Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/54

USNESENÍ 54.zasedání rady města Dačice
konané dne 5.10.2016 v zasedací místnosti rady

1378/54/RM/2016 Prodej rodinného domu čp. 65/II v Dačicích (99)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 1273/48/RM/2016 ze dne 10. 8. 2016.
II. Rada města odkládá rozhodnutí ve věci prodeje nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 292 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101 m2 včetně rodinného domu čp. 65/II a pozemku p. č. 293 - zahrada o výměře 389 m2, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno, do 30. 06. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1379/54/RM/2016 Vyhodnocení VZMR na stavební práce akce Rekonstrukce chodníku v ul. Mládežnická

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky uchazeči SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 37004  České Budějovice, IČ 48035599,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 37004  České Budějovice, IČ 48035599, dle přílohy usnesení č. 3.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 37004  České Budějovice, IČ 48035599.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
1380/54/RM/2016 Výměna bytu č. 73 za byt č. 13 v domě 221/I - DPS
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 73, o velikosti 2+1, uživatel ░░░░, za byt č. 13, o velikosti 1+0, volný po pí. ░░░░, oba v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 11. 2016.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 13, o velikosti 1+0, v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích s paní Miladou Exnerovou na dobu neurčitou od 1. 11. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1381/54/RM/2016 Výměna bytu č. 3 za byt č. 73 v domě 221/I - DPS
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 3, o velikosti 1+1, uživatelé ░░░░ za byt č. 73, o velikosti 2+1, volný po pí. ░░░░, oba v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 11. 2016.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 73, o velikosti 2+1, v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích s Oskarem a Annou Vitoušovými na dobu neurčitou od 1. 11. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1382/54/RM/2016 Nabídka pronájmu garáže č. 5
I. Rada města schvaluje nabídku uvolněné garáže č. 5  u bytového domu 161-165/IV, ul. Nivy, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1383/54/RM/2016 Výpověď z nájmu bytu 189/V - 8
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 8, o velikosti 2+1, v bytovém domě 189/V, ul. Komenského v Dačicích s ░░░░ ke dni 31. 10. 2016.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu bytu č. 8, o velikosti 2+1, v bytovém domě 189/V, ul. Komenského v Dačicích s  Marií Doleželovou ke dni 31. 10. 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1384/54/RM/2016 Použití prostředků rezervního fondu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje použití rezervního fondu Mateřské školy Dačice tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření na úhradu nákladů souvisejících s obnovou nádobí ve školní výdejně MŠ Dačice na odloučeném pracovišti ZŠ Dačice, Komenského 7 v ul. Bratrská ve výši 24.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1385/54/RM/2016 Souhlas s přijetím finančního daru pro MŠ Dačice a změna usnesení RM
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru ve výši 3.500 Kč na úhradu pronájmu ledové plochy při výuce bruslení na kurzech bruslení od spolku Děti do bruslí, Na Palici 342, 377 01 Jindřichův Hradec.
II. Rada města mění usnesení RM č. 1361/52/RM/2016 ze dne 21. 9. 2016 tak, že mění návrh na zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Dačice z 18.000 Kč na 14.500 Kč.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele rozpočtu Mateřské školy Dačice na rok 2016 - zvýšení příspěvku na provoz ve výši 14.500 Kč na úhradu nákladů spojených s pronájmem ledové plochy na kurzech bruslení v rámci projektu "Děti do bruslí".

Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 po této změně je následující:
příspěvek na provoz ve výši 4.138.500 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1386/54/RM/2016 Souhlas s přijetím finančního daru pro MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v ul. Boženy Němcové od Miloše Stejskala, Máchova 440/V., 380 01 Dačice, IČO 608 217 61.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1387/54/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 19/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2016 v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1388/54/RM/2016 Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku - Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, Městské policie, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice

I. Rada města schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci s názvem "Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1389/54/RM/2016 Směrnice rady č. R7-16 o postupu a protokolu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
I. Rada města schvaluje Směrnici rady č. R7-16 o postupu a protokolu zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu zakázky nedosáhne 2 mil. Kč bez DPH na služby a dodávky a 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1390/54/RM/2016 Ceník služeb a pronájmů poskytovaných Městem Dačice v KD Beseda - doplnění
I. Rada města schvaluje ceník služeb a pronájmů prostor poskytovaných Městem Dačice v Kulturním domě Beseda
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1391/54/RM/2016 Účast Městské knihovny Dačice v grantových programech v roce 2017
I. Rada města souhlasí

  1. s účastí Městské knihovny Dačice, Pantočkova 85, Dačice, IČO: 608 19 529 v grantových programech Ministerstva kultury ČR v roce 2017 při realizaci projektů "Přechod na AKS Tritius v Městské knihovně Dačice" a "Harmonizace lokálních autorit s národními autoritami a kontrola duplicit v MěK Dačice",
  2. s účastí Městské knihovny Dačice, Pantočkova 85, Dačice, IČO: 608 19 529 v grantovém programu Jihočeského kraje pro rok 2017 "Podpora kultury" při realizaci projektu "Číst nás baví",
  3. s financováním výše uvedených grantových programů v celkové výši 162.000 Kč

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1392/54/RM/2016 Výsledky hospodaření Městské knihovny Dačice k 30. 6. 2016
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výsledky hospodaření Městské knihovny Dačice ke dni 30. 6. 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1393/54/RM/2016 Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise volnočasových aktivit ze dne 15. 9. 2016
II. Rada města bere na vědomí odstoupení členů komise - Vítězslav Hergesel a Kamil Kopeček.
III. Rada města schvaluje nové členy Komise volnočasových aktivit:
MUDr. Mário Novák (zastupující Katolický dům, z. s.)
Libor Týral (zastupující Tvořílek, z. s.).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1394/54/RM/2016 Projednání žádosti pana Kasáčka na zbudování chodníku ke koupališti
I. Rada města bere na vědomí žádost pana Kasáčka a bude hledat řešení nevyhovující situace přístupu ke koupališti
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1395/54/RM/2016 Zápis z výboru kontrolního Dačice
I. Rada města bere na vědomí zápis ze 7. schůze výboru kontrolního Dačice, která se konala dne 19. 9. 2016.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zápis ze 7. schůze výboru kontrolního Dačice, která se konala dne 19. 9. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru