Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/52

USNESENÍ 52.zasedání rady města Dačice
konané dne 21.9.2016 v zasedací místnosti rady
1347/52/RM/2016 Prodl. náj. smluv k bytům v domě 305/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám pro současné nájemníky v bytech č. 2, 5 a 8, v ulici Bratrská, č. p. 305, Dačice I,  to na dobu určitou, v délce trvání 2 roků, od 1. 10. 2016 - do 30. 9. 2018 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1348/52/RM/2016 Výpověď z nájmu bytu 161/IV - 5 a nabídka veřejnosti
I. Rada města schvaluje

 1. ukončení nájmu bytu č. 5, o velikosti 1+1, v bytovém domě 161/IV, ul. Nivy v Dačicích s ░░░░ ke dni 31. 10. 2016,
 2. nabídku volného bytu  č. 5, o velikosti 1+1, v bytovém domě 161/IV, ul. Nivy v Dačicích veřejnosti.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1349/52/RM/2016 Dohoda o splácení dluhu 162/IV byt č. 3
I. Rada města schvaluje Dohodu o splácení dluhu za nájmy  duben - červenec 2016 z bytu č. 3, v domě 162/IV, ul. Nivy v Dačicích s ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1350/52/RM/2016 Pronájem bytu č. 4, čp. 162/IV, Dačice

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 4 o velikosti  3+0 v ul. Nivy 162/IV, Dačice s paní ░░░░ do 31. 12. 2016 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1351/52/RM/2016 Pronájem bytu č. 6, čp. 304/I Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 6 o velikosti 1+1 v ul. Bratrská 304/I, Dačice s paní ░░░░ do 31. 12. 2016 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]1352/52/RM/2016 Změna termínu ukončení smluv o dílo s Františkem Krejčím na úklidové práce

I. Rada města schvaluje

 1. zrušení usnesení rady města č. 1084/41/RM, kterým bylo schváleno ukončení SOD na úklidové práce k 30. 9. 2016,
 2. ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 3. 2004 na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice a smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 12. 2014 na provádění úklidových prací v budově DPS Dačice s p. Františkem Krejčím vzájemnou dohodou k 31. 12. 2016.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem:

 1. dohody o ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 3. 2004 s p. Františkem Krejčím na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice k 31. 12. 2016.
 2. dohody o ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 12. 2014 s p. Františkem Krejčím na provádění úklidových prací v budově DPS Dačice k 31. 12. 2016.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1353/52/RM/2016 Výměna bytu č. 7 za byt č. 4, 305/I
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 7, o velikosti 1+1, uživatel ░░░░, za byt č. 4, o velikosti 1+1, volný po p. ░░░░, oba v domě 305/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 1. 10. 2016 - do 30. 9. 2018, za podmínky, že paní ░░░░ doloží příjmy za období od 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016, které nepřesáhnou 0,8násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1354/52/RM/2016 Pronájem bytu č. 7, čp. 162/V, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 7 o velikosti 4+1 v ul. Tř. 9. května 162/V, Dačice s paní ░░░░ do 31. 12. 2016. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1355/52/RM/2016 Smlouva o dílo - Stavební práce v areálu dvora Kulturního domu Beseda č. p. 4 v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, na akci "Stavební práce v areálu dvora Kulturního domu Beseda č. p. 4 v Dačicích" za celkovou cenu 408 146,40 Kč bez DPH, s termínem dokončení  do 30. 9. 2016.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, na akci "Stavební práce v areálu dvora Kulturního domu Beseda č. p. 4 v Dačicích" za celkovou cenu 408 146,40 Kč bez DPH, s termínem dokončení  do 30. 9. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1356/52/RM/2016 Vyhlášení VŘ - B.02.28 - Naučný okruh pro děti v Kázku

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.02.28 - Naučný okruh pro děti v Kázku" dle přílohy usnesení.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "B.02.28 - Naučný okruh pro děti v Kázku".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "B.02.28 - Naučný okruh pro děti v Kázku".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "B.02.28 - Naučný okruh pro děti v Kázku".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1357/52/RM/2016 Informace o průběhu investičních akcí 2016
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Informace o průběhu investičních akcí 2016" tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1358/52/RM/2016 Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Ledax o.p.s.
I. Rada města schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně obecně prospěšné společnosti Ledax o.p.s., Riegrova 51, České Budějovice, IČ 28068955, který jí byl vyměřen Platebním výměrem č. 1/2016 ve výši 1.532 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

1359/52/RM/2016 Směrnice o oběhu účetních dokladů
I. Rada města schvaluje směrnici rady města o oběhu účetních dokladů pod č. 6/2016, která je přílohou usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1360/52/RM/2016 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2016 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1361/52/RM/2016 Změna závazného ukazatele rozpočtu - MŠ Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele rozpočtu Mateřské školy Dačice na rok 2016 - zvýšení příspěvku na provoz ve výši 18.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pronájmem ledové plochy na kurzech bruslení v rámci projektu "Děti do bruslí".

Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 po této změně je následující:

1) příspěvek na provoz ve výši 4.142.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1362/52/RM/2016 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2016 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1363/52/RM/2016 Rozpočtový rámec pro rok 2017
I. Rada města schvaluje základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2017 pro přípravu návrhu rozpočtu r. 2017 budou ve výši rozpočtu roku 2016, rozdíl do výše rámce bude tvořit rezervu pro meziroční změny.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

1364/52/RM/2016 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 22.446 Kč na úhradu stravného pro 3 žáky Základní školy Dačice, Komenského 7 a 3 žáky Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na období od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2017 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1365/52/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 17/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2016 v těchto objemech: příjmy 1.998,47 tis. Kč, výdaje 1.002,47 tis. Kč, financování - 996,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1366/52/RM/2016 Koupě pozemků v k. ú. Dačice (68)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to pozemku p. č. 1971/16 o výměře 8542 m2, p. č. 1954/1 o výměře  1113 m2, p. č. 1955/1 o výměře 590 m2, p. č. 1956/1 o výměře  20 m2, p. č. 1957/1 o výměře   961 m2 a p. č. 1958/1 o výměře 327 m2, z podílového spoluvlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1367/52/RM/2016 Smlouva o nájmu dopravního prostředku
I. Rada města schvaluje pronájem dopravního prostředku - vozidla Peugeot Boxer, reg. zn. DACICE09, Divadelnímu spolku Tyl Dačice, Palackého nám. 4/I, Dačice,  na den 25. 9. 2016., za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1368/52/RM/2016 Dotace na provoz pojízdné prodejny
I. Rada města schvaluje poskytnutí dotace Bohumilu Pidrmanovi, bytem Chvalkovice 27, 378 81  Slavonice, na provoz pojízdné prodejny na r. 2016 ve výši Kč 28 000,-.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1369/52/RM/2016 Dodatek č. 1 ke SOD - Restaurování a oprava severní sgrafitové fasády na čp. 27/I v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 4. 2016 se společností Stavební huť Slavonice, spol. s r.o. spočívající  v realizaci stavby ,,Restaurování a oprava severní sgrafitové fasády na čp. 27/I v Dačicích", kterým se navyšuje cena díla na 1.007.953,00 Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 4. 2016 na realizaci stavby ,,Restaurování a oprava severní sgrafitové fasády na čp. 27/I v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1370/52/RM/2016 Vyhrazení trvalého parkovacího místa
I. Rada města souhlasí s vyhrazením trvalého parkovacího místa pomocí RZ vozidla dle návrhu usnesení na veřejně přístupné účelové komunikaci č. 45u - ploše obchodního centra v ulici Antonínská v Dačicích dle přílohy usnesení č. 2. za úplatu
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1371/52/RM/2016 Pronájem části pozemku p. č. 1232/3 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1232/3 v k. ú. Dačice s firmou Svoboda a syn, s.r.o., Krasonická 247, 588 65  Nová Říše.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem výše uvedené nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1372/52/RM/2016 Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (64)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě uzavřené mezi společností Lučina Dolní Němčice s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, kterým se zužuje předmět pachtu o zemědělský pozemek p. č. 1733 - trvalý travní porost o výměře 7.160 m2 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic,  dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 se společností Lučina Dolní Němčice s.r.o. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1373/52/RM/2016 Prodej pozemku p. č. 2271/6 v k. ú. Dačice (105)(107)
I. Rada města nemá námitek k záměru prodeje částí pozemku p. č. 2271/6 v k. ú. Dačice, a to:
- o přibližné výměře 4560 m2 do výlučného vlastnictví firma Eliška Míčova, s. r. o., sídlem Brněnská 2939, Znojmo,
- o přibližné výměře 500 m2 do ░░░░ ░░░░.

II. Rada města odkládá konečné rozhodnutí ve věci prodeje částí pozemku p. č. 2271/6 v k. ú. Dačice do doby projednání dispozic s dalšími nemovitostmi v lokalitě Na Nivách v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru