu Dačicko pro pořízení zboží za účelem konání veletrhu komunální techniky v celkové výši 43 742,10 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1335/51/RM/2016 Prodej části pozemku p. č. 2271/142 v k. ú. Dačice (106)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2271/42 v obci a k. ú. Dačice o výměře 1960  m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1336/51/RM/2016 B.01.14. Odnětí části pozemku ze zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci (84)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 • schválit odnětí pozemku p. č. 2950  o výměře 715 m2 v k. ú. Dačice, odděleného z pozemku p. č. 758  na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2730-7790/2016 zapsaného ve vlastnictví města Dačice;
 • schválit dodatek č. 7, kterým se mění příloha č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, ve znění předchozích dodatků, kterým se upravuje rozsah spravovaného majetku, dle přílohy usnesení č. 7. 

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1337/51/RM/2016 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2016 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1338/51/RM/2016 Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2016 - změnu příspěvku na provoz na příspěvek na investice ve výši 83.000 Kč.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 3.026.000 Kč
 2. příspěvek na investice ve výši 248.000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1339/51/RM/2016 Změna závazných ukazatelů rozpočtu - ZŠ Dačice, Komenského, ZŠ Dačice, B. Němcové

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1.schválit změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2016 - zvýšení příspěvku na provoz ve výši 27.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pronájmem ledové plochy na kurzech bruslení v rámci projektu Děti do bruslí.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 3.053.000 Kč
 2. příspěvek na investice ve výši 248.000 Kč.

2.schválit změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2016 - zvýšení příspěvku na provoz ve výši 18.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pronájmem ledové plochy na kurzech bruslení v rámci projektu Děti do bruslí.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 po této změně je následující:

1) příspěvek na provoz ve výši 2.637.000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1340/51/RM/2016 Odměňování vedoucích pracovníků PO ve školství k 1. 9. 2016
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u jmenovaných pracovníků dle přílohy s účinností od 1. 9. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1341/51/RM/2016 Sdělení o výši úplaty za ŠD - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města bere na vědomí oznámení ředitele Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 o zvýšení úplaty za školní družinu ze 60 Kč na 80 Kč měsíčně za žáka s účinností od 1. 9. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1342/51/RM/2016 Směrnice k provádění rozpočtových opatření
I. Rada města schvaluje směrnici rady města č. 5/2016 - Směrnice k provádění rozpočtových opatření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1343/51/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 15/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2016 v těchto objemech: příjmy 90,85 tis. Kč, výdaje 90,85 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1344/51/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 16/2016
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 16/2016 v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1345/51/RM/2016 Porušení povinností příjemce veřejné finanční podpory
I. Rada města nepožaduje vypovědět Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory ze dne 4. 6. 2016 uzavřenou se Sborem dobrovolných hasičů Dačice za porušení povinností stanovených v článku III. odst. 5 Smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1346/51/RM/2016 Porušení povinností příjemce veřejné finanční podpory
I. Rada města nepožaduje vypovědět Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory ze dne 3. 6. 2015 uzavřenou s Nadačním fondem při Gymnáziu Dačice za porušení povinností stanovených v článku III. odst. 5 Smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru